• Tartalom

172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), d), g), k), l), r), x) és zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 79. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím és a 6. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím és a 7. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. és a 17. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 14. alcím, valamint a 8. és a 9. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) és me) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1–16. §2

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

17–21. §3

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

22–23. §4

24. §5

25. §6

26. §7

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása

27. §8

28. §9

5. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

29–30. §10

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

31–32. §11

7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

33. §12

8. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

34–41. §13

9. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

42–44. §14

10. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló
35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

45. §15

11. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

46–47. §16

12. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

48–51. §17

52–54. §18

55–57. §19

13. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

58. §20

59. § A 212/2013. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kedvezményes hitelhez vagy kölcsönhöz nyújtott kamattámogatás mértéke a Patika Hitelprogram keretében felvett hitel vagy kölcsön ügyleti kamatának 3%-ra történő csökkentéséhez szükséges összeg, de legfeljebb 3,7%.”

60. §21

61. § A 212/2013. Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki)

a) tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, a nem gyógyszerészi tulajdonban lévő tulajdoni hányad megvásárlásához érvényesített elővásárlási jog gyakorlásával;”

62–64. §22

14. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

65–67. §23

15. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

68. §24

16. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

69. §25

17. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

70. §26

18. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

71–77. §27

19. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

78. §28

79. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 413/2015. Korm. r.) 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 21. §, a 22. § és a 26. § b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.”

20. Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba, és 2017. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 27. § 2016. július 2-án lép hatályba.

(3) A 24. § és a 25. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) Az 52–54. § 2016. október 1-jén lép hatályba.

(5) Az 59. § és a 61. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

81. § Az 55. § és a 7. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1–9. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez29

1

A rendelet a 80. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 48–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 52–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 55–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 62–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 65–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 71–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 1–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére