• Tartalom

2016. évi CXXXIX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról1

2017.01.01.

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:)

b) a csomagolószer;”

2. § (1) A Ktdt. 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„5. bérgyártás: a megrendelő (bérgyártató) által a Magyarországon letelepedett természetes vagy jogi személy (a továbbiakban együtt: bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül – részben vagy egészben – rendelkezésére bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása, amely során a bérgyártó anyagáramonként és termékáramonként legfeljebb a termékdíjköteles termék tömegében számított 50%-os mértéket meg nem haladóan adhat hozzá terméket a bérgyártató részére gyártott termékdíjköteles termékhez;”

(2) A Ktdt. 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„11. csomagolószer: a csomagolóanyag, a csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag;”

(3) A Ktdt. 2. § 14b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„14b. gépjármű:
a) a 8702 vtsz. alá tartozó termék,
b) a 8703 vtsz. alá tartozó termékek,
c) a 8704 vtsz. alá tartozó termék,
d) a 8711 vtsz. alá tartozó termék, kivéve a kerékpár segédmotorral felszerelve.”

3. § A Ktdt. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett
a) az egyéb kőolajterméket alapanyagként használja fel;
b) a Magyarországon hulladékká vált egyéb kőolajtermékből újrafinomítás vagy más célra történő újrahasználat eljárással előállított termékdíjköteles terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi;
c) a belföldön hulladékká vált termék az újrafelhasználásra előkészítését vagy a használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítését követően létrejött terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi, a termékbe beépített új termékdíjköteles alkotórészek, tartozékok kivételével;
d) az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsákot belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi;
e) a teljes egészében megújuló forrásból származó alapanyagból, – az MSZ EN 13432:2002 szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás követelményeinek megfelelően – biológiai úton lebomló műanyagból készült termékdíjköteles terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi.”

4. § A Ktdt. 16/A. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 16/A. § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel, amennyiben a kötelezett
a) a tárgyévet megelőző évben nem választott egyéni hulladékkezelést az adott termék- vagy anyagáram vonatkozásában, az általa tárgyévben, vagy
b) a tárgyévet megelőző évben is egyéni hulladékkezelést választott az adott termék- vagy anyagáramra, úgy a tárgyévet megelőző évben
elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul.
(3a) A kötelezett a csomagolószer termékáram esetében, az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, az általa tárgyévben elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul.
(3b) A gyártási selejt vagy hulladék nem vehető figyelembe a hulladékhasznosítási teljesítményben, ha arra a környezetvédelmi termékdíj nem került megfizetésre.”

5. § A Ktdt. 27/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Nyilatkozat hiányában a terméket termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell tekinteni.”

6. § A Ktdt. 4. melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

7. § A Ktdt.

a) 2. § 25. pontjában a „hordtasak vagy hordtáska” szövegrész helyébe a „hordtasak vagy hordtáska, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a „gazdálkodó szervezet részére” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet részére első alkalommal” szöveg,

c) 14. § (5) bekezdés a) pont záró szövegrészében „ha a megvásárolt” szövegrész helyébe a „ha az átvállalt kötelezettséggel megvásárolt” szöveg,

d) 14. § (5) bekezdés d) pontjában a „csomagolószer esetében” szövegrész helyébe a „csomagolószer esetében – ide nem értve a csomagolást alkotó csomagolószert–”, és a „továbbértékesítő” szövegrész helyébe a „továbbértékesítő vagy saját célra felhasználó” szöveg,

e) 14. § (6) bekezdésében a „forgalomba hozatalkor vagy saját célú felhasználáskor” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalkor, saját célú felhasználáskor, vagy készletre vételkor” szöveg,

f) 16/A. § (5) bekezdésében a „begyűjtést” szövegrész helyébe a „gyűjtést” szöveg,

g) 16/A. § (8) bekezdésében a „tárgyévben kibocsátott” szövegrész helyébe „(3) bekezdésben foglalt”, szöveg

h) 25. § (1) bekezdés g) pontjában az „egyéb csomagolószer” szövegrész helyébe „a csomagolóanyag vagy csomagolási segédanyag” szöveg,

i) 27/A. § (1) bekezdésében az „előállítású reklámhordozó papír” szöveg helyébe az „előállítású, 2. § 26. pontjában foglalt sajtótermék vagy egyéb nyomtatott anyag” szöveg,

j) 1. melléklet b) pont szerinti táblázat B:9 mezőjében a „kivéve: az építési termék; a villamos szigetelési áru” szövegrész helyébe a „kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru” szöveg,

k) 1. melléklet b) pont szerinti táblázat B:10 mezőjében a „kivéve: az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák*; a megújuló forrásból készült, biológiai úton lebomló műanyag szemeteszsák**; a hulladékgyűjtő edény” szövegrész helyébe a „kivéve: a hulladékgyűjtő edény” szöveg,

lép.

8. § (1) Hatályát veszti a Ktdt.

a) 2. § 12. pont a) alpontjában a „végfelhasználó vevőtől” és a „saját”,

b) 2. § 12. pont c) alpontjában a „végfelhasználó vevőtől”,

c) 1. melléklet b) pont szerinti táblázatát követő „* a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK” felirattal ellátva. ** a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „BIOLÓGIAI ÚTON LEBOMLÓ SZEMETESZSÁK” felirattal ellátva.”,

d) 3. melléklet 1. pontja szerinti nyitó szövegrészében a „2012. évtől”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Ktdt.

9. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. § E törvény tervezetének

a) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv, és

b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi CXXXIX. törvényhezTermékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átalagos tömege és az átalánydíj összege

A

B

C

1.

Vtsz. és HR alszám, megnevezés

a)
akkumulátor
(kg/db)

b)
gumiabroncs
(kg/db)

c)
kenőolaj
(kg/db)

d)
elektromos, elektronikai berendezés
(kg/db)

termékdíj-átalány
(Ft/db)

2.

8702 10 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő

40

150

20

60

17 000

3.

8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására

18

45

11

35

7000

4.

8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek

10

25

7

17

4000

5.

8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű legfeljebb 1 000 cm3 hengerűrtartalommal

10

25

7

17

4000

6.

8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

13

35

9

20

5000

7.

8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal

15

40

11

23

6000

8.

8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

15

45

11

35

7000

9.

8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

18

35

7

17

5000

10.

8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal

20

40

9

22

6000

11.

8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

22

45

11

30

7000

12.

8703 90 Más (elektromotoros motorral, más)

12

40

2

60

7000

13.

8704 10 Áruszállító gépjármű, - dömper, terepjáró kivitelű

40

500

20

20

35 000

14.

8704 21 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, Legfeljebb 5 tonna össztömegű

20

50

18

22

8000

15.

8704 22 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű

30

360

25

17

27 000

16.

8704 23 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő,- 20 tonna össztömeget meghaladó

120

450

35

22

38 000

17.

8704 31 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű

15

40

11

22

6000

18.

8704 32 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 5 tonna össztömeget meghaladó

80

180

23

17

19 000

19.

8704 90 Más áruszállító gépjármű

45

60

20

17

10 000

20.

8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

3

6

1

2

1000

21.

8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

4

10

2

6

1500

22.

8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

4

10

3

10

2000

23.

8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

4

11

4

14

2500

24.

8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

4

14

5

18

3000

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 5. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére