• Tartalom

2016. évi CXLVIII. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról1

2016.12.15.

1. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) a Muzeális intézmények működési engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása alcímet megelőzően a következő 38/D. §-sal egészül ki:

38/D. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben őrzött, kulturális javak – a 38/A–38/C. §-ban meghatározottaktól eltérő hasznosítása céljából történő – birtokba adásáról a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő a kulturális örökség védelméért felelős miniszter javaslata alapján, a miniszter előzetes véleményének kikérése mellett – különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a versenyeztetés mellőzésével – dönt és ezt követően a hasznosításra szerződést köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra, valamint a hasznosítási szerződésre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”

2. § A Kultv. 100. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)

n) az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben őrzött kulturális javak 38/D. §-ban meghatározottak szerinti birtokba adásának rendjét, a hasznosításukra vonatkozó szerződés tartalmi elemeit és a szerződés megszüntetésére vonatkozó – a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az állami vagyonról szóló törvényben nem szabályozott – részletes rendelkezéseket.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 14. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére