• Tartalom

236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.30.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

„1. – a 19/B. § (2) bekezdés a)–e) pontjában, valamint a 109/A. §-ban foglalt kivétellel – a kormányzati tevékenység összehangolásáért,”

(felelős tagja.)

2. § Az R. 109. §-a a következő 15. és 15a. ponttal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

„15. nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
15a. postaügyért,”

(felelős tagja.)

3. § Az R. a következő 109/A. §-sal egészül ki:

109/A. § A miniszter
b) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter részére megállapított feladat- és hatáskörök, valamint
c) a 124/D. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörök
tekintetében a Kormány kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős tagja.”

4. § Az R. 12. alcíme a következő 124/C. §-sal egészül ki:

124/C. § A miniszter a postaügyért való felelőssége keretében előkészíti a postai tevékenységre és a postai szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályokat.”

5. § Az R. 12. alcíme a következő 124/D. §-sal egészül ki:

124/D. § A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért való felelőssége keretében
a) felel a fejlesztési banki eszközökkel megvalósuló fejlesztéspolitikáért és előkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra vonatkozó jogszabályokat,
b) koordinálja az agrár- és zöldbank koncepció kialakítását és működtetését, a takarékszövetkezeti integráció továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdéseket.”

6. § Az R. a következő 136/D. §-sal egészül ki:

136/D. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Miniszterelnökség jogutódja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed különösen a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a következő jogviszonyokra:
a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) a feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,
c) az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk.
(3) A nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskör tekintetében a jogutódlás időpontjának 2016. július 30-át kell tekinteni.
(4) A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért viselt felelősség tekintetében a kormányzati munkamegosztás átalakulását a 3. melléklet ismerteti.”

7. § Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

8. § Hatályát veszti

9. § Ez a rendelet 2016. július 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A kormányzati munkamegosztás átalakulása a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért viselt felelősség tekintetében
1. A Kormány a postaügy és a nemzeti pénzügyi szolgáltatások tekintetében döntött a kormányzati munkamegosztás megváltoztatásáról, ezért megszüntette a Miniszterelnökségen a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkári tisztséget. A megszüntetett államtitkári tisztséghez tartozott feladatok teljes körű ellátására kormánybiztost nevezett ki. A kormánybiztos munkáját segítő munkaszervezetet, valamint az ott dolgozó kormánytisztviselőket, munkavállalókat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz rendelte.
2. Miután az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény a terület felügyeletét és a tulajdonosi jogok gyakorlását a kormányzati tevékenység összehangolásért felelős miniszterhez rendeli, ezért a Kormány döntésének végrehajtása e rendelet módosításával történik.
3. Ennek megfelelően a továbbiakban a vagyonpolitika tekintetében – ideértve a postaügyet és a Magyar Fejlesztési Bankot is – a kormányzati tevékenység összehangolásáért a nemzeti fejlesztési miniszter a felelős.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére