• Tartalom

265/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.09.01.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés e) pont eg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a következő 14. §-sal és az azt megelőző hivatkozással egészül ki:

14. § (1) A 2016. szeptember 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szervnél tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, ha a fizetési fokozata alapján számított, illetve a munkáltató által megállapított magasabb összegű – illetménypótlék és kereset-, illetve illetménykiegészítés nélkül számított – illetménye nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye alapján a Kjt. 2. számú melléklete alkalmazásával az adott munkakör fizetési fokozatára meghatározott garantált illetmény összegének 115%-át, a (2) bekezdés szerinti, havi rendszerességgel fizetett illetménytöbbletre jogosult.
(2) Az illetménytöbblet havi összege a garantált illetmény 115%-ának és a közalkalmazott – illetménypótlék és kereset-, illetve illetménykiegészítés nélkül számított – illetményének a különbözete, illetve annak az a része, amely folyósítása esetén a közalkalmazott havi rendszeres járandósága a Kjt. 21. § (3) bekezdése szerinti mértéket nem haladja meg. Az illetménytöbblet havi összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére