• Tartalom

176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.08.15.

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható a 2. melléklet táblázatának 1–2., 4–5., 9., 11., 13., 17–18., 20–21. pontjában rögzített szabálytalanságok esetében. Ezekben az esetekben a katasztrófavédelmi bírság kiszabása kötelező.”

2. § Az R. a következő 9. és 10. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdését, valamint a 2. mellékletének a Módr. 3. §-ával megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikkének való megfelelést szolgálja.”

3. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1.     Az R. 2. melléklet táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám

Bírságolással érintett szabálytalanság

A bírság összege forintban)

„9.

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soros felülvizsgálatának elmulasztása

800 000”

2.     Az R. 2. melléklet táblázat 12. és 13. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sorszám

Bírságolással érintett szabálytalanság

A bírság összege forintban)

„12.

Súlyos káresemény elhárítási terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

500 000

13.

Belső védelmi terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

500 000”

3.     Hatályát veszti az R. 2. melléklet táblázat 15. és 16. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére