• Tartalom
Oldalmenü

163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.06.25.

A Kormány

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Kormány a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 25. sorában meghatározott projektelem tekintetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes elsőfokú hatóságként jár el,
b) másodfokú hatóságként – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes másodfokú hatóságként jár el.
(6) A Kormány az (5) bekezdésben meghatározott projektelem tekintetében az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes elsőfokú szakhatóságként jár el,
b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes másodfokú szakhatóságként jár el.”

3. § Az R2.

a) 2. § (2) bekezdésében a „Budapest közigazgatási területén” szövegrész helyébe a „Budapest és Vecsés közigazgatási területén” szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a „Budapest közigazgatási területén” szövegrész helyébe a „Budapest és Vecsés közigazgatási területén” szöveg,

c) 3. § a) pontjában a „Budapest közigazgatási területén” szövegrész helyébe a „Budapest és Vecsés közigazgatási területén” szöveg,

d) 5. §-ában a „Budapest közigazgatási területén” szövegrész helyébe a „Budapest és Vecsés közigazgatási területén” szöveg

lép.

4. § Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (2), (4)–(6) bekezdését, 3. § a) pontját, 5. §-t és az 1. melléklet 13a. pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, valamint a Módr1.-gyel hatályon kívül helyezett 1. § (1) bekezdés c) pontját, 4. § (2) és (3) bekezdését, valamint 2. mellékletet a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

5. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § Az R2. 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „területen, valamint” szövegrész helyébe a „területen,” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R2.

3. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelethez

1.    Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

„19.

Kompkikötő létesítése

Budapest II. kerület 14477/4, 23809/3;
Budapest V. kerület 24316/2, 23810/2;
Budapest XIII. kerület 23800/7, 23807/1, 25666/2, 23806/1, 23805/2

MNV Zrt.”

2.    Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 21–27. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

„21.

Balatonfüredi lelátók, egyéb kiszolgáló létesítmények, minimálisan szükséges közlekedésfejlesztés

Balatonfüred 84, 85/1, 85/2, 86, 96/1, 96/2, 116, 117/3, 118/2, 118/4, 376/1, 376/2, 377, 847/5, 0200/21

Balatonfüred Város Önkormányzata

22.

Balatonfüredi parkolóház és mélygarázs megközelítéséhez szükséges közúti kapcsolat kialakítása

Balatonfüred 107, 118/2, 118/4, 118/5, 118/7, 846/1, 847/5, 847/8, 849/4

Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

23.

Balatonfüredi állomásépület korszerűsítése

Balatonfüred 990/4, 990/12, 990/14

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

24.

BVSC Uszoda

Budapest XIV. kerület 29889, 29973/206

Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület

25.

Új utasforgalmi móló és hozzá kapcsolódó gurulóút

Budapest XVIII. kerület 156742, 156753, 156754, 156755, 156756;
Vecsés 072/3, 072/50, 072/53

Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

26.

Róbert Károly krt. egyes szakaszainak felújítása

Budapest XIII. kerület 23806/1, 25714/41, 25714/40, 27404, 25808/2, 25830/1, 25944, 27404, 27816/1, 27947/18, 27950/1, 27950/2, 27950/17, 27951, 27955, 27960, 27972, 28000, 28021/2, 28023/17;
Budapest XIV. kerület 27816/2, 28023/18

Budapest Főváros Önkormányzata

27.

Palatinus Strandfürdő rekonstrukciója

Budapest XIII. kerület 23800/4

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság”

2. melléklet a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 13a. ponttal egészül ki:
„13a. hajózási hatósági eljárások,”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 26. napjával.