• Tartalom

27/2016. (IV. 11.) FM rendelet

27/2016. (IV. 11.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról1

2016.07.01.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 2., 10., 17. és 21. pontjában, valamint (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 23. § (3) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:

(A bejelentést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell benyújtani:)

h) dátum,
i) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint
j) a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.”

(2) A Vhr. 23. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés ellenjegyzésével a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy
a) a bejelentést aláíró erdőgazdálkodó a bejelentésben foglalt erdőrészletek erdőgazdálkodója,
b) az erdőgazdálkodó rendelkezik a bejelentésben foglalt erdőrészletekre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
c) a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek módja és mértéke összhangban van az erdőtervben foglaltakkal,
d) az erdőgazdálkodó az erdőfelújítási kötelezettség teljesítéséhez az erdőtervi előírások között szereplő megoldást választott,
e) a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek elvégzésének feltételeiről és szakmai szempontjairól tájékoztatta az erdőgazdálkodót,
f) az erdőgazdálkodó a tervezett erdőgazdálkodási tevékenység végzésére azt az évet jelölte meg, amelyben a tervezett tevékenység várhatóan elvégzésre kerül (a bejelentés éve vagy a bejelentés időpontját követő naptári év),
g) részterületes erdőgazdálkodási tevékenység bejelentése esetén az erdőgazdálkodó a bejelentéshez csatolta az érintett részterületet ábrázoló térképvázlatot,
h) a tervezett tarvágás az Evt. 74. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek megfelel,
i) természetvédelmi területen található erdő esetén a bejelentés megfelel a természet védelméről szóló 1996. LIII törvény 33. § (4), (5) és (6) bekezdésében foglalt térbeli korlátozásoknak.”

2. § (1) A Vhr. 24. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:

(A bejelentést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell teljesíteni:)

h) dátum,
i) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint
j) a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.”

(2) A Vhr. 24. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A fakitermelés mértékét hengeres fa, sarangolt választék és egyéb faválaszték esetén nettó köbméterben, apríték esetén köbméterben vagy megfelelő tömegegységben kell megadni.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés ellenjegyzésével a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy
a) a végrehajtással érintett erdőrészletekben a 23. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentésben szereplő mértékben (vagy részterületesen) kerültek végrehajtásra a jogszerűen végezhető erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint a bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek,
b) az erdősítésben a szaporítóanyag felhasználása a (3) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően történt,
c) a jogszerűen végezhető erdőgazdálkodási tevékenységek szakszerű végrehajtását a helyszínen ellenőrizte,
d) a jogszerűtlenül végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenység típusát és mértékét a végrehajtás utáni valós állapotnak megfelelően feltüntették.
(7) Ha a fakitermelés a 23. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentésben szereplő lehetőségnél kisebb mértékben, vagy a (6) bekezdés d) pontja szerint került végrehajtásra, a bejelentésben a végrehajtás fafajonkénti mértékét is meg kell jelölni.”

3. § A Vhr. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

42. § (1) Erdőben jogszerűen végezhető fakitermelés megkezdése előtt – a fásítás és szabad rendelkezésű erdő kivételével – a jogosult erdészeti szakszemélyzet az erdőgazdálkodót vagy annak megbízottját tájékoztatja az elvégzendő munkafolyamatról, valamint a tájékoztatásról erdőrészletenkénti bontásban műveleti lapot állít ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveleti lap legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) az erdőgazdálkodó neve, címe, erdőgazdálkodói kódszáma és elérhetősége,
b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, címe, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja és elérhetősége,
c) az erdőrészlet erdészeti területazonosító adatai (helység, tagszám, erdőrészlet jel),
d) a fakitermelés módja és érintett területe,
e) a kitermelendő bruttó fatérfogat fafajonkénti bontásban,
f) a fakitermelés tervezett kezdete és befejezése,
g) a fakitermelés végrehajtására vonatkozó utasítások,
h) a fakitermelés végrehajtásának – a 8. § (2) bekezdése, valamint az Evt. 16. § (9) bekezdése és 73. § (1) bekezdése szerinti – jogszerű előkészítésére vonatkozó nyilatkozatok,
i) dátum,
j) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint
k) a jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása.
(3) A műveleti lapon a jogosult erdészeti szakszemélyzet tájékoztatást ad a tervezett munka céljairól, szakmai előírásairól, a követendő technológiáról és a kialakítandó közelítő nyom hálózatról.
(4) A műveleti lap saját példányának megsemmisülését, megrongálódását, elvesztését vagy eltulajdonítását – az érintett nyomtatvány sorszámának megjelölésével – a jogosult erdészeti szakszemélyzet haladéktalanul bejelenti az erdészeti hatóságnak.
(5) A műveleti lap egy példányát az erdőgazdálkodó, egy példányát pedig az erdőgazdálkodási tevékenységet végző részére kell átadni.
(6) A műveleti lapot az erdőgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet a kiállítástól számított 5 évig megőrzi.
(7) A műveleti lap kiállításával a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy
a) a (2) bekezdés c) pontja szerinti adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a műveleti lapot a jogszabályban előírt határidő leteltét követően állította ki,
c) ha az erdészeti hatóság az Evt. 41. § szerint eljárást indított, a műveleti lapot az erdészeti hatóság korlátozó vagy tiltó határozatának figyelembevételével állította ki,
d) a műveleti lap megfelelő részletességgel tájékoztatást ad a tervezett munka céljairól, szakmai előírásairól, a követendő technológiáról, az időbeli és térbeli korlátozásokról, valamint a kialakítandó közelítő nyom hálózatról,
e) a fahasználat időtartamára – attól eltérő hatósági engedély hiányában – csak a jogszabályban meghatározott időszakokat jelölte meg,
f) ha a műveleti lapon fokozatos felújító vágással vagy szálaló vágással érintett erdőben bontóvágást jelölt meg, a fahasználat eredményeként a visszamaradó állomány záródása megfelel a jogszabályban előírt mértéknek,
g) vágásos üzemmód esetén, fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás keretében a végvágás a 45. § (2) bekezdése alapján abban az időpontban került megtervezésre, amikor a végvágásra szánt területen az újulatnak a 28. § (6) bekezdésében meghatározott záródása a hetven százalékot elérte, és végvágás után az újulat tőszáma a végvágott területen a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelel,
h) természetes erdő, természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotú erdőben a használandó közelítő nyomokat jól látható módon kijelölte a 8. § (2) bekezdése alapján,
i) az erdőgazdálkodási tevékenységgel érintett terület és az erdőrészlet határait kijelölte,
j) az ápoló- és tisztítóvágás, a felújítóvágás végvágása és a szálalóvágás végvágása, a tarvágás, valamint – kultúrerdők és faültetvények kivételével – a kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölése megtörtént.”

4. § (1) A Vhr. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fásításban tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített és a honlapján közzétett, a következő adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak:
a) a bejelentő neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,
b) a fakitermeléssel érintett fásítás ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),
c) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,
d) a kitermelni tervezett faanyag bruttó fatérfogata fafajonkénti bontásban,
e) a bejelentő nyilatkozata arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek,
f) annak feltüntetése, hogy más személynek nincs olyan joga vagy jogos érdeke, ami a fakitermelés végrehajtását akadályozná, vagy erről az érintett lemondott,
g) a fatérfogat meghatározásának módja, továbbá
h) – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.”

(2) A Vhr. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített és a honlapján közzétett, a következő adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak:
a) az erdőgazdálkodó neve és erdőgazdálkodói kódszáma,
b) a fakitermeléssel érintett szabad rendelkezésű erdő ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),
c) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,
d) a kitermelni tervezett faanyag bruttó fatérfogata fafajonkénti bontásban,
e) az erdőgazdálkodó aláírása,
f) a fatérfogat meghatározásának módja, továbbá
g) – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.”

(3) A Vhr. 43. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a fakitermelés jogosultja a kitermelt faanyagot forgalomba helyezi, az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentést a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével kell benyújtani. Ha a faanyag kitermelése kizárólag saját felhasználásra történik, ellenjegyzés nem szükséges, de erről a tényről a bejelentőnek nyilatkoznia kell.”

5. § A Vhr.

a) 3/E. § (7) bekezdésében az „Evt.” szövegrész helyébe az „erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)” szöveg,

b) 11. § (4) bekezdés a) pontjában az „erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)” szövegrész helyébe az „Evt.” szöveg,

c) 40. §-ában az „erdőben történő mozgatása” szövegrész helyébe a „közelítése” szöveg

lép.

2. Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosítása

6. § Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A NÉBIH az erdészeti szakszemélyzet vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet (a továbbiakban együtt: szakszemélyzet) kérelmére annak családi és utónevét, jellemző működési területét és elérhetőségét a honlapján közzéteszi.”

7. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével ellátott magánokirat akkor fogadható el, ha az tartalmazza az ellenjegyző jogosult erdészeti szakszemélyzet nevét, aláírását, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést.”

8. § Az R. 8. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A cselekmény elkövetésével érintett erdőrészlet – az e) pont esetében a szakszemélyzet lakhelye vagy tartózkodási helye – szerint illetékes erdészeti hatóság az érintett erdőgazdálkodó egyidejű értesítése mellett a szakszemélyzetet írásban figyelmezteti, ha]

d) szándékosan olyan elvégzett tevékenységről szóló erdőgazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelynek tartalma nem felel meg az elvégzett tevékenységnek, vagy az ellenjegyzés jogszabályban rögzített szabályait más módon megszegi,”

3. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére