• Tartalom

16/2016. (VII. 5.) IM rendelet

16/2016. (VII. 5.) IM rendelet

a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról1

2016.07.06.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 83. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Alapvető szabályok

1. § A külképviseleti megfigyelőt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőt, valamint a Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2016. szeptember 22-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. [Ve. 5. § (3) bekezdés, 245. § (3) bekezdés, 281. § (3) bekezdés]

2. § A nemzetközi megfigyelő személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2017. január 2-án kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

2. A választási bizottságok

3. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

4. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2016. október 3-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2016. október 3-tól 2016. október 7-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

5. § 2016. október 2-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A központi névjegyzék

6. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2016. szeptember 17-én 16.00 óráig kérheti. [Ve. 84. § (1) bekezdés]

5. A szavazóköri névjegyzék

7. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

(2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

8. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

9. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]

(2) Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 250. § (5) bekezdés]

10. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

a) legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy

b) 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

11. § A 10. § a) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2016. szeptember 30-án bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

12. § (1) A 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

(2) A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2016. október 1-jén kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

13. § A Nemzeti Választási Iroda a népszavazáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait 2016. október 17-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. [Ve. 101. §]

14. § (1) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2017. január 2-án kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]

(2) A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2017. január 2-án kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

6. A külképviseleti névjegyzék

15. § (1) A 2016. szeptember 16-át követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni. [Ve. 262. § (2) bekezdés]

(2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]

(3) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

(4) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

(5) A külképviseleti névjegyzék adatait 2017. január 2-án kell törölni. [Ve. 264. §]

7. A levélben szavazók névjegyzéke

16. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2016. szeptember 17-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. [Ve. 266. § (2) bekezdés]

17. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, 2016. szeptember 17-ig hozzáférhetővé teszi, illetve – a Ve. 263. §-ában foglalt rendelkezés alkalmazásával – továbbítja az illetékes választási iroda részére. [Ve. 267/A. §]

18. § A levélben szavazók névjegyzékéből a Ve. 267. § a) pontja alapján törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. szeptember 25-én magyarországi lakcímet létesített. [Ve. 267. § a) pont]

19. § A levélben szavazók névjegyzékének adatait 2017. január 2-án kell törölni. [Ve. 268. §]

8. A népszavazási kampány

20. § A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]

21. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2016. július 12-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés]

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2016. október 17-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (4) bekezdés]

22. § A Ve. 147/A–147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2016. augusztus 13-án 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) bekezdés]

23. § A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható. [Ve. 143. §]

24. § 2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]

25. § 2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

26. § A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

27. § (1) A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a Ve. 89. § rendelkezéseire is figyelemmel – a kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérésére a Nemzeti Választási Iroda öt napon belül, de legkorábban 2016. augusztus 13-án átadja. [a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 70. § (1) bekezdés]

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait a kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok legkésőbb 2016. október 2-án 16.00 óráig semmisítik meg, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2016. október 2-án történő megsemmisítés esetén 2016. október 5-én 16.00 óráig adják át a Nemzeti Választási Irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

28. § A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2016. november 1-jén 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

9. A szavazás előkészítése

29. § A szavazólap adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2016. augusztus 18-án hagyja jóvá. [Nsztv. 71. § (3) bekezdés]

30. § Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a Ve. 92. § (1) bekezdés bb) pontja szerint 2016. szeptember 17-én 16.00 óráig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, 2016. szeptember 17-től, legkésőbb 2016. szeptember 30-án – minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnökének rendelkezése szerinti meghosszabbított időtartam alatt – veheti át a szavazási levélcsomagot a Ve. 277. § (2) bekezdése szerint. [Ve. 277. § (2) bekezdés, 279. § (3) bekezdés]

31. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2016. október 1-jén adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

(2) Az iratok és kellékek őrzését 2016. október 2-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

32. § Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki 2016. szeptember 23-án 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

10. A szavazás

33. § A szavazóhelyiségben szavazni 2016. október 2-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

34. § A külképviseleten 2016. október 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2016. október 1-jén, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. § (2) bekezdés]

35. § (1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot

a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2016. október 1-jén 24.00 óráig megérkezzen,

b) 2016. szeptember 17-től minden munkanapon – 9.00 és 16.00 óra között, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnökének rendelkezése szerinti meghosszabbított időtartam alatt –, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) 2016. október 2-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. [Ve. 279. § (2) és (3) bekezdés]

(2) A postai szolgáltató a legkésőbb 2016. szeptember 29-én belföldön felvett vagy átvett válaszborítékot 2016. október 1-jén 24.00 óráig kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda részére. [Ve. 280. § (2) bekezdés]

36. § (1) A szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2016. szeptember 26-án kezdheti meg. [Ve. 288. § (2) bekezdés]

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 2016. október 3-án a Nemzeti Választási Irodához szállítja a Ve. 283. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékokat. [Ve. 283. § (2) bekezdés]

(3) A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2016. október 6-án 24.00 óráig szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

(4) A Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2016. október 7-én bontja fel a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

(5) Ha az urna határidőn túl vagy nem a Ve. 273. §-ában meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg a Nemzeti Választási Irodához, vagy az urnában nem található az ellenőrző lap, az urnát – tartalmával együtt – 2017. január 2-án kell megsemmisíteni. [Ve. 285. § (2) bekezdés]

11. A szavazatszámlálás

37. § (1) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását 2016. október 2-án 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 293. § (1) bekezdés]

(2) A külképviseleten leadott szavazatok megszámlálását 2016. október 2-án 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Nsztv. 76. §]

38. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2016. október 5-én 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

39. § (1) A szavazólapokat – ha a népszavazás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2017. január 2-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

(2) A népszavazási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2017. január 2-án kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2016. december 31-ét követően kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

12. Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet 39. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte 2019. augusztus 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére