• Tartalom

116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 5–7. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint a 8–14. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1–8. §2

9. § (1)3

(2) A Gyer. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. § (1)4

(2) A Gyer. 83/A. § (6) bekezdésében a „bölcsődének” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak” szöveg lép.

11. §5

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. §6

13. §7

14. § (1)8

(2)9

15. § (1)10

(2)11

16. §12

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

17–25. §13

4. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

26–30. §14

5. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

31–32. §15

6. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 13. §, a 14. § (1) bekezdése, valamint az 5. és a 6. melléklet 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése, a 16. §, valamint a 7. melléklet 2016. december 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § (2) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint a 4. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1–3. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez16

4. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A Gyer. 3. számú melléklet B) lap 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYÉRE, SZOLGÁLTATÓJÁRA, NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek (nagykorúvá vált gyermek) neve

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, nevelési-oktatási, felsőoktatási intézmény teljes neve, ahol a gyermek bölcsődei, óvodai ellátásban részesül vagy a tanuló, hallgató tanul

Az intézmény címe (irányítószám, településnév, utca, házszám)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap I. „Személyi adatok” cím 4. pontjában foglalt táblázat adattartalmával. Ha a nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet kell megadni, ahova a gyermek, tanuló, hallgató ténylegesen jár.]”

5–6. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez17

7. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez18

8–14. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez19

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 26–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 8–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére