• Tartalom
Oldalmenü

218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

2020.09.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében, a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében, valamint az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott járművekkel kapcsolatban a piacfelügyeleti ellenőrzés végzésére, az ellenőrzésben közreműködő műszaki szolgálatokra.

2. A piacfelügyeleti ellenőrzés végzése

2. § A piacfelügyeleti ellenőrzés a forgalmazott járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozóan kiterjed:

a) a termék biztonságos használatára megállapított követelmények,

b) az egyes termékekhez tartozó nemzetközi szabványokban, harmonizált szabványokban, továbbá az európai szabványokat átvevő önkéntes szabványokban meghatározott követelmények,

c) az Európai Bizottság piacfelügyelethez kapcsolódó iránymutatásai, ajánlásai és

d) a termékek közlekedésbiztonsági tulajdonságait közvetlenül befolyásoló biztonsági és megfelelőségi követelmények

teljesülésének vizsgálatára.

3. § (1)2 A közlekedési hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzési tevékenységébe a termék megfelelőségvizsgálata során bevonhatja az általa kijelölt, a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti műszaki szolgálatot.

(2) A műszaki szolgálati tevékenység ellátására az jelölhető ki, aki

a) hatósági szerződés alapján típusvizsgálói tevékenységet végez, vagy

b) pályázat alapján a közlekedési hatóság részéről erre feljogosítást kap.

(3) A közlekedési hatóság kizárólag azt jelölheti ki a műszaki szolgálati tevékenység ellátására, aki, az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek maradéktalanul rendelkezik.

(3a)3 A közlekedési hatóság a műszaki szolgálat kijelölését azonnali hatállyal visszavonja, ha megállapítja, hogy az nem teljesíti az (5) bekezdés szerinti pályázatban előírt követelményeket, feltéve, hogy az e követelmények teljesítésére vonatkozó felhívásnak az abban meghatározott határidőben nem tesz eleget.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján – előzetes értékelést követően – kijelölt műszaki szolgálati tevékenység végzésére feljogosított személyekről a közlekedési hatóság tájékoztatást küld az Európai Bizottságnak.

(5)4 A pályázatot a közlekedési hatóság a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, vagy az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint írja ki, határozza meg a szükséges feltételeket, és bírálja el az alkalmasságot.

(6) A műszaki szolgálat az általa végzett vizsgálatról készült dokumentációt 30 napon belül a közlekedési hatóság rendelkezésére bocsátja.

4. § (1) Ha a piacfelügyeleti ellenőrzés során szükségessé válik a műszaki szolgálat bevonása, az ezzel kapcsolatos felmerülő költségek – a (2) bekezdés szerinti eset kivételével – a kijelölő közlekedési hatóságot terhelik.

(2)5 Ha a piacfelügyeleti ellenőrzés során bírság kiszabására okot adó körülmény megállapítására kerül sor, az ellenőrzött vállalkozás köteles megfizetni a közreműködő műszaki szolgálatnak az ellenőrzésével összefüggő költségeit.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

d) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

e) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról szóló, 2013. december 16-i 134/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

f) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 18-i 901/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

g) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

h) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 15-i 2015/68 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

i) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 1-i 2015/96 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

j) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 8-i 2015/208 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

k) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet,

l)6 a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet;

m)7 a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § a 245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (3a) bekezdését a 245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (5) bekezdése a 245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a 245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § l) pontját a 245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

7

A 6. § m) pontját a 245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.