• Tartalom

17/2016. (VI. 10.) NFM rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról1

2016.06.13.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában foglalt feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § E rendelet alkalmazásában
a) érdekelt fél: az a természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek jogos érdekeit a zaj csökkentése érdekében tett, illetve teendő intézkedés – különösen a légiforgalmi korlátozás – érinti vagy érintheti,
b) fő kereskedelmi repülőtér: kereskedelmi repülőtér, amelyen az aktuális dátumot megelőző három év átlagában jet repülőgépek egy naptári évben 50 000-nél több műveletet (felszállás vagy leszállás) hajtottak végre,
c) kiegyensúlyozott megközelítés: az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti eljárás,
d) üzemeltetési korlátozás: az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti zajvédelmi intézkedés,
e) marginálisan megfelelő repülőgép: az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti légi jármű,
f) polgári légi közlekedési szubszonikus sugárhajtású repülőgép (jet repülőgép): olyan merevszárnyú szubszonikus sugárhajtású repülőgép, amelynek a legnagyobb megengedett felszállótömege 34 000 kg, vagy amelynek típusalkalmassági bizonyítványában szereplő maximális befogadóképessége legalább 19 utasülőhely (a személyzet által használt ülőhelyek leszámításával),
g) repülőtér környezete: a zajgátló védőövezetet magába foglaló, előzetes szakértői becsléssel meghatározott terület,
h) 16. függelék: a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény (Chicagói Egyezmény) hatodik kiadásának (2011. március) környezetvédelemről szóló 16. függeléke,
i) zajvédelmi intézkedés: az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti intézkedés.”

2. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nyilvános és polgári célú nem nyilvános repülőtér üzemben tartója kizárólag olyan jet repülőgépeket fogadhat, amelyek megfelelnek a 16. függelék I. kötet II. rész 3. fejezetében foglalt előírásoknak.”

3. § Az R. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kisebb zajterhelést okozó, csendesebb repülőgépek üzemelése érdekében)

b) nyilvános repülőtéren a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott zajhatárértékek túllépése esetén a légiközlekedési hatóság elrendelhet a zajosabb repülőgépek működésére vonatkozó korlátozásokat, illetve a repülőtér üzemben tartója a légiközlekedési hatóságnál kezdeményezheti korlátozások elrendelését. Repülőgép típusokra vonatkozó korlátozás esetén a korlátozás sorrendjére vonatkozó döntést a repülőgépeknek a 16. függelék szerinti jóváhagyási eljárás során meghatározott zajteljesítménye alapján kell meghozni.”

4. § (1) Az R. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fő kereskedelmi repülőtereken a jet repülőgépekre vonatkozó, a 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti üzemeltetési korlátozásokat a légiközlekedési hatóság rendelhet el az 598/2014/EU parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerint.”

(2) Az R. 12/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A légiközlekedési hatóság az 598/2014/EU parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdésében foglalt célból és feltétel mellett mentesítheti a marginálisan megfelelő repülőgépekre vonatkozó üzemeltetési korlátozások alól a fejlődő országok légi jármű lajstromában szereplő marginálisan megfelelő repülőgépeket, feltéve, hogy
a) rendelkeznek olyan zajbizonyítvánnyal, amely szerint megfelelnek a 16. függelék 1. kötet II. rész 3. fejezetének, és a 2016. június 13-át megelőző öt évben (referencia időszak) az Európai Unióban üzemeltek, továbbá használták az adott repülőteret, és
b) ezek a repülőgépek a referencia időszakban a fejlődő országok lajstromában szerepeltek és folyamatosan üzemeltette őket a fejlődő országban bejegyzett természetes vagy jogi személy.”

(3) Az R. 12/A. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(12) A légiközlekedési hatóságnak bármely új, a repülőtéren bevezetni tervezett üzemeltetési korlátozás esetében tájékoztatást kell adnia minden érdekelt félnek, beleértve a választott korlátozás indoklását az 598/2014/EU parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (2) bekezdés d) pontja szerinti eljárás keretében.
(13) Ha a légiközlekedési hatóság a fő kereskedelmi repülőtéren új üzemeltetési korlátozás bevezetéséről dönt, az 598/2014/EU parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerint értesíti az Európai Unió tagállamainak légiközlekedési hatóságát, az Európai Bizottságot és az érdekelt feleket.”

5. § Az R. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a rendelet az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében, valamint a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i, 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.”

6. § Az R.

a) 11. § (1) bekezdésében a „16. függelék 2. kiadás (1988),” szövegrész helyébe a „16. függelék” szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében a „16. annex I. kötet 1981. november 26. utáni, az 5. számú módosításnak megfelelő állapota (a továbbiakban: 16/5. annex)” szövegrész helyébe a „16. függelék I. kötet” szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében a „16/5. annex I. kötet” szövegrész helyébe a „16. függelék I. kötete” szöveg,

d) 11. § (4) bekezdésében a „1998. január 1-jétől az illetékes légiközlekedési hatóság előírhatja a 16. sz. annex” szövegrész helyébe az „a légiközlekedési hatóság előírhatja a 16. függelék” szöveg,

e) 11. § (6) bekezdés a) pontjában az „a regisztráló állam és a repülőgép regisztrálási jele” szövegrész helyébe az „a lajstromozó állam és a repülőgép lajstromjele” szöveg,

f) 11. § (11) bekezdés a) pontjában a „16. annex 2. kiadás (1988),” szövegrész helyébe a „16. függelék” szöveg,

g) 11. § (13) bekezdésében az „ennek ellenére a (3) bekezdésben megállapított határidő lejárta után még meglévő” szövegrész helyébe az „ennek ellenére még meglévő” szöveg,

h) 12. § (2) bekezdés b) pontjában és 12/A. § (4) bekezdésében a „16. függelék (3. kiadás, 1993)” szövegrész helyébe a „16. függelék” szöveg,

i) 12/A. §-t megelőző alcím címében a „Légi forgalmi korlátozások” szövegrész helyébe az „Üzemeltetési korlátozások” szöveg,

j) 12/A. § (2) bekezdésében a „Légi forgalmi” szövegrész helyébe az „Üzemeltetési” szöveg,

k) 12/A. § (4) bekezdésében a „légi forgalmi” szövegrész helyébe az „üzemeltetési” szöveg,

l) 12/A. § (5) bekezdésében a „légi forgalmi” szövegrész helyébe az „üzemeltetési” szöveg,

m) 12/A. § (5) bekezdésében a „3. számú melléklet szerinti információkat” szövegrész helyébe a „3. számú melléklet szerinti információkat az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerint” szöveg,

n) 12/A. § (7) bekezdésében a „légi forgalmi” szövegrész helyébe az „üzemeltetési” szöveg,

o) 12/A. § (8) bekezdésében az „alábbi szabályokat” szövegrész helyébe az „598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (4) bekezdésében foglaltakat és az alábbi szabályokat” szöveg,

p) 12/A. § (8) bekezdés b) pontjában a „20%” szövegrész helyébe a „25%” szöveg,

q) 12/A. § (11) bekezdésében az „R. 19–20. §-aiban foglaltak megfelelő alkalmazásával” szövegrész helyébe az „R. 19–20. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával, az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (2) bekezdése b) pontja szerint” szöveg,

r) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „(2) vagy (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „12. § (2) vagy (3) bekezdése” szöveg,

s) az R. 3. számú melléklet 3. pont bevezető részében és 3.1. pontjában a „járulékos” szövegrész helyébe a „kiegészítő” szöveg,

t) az R. 3. számú melléklet 3.1. pontjában a „körvonalazása” szövegrész helyébe a „vázlatos leírása” szöveg

lép.

7. § Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti az R.

9. § Ez a rendelet 2016. június 13-án lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében, valamint a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i, 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 17/2016. (VI. 10.) NFM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet 1.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.4. a légiközlekedés zajának csökkentése érdekében a kiegyensúlyozott megközelítés keretében már bevezetett és tervezett intézkedések (pl. információk a területhasználat szabályozásáról és befolyásolásáról, passzív akusztikai védelem, repülési eljárások, mint a PANS-OPS /Procedures for Air Navigation Services-Operations/, üzemeltetési korlátozások, mint a zajhatárértékek, éjszakai határérték vagy repülési tilalom, zajdíjak, preferált pályahasználat, zaj szempontból előnybe részesített útvonal/nyomvonal tartás, és a zajmonitoring bemutatása).”
2. Az R. 3. számú melléklet 2.1. és 2.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„2.1. a már jóváhagyott és tervezett repülőtér fejlesztések leírása, amennyiben vannak ilyenek (pl. kapacitásnövelés, futópálya és/vagy terminál bővítés, lehetséges megközelítési és felszállási útvonalak), valamint a várható jövőbeni forgalom összetétel és a forgalom becsült növekedési üteme, továbbá részletes elemzés az említett kapacitás-, futópálya- és terminálbővítések, illetve a megközelítési és felszállási útvonalak módosítása által a környéket érintő zajhatásokról;
2.2. a repülőtér kapacitásának növelése esetén a megnövelt kapacitás révén elérhető gazdasági haszon és előnyök a tágabb légi közlekedési hálózatban és a térségben;”
3. Az R. 3. számú melléklet 2.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.4. előrebecsült zajgörbék, beleértve a valószínűleg érintett lakosságszámra vonatkozó becslést – megkülönböztetve a már régebben meglévő és az újonnan kialakított lakóterületeket, valamint azon jövőben tervezett lakóterületeket, amelyeket az illetékes hatóságok már engedélyeztek;”
4. Az R. 3. számú melléklet 4.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„4.2. a zajterhelés értékeléséhez (azaz az izofon görbék és az érintett lakosság számának meghatározásához) az 1. számú függelékben meghatározott zajjellemzőket, az Lden és Lnight értéket kell használni. További olyan zajjellemzők is alkalmazhatók, amelyek objektív adatokon alapulnak.”
5. Az R. 3. számú mellékletének címében a „Légi forgalmi korlátozásokat” szövegrész helyébe az „Üzemeltetési korlátozások” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére