• Tartalom

211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.05.13.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,
a 3. § (5) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában, 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújításai keretében

a) a Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítását,

b) a Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7–9. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint Vác 2943/4 helyrajzi számú telephelye bővítését és felújítását,

c) a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint Pécs 17458/1 helyrajzi számú Pécsi Háza épületének energiahatékonysági célú felújítását, valamint

d) a Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakítását és az erre rendelkezésre bocsátott, a Hajós, Jókai Mór utca 4. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint Hajós 884/4 helyrajzi számú ingatlan felújítását

célzó beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Betegápoló Irgalmasrend tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok bővítési, energiahatékonysági, kialakítási és komplex felújítási munkálatok – különösen műszaki, gépészeti korszerűsítés és homlokzat-felújítás – megvalósításához, az átadásához és a működés megkezdéséhez szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §1

3/A. §2 Az 1. § szerinti beruházásban a használatbavételi engedélyt épületenként is meg lehet kérni, feltéve, hogy az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A beruházásnak az adott épület rendeltetésszerű és biztonságos használatához közvetlenül nem szükséges elemei építési engedélynek való megfelelőségét az építésügyi hatóság a beruházás utolsó épületének használatbavételi engedélyezési eljárása során vizsgálja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §3 E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építésfelügyeleti hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8.5 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

10. hírközlési hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

13. közegészségügyi hatósági eljárások,

14. azok az 1–13. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének, működésének megkezdéséhez közvetlenül szükségesek,

15. az 1–14. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 263. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A hatálybalépés időpontja 2020. május 13.

5

Az 1. melléklet 8. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 113. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére