• Tartalom

142/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

142/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.01.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. és 29. pontjában,

a 2–4. § és a 8. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Szolgálatok házipénztárába befolyt bevételeket értékhatártól függetlenül a kincstári egységes számlára nem kell befizetni, ugyanakkor – ha szükséges – gondoskodni kell a bevételeknek megfelelő összegű előirányzat-módosítások végrehajtásáról, azzal, hogy a bevételek – a bevételi előirányzaton felüli többletbevétel kivételével – addig is közvetlenül felhasználhatók a kiadások teljesítésére. A Szolgálatoknak a házipénztár forgalmáról külön bejelentési kötelezettségük nincs a Kincstár részére.”

2. § Az R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Szolgálatok a használatukban, hasznosításukban, vagyonkezelésükben vagy tulajdonosi joggyakorlásuk alatt álló állami vagyonról saját hatáskörben vezetnek részletes nyilvántartást. A Szolgálatok a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 63. § (5) bekezdése szerinti azon ingatlan és ingó vagyonelemek összességéről, amelyek tekintetében a Szolgálatok gyakorolják a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, összesített adatszolgáltatást nyújtanak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: MNV Zrt.), azzal, hogy az adatszolgáltatás tartalmáról az MNV Zrt.-vel kötött külön megállapodásban kell rendelkezni.
(2) A Szolgálatok az állami vagyonról – ideértve az Nbtv. 63. § (5) bekezdése szerinti vagyonelemeket is – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 5. mellékletének adataiból az „Eszközök” alcím betűvel és római számmal jelölt sorainak megfelelő adattartalommal küldenek adatot az MNV Zrt.-nek, illetve – e rendeletben foglalt eltérésekkel – a vonatkozó jogszabályok alapján adatkérésre felhatalmazott szerveknek.”

3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálatok a vagyonkezelésükben lévő és feladataik ellátásához feleslegessé vált ingatlanokat a vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint adhatják bérbe.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az értékesítés szándéka és ténye a Szolgálatok főigazgatójának kezdeményezése alapján a miniszter előzetes jóváhagyásával hozható nyilvánosságra, ha a Szolgálatok a vagyonkezelésükben lévő, feladataik ellátásához feleslegessé vált, az Áhsz. szerinti vagyontárgyakat saját hatáskörben értékesítik.”

4. § Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Nbtv. 63. § (5) bekezdése szerinti vagyont a Szolgálatok saját hatáskörben értékesíthetik. Ettől a Szolgálatok főigazgatója a miniszter jóváhagyásával térhet el.”

5. § (1) Az R. 7. § (3) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A mindenkori költségvetés végrehajtásáról szóló törvény összeállításához a Szolgálatok szöveges indokolást készítenek és azt a fejezetet irányító szerv részére megküldik.”

(2) Az R. 7. § (6) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

„Az Ávr. 5. mellékletében foglalt táblázat 21. sorában meghatározott, az időközi költségvetési jelentést alátámasztó főkönyvi kivonatot a Szolgálatok nem küldik meg a Kincstárnak.”

(3) Az R. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Kizárólag a fejezetet irányító szervnek és az Országgyűlés nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságának megküldött adatszolgáltatások tartalmazhatnak a Szolgálatok létszámára vonatkozóan „hivatásos” és „közalkalmazott” felosztásnál részletesebb bontású adatokat.”

6. § (1) Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdésben szereplő számlákról kizárólag olyan vagyon beszerzését szolgáló kiadások teljesíthetőek, amelyek felett azok megszerzését követően az Nbtv. 63. § (5) bekezdése alapján a Szolgálatok gyakorolják a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.”

(2) Az R. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Szolgálatok a speciális bevételeket és kiadásokat készpénzben is teljesíthetik, amelyhez a házipénztárban
a) az áthúzódó feladatok fedezetére év végén elkülönített módon készpénzt tarthatnak,
b) az alkalmazottak elszámolási kötelezettséggel előleget vehetnek fel,
c) a tárgyévet követő év január 15. napjáig történő kifizetést a tárgyév terhére kell elszámolni.”

7. § Az R.

a) 5. § (2) bekezdésében az „a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)” szövegrész helyébe az „az Nbtv.”,

b) 7. § (5) bekezdésében az „államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)” szövegrész helyébe az „Áhsz.”,

ca) 5. pontjában a „K511.” szövegrész helyébe a „K512”,

cb) 8. pontjában a „K88” szövegrész helyébe a „K89”,

cc) 11. pontjában a „B410” szövegrész helyébe a „B411”,

cd) 13. pontjában a „B63” szövegrész helyébe a „B65”,

ce) 14. pontjában a „B73” szövegrész helyébe a „B75”,

d) 11. § (9) bekezdésében a „B410.” szövegrész helyébe a „B411.”

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdése.

9. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére