• Tartalom

112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet

112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)–p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

a 2. § és 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1–27. §2

28. § A Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

29–30. §3

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(2) A 28. § és a 3. melléklet 2017. január 1. napján lép hatályba.

32. § E rendelet

a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács által elfogadott, 2014. április 16-i 517/2014/EU rendelet,

b) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló 2015. november 17-i 2015/2066/EU bizottsági rendelet,

c) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló 2015. november 17-i 2015/2067/EU bizottsági rendelet,

d) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról szóló a 2015. november 17-i 2068/2015/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–2. melléklet a 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelethez4

3. melléklet a 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelethez

1.    HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint klímagáz kezelést végző természetes személy képesítési igazolásainak jele, megnevezése és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelése:

 

 

A

B

C

D

 

1.

Személyi képesítési kategória

Személyi képesítési kategória megnevezése és jogosultsága

Személyi képesítési kategória az alábbi vállalkozás képesítési kategóriában jogosít tevékenységre

 

2.

Jele

EU-s, F-ÜHG megfelelési kategória „1”

 

3.

H-I.

I.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:
– visszanyerés,
– telepítés,
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,
– használaton kívül helyezés,
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések vagy rendszerek, hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.
Klímagáz kezelése.

HR-I., HR-II., HR-III., HR-IV.

 

4.

H-II.

II.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében: olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.
ORLA-t tartalmazó hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei és helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.
Klímagáz kezelése.

HR-II., HR-III., HR-IV.

 

5.

H-III.

III.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében visszanyerés végzésére jogosít azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.
Klímagáz kezelése.

HR-III.

 

6.

H-IV.

IV.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében: olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

HR-IV.

 

7.

M-III.

„2”

A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésére jogosít.

MR-III.

 

8.

M-I.

A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével
az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
– visszanyerés,
– telepítés,
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,
– használaton kívül helyezés,
olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.
A hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.
Klímagáz kezelése.

MR-I., MR-II., MR-III.

 

9.

M-II.

A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével
az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.
A hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

MR-II., MR-III.

 

10.

E-I.

„3”

Elektromos kapcsolóberendezések telepítésére, szivárgásvizsgálatra, szervizelésére, karbantartására, javítására, használaton kívül helyezésére vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerésére jogosít.

 

11.

T-I.

„4”

Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben:
– szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,
– a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek vonatkozásában is,
– üzembe helyezés,
– karbantartás vagy javítás.
ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülékek és berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

T.

„1” A Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendelete szerinti tevékenységi kategóriák (I–IV.),
„2” a 307/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,
„3” a Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletnek való megfelelés,
„4” a 304/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés.
2.    HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint hűtőközeget és előretöltött készüléket kezelő vállalkozás képesítési igazolásainak jele, megnevezése:

 

 

A

B

C

 

1.

Képesített vállalkozás tevékenységi kategória jele

Vállalkozás képesítési kategória megnevezése és jogosultsága

Vállalkozás képesítési kategóriához szükséges személyi képesítési kategória

 

2.

HR-I.

Hűtőközeg és előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:
– visszanyerés,
– telepítés,
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,
– használaton kívül helyezés,
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések vagy rendszerek, hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.
Klímagáz kezelése.

H-I.

 

3.

HR-II.

Hűtőközeg és 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.
Klímagáz kezelése.

H-I., H-II.

 

4.

„3” HR-III.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében visszanyerés végzésére jogosít azon berendezések vonatkozásában, amelyek
3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

H-I., H-II., H-III.

 

5.

HR-IV.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna
CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

H-I., H-II., H-IV.

 

6.

MR-I.

Hűtőközeg vásárlása és értékesítése.
A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
– visszanyerés,
– telepítés,
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,
– használaton kívül helyezés, olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.
Az MR szektorban hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.
Klímagáz kezelése.

M-I.

 

7.

MR-II.

Hűtőközeg vásárlása és értékesítése.
A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.
Az MR szektorban hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

M-I., M-II.

 

8.

MR-III.

A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlament és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó, gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből a hűtőközeg regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából történő visszanyerése.

M-I., M-II., M-III.

 

9.

NK hűtőközeg

F-ÜHG-t tartalmazó tartályok és F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, vásárlása, értékesítése, gáz átfejtése, lefejtése, visszanyerése, ártalmatlanításra átvétele, leadása.
ORLA ártalmatlanításra átvétele, leadása.
Nagykereskedő hűtőközeggel.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., M-III.

 

10.

VE hűtőközeg

F-ÜHG-t tartalmazó tároló tartályok és F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, vásárlása és értékesítése, gáz átfejtése, ártalmatlanításra átvétele, leadása.
ORLA ártalmatlanításra átvétele, leadása.
Viszonteladó hűtőközeggel.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., M-III.

 

11.

T.

Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben
– szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,
– a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek vonatkozásában is,
– üzembe helyezés,
– karbantartás vagy javítás.
ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülékek és berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

T-I.

„3” a 2002/96/EK Irányelv szerint működő ártalmatlanító szervezetekre vonatkozó követelményeinek való megfelelés.
Regisztrált vállalkozások tevékenységi kategóriája:

 

 

A

B

 

1.

Regisztrált vállalkozás tevékenységi kategória jele

Vállalkozás regisztrációs kategória megnevezése és jogosultsága

 

2.

NK berendezés

Nagykereskedő: F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, értékesítése, vásárlása.

 

3.

VE berendezés

Viszonteladó: F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, vásárlása, értékesítése.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére