• Tartalom

28/2016. (VII. 15.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról

2017.11.01.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) HU PNR rendszer: nemzeti utasadat-információs rendszer,

b) utasadat: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 27/C. § (1) bekezdésében meghatározott adat,

c) az utasadat szolgáltatója: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 74. § m) pontjában meghatározott személyszállítást végző légifuvarozó.

2. §1 Az utasadat szolgáltatója a rendelkezésére álló utasadatokat a PNR-adatok utasadat-információs egység részére történő továbbítása során a légi fuvarozók által használandó közös protokollokról és adatformátumokról szóló, 2017. április 28-ai (EU) 2017/759 bizottsági végrehajtási határozatban foglaltaknak megfelelően, a HU PNR rendszer keretében továbbítja a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) részére.

3. §2 (1) Az utasadat szolgáltatójának csatlakozása a HU PNR rendszerhez a TIBEK által bárki számára hozzáférhetően közzétett végrehajtási útmutató alapján történik.

(2) Az utasadat szolgáltatójának csatlakozása a HU PNR rendszerhez akkor valósul meg, ha az utasadat szolgáltatója a TIBEK által meghatározott tesztelési folyamatok elvégzését követően üzemszerűen csatlakozik a HU PNR rendszerhez, a HU PNR rendszer a csatlakozást hitelesíti, és az adattovábbítás a TIBEK által meghatározott formátumban és protokoll szerint működik.

4. § (1) Az utasadat szolgáltatója a HU PNR rendszer működtetésével összefüggésben kapcsolattartásért felelős személyt jelöl ki, akinek kilétéről és elérhetőségeiről tájékoztatja a TIBEK-et.

(2) A kapcsolattartásért felelős személy folyamatos elérhetőségét, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítését az utasadat szolgáltatója köteles biztosítani.

5. § (1) Ha az utasadat szolgáltatója az adatszolgáltatásban hibát észlel, azonnal értesíti a TIBEK-et, és ezzel egyidejűleg intézkedik a hibák kijavítása, valamint a kijavított adatok újraküldése iránt.

(2) Ha az adatszolgáltatásban a TIBEK észlel hibát, erről soron kívül értesíti az utasadat szolgáltatóját, amely a TIBEK által megküldött jelzéstől számított egy órán belül köteles gondoskodni a hiba elhárításáról, valamint a kijavított adatok újraküldéséről.

(3) Ha az elektronikus adatkapcsolat bármely okból elérhetetlenné válik, az adattovábbítást alternatív módon – elsősorban elektronikus úton (elektronikus levélben, digitális adathordozón, faxon vagy telefonon) – kell végrehajtani.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a hiba elhárulását követően az utasadatokat a HU PNR rendszer keretében pótlólag haladéktalanul továbbítani kell a TIBEK részére.

5/A. §3 A TIBEK évente az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja az utasadat-információs egységek számára szolgáltatott utasadatokról összeállított következő statisztikai információkat:

a) az olyan utasok számát, akiknek az utasadatait a TIBEK összegyűjtötte,

b) az olyan utasok számát, akiknek az utasadatait a TIBEK továbbította,

c) az olyan utasok számát, akiket további ellenőrzés céljára a TIBEK vagy más utasadat-információs egység kiválasztott.

6. § Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

7. §4 Ez a rendelet

a) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló, 2016. április 27-ei (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja és

b) a PNR-adatok utasadat-információs egység részére történő továbbítása során a légi fuvarozók által használandó közös protokollokról és adatformátumokról szóló, 2017. április 28-ai (EU) 2017/759 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A 2. § a 27/2017. (X. 31.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a 27/2017. (X. 31.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5/A. §-t a 11/2017. (VI. 2.) BM rendelet 5. §-a iktatta be.

4

A 7. § a 27/2017. (X. 31.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére