• Tartalom

21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás

21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás

a Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosításáról1

2016.09.16.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. pont c) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed)
c) a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságra (a továbbiakban: KR MÜIG).”
2. Az Utasítás a következő 6/A. ponttal egészül ki:
„6/A. A kiadott új formaruházat értékét 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően 20%-ban kell megállapítani.”
3. Az Utasítás 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogosulttal szemben kárigény érvényesíthető, ha a jogosult)
a) a jogosultsága megszűnésekor a formaruházattal – a klumpa kivételével – nem tud elszámolni;”
4. Az Utasítás 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A kárigény mértéke – a termék, tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapulvéve – a formaruházati cikk beszerzési ára 80%-ának a fennmaradó viselési időre számított arányos része, valamint a 20% maradványérték összege. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kár mértéke a termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-a.”
5. Az Utasítás 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Mellőzni kell a kárigény érvényesítését, ha a formaruházat viselési idő lejártát megelőző cseréjére méltányolandó okból van szükség.”
6. Az Utasítás 14. pont d)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A formaruházattal kapcsolatban a jogosult munkaszerződésében meg kell határozni:)
d) azt, hogy a lejárt viselési idejű formaruházatot – a klumpa kivételével – a jogosultság megszűnésekor, illetve csere esetén le kell adni, ennek elmulasztása esetén a jogosulttal szemben kárigény érvényesíthető;
e) azt, hogy a le nem járt viselési idejű formaruházatot – a klumpa kivételével – a jogosultság megszűnésekor le kell adni, és ennek elmulasztása esetén, valamint ha a csere iránti igénye – a jogosultnak felróható okból – a viselési idő lejárta előtt merül fel, a munkáltató kártérítésre kötelezheti.”
7. Az Utasítás 2–3. és 6–9. pontjában a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR MÜIG” szöveg lép.
8. Az Utasítás Mellékletében a „2. Női formaruházat” című táblázat „Megnevezés” elnevezésű oszlopának 1. sorában szereplő mezőben a „Női rövid ujjú blúz, kék” szövegrész helyébe a „Teniszing, királykék*” szöveg lép.
9. Az Utasítás Melléklete a következő szöveggel egészül ki:
„*Megjegyzés: Az új felszerelőknek alapellátásként, a már állományban lévőknek – az eszmei kihordási idő lejárta után – utánpótlásként adható ki.”
10. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
11. Hatályát veszti az Utasítás 13. pontja.
12. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 12. pont alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére