• Tartalom
Oldalmenü

21/2016. (II. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.02.16.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 17. és 24. pontjában,

a 2. §, a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az 1. § szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú ingatlant rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telekalakítás, illetve a telekhatár-rendezés a kerületi szabályozási terv szerint még nem történt meg.
(2) A használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a kerületi szabályozási tervben előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.”

2. § Az R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.”

3. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § E rendeletnek a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2016. (II. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2016. (II. 15.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:
1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
2. természetvédelmi hatósági eljárások,
3. építésügyi hatósági eljárások,
4. építésfelügyeleti hatósági eljárások,
5. területrendezési hatósági eljárások,
6. örökségvédelmi hatósági eljárások,
7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
8. tűzvédelmi hatósági eljárások,
9. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
10. útügyi hatósági eljárások,
11. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai,
12. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. február 17. napjával.