• Tartalom

144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.06.14.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:

1/A. § (1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
a) Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.),
b) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola (3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.),
c) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája (3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.),
d) Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány utca 32.),
e) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kossuth tér 3.),
f) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kisfaludy utca 27.),
g) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.),
h) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 6.),
i) Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.),
j) Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.),
k) Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola (9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.),
l) Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium (2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1.),
m) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Karácsony János utca 13.),
n) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Szent István út 69.),
o) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5742 Elek, Szent István utca 2.)
az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak tagintézményeként, illetve tagintézmény telephelyeként folytatja működését.
(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásában működő
a) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2600 Vác, Naszály út 29.), valamint
b) Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola (9231 Máriakálnok, Rákóczi út 4.) általános iskolai feladatellátását biztosító telephelye
az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik az illetékes szakképzési centrumból és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba olvad be.
(3) A 2. melléklet 116., 117–118., 166., 167., 170., 185., 188. és 206. sorában meghatározott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő, szakképzési feladatot is ellátó többcélú köznevelési intézményekben iskolarendszerű szakképzési évfolyam utoljára a 2016/2017. tanévben indítható.
(4) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium Dr. Hegedüs T. András Tagintézménye két feladatellátási helyével (OM 037923, 5000 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2., és 5000 Szolnok, Lomb utca 8/A.) – az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából – 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak egyik tagintézménye telephelyeként folytatja működését.
1/B. § (1) Az 1/A. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében
a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,
b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illetik meg, illetve terhelik,
c) az oktatásért felelős miniszter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okiratának módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba,
d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja az illetékes szakképzési centrum,
e) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum állományába,
f) az átadás-átvételi eljárást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az illetékes szakképzési centrumok folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban rendezni kell az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,
g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan
ga) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,
gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,
gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,
gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,
ge) a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben a 2016/2017. tanévre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra megállapított keretszámokat az adott intézményre vonatkozóan,
h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép; az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,
k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép,
l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.
(2) Az 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében
a) az illetékes szakképzési centrum az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt az oktatásért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,
b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig az illetékes szakképzési centrumot illetik meg, illetve terhelik,
c) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az illetékes szakképzési centrum alapító okiratának módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár az illetékes szakképzési centrum átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba,
d) a szakképzési centrum jogutódja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
e) az illetékes szakképzési centrum foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állományába,
f) az átadás-átvételi eljárást az illetékes szakképzési centrumok és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,
g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan az illetékes szakképzési centrum a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan
ga) a köznevelési intézményre vonatkozó alapító okiratot,
gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,
gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,
gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,
h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje az illetékes szakképzési centrum az átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép. Az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a szakképzési centrum vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,
k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép,
l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.”

2. § Hatályát veszti az R.

b) 1. mellékletében foglalt táblázat 276. és 441. sora,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat 18., 24–25., 30., 88–89., 104–105., 106., 169., 189. sora,

e) 4. mellékletében foglalt táblázat 56., 59., 60., 90. sora.

2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 9. §-a.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére