• Tartalom

2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás

2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás

a lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1a) pontjában, a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 12–18. §-ában, a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak egységes végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Ezen utasítás hatálya:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d)1 a vármegyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokra;
e) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
terjed ki.

II. FEJEZET
A HATÓSÁGI TÁROLÁS SZABÁLYAI
2.2 A lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásának elrendelése, a fegyvernyilvántartásban történő rögzítése a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, illetve a rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti szervezeti elemeinek (a továbbiakban együtt: hatóság) a feladata.
3.3 A hatósági tárolást a vármegyei rendőr-főkapitányságok fegyverraktárai, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szervezeti elemei (a továbbiakban együtt: tárolást végző) végzik.

4. A hatóság a lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolását a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ában meghatározottak kivételével határozatba foglalva rendeli el.

5. A 4. pont szerinti határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. § (1) bekezdésében fegyverenként meghatározott tárolási díj összegét, a díj befizetésének módját, továbbá a tulajdonos tájékoztatását az R. 12. § (3) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 15. § (3) bekezdésében foglaltakról.

6. A hatóság a lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásra történő átvételekor átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, és az 1. mellékletben szereplő műszaki állapot felmérő lapot (a továbbiakban: állapot felmérő lap) állít ki.

7. Az átvételt követően a hatóság az R. 12. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül a lőfegyvert, lőszert (töltényt) a határozat, az átadás-átvételi jegyzőkönyv és az állapot felmérő lap, illetve az R. 13. §-ában meghatározott esetekben az átadás-átvételi jegyzőkönyv és az állapot felmérő lap egy másolati példányával együtt adja át a tárolást végzőnek.

8. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) az átadó (tulajdonos) nevét, személyi adatait, elérhetőségét (lakcímét, telefonszámát), eljárásjogi helyzetét,
b) a lőfegyver gyártmányát, típusát, gyártási számát, kaliberét,
c) a tartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány számát,
d) a lőszer (töltény) kaliberét, darabszámát,
e) az átvett tartozékok megjelölését,
f) a jegyzőkönyv készítésének helyét, idejét,
g) az átadó és az átvevő személy aláírását,
h) a tulajdonos tájékoztatását
ha) a fegyverenként meghatározott tárolási díj összegéről,
hb) a díj befizetésének módjáról,
hc) a rendelkezési lehetőségéről,
hd) a rendelkezés elmaradása esetén ennek jogkövetkezményeiről, valamint
i) a tulajdonosnak a tájékoztatás megértéséről és tudomásulvételéről szóló nyilatkozatát.

9. Az átvétel és a hatósági tárolás megkezdésének időpontja között a lőfegyver, lőszer (töltény) tárolása páncélszekrényben, lemezszekrényben, keményfából vagy annak szilárdságával egyenértékű anyagból készített biztonsági zárral zárható szekrényben történhet, oly módon, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A lőfegyvert ürítve, a véletlen elsülés ellen biztosítva kell tárolni.

10. A hatósági tárolásra átvett lőfegyver, lőszer (töltény) tárolását, a tárolást végzőnél külön tűzbiztos, páramentes, száraz klímájú – a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló ORFK utasításban meghatározottak szerinti – fegyverszobára és a lőszerek tárolási rendjére vonatkozó biztonsági szabályoknak megfelelő tárolóhelyen kell tárolni.

11. A hatósági tárolást végző a hatósági tárolásra átvett lőfegyverről, lőszerről (töltényről), esetleges tartozékokról a tárolóhelyen rendszeresített, hitelesített, sorszámozott nyilvántartást (a továbbiakban: tárolási naplót) köteles vezetni.

12. A tárolási napló tartalmazza
a) a tulajdonos vagy átadó nevét és lakcímét,
b) a határozat vagy átvételi jegyzőkönyv iktatószámát,
c) a tárolás kezdő időpontját,
d) a lőfegyver adatait (gyártó, típus, tokszám, kaliber),
e) a lőszer (töltény) darabszámát és kaliberét,
f) a tartozékok felsorolását,
g) a tárolás befejezésének időpontját, valamint
h) az átvevő megjelölését.

13. A hatósági tárolást végző a lőfegyver, lőszer (töltény) tárolási naplóba történő bejegyzését (nyilvántartásba vételét) követően a tárolási napló szerinti azonosítószámot ráerősíti a lőfegyverre és a lőszer (töltény) csomagolására.

14. A tárolást végző a lőfegyver karbantartását legalább két alkalommal – bevételezéskor és kiadáskor – köteles elvégezni.

III. FEJEZET
HATÓSÁGI TÁROLÁS AZ ENGEDÉLYES HALÁLA ESETÉN

15. Az engedélyes halála miatt hatósági tárolásra átvett lőfegyverről, lőszerről (töltényről) készült jegyzőkönyvben a hatóság az átadót tájékoztatja arról, hogy az örököst a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől terheli a hatósági tárolásra átvett lőfegyver után fegyverenként a díjfizetési kötelezettség.

16. A hatóság a lőfegyver, lőszer (töltény) átvételét követően a lőfegyver, lőszer hatósági tárolásáról írásban tájékoztatja az elhalt engedélyes lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzőjét, amelyben kéri a lőfegyver és lőszer hagyatéki leltárba történő felvételét, továbbá annak közlését, hogy a hagyatéki eljárást melyik közjegyző folytatja le.

17. A hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző személyének ismeretében a hatóság írásban tájékoztatja a közjegyzőt a lőfegyver, lőszer (töltény) feltalálási helyéről, valamint kéri a hagyatéki eljárás befejezését követően a jogerős hagyatéki végzés, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Htv.) 18. § (1) bekezdésében meghatározott körülmény fennállása esetén a jogerős hagyatéki végzés kivonatának a megküldését.

18. A Htv. 21. § (2) bekezdésében szereplő körülmény fennállása esetén, amennyiben a hagyatéki leltárt a közjegyző készíti el, a hatóság a közjegyzőtől kér intézkedést a hatósági tároláson lévő lőfegyver, lőszer (töltény) hagyatéki leltárba történő felvételére, valamint a 18. pontban megjelölt végzés vagy a végzés kivonatának megküldésére.

19. A hatóság a jogerős hagyatéki végzés alapján tájékoztatja az örököst az R. 14. §-ában foglalt rendelkezési lehetőségéről, e lehetőség elmaradása esetén annak jogkövetkezményéről, továbbá a felmerült tárolási díj megfizetésének kötelezettségéről.

IV. FEJEZET
AZ ÉRTÉKESÍTÉS, AZ ELIDEGENÍTÉS, A MEGSEMMISÍTÉS, A HATÁSTALANÍTÁS
ÉS AZ ÉRTÉK NÉLKÜLI LEADÁS

1. Közös szabályok

20. A hatósági tároláson lévő lőfegyver, lőszer (töltény) értékesítéséről, elidegenítéséről, hatástalanításáról, érték nélküli leadásáról, megsemmisítéséről a hatóság határozattal dönt. Az R. 14. § (2) bekezdése alapján történő értékesítés esetén a szakértő kirendelése végzéssel történik.

21. A 20. pontban szereplő határozatokhoz mellékelni kell az eddig felmerült tárolási díjról és a megsemmisítés esetleges költségéről kiállított készpénz-átutalási megbízást.

22. A hatóság a hatósági tároláson lévő lőfegyver értékesítését, elidegenítését, hatástalanítását, érték nélküli leadását, megsemmisítését a fegyvernyilvántartásban rögzíti.

2. Az értékesítés, elidegenítés

23. Az értékesíteni kívánt, hatósági tároláson lévő lőfegyvert, lőszert (töltényt) a tárolását végző a hatóságnak adja ki, majd a hatóság átadja a tulajdonos által megjelölt és hatósági határozatában megjelölt lőfegyver-kereskedő, elidegenítés esetén az engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: jogosult) részére.

24. Amennyiben a jogosult a hatósági tárolás alapjául szolgáló határozat jogerőre emelkedését követően az R.-ben meghatározott határidőn belül a lőfegyvert, lőszert (töltényt) nem veszi át, e tényről a hatóságnak a tulajdonost értesítenie kell.

25. Az értesítésben 15 napos határidő megjelölésével a tulajdonost ismételten nyilatkoztatni kell az R. 14. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezési jogának gyakorlásával összefüggésben. Amennyiben a tulajdonos az érték nélküli leadásra nyilatkozik, a hatóság a továbbiakban a lőfegyver, lőszer (töltény) megsemmisítésére intézkedik.

3. A megsemmisítés

26. A hatóság a lőfegyver, lőszer (töltény) megsemmisítéséről a 20. pontban meghatározott formában dönt. Döntéséről a határozat egy példányának megküldésével értesíti a tulajdonost, majd a határozat jogerőre emelkedését követően a tárolást végzőt.

27.4 A tárolást végző a megsemmisítést elrendelő jogerős határozat megküldésétől számított, az ügyintézésre nyitva álló, törvényben meghatározott határidőn belül a megsemmisítésről rendelkező határozattal, valamint a jegyzőkönyv és az állapotfelmérő lap másolatával a megsemmisítésre szánt lőfegyvert a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztálynak (a továbbiakban: Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztály), a megsemmisítésre szánt lőszert pedig a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálatának (a továbbiakban: Tűzszerész Szolgálat) adja át.

28.5 A megsemmisítésre szánt lőfegyverek leadására a Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztállyal, a megsemmisítésre szánt lőszerek leadására a Tűzszerész Szolgálattal történő előzetes egyeztetést követően kerül sor.

29.6 A Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztály intézkedik az átadott lőfegyver, a Tűzszerész Szolgálat az átadott lőszer megsemmisítésének jogszabályokban előírtak szerinti elvégeztetéséről. Az eszközök megsemmisítését az átvételtől számított 180 naptári napon belül kell végrehajtani.

30.7 A Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztály és a Tűzszerész Szolgálat a megsemmisítés megtörténtéről, az erről készült jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesíti a tárolást végzőt, amely azt a hatóság részére továbbítja.

4. A hatástalanítás és az érték nélküli leadás

31. A hatósági tároláson lévő lőfegyver hatástalanításának szabályaira a 23–25. pontban meghatározottakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a lőfegyver kiadása e tevékenység végzésére hatósági engedéllyel rendelkező személynek vagy szervezetnek történhet.

32. A hatóságnak a hatástalanítást engedélyező határozatban annak elvégzésére határidőt kell megállapítani. Határidő megjelölésével fel kell hívni a tulajdonos figyelmét a már hatástalanított lőfegyver és az e tényt igazoló műszaki tanúsítvány engedélyező hatóság részére történő bemutatására.

33. Az érték nélküli leadásra a 26–30. pontban meghatározottakat kell alkalmazni.

V. FEJEZET
A HATÓSÁGI TÁROLÁSON LÉVŐ LŐFEGYVER ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIADÁSA,
A DÍJAKKAL ÉS KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

34. A hatósági tárolásra leadott lőfegyver, lőszer ügyfél részére történő kiadását döntése alapján a hatóság végzi.

35. Az érték nélküli leadás esetén a megsemmisítés költsége a hatóságot terheli.

36. A hatósági tárolás díja magában foglalja a karbantartási díjat is.

37.8

VI. FEJEZET
A TALÁLT LŐFEGYVERREL, LŐSZERREL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
38.9 A talált lőfegyvert, lőszert hivatali munkaidőben a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok vagy a határrendészeti kirendeltségek vezetői által kijelölt személy, munkaidőn túl a szolgálatirányító parancsnok veszi át a beszolgáltató személytől vagy a helyszínre kiküldött rendőrtől, és ezt követően az R. 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
39.10 Amennyiben a 38. pontban megjelölt személy megállapítja, hogy a lőfegyvert körözik, erről értesíti a körözést elrendelő hatóságot és az átvétel helye szerint illetékes rendőrkapitányság vagy a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bűnügyi szervezeti elemét a további eljárás és a lőfegyver, lőszer tárolásával kapcsolatos intézkedések megtétele érdekében.

40. Amennyiben a talált lőfegyver tulajdonosa nem állapítható meg, akkor a 38. pontban megjelölt személy értesíti a 39. pontban meghatározott bűnügyi szervezeti elemet a további eljárás, a lőfegyver, lőszer átadás-átvételével és a tárolásával kapcsolatos intézkedések megtétele érdekében.

41. Amennyiben a talált lőfegyver, lőszer tulajdonosa beazonosításra kerül, erről a 38. pontban megjelölt személy értesíti az engedélyező hatóságot a lőfegyver, lőszer átadás-átvételére és a hatósági tárolásra vonatkozó intézkedések megtétele érdekében.

42. Az engedélyező hatóság kivizsgálja az elvesztés körülményeit, és a vizsgálat eredménye alapján dönt a lőfegyvertartási engedély, az európai lőfegyvertartási engedély, valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány visszavonásáról, illetve a lőfegyver hatósági tárolásának megszüntetéséről és a tulajdonos részére történő kiadásáról.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. Ez az utasítás a közzétételt követő hónap első napján lép hatályba.

44.11

1. melléklet a 2/2016. (I. 7.) ORFK utasításhoz

Szám:
Lőfegyver műszaki állapotát felmérő lap
Hatóság megnevezése:
Lőfegyver tulajdonosának adatai
név:
cím:
értesítési cím:
telefonszám/e-mail cím:
A lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány száma:
A lőfegyver gyártója:
A lőfegyver gyártási száma:
A lőfegyver kalibere/típusa:
A lőfegyver tartozékai:
A lőfegyverrel együtt leadott lőszerek típusa, kalibere, darabszáma:
Átvételkor a lőfegyver, lőszer, töltény, tartozék műszaki-technikai állapota:

1. Összeszerelt állapotban külső szemrevételezéssel történő ellenőrzés során felfedhető külsérelmi nyomok (szemmel észrevehető repedés, törés, deformálódás, felverődés, felületkezelés állapota, esetleges rozsdafoltok stb.):

2. A lőszerek (töltények), tartozékok állapotának szemrevételezéssel történő ellenőrzése:

3. A tulajdonos/átadó nyilatkozata (például a lőfegyver, lőszer általa ismert hibáiról stb.):


Az állapotfelmérő lapban foglalt megállapításokkal egyetértek/nem értek egyet.


Az állapotfelmérő lapból 1 példányt kérek/nem kérek.Kelt ………………………, 20… év …………………… hó …… napján
P. H.

………………………………………

………………………………………

tulajdonos/átadó

ügyintéző

1

Az 1. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 120. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 120. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 120. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 27. pont a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 21. pontjával megállapított szöveg.

5

A 28. pont a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 22. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 29. pont a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 22. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 30. pont a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 22. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 37. pontját a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 2. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 38. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 120. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 39. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 120. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 44. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére