• Tartalom
Oldalmenü

276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.09.16.

A Kormány

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az Eütev. szerinti alapbér alapján számított mozgóbér elemek összegének és a 2/A. § (3) bekezdése alapján számított mozgóbér elemek összegének különbözetével.”
„(1a) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3. § (5) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét az OEP által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2016. szeptember 20-áig. Az igénylést követően az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt benyújtani minden hónap 5. napjáig az OEP által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a támogatási összeget a 2016. szeptember 1-je és 2016. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan a munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.”

a) 2/A. § (3) bekezdésében az „a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának” szövegrész helyébe az „a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek)” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „szociális hozzájárulási adójához” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adójához, valamint a mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához” szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „bérkiegészítéshez kapcsolódó támogatás” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az „A megállapított támogatási összeget” szövegrész helyébe az „Az (1) és (1a) bekezdés alapján megállapított támogatási összeget” szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében a „más jogcímen” szövegrész helyébe az „az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen” szöveg

lép.

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 35/D. §-ában a „részesülnek” szövegrész helyébe a „részesülhetnek” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelethez

1.    A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

62.

Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Dunakeszi

2.    A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 216. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

216.

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Tiszavasvári

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 17. napjával.