• Tartalom

113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet

113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról1

2016.09.30.

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a)–d) és i) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)–c), f), l), s) és t) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c)–f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3–12. §3

13. §4

14–16. §5

17. §6

18. §7

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

19–26. §8

27. § Az R3. 49. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Tizenöt napon belül kell elbírálni a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha tartózkodásának célja)

c) szezonális munkavállalás, ha a harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtását megelőző öt év során legalább egy alkalommal szezonális foglalkoztatás keretében tartózkodott Magyarországon és az idegenrendészeti és a munkaügyi jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartotta.”

28–30. §9

31. § Az R3. a következő 59/A. §-sal egészül ki:

59/A. § Ha a beutazás és tartózkodás célja szezonális munkavállalás, a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodással, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirattal igazolható.”

32–33. §10

34. §11

35. § (1)–(3)12

(4) Az R3. 72/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatása engedélyezési kötelezettség alól mentes vagy a foglalkoztatásához nem kerül sor munkaerőpiaci helyzet vizsgálatára, valamint a 49. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén a kormányhivatal – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakhatósági állásfoglalását tíz napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak.”

(5)–(8)13

(9) Az R3. 72/H. § (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Kiemelt foglalkoztatónak minősül:)

d) az a fogadó szervezet, amely vállalaton belül áthelyezett személyt kíván Magyarországon foglalkoztatni.”

36. § Az R3. a 72/I. §-t követően a következő alcímmel és 72/J–72/L. §-sal egészül ki:

„A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására és a mobilitásra vonatkozó szabályok
72/J. § (1) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása a harmadik országbeli állampolgár és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel igazolható, amely tartalmazza a Tv. 20/E. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamot.
(2) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelemhez – a 47. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak mellett – mellékelni kell:
a) a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz való tartozást igazoló iratot,
b) a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget, vagy szakképzettséget, vagy gyakornok-munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot,
c) a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozatot, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal, és
d) a Tv. 20/E. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel tekintetében a vállalaton belüli áthelyezés során az Európai Unió tagállamaiban eltölteni kívánt időtartamra vonatkozó, a harmadik országban letelepedett vállalkozás által kiállított nyilatkozatot.
(3) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemben megjelölt szálláshely bejelentése során a harmadik országbeli állampolgárnak csatolnia kell az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott külön jogszabály szerinti formanyomtatványnak megfelelő szálláshely-bejelentőlapot.
(4) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a megélhetés nem tekinthető biztosítottnak, ha a harmadik országbeli állampolgár nem rendelkezik elegendő forrással önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátó rendszerére.
(5) Nem rendelkezik elegendő forrással az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 32/B. § (1) bekezdése alapján időskorúak járadékában,
b) 33. §-a alapján aktív korúak ellátásában, vagy
c) 43/B. §-a alapján ápolási díjban
három hónapnál hosszabb ideig részesül.
(6) A Tv. 20/E. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételnek az a harmadik országbeli állampolgár felel meg, aki rendelkezik a 29. § (7) bekezdésében meghatározott feltételekkel.
(7) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás során az összevont engedély kiadásáig a harmadik országbeli állampolgár haladéktalanul értesíti az illetékes regionális igazgatóságot a kérelemhez mellékelt okiratok tartalmában bekövetkezett változásról.
72/K. § (1) A Tv. 20/F. §-ában foglaltakra irányuló kérelmet az abban meghatározott feltételeket igazoló okiratok csatolásával egyidejűleg legkésőbb
a) a hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy
b) a Tv. 6. § (3) bekezdése szerinti tartózkodás lejárta előtt 20 nappal
kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában indult eljárásban hozott érdemi döntésről az idegenrendészeti hatóság értesíti az Európai Unió azon tagállamának kijelölt hatóságát, amely a vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedélyt kiállította.
72/L. § A Tv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Tv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét a harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon teljesíti, amely szerv a bejelentést követően haladéktalanul, a következő adatok közlésével értesíti a munkavégzés helye szerint illetékes kormányhivatalt:
a) a harmadik országbeli állampolgár életkora, iskolai végzettsége, állampolgársága, munkakörének FEOR száma, foglalkoztatási jogviszony formája;
b) a Magyarországon teljesítendő vállalaton belüli áthelyezés tervezett időtartama;
c) a fogadó szervezet megnevezése, székhelye, telephelye, adószáma, statisztikai törzsszáma.”

37. §14

38–50. §15

51. §16

52–53. §17

54. §18

55. § Az R3. 183. § (1) bekezdése a következő p) és r) ponttal egészül ki:

(E rendelet – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt – a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

p) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
r) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

56. § (1)19

(2) Az R3. 34. § (1) és (2) bekezdésében, 35. § (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint 38. §-ában a „szezonális munkavállalási vízum, valamint a nemzeti vízum” szövegrész helyébe „nemzeti vízum” szöveg lép.

(3)20

(4)21

(5) Hatályát veszti az R3.

57. § Az R3. II. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

58–77. §22

5. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. kulcsszemélyzet: a Magyarország területén alapított külföldi érdekeltségű vállalkozás által foglalkoztatott olyan természetes személy, aki nem minősül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vezető tisztségviselőnek, továbbá vállalaton belül áthelyezett személynek és
a) irányítja vagy felügyeli (ideértve a munkáltatói jogkörök gyakorlását is) a vállalkozás egészét, valamint egy vagy több olyan szervezeti egységét, amely a vállalkozás tulajdonosa, legfőbb szerve vagy vezető tisztségviselője közvetlen irányítása, felügyelete alatt áll, vagy
b) olyan munkára vagy szakmára rendelkezik megfelelő képesítéssel, amely magas szintű vagy kivételes műszaki ismereteket igényel, vagy egyébként olyan kivételes tudással rendelkezik, amely a szervezet szolgáltató tevékenységéhez, kutatási felszereléséhez, technológiájához vagy igazgatásához szükséges, feltéve, hogy az első munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtásakor legalább egy éve a vállalkozás 5. pontban meghatározott külföldi alapítójával munkaviszonyban, vagy egyéb olyan jogviszonyban áll, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint alkalmazásban állónak minősül;”

(2) Az R5. 2. §-a a következő 16–26. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„16. vállalaton belüli áthelyezés: a Harmtv. 2/A. § a) pontjában meghatározott fogalom;
17. vállalaton belül áthelyezett személy: a Harmtv. 2/A. § b) pontjában meghatározott fogalom;
18. vezető állású munkavállaló: vezető beosztású személy, aki elsősorban irányító feladatokat lát el a fogadó szervezetben és aki felett az általános felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a vállalkozás igazgatósága vagy részvényesei, illetve az ezeknek megfelelő testület vagy személyek gyakorolják; ez a beosztás magában foglalja a fogadó szervezet egészének vagy a fogadó szervezet valamely szervezeti egységének, illetve részlegének az irányítását, felügyeleti, szakmai, vagy igazgatási feladatokat ellátó más alkalmazottak munkájának a felügyeletét és ellenőrzését, az alkalmazottak felvételének és elbocsátásának ajánlására vonatkozó hatáskör gyakorlását, illetve az egyéb személyzeti feladatokra vonatkozó hatáskör gyakorlását;
19. szakértő: a fogadó szervezet tevékenységi területe, módszerei vagy irányítása szempontjából kivételes ismerettel rendelkező személy, aki a vállalkozáscsoporton belül dolgozik; az ilyen ismeretek felmérése során nem csupán a fogadó szervezet szempontjából lényeges ismereteket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az adott személy rendelkezik-e a különleges szakismereteket igénylő munka vagy tevékenység típusának megfelelő magas szintű képesítéssel, beleértve a megfelelő szakmai tapasztalatot és adott esetben az engedélyhez kötött szakmához való tartozást is;
20. gyakornok-munkavállaló: felsőfokú képesítést tanúsító oklevéllel rendelkező olyan személy, akit szakmai előmenetel, illetve az üzleti eljárásokkal vagy módszerekkel kapcsolatos képzésben való részvétel céljából helyeznek át egy fogadó szervezethez és aki az áthelyezés idejére munkabérben részesül;
21. fogadó szervezet: a Harmtv. 2/A. § c) pontjában meghatározott fogalom;
22. vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedély: a Harmtv. 2/A. § d) pontjában meghatározott fogalom;
23. vállalkozáscsoport: a Harmtv. 2/A. § f) pontjában meghatározott fogalom;
24. első tagállam: a Harmtv. 2/A. § g) pontjában meghatározott fogalom;
25. második tagállam: a Harmtv. 2/A. § h) pontjában meghatározott fogalom;
26. hosszú távú mobilitási engedély: a Harmtv. 2/A. § e) pontjában meghatározott fogalom.”

79. § Az R5. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az Flt. 58. § (7) bekezdése szerinti szezonális munka (a továbbiakban: szezonális munka) a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység.
(2) A szezonális munka időtartama ugyanazon harmadik országbeli állampolgár esetében, függetlenül attól, hogy a munkavégzésre szezonális munkavállalási engedéllyel vagy összevont engedéllyel kerül sor, 12 hónapon belül nem haladhatja meg a 180 napot.
(3) A (2) bekezdés szerinti 12 hónapos időtartamot az engedélyben meghatározott szezonális foglalkoztatás befejező időpontjától visszamenőlegesen kell számításba venni.”

80. § Az R5. 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Munkavállalási engedély szezonális munka keretében történő, 90 napot meg nem haladó foglalkoztatáshoz
7. § (1) Szezonális munkavállalási engedéllyel a harmadik országbeli állampolgár szezonális munka keretében történő, 90 napot meg nem haladó folyamatos foglalkoztatása engedélyezhető.
(2) A szezonális munkavállalási engedélyre a 3–6. §-ban foglaltakat ebben az alcímben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Ugyanazon harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához kiadott több szezonális munkavállalási engedély esetében az egyes engedélyekben meghatározott szezonális munka együttes időtartama 12 hónapon belül nem haladhatja meg a 180 napot.
(4) A szezonális munkavállalási engedély egyszer hosszabbítható meg. Az engedély meghosszabbításának feltétele, hogy a szezonális munka időtartama a meghosszabbítással együtt ne haladja meg a 90 napot.
(5) A szezonális munkavállalási engedélyt a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni.
(6) A szezonális munkavállalási engedély kiadása során nem kell vizsgálni a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat.
(7) A kiadott szezonális munkavállalási engedélyekről az Flt. 57/A. §-a szerinti nyilvántartást a miniszter vezeti.
8. § (1) Az 5. §-ban foglaltaktól eltérően a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelmet akkor kell elutasítani, ha
a) a harmadik országbeli állampolgár szezonálismunka keretében történő foglalkoztatása 12 hónapon belül a száznyolcvan nap időkeretet kimerítette vagy szezonális munkavállalási engedély iránti kérelemben megjelölt foglalkoztatás időtartamával együtt kimerítené,
b) a harmadik országbeli állampolgár egymást követő különböző foglalkoztatónál történő foglalkoztatásának időtartama a 90 napot meghaladja,
c) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a Magyarországon foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok – a miniszter rendeletében meghatározott – létszámán felül történne,
d) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó foglalkozásban a magyarországi munkanélküliség alakulására és összetételére tekintettel harmadik országbeli állampolgár nem foglalkoztatható,
e) a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását a kérelem benyújtásának időpontjától számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni,
f) a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására nem a kérelmet benyújtó foglalkoztatónál kerül sor vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem a kérelmet benyújtó foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár között jön létre,
g) a munkaügyi hatóság vagy az adóhatóság (a továbbiakban: illetékes hatóság) a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
ga) a foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki vagy
gb) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte, vagy
h) a foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.
(2) A kérelem a 6. § (2) bekezdés d) pontja esetén is elutasítható.
(3) A szezonális munka munkaerő-kölcsönzés keretében is engedélyezhető.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmet el kell utasítani az (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti esetben, továbbá, ha a kölcsönbeadó nem szerepel a kormányhivatal nyilvántartásában.
(5) A (3) bekezdés alkalmazása esetén foglalkoztatón a kölcsönbeadót kell érteni.”

81. § (1) Az R5. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A foglalkoztató a szezonális munkavállalási engedély esetében az (1) bekezdésben foglaltakon felül köteles bejelenteni, ha
a) szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül az illetékes hatóság
aa) vele szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy
ab) a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
b) az a) pontban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására a szezonális munkavállalási engedély érvényességének időtartama alatt kerül sor,
c) felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy
d) munkaerő-kölcsönzés keretében engedélyezett szezonális munka keretében történő foglalkoztatás esetében a kormányhivatal törölte a kölcsönbeadók nyilvántartásából.”

(2) Az R5. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Szezonális munkavállalási engedély esetében a bejelentésnek tartalmaznia kell
a) az (1a) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti esetben a határozatot hozó hatóság megnevezését, valamint a határozat számát,
b) az (1a) bekezdés c) pontja szerinti esetben a felszámolási eljárást lefolytató bíróság megnevezését, valamint ügyiratának számát.”

(3) Az R5. 14. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kormányhivatal a szezonális munkavállalási engedélyt a (4) bekezdésben foglaltakon kívül abban az esetben is visszavonja, ha
a) az engedély tárgyát képező foglalkoztatás alatt tudomást szerez arról, hogy az illetékes hatóság a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
aa) a foglalkoztatóval szemben, foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki vagy
ab) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte, vagy
b) foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.
(7) A kormányhivatal a munkaerő-kölcsönzés keretében kiadott szezonális munkavállalási engedélyt – a (6) bekezdésben foglaltakon kívül – abban az esetben is visszavonja, ha a kormányhivatal a kölcsönbeadót törli a nyilvántartásból.
(8) A kormányhivatal a szezonális munkavállalási engedély visszavonásáról szóló határozatot megküldi a harmadik országbeli állampolgár részére.”

82. § (1)23

(2) Az R5. 15. § (1) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)

„27. ha a harmadik országbeli állampolgár az első tagállam illetékes hatósága által kiállított, vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló, érvényes engedéllyel rendelkezik és a magyarországi foglalkoztatása olyan magyarországi fogadó szervezetnél valósul meg, amely az első tagállam illetékes hatósága által kiállított engedélyben meghatározott vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozik és a magyarországi foglalkoztatás bármely 180 napos időtartamon belül nem haladja meg a 90 napot.”

(3)24

(4) Az R5. 15. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3c) Az (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott mentesség feltétele, hogy az idegenrendészeti hatóság a magyarországi foglalkoztatásról az illetékes kormányhivatalt tájékoztassa.”

83. § Az R5. 17. §-a és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

17. § A kormányhivatal az összevont engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló hatósági eljárásban – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező idegenrendészeti hatóság megkeresésére – szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak
a) az Flt. 7. § (7) bekezdése szerinti előzetes megállapodásban (a továbbiakban: előzetes megállapodás) meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, valamint
b) a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi foglalkoztatását
támogatja vagy nem támogatja.
18. § (1) A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában – a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül – támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak az előzetes megállapodásban meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, ha a harmadik országbeli állampolgár tekintetében olyan feltételek állnak fenn, amelyek alapján a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadandó tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához – a 15. §-ban foglaltak szerint – nem lenne szükség engedélyre vagy az engedélyt a 9. §-ban foglaltak szerint a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kellene kiadni. Az összevont kérelmezési eljárásban a 9. § (1) bekezdés 16. pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – a foglalkoztató helyett az összevont engedély kiadására irányuló tartózkodási engedély iránti kérelmet a munkavállaló nyújtja be.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy
a) az 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjában, valamint h) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn, valamint
b) a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban, valamint az előzetes megállapodásban meghatározott alkalmazási feltételekkel rendelkezik.”

84. § (1)25

(2) Az R5. 20. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)

l) a kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy az engedély kiadásához szükséges igazoló okiratokhoz megtévesztéssel jutottak hozzá vagy azokat meghamisították, vagy megváltoztatták.”

85. § Az R5. 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a 90 napot meghaladó időre szóló, szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély kiadását a kormányhivatal nem támogatja, ha
a) az (1) bekezdés b)–c) pontjában, e)–g) pontjában, valamint i)–j) pontjában meghatározott eset fennáll,
b) az illetékes hatóság az összevont engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
ba) a foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy
bb) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
c) a foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy
d) a harmadik országbeli állampolgár szezonális munka keretében történő magyarországi foglalkoztatása – függetlenül attól, hogy arra szezonális munkavállalási engedéllyel vagy szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel kerül sor – 12 hónapon belül meghaladja a 180 napot.”

86. § Az R5. a következő 20/A–20/C. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi foglalkoztatását, ha
a) a harmadik országbeli állampolgár vagy fogadó szervezet igazolja, hogy
aa) a vállalaton belüli áthelyezés időpontját folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül, amelynek időtartama vezető állású munkavállalók és szakértők esetében legalább három és legfeljebb tizenkét hónap, gyakornok-munkavállalók esetében pedig legalább három és legfeljebb hat hónap;
ab) a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik az abban a fogadó szervezetben szükséges szakmai képesítéssel és tapasztalattal, amelyhez vezető állású munkavállalóként vagy szakértőként áthelyezik, vagy gyakornok-munkavállalók esetében a szükséges felsőfokú képesítést tanúsító oklevéllel;
ac) a harmadik országbeli állampolgár teljesíti az uniós polgárokra vonatkozóan az érintett tagállam nemzeti jog alapján meghatározott, a kérelemben megjelölt szabályozott szakma gyakorlásának feltételeit;
b) munkaszerződést vagy a munkáltatótól származó megbízólevelet csatol, amely a következőket tartalmazza:
ba) az áthelyezés időtartamával és a fogadó szervezet vagy szervezetek címével kapcsolatos adatokat;
bb) annak igazolását, hogy a harmadik országbeli állampolgár vezető állású munkavállalói, szakértői vagy gyakornok munkavállalói beosztást kap az érintett tagállamban lévő fogadó szervezetnél vagy szervezeteknél;
bc) vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabért és egyéb foglalkoztatási feltételek meghatározását;
bd) annak igazolását, hogy vállalaton belül áthelyezése lejártakor a harmadik országbeli állampolgár visszatérhet az ugyanazon vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó és valamely harmadik országban letelepedett szervezethez;
c) a fogadó szervezet nyilatkozik arról, hogy az engedély tárgyát képező vállalaton belüli áthelyezés tekintetében valamennyi olyan feltétel teljesül, amelyet az adott foglalkozási ágban dolgozó, hasonló helyzetben lévő kiküldött munkavállalóra vonatkozó jogszabály, ágazati kollektív szerződés rendelkezése előír.
(2) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott munkabér nem lehet kevesebb, mint Magyarországon a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkabére.
20/B. § A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi foglalkoztatását, ha
a) nem állnak fenn a 20/A. §-ban meghatározott feltételek,
b) a kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy a 20/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazoló okiratokhoz megtévesztéssel jutottak hozzá vagy azokat meghamisították, vagy megváltoztatták,
c) az illetékes hatóság a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
ca) a fogadó szervezettel szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy
cb) a fogadó szervezetet a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
d) fogadó szervezet felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet,
e) a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély kiadásával a Magyarországon összesen vagy az adott kormányhivatal illetékességi területén egyidejűleg foglalkoztatott, vagy egy adott foglalkozásban egyidejűleg foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok létszáma az Flt. 7. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott létszámot meghaladja,
f) a munkaszerződésben meghatározott munkakör ellátása az Flt. 7. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott tilalomba ütközik,
g) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a kérelmezett foglalkoztatás időtartamát érintő időtartamban egy másik foglalkoztató érvényes engedéllyel rendelkezik, kivéve a részmunkaidős foglalkoztatásra szóló engedélyt,
h) a fogadó szervezet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását az összevont engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni,
i) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának alapjaként szolgáló, külföldi munkáltatóval kötött magánjogi szerződés munkaerő-kölcsönzést valósít meg.
20/C. § A 20/A. és 20/B. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kormányhivatal
a) vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély meghosszabbítása, visszavonása, valamint
b) a vállalaton belül áthelyezett személy magyarországi hosszú távú mobilitási engedélye tárgyában ad szakhatósági állásfoglalást.”

87. § Az R5. 23. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szezonális munkavállalási engedély esetében az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, ha a szezonális munkavállalási engedély visszavonására azért került sor, mert
a) az illetékes hatóság a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
aa) foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy
ab) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
b) foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az elmaradt munkabér összegébe be kell számítani az engedély időtartamából hátralévő időtartamra járó munkabért is.”

88. §26

89. § Az R5. 26. §-a a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

f) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
g) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.”

(való megfelelést szolgálja.)

90. § Az R5. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

91. § (1)27

(2) Az R5.

a) 5. § (1) bekezdés j) pontjában az „engedély” szövegrész helyébe a „munkavállalási engedély” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Met.)” szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély” szövegrész helyébe a „szezonális munkavállalási engedély” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

92. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. június 1-jén lép hatályba.

93. § Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i, 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i, 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i, 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013/33/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

h) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelethez

Vízum
1. Vízumokmány: a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendeletben, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendeletben és a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. július 24-i 856/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formájú és adattartalmú okmány.
2. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra:
– a kishatárforgalmi engedély/local border traffic permit
– a tartózkodási engedély/residence permit
– humanitárius célú tartózkodási engedély/residence permit granted on humanitarian grounds
– a bevándorlási engedély/immigration permit
– a letelepedési engedély/permanent residence permit
– az ideiglenes letelepedési engedély/interim permanent residence permit
– a nemzeti letelepedési engedély/national permanent residence permit
– az EK letelepedési engedély/EC permanent residence permit
– az EU Kék Kártya/EU Blue Card
Az okmány formátuma: ID-1-es Kártya, mely tároló elemet tartalmaz.
Megjegyzés:
– Az EK letelepedési engedély esetén: „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK/long-term resident-EC”,
– A korábban EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár EK letelepedési engedélye esetén: „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK/long-term resident-EC, korábban az EU Kék Kártya birtokosa/Former EU Blue Card holder,”
– Az EU Kék Kártya első kiadástól számított első két évben: munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig korlátozott/access to labour market is restricted for 2 years period,
– A szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély esetén: „szezonális munkavállalás/seasonal working”,
– A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély esetén: „vállalaton belül áthelyezett személy/ICT”,
– A hosszú távú mobilitási engedély esetén: „hosszú távú mobilitási engedély/mobile ICT”.”

2. melléklet a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
szezonális munkavállalási engedély iránt
A kérelem benyújtásának helye:
Az általános szabályok szerint a kérelmet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani.
Kivételek:
–    a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki,
–    a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni.
1.    A kérelmező foglalkoztató (kölcsönbeadó) adatai:
1.1.    Neve:    
1.2.    Címe:    
1.3.    Adóazonosító száma:    
1.4.    TEÁOR kód:    
1.5.    Képviseletre jogosult neve:     
1.6.    Ügyintéző neve:    
    Telefonszáma:    
    Fax:    
    Elektronikus levelezési címe (e-mail):     
2.    A foglalkoztatni kívánt harmadik országbeli állampolgár adatai:
2.1.    Neve:    
    Családi neve:     
    Utóneve:     
2.2.    Születéskori neve:     
    Születéskori családi neve:    
    Születéskori utóneve:    
2.3.    Anyja (születéskori) neve:    
    Családi neve:     
    Utóneve:     
2.4.    Születési helye:    
2.5.    Születési ideje:    
2.6.    Neme: □ férfi □ nő
2.7.    Állampolgársága:     
2.8.    Útlevélszáma:    
2.9.    Magyarországi tartózkodási helye (ha van):    
3.    A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör:
3.1.    Megnevezése:    
3.2.    FEOR-kódja:    
3.3.    Az ellátandó tevékenység részletes leírása:    
3.4.    A foglalkoztatás helye(i):    
3.5.    Heti munkaidő:    
    Teljes/részmunkaidő ..................... óra.
3.6.    A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:
    ....................................-tól ..............................-ig
    ....................................-tól ..............................-ig
    ....................................-tól ..............................-ig
3.7.     Várható (bruttó) alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege: .................................................
4.    A harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának indokolása, a foglalkoztatás egyéb feltételei:
4.1.    A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e?
Igen    Nem
5.    A harmadik országbeli állampolgár dolgozott-e korábban szezonális munkavállalási engedély alapján Magyarországon?
Igen    Nem
    Előző munkavállalási engedélyt kiadó kormányhivatal megnevezése: .................................................
6.    A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai:
6.1.    Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen:
    – nem szabtak ki
    – kiszabtak.
6.2.    Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre:
    – köteleztek:
    a befizetésnek ................................................. napján eleget tettem.
    – nem köteleztek.
6.3.    Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására nem tőlem eltérő foglalkoztatónál kerül sor.
6.4.    Kijelentem, hogy az illetékes hatósága szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
    – velem szemben a foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot nem szabott ki,
    – a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre nem kötelezett vagy
    – nem állok felszámolási eljárás alatt, gazdasági tevékenységet folytatok.
7.    A kormányhivatal – az egyéni vállalkozó, illetve a cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság kivételével – a foglalkoztatótól az azonosítására vonatkozóan további adatok és okiratok becsatolását kérheti.
Dátum: .................................................
................................................................................................
foglalkoztató cégszerű aláírása
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 19–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 35. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 35. § (5)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 38–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 52–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 56. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 56. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 56. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 58–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 82. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 82. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 84. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 91. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére