• Tartalom

2016. évi CXVI. törvény

2016. évi CXVI. törvény

az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról1

2017.05.01.

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1–3. §2

4–5. §3

6–7. §4

8. § Az Rtv.

a)–b)5

c) 7/G. § (1) bekezdésében az „az Európai Rendőrségi Hivatalban (Europol)” szövegrész helyébe az „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségében (EUROPOL)”,

d)–f)6

szöveg lép.

2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

9–11. §7

3. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

12–20. §8

4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

21–24. §9

5. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

25. § A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 36. § (5) bekezdésében az „az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe az „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL)” szöveg lép.

26. § A Be. 608. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény 36. § (5) bekezdése
a) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg, valamint
b) a közös nyomozócsoportokról szóló, 2002. június 13-i 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.”

6. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény

27. § Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény

a) 1. § (2) bekezdésében „az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: EUROPOL)”,

b) 2. § a) pontjában „az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe „az EUROPOL”,

c) 4. § (1a) bekezdésében „az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat alapján létrehozott Europol Információs Rendszerbe” szövegrész helyébe „az EUROPOL-nak”,

d) 4. § (1a) bekezdés a) és b) pontjaiban „az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe „az EUROPOL”

e) 4. § (1b) bekezdésében „Az Europol Információs Rendszerbe” szövegrész helyébe „Az EUROPOL-nak”,

f) 4. § (1b) bekezdés i) pontjában „az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat alapján az Europol Információs Rendszerbe bevihető” szövegrész helyébe „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/795/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az EUROPOL által tárolható”,

g) 9/B. § (2) bekezdésében „az Europol Információs Rendszerbe továbbított adatok tekintetében az adattovábbítást követően az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)” szövegrész helyébe „az EUROPOL-nak továbbított adatok tekintetében az adattovábbítást követően az EUROPOL”,

h) 19. §-ában „az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozatnak” szövegrész helyébe „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/795/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek”

szöveg lép.

7. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

28. §10

8. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

29–32. §11

9. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény

33. § (1) A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 16/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16/E. § Ha a 16/A. § szerinti információcsere iránti megkeresés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/794/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott bűncselekmények valamelyikére vonatkozik, a magyar bűnüldöző szerv az információcsere iránti megkeresést megküldi a rendőrségnek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével (a továbbiakban: EUROPOL) való együttműködésért felelős szervezeti egységének is.”

(2) A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 52. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a törvény a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

10. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

34. §12

11. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

35–36. §13

12. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

37–38. §14

13. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

39–40. §15

14. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

41. §16

15. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

42–51. §17

52. § (1) A Mavtv.

a) 9. § (1) bekezdésében „az Európai Rendőrségi Hivatal” szövegrész helyébe „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége” és

b)18

szöveg lép.

(2)19

53. §20

16. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

54–56. §21

17. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

57–60. §22

18. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

61. §23

19. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

62–92. §24

20. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

93–97. §25

21. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

98. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Eube.) 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Eurojust, illetve annak nemzeti képviselője, valamint a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: Europol) által kezdeményezett közös nyomozócsoportra, a tagok jogaira és kötelezettségeire e törvényt kell alkalmazni. Az Europol tisztviselője e törvény szerint vehet részt a közös nyomozócsoportban, de feladatának végrehajtása során nem alkalmazhat a Be.-ben meghatározott kényszerintézkedést vagy a rendőrségről szóló törvényben (a továbbiakban: Rtv.) meghatározott kényszerítő eszközt.”

(2)26

(3) Az Eube. 67. alcíme a következő 179/A. §-sal egészül ki:

179/A. § Ez a törvény a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

22. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

99. §27

23. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

100. §28

24. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

101–108. §29

25. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

109. §30

26. Záró rendelkezések

110. § (1) Ez a törvény – az (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) E törvény 8. § c) pontja, 25–27. §-a, 33. §-a, 52. § (1) bekezdés a) pontja és 98. § (1) és (3) bekezdése 2017. május 1-jén lép hatályba.

111. § E törvény 1. §-a, 8. §-a és 17–18. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

112. § (1) Ez a törvény az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló 2016. április 27-i 2016/681/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) Ez a törvény a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11.-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) Ez a törvény a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésének, 5. cikkének, 8. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (1) bekezdésének és 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(5) Ez a törvény az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–3. melléklet a 2016. évi CXVI. törvényhez31

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. november 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § d)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 29–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 39–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 42–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 52. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 52. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 54–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 57–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 62–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 93–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 98. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 101–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére