• Tartalom

2016. évi CXII. törvény

2016. évi CXII. törvény

az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról1

2017.01.01.

1. § Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel és minősítési engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül. A közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a Ht. 32/A. § (2) bekezdése szerinti szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) által meghatározott szolgáltatási díj fejében köteles elvégezni. A szolgáltatási díj mértékét és megállapításának rendjét miniszteri rendelet határozza meg.”

2. § A Ksztv. 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kijelölt közérdekű szolgáltató megad minden adatot és információt, amely a Koordináló szerv díjbeszedési feladatkörének gyakorlásához szükséges, ideértve a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat is. Az adatokat, személyes adatokat a Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti és nyilvántarthatja.
(1b) A kijelölt közérdekű szolgáltató a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat, személyes adatokat az általa ellátandó feladatok, valamint jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és nyilvántarthatja. A kijelölt közérdekű szolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e bekezdésben meghatározott célból történt vagy az adatkezelés célja megszűnt.”

3. § Ez a törvény 2017. január 1. napján lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. október 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. november 4. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére