• Tartalom
Oldalmenü

19/2016. (IX. 14.) HM rendelet

a védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó hirdetményekről, valamint azok feladásának és közzétételének szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések éves statisztikai összegezéséről

2016.09.15.

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A hirdetmények közzétételével összefüggő általános rendelkezések

1. § (1) Az 5. §-ban meghatározott hirdetményeket az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily), a hirdetmények elektronikus napilapjában (a továbbiakban: TED) kell közzétenni.

(2) A 7. §-ban meghatározott hirdetményeket az ajánlatkérő honlapján kell közzétenni.

2. A hirdetmények TED-en történő közzététele, javítása, visszavonása

2. § (1) Az ajánlatkérőnek az 5. § szerinti hirdetményeket a „http://ted.europa.eu” internetes oldalon közzétett formátumban és eljárásrendben kell megküldenie az Európai Unió Kiadóhivatalának (a továbbiakban: Kiadóhivatal).

(2) Ha a TED-en közzéteendő hirdetménnyel kapcsolatban a Kiadóhivatal hibaüzenetet küld az ajánlatkérőnek, az ajánlatkérő a javított hirdetményt ismételten megküldi a Kiadóhivatalnak.

(3) Ha a TED-en közzéteendő hirdetménnyel kapcsolatban a Kiadóhivatal a hirdetmény közzétételét visszautasítja, az ajánlatkérő általi megküldést visszavontnak kell tekinteni.

3. § (1) Az 5. § szerinti hirdetmény közzétételén a TED-en történő közzétételt kell érteni.

(2) Az 5. § szerinti hirdetményeket az ajánlatkérő – tájékoztató jelleggel – a honlapján is közzéteheti.

(3) A hirdetmények magyar nyelven, teljes terjedelmükben kerülnek közzétételre a TED-en.

(4) A hirdetmények (3) bekezdés szerinti, magyar nyelvű változata tekintendő egyedüli hiteles szövegnek. A Kiadóhivatal az Európai Unió intézményeinek többi hivatalos nyelvén az egyes hirdetmények fontos elemeinek összefoglalását is közzéteszi.

(5) A hirdetmények Kiadóhivatal által történő közzétételének költségeit az Európai Unió viseli.

3. Helyesbítés

4. § (1) Ha az 5. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-en közzétett hirdetmény és ajánlatkérő által feladott hirdetmény tartalma között eltérés van, az ajánlatkérő helyesbítést ad fel a TED-en történő közzétételre.

(2) Az ajánlatkérőnek az (1) bekezdés szerinti helyesbítést a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 11-i (EU) 2015/1986 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: uniós hirdetményminta rendelet) XI. számú melléklete szerinti hirdetményminta feladásával kell kezdeményeznie.

4. A TED-en megjelenő hirdetmények

5. § (1) A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) Első Része alkalmazásában a Vbt. 6. §-a és 114. §-a szerinti ajánlatkérők esetében a Vbt. 30. § (1) bekezdése szerinti előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Vbt. Első Része alkalmazásában a Vbt. 6. §-a és 114. §-a szerinti ajánlatkérők esetében a Vbt. 31. § (1) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívást és részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XIV. melléklete tartalmazza.

(3) A Vbt. Első Része alkalmazásában a Vbt. 6. §-a és 114. §-a szerinti ajánlatkérők esetében a Vbt. 32. § (1) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XV. melléklete tartalmazza.

(4) A Vbt. Első Része alkalmazásában ajánlatkérőnek nem minősülő nyertes ajánlattevő esetében a Vbt. 112. § (2) bekezdése szerinti alvállalkozói hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XVI. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1)–(4) bekezdés, valamint a Vbt. 110. §-a szerinti hirdetmények módosítására, helyesbítésére, illetve a határidők meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XI. melléklete tartalmazza.

5. Az ajánlatkérő honlapján megjelenő hirdetmények

6. § Az ajánlatkérő honlapján közzéteendő hirdetmények mintáit az 1–4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Vbt. Harmadik és – a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát el nem érő értékű biztonsági beszerzések vonatkozásában – Hatodik Része alkalmazásában a Vbt. 88. § (1) bekezdése szerinti részvételi felhívás mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Vbt. Harmadik és – a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát el nem érő értékű biztonsági beszerzések vonatkozásában – Hatodik Része alkalmazásában a Vbt. 88. § (1) bekezdése szerinti, a hirdetmény módosításáról, visszavonásáról, a dokumentáció vagy a határidő módosításáról szóló hirdetmény mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Vbt. Harmadik és – a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát el nem érő értékű biztonsági beszerzések vonatkozásában – Hatodik Része alkalmazásában a Vbt. 88. § (1) bekezdés szerinti, szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Vbt. 110. § szerinti, szerződéskötési szándékra vonatkozó – önkéntes előzetes átláthatósági – hirdetmény mintáját, a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait el nem érő szerződések vonatkozásában a 4. melléklet tartalmazza.

6. A bírálati összegezések mintái

8. § (1) A Vbt. 64. § (1) bekezdése szerinti, az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Vbt. 64. § (1) bekezdése szerinti, a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját a 6. melléklet tartalmazza.

7. A beszerzések éves statisztikai összegezése

9. § A Vbt. 171. § (1) bekezdése szerinti, az ajánlatkérők irányítását, felügyeletét ellátó miniszterek az irányításuk, felügyeletük alá tartozó ajánlatkérők tekintetében összesített adatszolgáltatást a 7. melléklet szerinti minta alkalmazásával teljesítik a honvédelemért felelős miniszter felé.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzésekkel kapcsolatban feladott, illetve megküldött kérelmekre és hirdetményekre a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendeletet – az annak 2016. július 30-án hatályos 25. § (6) bekezdése szerinti korlátozásokkal – kell alkalmazni.

12. § (1) Ez a rendelet a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30–32. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 11-ei (EU) 1986/2015 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Részvételi felhívás

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai, elektronikus levélcíme – ha az ajánlatkérő rendelkezik honlappal – honlapjának címe:

2.

a) A választott eljárás:

b) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

c) * A versenypárbeszéd alkalmazásának indokai:

d) Annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó:

e) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

3.

a) A beszerzés tárgya és mennyisége:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

d) * Ha részajánlat tételre lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések száma:

e) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

4. Az ajánlatkérői dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:

5. Az ajánlatok értékelésének szempontjai:

6. A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozás:

8. Az ajánlati biztosíték az eljárás későbbi szakaszában történő előírására vonatkozó információk:

9. * A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:

10.

a) A részvételi jelentkezés határideje:

b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám), a benyújtás módja:

c) A részvételi jelentkezés nyelve:

d) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

12. A pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság elbírálásához szükséges információk, a megkövetelt igazolási mód meghatározásával:

a) A minimális pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat bizonyító igazolási módok megjelölésével:

b) A minimális műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat bizonyító igazolási módok megjelölésével:

c) A részvételre jelentkező teljesítésre alkalmatlanná minősítésének szempontjai:

14. A hirdetmény közzétételének időpontja:

15.

a) * Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodás előírt időtartama:

b) * Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodásban részt vevő gazdasági szereplők létszáma:

c) * A hét évet meghaladó időtartamú keretmegállapodások esetén az időtartam hosszúságának indokai:

16. * A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott:

17. * A Vbt. 10. § (8) bekezdésében foglaltak szerinti előírás:

18. Az írásbeli összegezés megküldésének és a szerződés megkötésnek tervezett időpontja:

19. Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

2. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Hirdetmény módosítása, visszavonása, a dokumentáció vagy a határidő módosítása

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai, elektronikus levélcíme – ha az ajánlatkérő rendelkezik honlappal – a honlapjának címe:

2.

a) A beszerzés tárgya:

b) A választott eljárás:

3. A hirdetmény célja:

4.

a) A módosítással vagy visszavonással érintett hirdetmény vagy dokumentáció típusa:

b) Az érintett, illetve a dokumentációhoz kapcsolódó hirdetmény közzétételének helye, a közzététel napja:

5. Az eredeti részvételi jelentkezési határidő lejártának napja:

6.

a) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció módosuló pontjai és a módosítás szövege:

b) Az új részvételi jelentkezési határidő:

7. A visszavonás ténye:

8.

a) A határidő hosszabbítás indoka:

b) Az új részvételi jelentkezési határidő:

9. A hirdetmény közzétételének napja:

3. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény

1.

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe:

b) A választott eljárás fajtája:

c) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén ennek indokolása:

d) A beszerzés tárgya, mennyisége (CPV kódokkal):

e) Eredményes volt-e az eljárás:

f) * Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:

g) Az írásbeli összegezés megküldésnek az időpontja:

h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

i) A beérkezett ajánlatok száma:

2.

a) A nyertes ajánlattevő neve és címe:

b) A kifizetésre kerülő ár vagy ártartomány (minimum/maximum):

c) Az ajánlatok elbírálásakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

d) Az eljárást megindító felhívás feladásának vagy megküldésének időpontja:

3. * A beszerzés azon része, melynek teljesítésére a nyertes ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köt, valamint annak értéke:

4. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

4. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

1.

a) Az ajánlatkérő neve, címe:

b) A választott eljárás:

2.

a) A beszerzés tárgya, mennyisége (CPV kódokkal):

b) A beszerzés végleges összértéke

3.

a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

b) A beérkezett ajánlatok száma:

c) Az ajánlatok elbírálásakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

4.

a) A nyertes ajánlattevő neve és címe:

b) A kifizetésre kerülő ár vagy ártartomány (minimum/maximum):

5. A hirdetmény feladásának időpontja:

6. * A beszerzés azon része, melyre a nyertes harmadik személlyel szerződést köt, valamint annak értéke:

7. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

5. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1.

a) Az ajánlatkérő neve, címe:

b) A beszerzés tárgya, mennyisége:

c) Eredményes volt-e az eljárás:

d) * Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:

e) A választott eljárás, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a választott jogalap alkalmazását indokoló körülmények ismertetésével:

f) A beérkezett ajánlatok száma:

2.

a) Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők neve, ajánlatuknak az elbírálás szempontja és – az összességében legelőnyösebb ajánlat választása esetén – annak részszempontjai szerinti tartalmi elemei:

b) ** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése táblázat formájában megjelenítve:

c) ** A b) pontban szereplő táblázatban szereplő értékelési pontszámok indokolása:

3. Az érvénytelen ajánlatot tevő, ajánlattevők neve és az érvénytelenség indokai:

4.

a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai:

b) * A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai:

5. * A beszerzés azon része, melyre a nyertes, illetve az őt követő ajánlattevő, alvállalkozó bevonásával fog teljesíteni:

6. * A hét évet meghaladó időtartamú keretmegállapodások esetén az időtartam hosszúságának indokai:

7. A szerződéskötési moratórium időtartama:

8. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja.

6. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

1.

a) Az ajánlatkérő neve, címe:

b) A beszerzés tárgya, mennyisége:

2.

a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz:

b) * Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka:

c) A választott eljárás:

3.

a) A beérkezett részvételi jelentkezések száma:

b) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők neve:

c) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtott részvételre jelentkezők neve és az érvénytelenség indokai:

4. * A hét évet meghaladó időtartamú keretmegállapodások esetén az időtartam hosszúságának indokai:

5. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

7. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEKRŐL
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) Az ajánlatkérő neve és címe

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ BESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

II.1.1.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű beszerzések [árubeszerzés]
Száma: □ □ □
Érték: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

II.1.2.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű beszerzések [építési beruházás]
Száma: □ □ □
Érték: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

II.1.3.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű beszerzések [szolgáltatás megrendelése]
Száma: □ □ □
Értéke: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

II.2.1.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatára alatti értékű beszerzések [árubeszerzés]
Száma: □ □ □
Érték: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------
II.2.2.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatára alatti értékű beszerzések [építési beruházás]
Száma: □ □ □
Érték: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

II.2.3.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatára alatti értékű beszerzések [szolgáltatás megrendelése]
Száma: □ □ □
Értéke: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK UNIÓS ÉRTÉKHATÁRÁT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ BESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

III.1.) A beszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak számérték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III.1.1.) Árubeszerzés

III.1.1.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos
□ Versenypárbeszéd

□ □ □ (száma)
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott beszerzések és a nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés:
□ □ □ (száma) _______________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.1.2.) A beszerzés CPV kódja szerinti bontás

□ □ □ □ □ □ □ □ - □ (CPV kód, főtárgy szerint) □ □ □ (száma) __________________ (értéke)
--------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több sor használandó.)--------------
Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés:
□ □ □ (száma) _________________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.2.). Építési beruházás

III.1.2.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos
□ Versenypárbeszéd

□ □ □ (száma)
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

--(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott beszerzések és a nyertes tagállamok számától függően több használandó.)-----

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás:
□ □ □ (száma) ___________________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.2.2.) A beszerzés CPV kódja szerinti bontás

□ □ □ □ □ □ □ □ - □ (CPV kód, főtárgy szerint) □ □ □ (száma) ____________________ (értéke)
--------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több sor használandó.)--------------

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás:
□ □ □ (száma) _________________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.3.) Szolgáltatás megrendelés

III.1.3.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos
□ Versenypárbeszéd

□ □ □ (száma)
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

--(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott beszerzések és a nyertes tagállamok számától függően több használandó.)-----

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatás megrendelés:
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.3.2.) A beszerzés CPV kódja szerinti bontás

□ □ □ □ □ □ □ □ - □ (CPV kód, főtárgy szerint) □ □ □ (száma) _____________ (értéke)
--------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több sor használandó.)--------------
Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatás megrendelés:
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alapján megvalósított beszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak számérték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek figyelembe vételével)

III.2.1.) Árubeszerzés

□ 28. cikk 1. a.)
□ 28. cikk 1. b.)
□ 28. cikk 1. c.)
□ 28. cikk 1. d.)
□ 28. cikk 1. e.)

□ 28. cikk 2. a.)
□ 28. cikk 2. b.)
□ 28. cikk 3. a.)
□ 28. cikk 3. b.)
□ Nem tartozik az irányelv hatálya alá.

□ □ □ (száma)
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

------ (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több használandó. Minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg!)--

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban lefolytatott árubeszerzés: □ □ □ (száma) _____________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.2.2.) Építési beruházás

□ 28. cikk 1. a.)
□ 28. cikk 1. b.)
□ 28. cikk 1. c.)
□ 28. cikk 1. d.)
□ 28. cikk 1. e.)

□ 28. cikk 4. a.)
□ 28. cikk 4. b.)
□ Nem tartozik az irányelv hatálya alá.

□ □ □ (száma)
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

------ (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több használandó. Minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg!)--

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban lefolytatott építési beruházás:
□ □ □ (száma) __________________________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.2.3.) Szolgáltatás megrendelés

□ 28. cikk 1. a.)
□ 28. cikk 1. b.)
□ 28. cikk 1. c.)
□ 28. cikk 1. d.)
□ 28. cikk 1. e.)

□ 28. cikk 2. a.)
□ 28. cikk 2. b.)
□ 28. cikk 4. a.)
□ 28. cikk 4. b.)
□ Nem tartozik az irányelv hatálya alá.

□ □ □ (száma)
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

------ (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több használandó. Minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg!)--

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban lefolytatott szolgáltatás megrendelés: □ □ □ (száma) _____________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

IV. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK UNIÓS ÉRTÉKHATÁRA ALATTI ÉRTÉKŰ BESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

IV.1.) A beszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak számérték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

IV.1.1.) Árubeszerzés

IV.1.1.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ak) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont al) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont am) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 94. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos
□ Versenypárbeszéd

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

IV.1.2.) Építési beruházás

IV.1.2.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ak) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont al) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont am) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 94. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos
□ Versenypárbeszéd

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

IV.1.3.) Szolgáltatás megrendelés

IV.1.3.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ak) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont al) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont am) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Vbt. 94. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos
□ Versenypárbeszéd

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)

□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)
□ □ □ (száma) _____________ (értéke)