• Tartalom

15/2016. (VI. 29.) IM rendelet

15/2016. (VI. 29.) IM rendelet

a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosításáról1

2016.07.15.

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában és 1. melléklet F) pont 2. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: alaki rendelet) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mintaoltalmi bejelentés tartalmazhatja:)

a) a mintához nem tartozó részek egyértelmű elhatárolására szolgáló – a 4. § (2)–(6) bekezdésének megfelelő – jelöléseket;”

(2) Az alaki rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bejelentési kérelmet és a minta ábrázolását külön lapon kezdve kell elkészíteni és külön-külön folyamatos számozással kell ellátni; az azokban foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.”

2. § (1) Az alaki rendelet 4. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A mintát fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell ábrázolni:)

j) a mintához nem tartozó részek jelölésének egyértelműen el kell határolnia a mintát az ábrázolásnak azoktól a részeitől, amelyekre nézve a bejelentő nem igényel oltalmat.”

(2) Az alaki rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A minta fényképen történő ábrázolása esetén az ábrázolásnak – a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül – a következő követelményeknek is meg kell felelnie:]

b) a fényképen fizikai úton felvitt elemek vagy így elvégzett törlések – így különösen retusálás – nem szerepelhetnek;”

(3) Az alaki rendelet 4. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A minta rajzzal vagy más grafikai úton való ábrázolása esetén az ábrázolásnak – a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül – a következő követelményeknek is meg kell felelnie:]

c) az ábrázolás – az ábraszámozás kivételével – nem tartalmazhat magyarázatokat és feliratokat, valamint a megértést zavaró vonalat vagy más grafikai elemet;
d) a mintát a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni azzal, hogy ez a követelmény nem képezi akadályát a mintához nem tartozó részek (2) bekezdés j) pontja szerinti jelölésének;”

3. § Az alaki rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A változtató nyilatkozatot egy példányban kell benyújtani.
(2) Az Fmtv. 48. § (2) bekezdésében meghatározott változtató nyilatkozatnak egyértelműen azonosítható módon kell tartalmaznia, hogy az ábrázolás mely része nem tartozik a mintához. A nyilatkozathoz mellékelni kell a minta olyan ábrázolását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a bejelentő a korábbi ábrázolás mely részeire nem igényel oltalmat. A 4. § (2)–(6) bekezdését erre az ábrázolásra is alkalmazni kell.
(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit a mintaoltalom jogosultjának a megsemmisítési eljárásban tett, a mintaoltalom változtatással való fenntartását vagy korlátozását kezdeményező nyilatkozatára is megfelelően alkalmazni kell.”

4. § Hatályát veszti az alaki rendelet 4. § (7) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2016. július 15-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére