• Tartalom

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

2020.12.13.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a)1

b)2

c) pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel

ca) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egység,

cb) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli szervezeti egység,

d)3 SZÉP juttatás: az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti éves keretösszeg terhére, havonta biztosított juttatás, amely a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet alapján biztosított pénzforgalmi számla (a továbbiakban: Széchenyi Pihenő Kártya) vendéglátás alszámláján kerül biztosításra.

2. § (1)4 A hivatásos és szerződéses állomány (a továbbiakban együtt: állomány) azon tagja, azon honvédelmi alkalmazott, valamint a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott azon közalkalmazott (a továbbiakban: közalkalmazott), aki nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, havonta a miniszter által kiadott utasításban meghatározott mértékű SZÉP juttatásra (a továbbiakban: béren kívüli juttatás) jogosult.

(2) Nem jár béren kívüli juttatás

a)5 az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott illetmény nélküli szabadsága és a közalkalmazott fizetés nélküli szabadsága időtartamára,

b) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés, az előzetes letartóztatás, a jogellenes távollét, valamint a Hjt. 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás időtartamára,

c)6 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezésre állás és munkavégzés alóli mentesülés azon idejére, amikor a honvédelmi alkalmazott vagy a közalkalmazott esetében a mentesülési ok az előzetes letartóztatás ténye,

d)7 a felmentési időnek arra a részére, amikor az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott vagy a közalkalmazott mentesül a szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötelezettség alól,

e)8 a tartós külföldi szolgálatteljesítés, továbbá a tartós külföldi képzés időtartamára,

f) az élelmezési ellátásról szóló miniszteri rendelet szerinti II. és III. számú élelmezési normára való jogosultság miatti ellátás időtartamára,

g)9

h) a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás idejére, ha ez alatt a hivatásos katona nem teljesít szolgálatot.

(3)10 A tényleges – naptári napban számolt – jogosultsági idővel arányos értékű béren kívüli juttatásra jogosult az állomány azon tagja, a honvédelmi alkalmazott és az a közalkalmazott,

a) aki csak a hónap egy részében tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, vagy

b) akinek a jogviszonya hónap közben keletkezik vagy szűnik meg.

(4) Az egy naptári napra eső béren kívüli juttatás értékét úgy kell megállapítani, hogy a béren kívüli juttatás teljes hónapra járó összegét el kell osztani az adott hónap naptári napjainak számával.

(5)11 A tárgyhónapra vonatkozó béren kívüli juttatás (2) bekezdés szerinti szüneteltetésének a tárgyhónap vonatkozásában akkor kell érvényt szerezni, ha a (2) bekezdés szerinti ok fennállásáról született döntés a tárgyhónap 10-éig a személyügyi szerv tudomására jut.

3. § (1) A béren kívüli juttatást

a) január hónapban a 15. munkanapig,

b) az a) ponttól eltérő hónapokban a tárgyhónap 10. munkanapjáig,

c) a 2. § (3) bekezdése szerinti jogosultnak legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig

kell jóváírni.

(2)12 A SZÉP juttatást az átutaláshoz szükséges korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának honvédelmi szervezet részére történő bejelentését követő hónapban, a jogosultság fennállásától kezdődően, visszamenőleg kell biztosítani.

(3) A jogszerűen átutalt béren kívüli juttatást a jóváírását követően visszakövetelni nem lehet.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. §13 E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdését 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

6–7. §14

1

Az 1. § a) pontját a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 32. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § b) pontját a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 115. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § d) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 112. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 113. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 114. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 114. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 114. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdés e) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 113. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdés g) pontját a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 114. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (5) bekezdését a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 113. § (3) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § (2) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. §-t újonnan a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 31. §-a iktatta be.

14

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére