• Tartalom

19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás

19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról1

2016.07.30.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján egyes ORFK normák módosítására kiadom a következő utasítást:
1. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása
1. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 85. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„85. A humánigazgatási szakszolgálat vezetője a hivatásos szolgálati jogviszony, a tisztjelölti jogviszony, a kormánytisztviselői jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, az igazságügyi alkalmazotti jogviszony, illetve a munkaviszony létesítésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni az érintett dolgozó 6. mellékletben előírt adatainak Robotzsaru rendszerben történő rögzítése érdekében ezen adatok rendszergazda részére való megküldéséről.”
2. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás módosítása
2. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 1. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen utasítás vonatkozásában:)
k) személyi állomány: a hivatásos, a tisztjelölti és a polgári állomány;”
3. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 3–5. melléklete helyébe jelen utasítás 1–3. melléklete lép.
3. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosítása
4. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában fegyelemkezelő adatállomány a személyes és a bűnügyi személyes adatokból, valamint a statisztikai adatokból álló adatok összessége, amely magában foglalja:)
a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. melléklet XI. Fegyelmi, kártérítési és személyiségi jogsértéssel összefüggő adatok fejezete alapján a hivatásos, illetve a tisztjelölti állomány tagjaival kapcsolatos fenyítés(ek), fegyelmi eljárások, büntetőeljárás(ok), büntetőügyekben hozott érdemi döntések 1. melléklet szerinti adatait;”
5. Az Utasítás 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában fegyelemkezelő adatállomány a személyes és a bűnügyi személyes adatokból, valamint a statisztikai adatokból álló adatok összessége, amely magában foglalja:)
d) a közalkalmazottak esetében a fegyelmi eljárással, valamint a közalkalmazottak és a munkavállalók esetében a munkahelyen vagy a munkavégzéssel összefüggésben elkövetett szabálysértéssel, elzárással is büntethető szabálysértéssel és a büntetőeljárással kapcsolatos statisztikai adatokat.”
6. Az Utasítás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos üzemeltetői feladatokat az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály végzi.”
7. Az Utasítás 1. melléklet első mondatában az „a hivatásos jogviszony alapján” szövegrész helyébe az „a hivatásos, illetve a tisztjelölti jogviszony alapján” szöveg lép.
4. A bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás módosítása
9. A bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) személyi állományára az Országos Rendőr-főkapitányság személyi állományába tartozó tisztjelöltek kivételével, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karához vezényelt hivatásos állományú személyekre.”
5. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról szóló 4/2016. (III. 4.) ORFK utasítás módosítása
10. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról szóló 4/2016. (III. 4.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ezen utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) személyi állományára (a továbbiakban együtt: jogosult), a közfoglalkoztatásban részt vevők és „a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében foglalkoztatottak, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság személyi állományába tartozó tisztjelöltek kivételével.”
6. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról szóló 5/2016. (III. 4.) ORFK utasítás módosítása
11. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról szóló 5/2016. (III. 4.) ORFK utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ezen utasítás hatálya – az Országos Rendőr-főkapitányság személyi állományába tartozó tisztjelöltek kivételével – kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állományára, ideértve a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottakat és a közfoglalkoztatásban részt vevőket is (a továbbiakban: jogosult).”
12. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
13. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasításhoz

FEGYVERZETI NORMA AZ ALEGYSÉG-, EGYSÉGKÉSZLETEKRE

Fsz.

Ellátandók köre

Lőfegyver

Robbanó- és pirotechnikai szakanyag

Optikai eszköz

Védőeszköz

Kényszerítőeszköz

Lőszer, gránát

9 mm-es pisztoly**

9 mm-es géppisztoly

7,62 mm-es gépkarabély

7,62 mm-es géppuska

7,62 mm-es mesterlövő puska

12-es kaliberű (ismétlő) sörétes puska

Kézi gránátvető (könnygázgránátvető)

Színes jelzőrakéta indító szerkezet

Színes jelzőrakéta (piros, fehér, zöld)

Hangjelző (robbanó)

Színes füstjelző

Füst- és ködképző

Plasztikus robbanóanyag

Préstestek

Gyújtózsinórok

Gyutacsok

Nappali látcső (binokuláris)

Éjszakai látcső

Céltávcső (nappali)

Céltávcső (éjszakai)

Lövedékálló és/vagy szúrásálló mellény (külső és rejtett viselésű összesen)

Lövedékálló védőpajzs (MSZK 1114-1 szerinti L6 védőfokozat)

Lövedékálló védőpajzs (MSZK 1114-1 szerinti L4 vagy L5 védőfokozat)

Lövedékálló sisak

Ütésálló testvédő készlet

Ütésálló sisak

Ütésálló védőpajzs

Bilincs valamelyik változata

Könnygázszóró palack (egyéni kiszerelésű)

Könnygáz permetszóró palack (csapatszolgálati kiszerelés)

Rendőrbot különféle változatai

(Univerzális) könnygázgránát

9 mm-es pisztolylőszer (pisztolyhoz/géppisztolyhoz)

7,62 mm-es karabély lőszer

7,62 mm-es puska lőszer géppuskához

7,62 mm-es puskalőszer mesterlövő puskához

12-es kaliberű lőszer sörétes puskához

Gránát (könnygáz-gránátvetőhöz)

1.

Rendőrség központi, területi és helyi szerveinél az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

10%

30%*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

30%***

5%

1

1

 

 

1

 

2.

Akció (bűnügyi, közterületi
támogató feladatokat ellátó, tanú- és személyvédelmi) alegységeknél a fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után megalakítandó készletek %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

100%

 

 

 

20%

20%

10%

 

20%

20%

20%

20%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

10%

10%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

1

 

 

1

1

1

3.

Határrendészeti kirendeltségenként és mélységi ellenőrzési osztályonként az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó
mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

 

50%

1 db

1 db

 

 

10 db

30 db

 

30 db

30 db

 

 

 

 

30%

30%

1 db

1 db

30%’’

 

 

30”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

4.

Tűzszerész szolgálat állománya után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Csapatszolgálati század után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

 

 

 

 

8 db

min.
4 db+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 db

4 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

10%

 

30%

 

 

 

 

1

1+

6.

A tisztjelölt ellátása a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 1. melléklet alapján ++

1 db

 

1 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 db

1 db

 

1 db

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:
( ) A zárójelben lévő öntöltő szolgálati maroklőfegyver ellátás a 9×19 mm-es pisztollyal történő teljes kiváltásáig, a rendszeresített 9×18 mm-es és a 7,65×17 mm-es öntöltő szolgálati maroklőfegyverekkel is tervezhető.
* Kivétel a határrendészeti feladatokat ellátó alegységek.
** Másodfegyverként biztosítandó.
*** Bűnügyi állomány rendszeresített létszámához viszonyított.
+ A szakmai feladatok függvényében kerül meghatározásra.
++ Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztjelöltje esetében alegységkészletként kell biztosítani.
” A magyar–szerb és a magyar–ukrán államhatár mellett található határrendészeti kirendeltségek mélységi ellenőrző osztályain a fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány esetében a lövedékálló védőmellényből történő ellátás az állománytáblában rendszeresített 100%-os feltöltöttség szerint is biztosítható.
2. melléklet a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasításhoz
VEGYIVÉDELMI NORMA
(személyi alapfelszerelés, szakfeladat szerint)

Fsz.

Ellátandók köre

Egyéni légzésvédelmi eszköz
(db/fő)

Egyéni bőrvédelmi
eszköz
(db/fő)

Sugárjelző és mérőműszer
(db/fő)

Vegyijelző
és felderítő
eszköz
(db/fő)

Mentesítés és
fertőtlenítés
eszköze
(db/fő)

Gázálarckészlet szűrővel

Légzőkészülék

Szűrő/könnyű szigetelő típusú védőruha készlet

Nehéz szigetelő típusú védőruha készlet

Sugárzásjelző

Egyéni sugárzás-adagmérő

Egyszerű személyi vegyijelző

Személyi vegyi-
mentesítő csomag

Fegyver-vegyimentesítő csomag

1.

Bűnügyi

1*

 

1*

 

 

 

 

 

 

2.

Határrendészeti

1*

 

1*

 

1**

 

 

 

 

3.

Igazgatásrendészeti

1*

 

1*

 

1***

1***

 

 

 

4.

Közlekedésrendészeti

1*

 

1*

 

1*

 

 

 

 

5.

Közrendvédelmi

1*

 

1*

 

1*

 

 

 

 

6.

Személy- és objektumvédelmi

1*

 

1*

 

 

 

 

 

 

7.

Állami Futárszolgálat

1*

 

1*

 

 

 

 

 

 

8.

Akció (bűnügyi, közterületi támogató feladatokat ellátó, tanú- és személyvédelmi)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

9.

Bűnügyi technikai és szakértői

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Repülőtéri rendőri (légirendészeti)

1*

 

1*

 

1*

 

 

 

 

11.

Rendőri csapaterő (csapatszolgálati)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Tűzszerész

1

 

1

 

1

1

 

 

 

13.

Ügyeleti

1

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Védelmi igazgatási

1

 

1

 

1

1

 

 

 

15.

Vízirendészeti

1*

 

1*

 

1*

 

 

 

 

16.

Ellenőrzési

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Gazdasági

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Hivatali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Humánigazgatási

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Tisztjelölt ++

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:
* Alegységkészletéből a szolgálat ellátásához szükséges mennyiségben (védőruha és gázálarc esetében a viselője méretének megfelelően, rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő ipari szűrőbetéttel) biztosítva.
** Alegységkészletből a határrendészeti kirendeltség (kapitányság) állománya részére.
*** ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály atomenergia alkalmazásának engedélyezésével és helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos feladatokhoz szükséges mennyiségben biztosítva.
++ Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztjelöltje esetében személyi felszerelésként kell biztosítani.

3. melléklet a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasításhoz

VEGYIVÉDELMI NORMA AZ ALEGYSÉG-, EGYSÉGKÉSZLETEKRE

Fsz.

Ellátandók köre

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző- és mérőműszer

Vegyijelző-
és felderítő eszköz

Mentesítés és fertőtlenítés eszköze

Gázálarckészlet

Gázálarchoz szűrőbetét

Légzőkészülék

Szűrő/könnyű szigetelő típusú védőruha készlet

Nehéz szigetelő típusú védőruha

Sugárzásjelző

Egyéni sugárzás-
adagmérő

Sugárzásszint- és/vagy szennyezettség mérő

Vegyijelző eszköz

Vegyifelderítő eszköz

Személyi vegyi-
mentesítő csomag

Fertőtlenítő csomag

Fegyver vegyi-mentesítő csomag

Sugármentesítő csomag

Személy- és technika-
mentesítő

1.

Rendőrség központi, területi és helyi szerveinél az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban vagy szervenként db-ban meghatározva

30%

30%

 

30%

 

 

5%

1 db

1 db

1 db

30%

30%

30%

30%

1 db

2.

Akció (bűnügyi, közterületi támogató feladatokat ellátó, tanú- és személyvédelmi) alegységek állománya után megalakítandó készletek %-ban vagy szervenként db-ban meghatározva

 

 

5%

 

 

 

 

1 db

1 db

 

 

 

 

 

 

3.

Határrendészeti kirendeltségenként és mélységi ellenőrzési osztályonként az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban vagy db-ban meghatározva

 

 

 

 

 

30%

 

1 db**

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tűzszerész szolgálat állománya után felszámítandó mennyiség (% vagy db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Atomerőmű által veszélyeztetett
0–30 km közötti terület rendőri szervei hivatásos, kormány-tisztviselői és közalkalmazotti személyi állománya

100%

100%^

 

100%

 

 

100%

1 db*

1 db

 

 

 

 

100%

100%

6.

Csapatszolgálati század után felszámítandó mennyiség %-ban vagy db-ban meghatározva

 

100%’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

A tisztjelölt ellátása a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 1. melléklet alapján ++

 

 

 

1 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:
* Helyi szervenként.
** Határrendészeti kirendeltség (rendőrkapitányság) részére. Amennyiben a határátkelőhely a határrendészeti kirendeltséggel (rendőrkapitánysággal) azonos településen vagy 10 km-en belül helyezkedik el, akkor csak a határátkelőhely részére kell számolni.
++ Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztjelöltje esetében alegységkészletként kell biztosítani.
^ Ipari szűrőbetét.
” A Rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen védő szűrőbetét.

4. melléklet a 19/2016. (VII. 29.) ORFK utasításhoz

Statisztikai adatlapok az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
személyi állományának erkölcsi, fegyelmi helyzetéről szóló jelentéshez
A. Hivatásos állományúak és tisztjelöltek
I. Jogsértések megoszlása:

Jogsértések

......... év

Bűncselekmények

 

Fegyelemsértések

 

Szabálysértések

 

Méltatlanság

 

Összesen:

 

II. Jogsértések száma az elkövetők rendfokozata szerint:

Rendfokozat

......... év

Tiszthelyettes

 

Zászlós

 

Tiszt

 

Főtiszt

 

Tábornok

 

III. Jogsértések megoszlása az elkövetők beosztása szerint:

Beosztás

......... év

Beosztott

 

Osztályvezető-helyettes, alosztályvezető, csoportvezető

 

Vezető (osztályvezető és a nála magasabb beosztású vezető, az állományilletékes parancsnok kivételével)

 

Állományilletékes parancsnok

 

IV. Szolgálati tagozódásra lebontva:

Szolgálati ágak, szolgálatok, szakszolgálatok

......... év

Parancsnoki törzs

 

Bűnügyi szolgálati ág

 

Határrendészeti szolgálati ág

 

Igazgatásrendészeti szolgálati ág

 

Közlekedésrendészeti szolgálati ág

 

Közrendvédelmi szolgálati ág

 

Személy- és objektumvédelmi szolgálati ág

 

Kommunikációs szolgálati ág

 

Állami Futárszolgálat

 

Bevetési szolgálat

 

Bűnügyi technikai és szakértői szolgálat

 

Légirendészeti szolgálat

 

Rendőri csapaterő

 

Repülőtéri rendőri szolgálat

 

Tűzszerész szolgálat

 

Ügyeleti szolgálat

 

Védelmi igazgatási szolgálat

 

Vízirendészeti szolgálat

 

Légiközlekedés védelmi szolgálat

 

Tanúvédelmi szolgálat

 

Ellenőrzési szakszolgálat

 

Gazdasági szakszolgálat

 

Hivatali szakszolgálat

 

Humánigazgatási szakszolgálat

 

Körzeti megbízott

 

Tisztjelölt

 

Összesen:

 

V. A jogsértések megoszlása az elkövetők szolgálati ideje szerint:

Szolgálati idő

......... év

–5

 

6–10

 

11–15

 

16–20

 

21–25

 

26–30

 

31–35

 

36–

 

VI. A jogsértések megoszlása az elkövetők életkora szerint:

Életkor

......... év

–25

 

26–30

 

31–35

 

36–40

 

41–45

 

46–50

 

51–55

 

56–

 

VII. A jogsértésekkel kapcsolatban indított eljárások megszüntetésére vonatkozó adatok:

 

......... év

Összes indított eljárás

 

Összes megszüntetett eljárás

 

Megszüntetések aránya

%

VIII. Jogsértések megoszlása elkövetést elősegítő okok szerint:

Elősegítő okok

......... év

Szakmai ismeret hiánya

 

Figyelmetlenség, hanyagság

 

Jogosultságok, lehetőségek elvtelen kihasználása

 

Utasítás, parancs hanyag teljesítése

 

Parancsnoki ellenőrzés hiánya

 

Anyagi haszonszerzés

 

Vélt vagy valódi sérelem

 

Rendezetlen családi élet, antiszociális életvezetés

 

Forgalmi, időjárási, látási vagy útviszonyok helytelen értékelése

 

Felelősségre vonástól való félelem

 

Hirtelen felindultság

 

Ittas vagy bódult állapot

 

Egyéb ok

 

Nem volt megállapítható (eljárás megszüntetésénél, felmentésnél)

 

IX. Büntetőeljárás során elbírált bűncselekmények megoszlása:

Bűncselekmények

......... év

Személy elleni bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.) szerint: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények]

 

Közlekedési bűncselekmények

 

Hivatali bűncselekmények

 

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Korrupciós bűncselekmények)

 

Közbizalom elleni bűncselekmények

 

Vagyon elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; Vagyon elleni bűncselekmények)

 

Katonai bűncselekmények

 

Egyéb

 

Összesen:

 

X. Elbírált szabálysértések megoszlása:

Szabálysértések

......... év

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések

 

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések

 

Pénzügyi és kereskedelmi szabálysértések

 

Kiemelt közlekedési szabálysértések

 

Közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések

 

Egyéb szabálysértések

 

XI. Elbírált fegyelemsértések megoszlása:

Fegyelemsértések

............ év

Általános magatartási szabályok megsértése

 

Ellenőrzés elmulasztása vagy hanyag teljesítése

 

Elöljárói kötelezettség megszegése

 

Határrendészeti szabályok megszegése

 

Informatikai szabályok megszegése

 

Internethasználat szabályainak megszegése

 

Iratkezelési szabályok megszegése

 

Jelentési kötelezettség megszegése

 

Jogosultságokkal, lehetőségekkel való visszaélés

 

Katonai vétség fegyelmi eljárásban elbírálva

 

Késés

 

Készenléti szabályok megszegése

 

Operatív szabályok megsértése

 

Őr-, járőrszolgálat szabályainak megszegése

 

Szakszerűtlen, hanyag munkavégzés

 

Szakszerűtlen intézkedés

 

Szolgálatba lépés szabályainak megsértése

 

Szolgálati jármű használati szabályainak megszegése

 

Szolgálati lőfegyverrel kapcsolatos szabályok megszegése

 

Szolgálati (munkáltatói) igazolvánnyal kapcsolatos szabályok megszegése

 

Tiszteletlen magatartás

 

Adatvédelmi szabályok megszegése

 

Egyéb fegyelemsértés

 

XII. Büntetőjogi szankciók megoszlása:

Büntetőjogi szankciók (büntetések, katonai büntetések, valamint intézkedések)

.........év

Szabadságvesztés

 

Pénzbüntetés

 

Szolgálati viszony megszüntetése

 

Lefokozás

 

Próbára bocsátás

 

Megrovás

 

Egyéb szankció

 

XIII. Fegyelmi szankciók megoszlása:

Fegyelmi szankciók

......... év

Figyelmeztetés

 

Feddés

 

Megrovás

 

Szigorú megrovás

 

Pénzbírság

 

Pénzbírság próbaidőre felfüggesztve

 

Egy fizetési fokozattal 1 évre visszavetés

 

Egy fizetési fokozattal 1 évre visszavetés próbaidőre felfüggesztve

 

A térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások – legfeljebb hat hónap időtartamra szóló – csökkentése, illetőleg megvonása

 

Soron következő rendfokozatba való előléptetés várakozási idejének 6 hónaptól 2 évig terjedő meghosszabbítása

 

Soron következő rendfokozatba való előléptetés várakozási idejének 6 hónaptól 2 évig terjedő meghosszabbítása próbaidőre felfüggesztve

 

Eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig visszavetés

 

Eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig visszavetés próbaidőre felfüggesztve

 

Határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától

 

Alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés

 

Alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés próbaidőre felfüggesztve

 

Szolgálati viszony megszüntetése

 

Kizárás a felsőoktatási intézményből

 

Lefokozás

 

XIV. Méltatlanná válás:

 

......... év

Méltatlanná vált

 

Méltatlanságot nem állapítottak meg

 

Összesen:

 

B. Kormánytisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók

 

......... év

Eljárás jogsértés miatt összesen

 

Megszüntetés

 

Marasztalás

 

1

Az utasítást a 13. pont hatályon kívül helyezte 2016. július 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére