• Tartalom

28/2016. (IV. 11.) FM rendelet

a Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról1

2016.04.19.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület kiterjedése 20,4825 ha, lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület „A” kezelési egységének lehatárolását a 2. melléklet, „B” kezelési egységének lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a 4. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. az 1–4. melléklet szerinti 1–4. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület lehatárolása
Sirok
0135/2a hrsz.-ból az

Y

X

734482

288188

734555

288146

734572

288149

734579

288166

734634

288170

734706

288095

734789

288040

734834

287996

734886

287962

734892

287943

734967

287863

735027

287826

735053

287779

735117

287754

735147

287738

735247

287732

735258

287729

735310

287688

735310

287688

735316

287677,

a 735385

287617 ponttól

a földrészlet határával megegyezően

a 735437

287567 pontig,

735473

287625

735470

287696

735434

287786

735380

287848

735355

287852

735359

287868

735291

287957

735242

287993

735239

288009

735162

288047

735023

288087

734903

288187

734888

288193

734886

288201

734873

288201

734842

288235

734821

288286

734795

288287

734748

288263

734706

288265

734603

288241

734556

288242

734482

288188

EOV koordináták által lehatárolt rész, az

735247

287732

735246

287739

735225

287763

735189

287847

735193

287864

735265

287872

735281

287903

735297

287904

735308

287858

735261

287831

735259

287820

735323

287736

735324

287693

735316

287677

735310

287688

735314

287695

735313

287732

735249

287817

735251

287838

735297

287862

735291

287893

735271

287864

735247

287855

735198

287851

735234

287768

735255

287744

735258

287729

735247

287732

EOV koordináták által lehatárolt területrész kivételével 19,5292 ha kiterjedésben,
0135/2d.

2. melléklet a 28/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület „A” kezelési egységének lehatárolása
Sirok
0135/2a hrsz.-ból az

Y

X

734482

288188

734555

288146

734572

288149

734579

288166

734634

288170

734706

288095

734789

288040

734807

288097

734831

288107

734851

288156

734888

288193

734886

288201

734873

288201

734842

288235

734821

288286

734795

288287

734748

288263

734706

288265

734603

288241

734556

288242

734482

288188

EOV koordináták által lehatárolt 4,6719 ha kiterjedésű rész
és az

Y

X

735117

287754

735147

287738

735247

287732

735258

287729

735310

287688

735310

287688

735316

287677

a 735385

287617 ponttól

a földrészlet határával megegyezően

a 735437

287567 pontig,

735473

287625

735470

287696

735434

287786

735380

287848

735355

287852

735359

287868

735291

287957

735242

287993

735165

287835

735153

287801

735117

287754

EOV koordináták által lehatárolt 6,0678 ha kiterjedésű rész, összesen 10,2073 ha.

3. melléklet a 28/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület „B” kezelési egységének lehatárolása
Sirok
0135/2a hrsz.-ból az

Y

X

734789

288040

734807

288097

734831

288107

734851

288156

734888

288193

734903

288187

735023

288087

735162

288047

735239

288009

735242

287993

735165

287835

735153

287801

735117

287754

735053

287779

735027

287826

734967

287863

734892

287943

734886

287962

734834

287996

734789

288040

EOV koordináták által lehatárolt rész, az

Y

X

734963

288049

735019

288045

735085

287980

735092

287964

735095

287931

735063

287920

735012

287940

734990

287996

734963

288049

EOV koordináták által lehatárolt területrész kivételével 9,3219 ha kiterjedésben.

4. melléklet a 28/2016. (IV. 11.) FM rendelethez

A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A jellegzetes − a terület különleges táji és természeti értékének, a Nyírjes-tónak a kialakulását és fennmaradását lehetővé tévő − földtani, felszínalaktani és víztani adottságok, továbbá a természetes, a táj jellegét meghatározó földtani képződmények, felszínformák megőrzése, fenntartása.
1.2. A területen élő védett, fokozottan védett (és közösségi jelentőségű) fajok által reprezentált, egyedülálló lápi életközösségek, a természetes növénytársulások és a természetszerű élőhelyek (erdő, tőzegmohás láp) megőrzése, a terület biológiai sokféleségének fenntartása a termőhelynek nem megfelelő, nem őshonos, vagy inváziós fajokból álló életközösségek területének csökkentése mellett.
1.3. A védett és fokozottan védett növény-, és állatfajok, valamint védett gombafajok megőrzése, élőhelyük fenntartása, állományuk, egyedszámuk növelése, különös tekintettel a következő fajokra: karcsú tőzegmoha (Sphagnum recurvum), csónakos tőzegmoha (Sphagnum palustre), zászlós tőzegmoha (Sphagnum subsecundum), magellán-tőzegmoha (Sphagnum magellanicum), berzedt tőzegmoha (Sphagnum squarrosum), tompalevelű tőzegmoha (Sphagnum obtusum), rojtos tőzegmoha (Sphagnum fimbriatum), hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum), gyapjasmagvú sás (Carex lasiocarpa), molyhos nyír (Betula pubescens) lápi rence (Utricularia bremii), kis rence (Utricularia minor), kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia) széles pajzsika (Dryopteris dilatata), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccos), kétfoltú szitakötő (Epitheca bimaculata), feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus), réti rabló (Lestes dryas ), nagy tűzlepke (Lycaena dyspar), gyászlepke (Nymphalis antiopa), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), kis apollólepke (Parnassius mnemosyne), törpeszender (Proserpinus proserpina), pettyes gőte (Triturus vulgaris), erdei béka (Rana dalmatina).
1.4. A terület oktatási és természetvédelmi bemutatási célú hasznosítása az 1.1.−1.3. pontokban meghatározott célkitűzéseknek alárendelten.
1.5. Természetvédelmi célú, valamint a terület természetvédelmi kezelését megalapozó tudományos kutatások természeti feltételeinek biztosítása.
2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A Nyírjes-tó területét, mint földtani-felszínalaktani-víztani képződményt és országos szinten is különleges élőhelyet veszélyeztető talajdegradációs folyamatok megelőzése, megakadályozása a területhasználat korlátozásával.
2.2. Az átmeneti tőzegmohaláp és életközösségeinek megőrzése, a védett és fokozottan védett állat- és növényfajok egyedszámának, állományának fenntartása és erősítése természetvédelmi kezeléssel.
2.3. A terület jellegét meghatározó felszínformák, domborzati és lefolyási viszonyok megváltozását eredményező beavatkozások tiltása.
2.4. A biológiai sokféleség megőrzése érdekében a termőhelynek nem megfelelő fajokból álló életközösségek területi arányának csökkentése, továbbá az idegenhonos vagy agresszíven terjeszkedő fajok eltávolítása aktív természetvédelmi kezeléssel.
2.5. A láp klímájának megőrzése érdekében a területen lévő erdőkben a természetes erdődinamikai folyamatok fenntartása folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással.
2.6. A látogatás korlátozása a tőzegmohalápot károsító taposási károk elkerülésére.
2.7. Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat továbbfejlesztő kutatások végzése.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme
3.1.1.1. A domborzati adottságok megváltoztatásával, a lefolyási viszonyoknak a Nyírjes-tó vízháztartását károsan érintő átalakításával járó földmunkák nem végezhetők a területen.
3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.2.1. A termőhelynek nem megfelelő és az idegenhonos, agresszíven terjeszkedő növényfajok egyedeinek az élőhelyi változatosság, a biológiai sokféleség fenntartása érdekében történő eltávolításáról mechanikai módszerek alkalmazásával kell gondoskodni.
3.1.3. Látogatás
3.1.3.1. Látogatás során csak a jelzett turistaúton és a területen lévő utakon lehet közlekedni. Természetvédelmi kezelési tevékenység során, valamint jogszerű gazdálkodási tevékenységet végezve az utakról le lehet térni.
3.1.3.2. A láp területére kizárólag természetvédelmi kezelési céllal vagy engedélyezett kutatási tevékenység keretében lehet belépni.
3.1.3.3. A területen a terepmotorozás és minden egyéb technikai sporttevékenység tilos.
3.1.4. Oktatás és bemutatás
3.1.4.1. Oktatási és bemutatási célra kizárólag a jelzett turistautat lehet igénybe venni.
3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
3.1.5.1. Csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések érdekében vagy azokkal összhangban, a terület természetvédelmi kezeléséért felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) szakértői véleményének figyelembevételével engedélyezhető kutatási tevékenység.
3.1.5.2. A terület természeti értékeinek ‒ különös tekintettel a védett vagy fokozottan védett fajok állományára és élőhelyeikre ‒ rendszeres adatfelvételéről és az adatok, információk dokumentálásáról az igazgatóság gondoskodik.
3.1.6. Terület- és földhasználat
3.1.6.1. Nem őshonos vadfaj betelepítése tilos.
3.1.6.2. A lápot és a környező erdőt károsító taposás, továbbá rágáskár megelőzése, csökkentése érdekében a nagyvad létszámának a természetes vadeltartó képességnek megfelelő szintre csökkentését a területen belül is elő kell segíteni, különös tekintettel a tájidegen muflonra.
3.1.6.3. Vadaskert létesítése tilos. Vadászati és vadgazdálkodási létesítmény elhelyezése az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célok megvalósítása és különösen a 3.1.6.2. pontban foglaltak érdekében történhet az igazgatóság kezdeményezésére vagy az igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.
3.1.6.4. Utak létesítése, a meglévő utak szélesítése, szilárd burkolattal történő ellátása tilos.
3.1.6.5. Bányászati tevékenység nem végezhető.
3.1.6.6. Építmény, közmű létesítése tilos.
3.2. Művelési ághoz vagy területhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1. Erdők kezelése
3.2.1.1. Az „A” kezelési egységben lévő, őshonos fafajokból álló állományokat az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célokkal összhangban, a folyamatos erdőborítás és az elegyesség biztosításával kell kezelni (szálaló, faanyagtermelést nem szolgáló vagy átalakító üzemmódban, utóbbi esetben véghasználati fakitermelés tilalmával) a láp fennmaradásához szükséges mikroklimatikus viszonyok fenntartása érdekében.
3.2.1.2. A „B” kezelési egység erdőállományaiban a láp különleges értéket képviselő és érzékeny élőhelyeinek megóvása érdekében csak a termőhelynek nem megfelelő, továbbá idegenhonos vagy agresszíven terjeszkedő fajok eltávolítására irányuló természetvédelmi kezelési célú beavatkozások végezhetők (faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban).
3.2.1.3. A fakitermelés munkaműveleteit a vegetációs időszakon kívül, száraz, vagy fagyott, lehetőség szerint hóval borított talajon kell elvégezni.
3.2.1.4. A területen kemikáliák, vegyszerek, bioregulátorok használata tilos.
3.2.2. Kivett területek kezelése
3.2.2.1. A láp szervesanyag-terhelésének csökkentése, a feltöltődési folyamat lassítása érdekében az elszáradt idős faegyedeket, az avas nádat az igazgatóság szükség szerint eltávolítja a Nyírjes-tó területéről.
3.2.2.2. A csokrosan növekvő kisarjadt fa és cserje egyedeket (nyír fajok, rezgőnyár, fűz, kutyabenge) a téli fagyos időszakban egy-két tőre vissza kell vágni. A kivágott fákat és cserjéket a területről el kell szállítani.
3.2.2.3. A területen megjelenő erdeifenyő magoncokat el kell távolítani.
3.2.2.4. A láp körül elhelyezkedő fás, cserjés növényzetet fenn kell tartani.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére