• Tartalom

24/2016. (XII. 23.) IM rendelet

24/2016. (XII. 23.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők tevékenysége vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák pártfogó felügyelete vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

1–4. §2

2. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló
9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

5. §3

3. A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet módosítása

6. § A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet [a továbbiakban: 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet] 22. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A női elítéltet a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdéséről szóló felhívásban tájékoztatni kell, hogy ha egy évnél fiatalabb gyermekét gondozza, kérelmezheti, hogy a szabadságvesztés büntetését az erre kijelölt bv. intézet anya-gyermek részlegén tölthesse le a gyermek egyéves koráig. Az elítéltnek a kérelemhez csatolnia kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(6) Ha az elítélt a Bv. tv. 128/B. §-ban meghatározott kérelmet a felhívásban kijelölt bv. intézet parancsnokához terjesztette elő, a bv. intézet a kérelmet soron kívül megküldi a BVOP illetékes szervezeti egységének.”

7. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a női elítélt az anya-gyermek részlegen való együttes elhelyezés iránti kérelmet határidőben terjesztette elő, a kérelem elbírálását követően a BVOP a döntésnek megfelelő újabb felhívást ad ki az elítélt részére, amelyről három napon belül tájékoztatja az elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportot.”

8–9. §4

4. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

12–40. §5

5. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. §, a 7. §, a 10. §, a 11. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez

JELENTKEZÉSKOR VIGYE MAGÁVAL!
Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja .................................................. elítéltet (aki ....................-n .......... évi ................ hó ... napján született, anyja neve: ..................................), hogy a .............................................................. Járásbíróság/Törvényszék ...................../20...../................ számú ítéletével, a ........................................................... Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, és az Ítélőtábla/Kúria a ........................./20............./............. számú határozatával
................................................ miatt jogerősen kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének megkezdése végett .............................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetben – Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben – Fegyház és Börtönben (........................................... település ................................ utca ............... szám ..........)
20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:
–    szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250 forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50 forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000 forinttal tovább növekedhet,
–    szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően óránként 2000 forint.
.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.
        .............................................
Címzett: ............................................
...........................................................
FIGYELMEZTETÉS
    1.    Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.
    2.    A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
    3.    Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
    4.    A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer használatos borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.
    5.    Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva – a felügyelet nélkül maradó személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának.
    6.    Ha Ön egy évnél fiatalabb gyermekét gondozza, kérelmezheti, hogy a szabadságvesztés büntetését a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén tölthesse le a gyermek egyéves koráig. Az anya-gyermek részlegen való együttes elhelyezés iránti kérelmét a felhívás kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles írásban benyújtani a kijelölt bv. intézet vagy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felé. A kérelemhez csatolja a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. Kérelmének elbírálásáról a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága határozattal dönt. A döntéstől függően újabb felhívás kerül kibocsátásra. Jelentkezési kötelezettségének az újonnan kiadott felhívásban foglaltaknak megfelelően köteles eleget tennie.
    7.    A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni
    8.    Felhívom a figyelmét, hogy a szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett halasztás iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a felhívásban megjelölt időpontban és helyen meg kell jelennie.
Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.

2. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez

JELENTKEZÉSKOR VIGYE MAGÁVAL!
Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére együttes elhelyezés esetén
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja ………… elítéltet (született: ……………, anyja neve: …………,) hogy a ………… Járásbíróság/Törvényszék …………. számú ítéletével, ………… Törvényszék/Ítélőtábla …………… számú határozatával, valamint …………… Ítélőtábla/Kúria …………… számú határozatával …………… miatt jogerősen kiszabott …… szabadságvesztésének megkezdése végett gyermekével együtt a ……………… Büntetés-végrehajtási Intézetben (………… település ……… utca ……… szám ……)
20… évi …… hó …… napján …… órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:
–    szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250 forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50 forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000 forinttal tovább növekedhet,
–    szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően óránként 2000 forint.
.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.
        ………………………………
Címzett: ………………….
……………………………
FIGYELMEZTETÉS
    1.    Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.
    2.    A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
    3.    Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, a bírósági végzést, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az egészségügyi kiskönyvét, a szülést követően kiadott kórházi zárójelentését, továbbá a gyermek egyéb egészségügyi iratait.
    4.    A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer használatos borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban. A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti. Együttes elhelyezés esetén a büntetés-végrehajtási intézet a gyermek részére teljes körű ellátást biztosít. A gyermek után járó családi pótlék felhasználható része a gyermek ellátására vagy ellátásának kiegészítésére fordítható.
    5.    Tájékoztatom, hogy a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén elhelyezett gyermek tekintetében az Ön szülői felügyeleti joga szünetel. Kivételt képez és egyúttal kötelezettségként jelenik meg az Ön számára a gyermekkel kapcsolatos gondozási és nevelési jog gyakorlása. Felhívom figyelmét, hogy ha az együttes elhelyezés során a gyermeket elhanyagolja, bántalmazza, fejlődését bármely módon veszélyezteti, az együttes elhelyezés megszüntetésére kerül sor.
    6.    Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva – a felügyelet nélkül maradó személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának.
    7.    A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni
    8.    Felhívom a figyelmét, hogy a szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett halasztás iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a felhívásban megjelölt időpontban és helyen meg kell jelennie.
Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére együttes elhelyezés esetén.

3. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére