• Tartalom

13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól

2021.07.01.

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmány, illetve EU katonai okmány meghatározása, alkalmazása, kiadmányozása és a katonai csapat- és árumozgással kapcsolatos vámeljárások során a vámjogszabályok rendelkezéseit az e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) vámjogszabályok: az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 5. cikk 2. pontjában felsorolt jogszabályok,

b) nemzetközi szerződés:

ba) az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

bb) az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

bc) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az ennek mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1997. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

bd) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2000. évi XII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

be) az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról és a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

bf) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a gazdasági, technikai és egyéb kapcsolódó segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 178/1995. (XII. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés,

c) EK rendelet: az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről szóló, 2003. január 21-i 150/2003/EK tanácsi rendelet,

d)2 vámhatóság: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 23. § (1) bekezdésében meghatározott hatóság,

e)3 vámigazgatási eljárás: a Vámtörvény 2. § 8. pontjában meghatározott eljárás,

f) katonai vámügyi szerv: a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala,

g) HM alárendeltségébe tartozó szervek: a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó katonai szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei,

h)4 katonai áru: az EK rendelet mellékleteiben felsorolt fegyverek és katonai felszerelések, továbbá a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. Rendelet) meghatározott, az Európai Unió közös katonai listáján szereplő áru,

i) egyéb áru: az uniós vámjog sérelme nélkül a nemzetközi szerződésben meghatározott személyi kör által vagy részére behozott, kivitt vagy átvitt, a katonai árutól eltérő uniós vagy nem uniós áru,

j) NATO okmány: a Vámkódex 226. cikk (3) bekezdés e) pontjában hivatkozott 302. formanyomtatvány a 2455 STANAG (Standardization Agreement – Szabványosítási Megállapodás) A melléklete szerinti adattartalommal,

k) vámmentes katonai üzlet: a NATO körébe tartozó fegyveres erő, polgári állomány, valamint azok hozzátartozói részére behozott, helyben fogyasztandó és felhasználandó, kiskereskedelmi értékesítésre szánt élelmiszer, valamint utánpótlási ellátmányként nem tartós fogyasztási cikkek értékesítésére szolgáló helyiség,

l) nemzetközi katonai szervezet: az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2000. évi XII. törvény hatálya alá tartozó szervezet, vagy a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvény szerinti nemzetközi katonai parancsnokság,

m) jövedéki termék: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó termék.

n)5 nemzetközi közúti áruszállítási engedély: a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti közlekedési engedély,

o)6 EU katonai okmány: a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikk 51. pontja szerinti 302. sz. EU formanyomtatvány.

2. A katonai vámügyi szerv és eljárása

3. § (1) Az EK rendelet 1. cikke alapján az egyes fegyverek és katonai felszerelések harmadik országból történő behozatala során a katonai vámügyi szervet kell hatóságnak tekinteni.

(2)7 Az EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány, valamint a NATO okmány, illetve EU katonai okmány kiállítására és kiadmányozására kizárólag a katonai vámügyi szerv jogosult.

(3) Az EK rendelet alapján kérelmezett vámeljárás során az EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány benyújtásával egyidejűleg a kérelmezett vámeljárásnak megfelelően a vámjogszabályokban meghatározott vám-árunyilatkozatot kell benyújtani, amelyet a vámhatóság nyilvántartásba vesz.

(4)8 A vámigazgatási eljárás során a hatóságként eljáró katonai vámügyi szerv esetében a Vámtörvény 148. §-át alkalmazni kell.

(5) A nyilvántartásba vett, behozatali vámok alól felfüggesztett katonai áru megsemmisüléséről, elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy a jogszabályban meghatározott céltól eltérő felhasználásáról a katonai vámügyi szerv vagy a terméket felhasználó a vámhatóságot haladéktalanul értesíti. Ha a vámhatóság által folytatott vámellenőrzés időpontjáig a vámhatóságot nem értesítik, úgy a Vámtörvényben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(6) A behozatali vámok alól felfüggesztett katonai áru megsemmisítéséről legalább öt munkanappal előbb a katonai vámügyi szerven keresztül a vámhatóságot értesíteni kell.

(7) A katonai vámügyi szerv képviselőként jár el az Európai Unió, a NATO, az Egyesült Nemzetek Szervezete, a két- vagy többoldalú katonai és kereskedelmi megállapodások keretében a HM alárendeltségébe tartozó szerveket és a külföldi fegyveres erőket érintő vámigazgatási eljárások végrehajtása, a vámellenőrzés feltételeinek ellenőrzése, valamint ezek biztosítása érdekében tett intézkedések meghozatala kapcsán, ha a csapat, katona személy- és anyagmozgás katonai kötelékben vagy katonai logisztikai rendszeren keresztül, valamint polgári fuvarozó bevonásával történik. A katonai vámügyi szerv képviselőként jár el továbbá az MH külföldön szolgálatot teljesítő egysége, katona személy vonatkozásában is, a szakmai, ellenőrzési feladatai ellátása során.

(8) A katonai vámügyi szerv a vámigazgatási eljárások lebonyolítása során közvetett képviselőnek minősül.

(9) A katonai vámügyi szerv tagja a vámigazgatási eljárás során jelvénnyel igazolja magát, amelynek mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(10) A katonai vámügyi szerv képviselőjének a vámigazgatási eljárás során a 2. mellékletben meghatározott bélyegző lenyomatot külön, vagy a katonai vámügyi szerv képviseletében eljáró személy részére kiadott körbélyegzővel együtt kell használnia. Az EK rendelet 5. cikk (1) bekezdésében említett bélyegző lenyomatának mintája megegyezik a 2. mellékletben meghatározott mintával.

4. § (1) A katonai vámügyi szerv, valamint a nemzetközi katonai szervezet részére a vámjogszabályokban meghatározott engedélyek kiadásánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

a) kérelmezőnek az egyszerűsített engedély szerinti vámeljárás alá vont nem uniós áruk vámtarifaszáma helyett

aa) a kiviteli irányban a Korm. Rendelet hatálya alá tartozó, az Európai Unió közös katonai listáján szereplő termékek,

ab) a behozatali irányban pedig az EK rendelet mellékleteiben felsorolt termékek

azon jegyzékét kell becsatolnia, amelyre az engedélyt kéri,

b) a vámraktározási eljárás kérelmezésekor a kérelem elbírálásához nem kell benyújtani a gazdasági indokoltságra, a raktárhelyiségre vonatkozó hatósági engedélyekre és a használat jogcímére vonatkozó okiratokat, a biztosítási szerződést, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a vámraktárban tárolt áru elháríthatatlan ok miatt történt megsemmisülése esetén is a vámtartozást megfizeti,

c)9 a NATO okmány, illetve EU katonai okmány fedezetével érkezett és vámraktárba betárolt árukról csak készletnyilvántartást kell vezetni,

d) az engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti kérelemhez a cégkivonat és az aláírási címpéldány helyett a közhivatal-jogállásra vonatkozó nyilatkozatot, nemzetközi katonai szervezet esetén a Magyarországon történő településről és működésről szóló megállapodást, vagy erről jogszabály alapján kiállított közhiteles igazolást kell elfogadni.

(2) A vámhatóság a védelmi érdekek zavartalan ellátása érdekében a katonai vámügyi szerv és a nemzetközi katonai szervezet indokolt kérelmére a nem uniós katonai áru szállítóeszközről történő kirakását soron kívül engedélyezi.

(3) Az uniós vámjogban meghatározott kivételekkel a katonai vámügyi szerv közreműködésével szállított áruk esetén az azonosság biztosítására a katonai vámügyi szerv részére engedélyezett különleges zár, valamint a külföldi fegyveres erők függőzára, szalagzára, vagy a csomagon elhelyezett pecsétje szolgálhat.

3. 10 A NATO okmányhoz és az EU katonai okmányhoz kapcsolódó intézkedések

5. § (1)11 A katonai vámügyi szerv által az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet 286. cikke alapján benyújtott NATO okmányok, illetve az EU katonai okmányok előzetes hitelesítését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben meghatározott vámhivatalnak kell végrehajtania.

(2)12 A vámeljárás során alkalmazandó korlátozó és tiltó rendelkezéseket a NATO és EU katonai okmány fedezetével szállított katonai és egyéb áru vámeljárás alá vonása során akkor nem kell érvényesíteni, ha az érintett árukat kötelékben és menetparanccsal szállítják, és ennek lehetőségét a fenti tiltást és korlátozást tartalmazó jogszabály biztosítja.

(3)13

(4)14 Ha a NATO okmánnyal, illetve EU katonai okmánnyal ellátott külföldi fuvarozó – engedélyköteles áruszállítás esetén – nem rendelkezik Magyarország területére való belépésre vagy kilépésre feljogosító nemzetközi közúti áruszállítási engedéllyel, e tényről a vámhatóság – ha a határátlépés helyszínén jelen van – soron kívül értesíti a katonai vámügyi szervet, amely igazolást adhat ki arról, hogy a szállítás nemzetközi katonai tevékenységgel összefüggésben történik. Az igazolás alapján a kiléptetést vagy a beléptetést el kell végezni.

4. Vámmentes katonai üzlet

6. § (1) A vámmentes katonai üzlet a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet 201. cikkében foglaltaknak megfelelő vámraktári engedély birtokában üzemeltethető.

(2) A vámmentes katonai üzletet üzemeltető köteles olyan, a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a katonai és egyéb áru behozatalának, beszerzésének, valamint vámeljárás alá vonásának adatai, továbbá a mindenkori valós árukészlet, a megsemmisült árumennyiség, a veszteség, a vásárlók köre, valamint a forgalomra vonatkozó adatok.

(3) A vámmentes katonai üzletnek a nemzetközi szerződésnek és a vámjogszabályoknak megfelelő üzleti szabályzattal kell rendelkeznie, amelyet a katonai vámügyi szerv útján a felügyeletet ellátó vámhivatal részére kell megküldeni.

(4) A vámmentes katonai üzletben a jövedéki termék adójegy, valamint zárjegy nélkül hozható forgalomba.

(5) A vámmentes katonai üzletben forgalmazott termékek kizárólag a NATO fegyveres erők elhelyezési területén belül kerülhetnek felhasználásra. A mentességet élvező termékeknek az elhelyezési területen kívüli kiszállítása, értékesítése a vám-, adó- és jövedéki jogszabályokban foglaltak megsértését jelenti.

5. Áruk elidegenítése

7. § (1) A külföldi fegyveres erő, polgári állomány és ezek tagjainak, valamint hozzátartozóinak részére a vám és egyéb terhek alól mentesítve szabad forgalomba bocsátott áru elidegenítésére csak a vám és egyéb terhek megfizetése után kerülhet sor.

(2) Az elidegenítés alkalmával az áru vámértékét és az ennek alapján fizetendő vám és egyéb terhek összegét a mentesség alapjául szolgáló uniós jogszabályban foglalt rendelkezések figyelembevételével, annak hiányában a szabad forgalomba helyezésre irányuló indítvány elfogadásának napján érvényes szabályok alapján kell meghatározni.

6. Hatósági ellenőrzés és intézkedések

8. § (1) A katonai futár útján továbbított hivatalos okiratokat és küldeményeket – ha bűncselekmény gyanúja vagy a szabálysértési eljárás megindítását megalapozó körülmények nem állnak fenn – a vámhatóság nem vonja vámellenőrzés alá, ha a futár úti okmányából és az általa szállított küldeményre vonatkozó nyilatkozatból egyértelműen megállapítható a futár jogállása és a küldemény hivatalos jellege.

(2) A katonai futárok közlekedéséről a katonai vámügyi szerv értesíti a vámhatóságot a zökkenőmentes eljárás biztosítása érdekében.

9. § (1) A vámhatóság a mélységi ellenőrzés során, ha katonai áruknak, szállítójárműveknek és tartályoknak a katonai bázis területén kívül történő ellenőrzését végzi, a katonai vámügyi szerv vagy a külföldi fegyveres erő közreműködését igényelheti.

(2) A vámhatóság a katonai vámügyi szerv bevonásával a külföldi fegyveres erők elhelyezési területén a 6. § szerinti vámmentes katonai üzlet üzemeltetését, a jogszerűen behozott vámmentes árukat, azok okmányait, nyilvántartását, értékesítését ellenőrizheti. Az ellenőrzést végző pénzügyőröknek az elhelyezési területre történő belépésével kapcsolatban a katonai vámügyi szerv intézkedik.

(3) A vámhatóság – ha jogsértő cselekmény elkövetésére van gyanú – az e rendelet hatálya alá tartozó személyeknél a fegyveres erők állományába tartozó személyek ellenőrzését a személyforgalom elől elkülönített helyen tarthatja meg. Ha a vámhatóság az ellenőrzés alkalmával vám- vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekményt derít fel, a felvett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesítenie kell a katonai vámügyi szervet is.

(4) A vámhatóság a szükséges vámvizsgálatot a katonai vámügyi szerv vagy a nyilatkozattevő kérésére – a védelmi érdekek sérülésének elkerülése érdekében – az azok által megjelölt helyen tartja meg.

10. § A katonai vámügyi szerv értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervét a határon átkelő csapat- és katonai árumozgásokról, a határátlépés várható időpontja előtt legalább három munkanappal. Előre nem látható esetben ettől a határidőtől a katonai vámügyi szerv eltérhet, az előzetes értesítés azonban nem mellőzhető. Ha az értesítés a határátlépés várható időpontja előtt kevesebb, mint huszonnégy órával történik, a katonai vámügyi szerv köteles az átlépés kapcsán érintett vámhivatalt közvetlenül is értesíteni. A vámhivatal az értesítés alapján biztosítja a katonai csapat és áruszállítmány zökkenőmentes beléptetését vagy kiléptetését.

7. Postai küldemények kezelése

11. § (1) Hadműveleti területen a HM alárendeltségébe tartozó szerveknél az MH külszolgálatot ellátó személyei által feladott magánpostai küldemények továbbítása – postai forgalom üzemeltetésének szüneteltetése esetén – az MH logisztikai rendszerén keresztül történhet. Az ilyen küldemény vámeljárás alá vonását a logisztikai telephely szerint illetékes vámhivatal végzi.

(2)15

(3)16

(4) Az MH logisztikai telephelyen a behozatali vám és egyéb terhek megfizetését követően szabad forgalomba bocsátott magánpostai küldemények kiszolgáltatásukig az MH logisztikai telephely elkülönített helyiségében tárolhatók a vámadós által a katonai vámügyi szerv részére történő vám és egyéb terhek megfizetésének megfelelő igazolásáig.

(5)17 Ha a vám és egyéb teher fizetési kötelezettséggel járó küldemény után a vám és egyéb terhek vámjogszabályok szerinti megfizetésének igazolása elmarad, vagy a címzett kéri a postaküldemény megosztás nélküli visszaküldését, vagy az államnak ellenszolgáltatás nélkül azt felajánlja, a katonai vámügyi szerv köteles a vámhatóságnál ismételten bemutatni a küldeményt, és azt az Európai Unión kívülre történő visszaszállításáig vagy a felajánlás elfogadásáig a raktárában tárolni.

8. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a rendelet

a) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet,

b) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet,

c) az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről szóló, 2003. január 21-i 150/2003/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §18

1. melléklet a 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez

2. melléklet a 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez19

A katonai vámügyi szerv általi hitelesítésre szolgáló bélyegző mintája
1

Az 1. § a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § d) pontja a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § e) pontja a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § h) pontja a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § n) pontját a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 6. §-a iktatta be.

6

A 2. § o) pontját a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 6. §-a iktatta be.

7

A 3. § (2) bekezdése a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdése a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. alcíme címe a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § g) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdése a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (3) bekezdését a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (4) bekezdése a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. § (2) bekezdését a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 11. § (3) bekezdését a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 11. § (5) bekezdése a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 9. § h) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 2. melléklet a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére