• Tartalom

274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

2021.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország területén – a 2. §-ban foglalt kivétellel – tilos a Rendelet I. mellékletében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyeknek történő rendelkezésre bocsátása, valamint azoknak lakossági személyek általi birtoklása, behozatala, felhasználása, függetlenül a lakossági személyek állampolgárságától.

2. §2 A Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére bocsátása esetén az 1. § szerinti korlátozások a lakossági személyek általi behozatalra vonatkozó korlátozás kivételével nem alkalmazhatóak.

3. § (1)3 A Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat csak az a magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplő (a továbbiakban: gazdasági szereplő) bocsáthatja Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére, amely e tevékenységét annak megkezdését megelőzően a kereskedelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: kereskedelmi hatóság) mint a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek adminisztratív ellenőrzésére kijelölt nemzeti hatóság részére bejelenti.

(2) A bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – a következőket kell tartalmaznia:

a) a gazdasági szereplő neve, címe, cégjegyzékszáma;

b) a gazdasági szereplő által a lakossági személyek rendelkezésére bocsátandó korlátozott robbanóanyag-prekurzor vagy az azt tartalmazó keverék (termék) megnevezése, a koncentráció szintjével együtt;

c) a működési engedéllyel rendelkező olyan üzlet címe, ahol korlátozott robbanóanyag-prekurzort mint üzletköteles terméket a gazdasági szereplő értékesít.

4. § (1) A gazdasági szereplő a Rendelet 8. cikke szerint nyilvántartást vezet, ha a Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzort Magyarországon lakossági személy rendelkezésére bocsátja.

(2)4 A gazdasági szereplő a nyilvántartást a Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti tartalommal vezeti azzal, hogy a Rendelet 8. cikke szerinti „hivatalos azonosító okmányon” a lakossági személy személyazonosítására szolgáló okmányát, magyar állampolgár lakossági személy esetén a magyar személyazonosító igazolványt, kártyaformátumú vezetői engedélyt vagy a magyar útlevelet kell érteni.

4/A. §5 (1) A gazdasági szereplő a korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem lakossági személyek részére történő rendelkezésre bocsátása előtt meggyőződik arról, hogy a magánszemély a korlátozott robbanóanyag-prekurzort kereskedelmi, üzleti vagy foglalkozásszerű tevékenységéhez kapcsolódó célból használja fel, és ezt igazolni tudja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti körülmény igazolására alkalmas

a)6

b) a hatósági igazolás az egyéni vállalkozói tevékenység végzéséről,

c)7

5. § Ha egy másik európai uniós tagállam a lakossági személyek számára engedély beszerzését írja elő Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzoroknak a rendelkezésre bocsátásához, e tagállam állampolgára részére történő rendelkezésre bocsátást megelőzően a gazdasági szereplő köteles meggyőződni az e lakossági személy részére a másik tagállam által kiadott engedély meglétéről.

5/A. §8 A gazdasági szereplő a Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat a vevői tértől elkülönülten, zárható helyiségben tárolja.

6. §9 (1) A Rendelet 9. cikke szerint, a Rendelet I. és II. mellékletében meghatározott anyagokkal, illetve az azokat tartalmazó keverékekkel vagy termékekkel kapcsolatos gyanús tranzakció, jelentős hiány és lopás jelentésére vonatkozó kötelezettséget a gazdasági szereplő a gyanús tranzakciók jelentésére kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont felé, a gyanú, a jelentős hiány vagy a lopás észlelését követően, késedelem nélkül, legkésőbb az észlelést követő 24 órán belül teljesíti.

(2) A gazdasági szereplő az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettségének teljesítése mellett gyanús tranzakcióra utaló körülmények esetén a tranzakciót és annak nyilvántartásba vételét megtagadhatja.

7. § (1)10 A gazdasági szereplő e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek betartását a kereskedelmi hatóság ellenőrizheti. Az ellenőrzés során a gazdasági szereplő köteles az ellenőrző hatóságokkal együttműködni.

(2)11 A kereskedelmi hatóság annak a gazdasági szereplőnek, amely

a)12 megsérti a gazdasági szereplők bejelentési kötelezettségére, a tranzakciók nyilvántartására, a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gyanús tranzakciók, jelentős hiány vagy lopás jelentésére vonatkozó kötelezettséget, egy évre;

b) megsérti a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyeknek történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szabályokat, három évre;

c) az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit ismételten megszegi, három évre

megtilthatja a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység folytatását.

(3)13 A gazdasági szereplő köteles 5 évig megőrizni az egyes kötelezettségeinek teljesítéséhez – különösen a jelentéstételi kötelezettsége teljesítéséhez – kapcsolódóan rendelkezésére álló dokumentumokat és azokat az ellenőrző hatóságok részére bemutatni.

(4)14 A (2) bekezdés szerinti esetben a kereskedelmi hatóság értesíti a gazdasági szereplő (2) bekezdés szerinti határozattal érintett tevékenysége végzésének helye szerint illetékes jegyzőt.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésének, 9. cikk (2) bekezdésének, 11. cikkének, valamint 16. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 325. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4/A. § (2) bekezdés a) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-a hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

7

A 4/A. § (2) bekezdés c) pontját a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5/A. §-t a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

9

A 6. § a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 325. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 325. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § (3) bekezdése a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 325. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére