• Tartalom
Oldalmenü

192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.07.14.

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:

(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)

„29. a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzése”

(során.)

(2) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés 1–17., 19. és 24. pontjában, továbbá a 4/A. §-ban meghatározott feladatokkal összefüggésben a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jogosult országos illetékességgel hatósági ellenőrzést végezni, az ellenőrzés eredményeként a jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.”

(3) Az R. 4. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A közúti közlekedési hatósági ellenőrzésre kijelölt országos illetékességű közlekedési hatóság a jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatai ellátása során kormánytisztviselőként középfokú iskolai végzettségű személyt is alkalmazhat.”

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a következő 15/A. és 15/B. §-sal egészül ki:

15/A. § A Kkt. 20. § (7) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni.
15/B. § (1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.
(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.
(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.
(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.
(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.
(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.
(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.”

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 15. napjával.