• Tartalom
Oldalmenü

15/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.02.10.

A Kormány

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,

a 2. §, a 3. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.”

2. § A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § (1) E rendelet rendelkezéseit az 1. mellékletben foglalt táblázatnak – a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított – 14. és 15. sorában felsorolt beruházásokkal összefüggő, a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 2. melléklet Módr3. 2. mellékletével megállapított 20a. pontját a Módr3. hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 14–15. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

Kedvezményezett neve

A beruházás azonosító adatai)

14.

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Vasas Sport Club

Budapest XIII. kerület közigazgatási területén fekvő, 26085/1123 helyrajzi számú ingatlan

15.

Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Paks Város Önkormányzata

Paks közigazgatási területén fekvő, 2132 és 2133 helyrajzi számú ingatlanok

2. melléklet a 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A Rendelet 2. melléklete a következő 20a. ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek:)
„20a. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. február 11. napjával.