• Tartalom

28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet

28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról1

2016.09.30.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1–5. melléklet tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím és a 8–11. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím, valamint a 12. és 13. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 47/2004. ESZCSM rendelet) 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A (4) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel a törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységbe csak abban az esetben vonható be, ha a törzsképzési időszakra előírt sürgősségi gyakorlatot teljesítette.”

(2) A 47/2004. ESZCSM rendelet 12/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Tutora javaslata alapján a törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt szakképzésének szakirányán belül ügyeleti tevékenységbe abban az esetben vonható be, ha a törzsképzési időszakra előírt gyakorlatból három hónapot teljesített.”

2. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosítása

2. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: 4/2008. EüM rendelet) 3. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)

m) az irányelv 5.1.1–5.1.4. pontja a Bizottság 2016/790 felhatalmazáson alapuló határozata (2016. január 13.) szerint.”

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

4. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 16/2010. EüM rendelet) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakképzés vonatkozásában a szakképzési grémiumok felsorolását, az egyes szakképzési grémiumokhoz tartozó alap szakképesítéseket, valamint az egyes szakképzési grémiumok legkisebb létszámát a 4. melléklet tartalmazza. A ráépített szakképzések esetében önálló szakképzési grémium létrehozásáról, vagy az adott szakképesítéshez tartozó feladatoknak valamely alapszakképesítéshez történő rendeléséről az egyetemek a helyi képzési adottságoknak megfelelően jogosultak dönteni.”
„(9) Az országos szakképzési grémiumok működtetésével kapcsolatos feladatokat az ENKK kijelölése alapján rotációs rendszerben az egyetemek látják el.
(10) Az országos szakképzési grémiumok működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására – az országos szakképzési grémium kijelölt tagjainak javaslata alapján – az ENKK 5 évre bízza meg a kiválasztott egyetemet. Az ötéves megbízás elteltét követő 15 napon belül az országos szakképzési grémium kijelölt tagjai ismételten javaslatot tesznek az ENKK részére azzal, hogy az az egyetem, amelynek megbízatása megszűnik, a megszűnést követően közvetlenül nem jelölhető ki újra.”

5. § A 16/2010. EüM rendelet 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelettel megállapított 4. melléklet szerinti szakképzési grémiumokat az egyetemek 2016. október 30-ig hozzák létre, és tagjaikról – legkésőbb a létrehozást követő 30 napon belül – tájékoztatják a minisztert és az ENKK-t.”

7. § A 16/2010. EüM rendelet 19. § (2) bekezdésében a „bizottság elnöke” szövegrész helyébe a „bizottság elnöke és az ENKK elnöke” szöveg lép.

4. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

8. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 12/2011. NEFMI rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Összeférhetetlen a szakmai kollégiumi elnöki és alelnöki tisztséggel, ha a tag kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy egészségügyi szakmai köztestület elnöke.”

5. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

9. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 63/2011. NEFMI rendelet) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

6. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

10. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 22/2012. EMMI rendelet) 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A 12. melléklet tartalmazza azon, a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet, valamint a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján megszerzett képesítéseket, amelyek valamely, e rendelet szerinti szakképesítésnek megfeleltethetők.”

11. § A 22/2012. EMMI rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A belgyógyászati angiológia ráépített szakképesítés esetében 2017. december 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére
a) a szakképzés tartalmával megegyező kompetenciabővítő továbbképzést elvégzett személy, vagy
b) az adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy.
A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy által korábban teljesített kompetenciabővítő továbbképzés tartalmában és a megszerzett ismeretanyag tekintetében megfeleltethető a belgyógyászati angiológia szakképzés során elsajátítható tevékenységeknek, vagy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

12. § (1) A 22/2012. EMMI rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

13. § A 22/2012. EMMI rendelet 12. § (12) bekezdésében a „külföldön töltött” szövegrész helyébe a „szakképzés megkezdése előtt teljesített” szöveg lép.

7. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

14. § (1) A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 23/2012. EMMI rendelet) 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

8. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

15. § Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

b) az egészségügyi szolgáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati viszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, valamint szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, egészségügyi tevékenységet végző természetes személyre,”

9. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú mellékletA) Az orvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ország

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Képesítést kísérő igazolás

Belgium

Diplôme de «médecin»/Master in de geneeskunde
(Orvosi oklevél/Orvostudományi mesteroklevél)

Les universités/De universiteiten
(Egyetemek)
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
(A Francia Közösség illetékes oktatási bizottsága)/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség illetékes vizsgáztató bizottsága)

 

Bulgária

Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна степен „магистър по Медицина” и професионална квалификация "Магистър-лекар”(Felsőfokú diploma a „medicina magisztere” fokozatú szakképzésről és a „magiszter-orvos” szakképzettségről)

Университет
(Egyetem)

 

Cseh Köztársaság

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)
[Az általános orvosképzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél (orvosdoktor, MUDr. – medicinae universalis doctor)]

Lékářská fakulta univerzity v České republice
(A Cseh Köztársaság egyetemeinek orvostudományi kara)

 

Dánia

Bevis for kandidatuddannels en i medicine (cand.med.)

Universitet

1.    Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen og
(Orvosi jogosítvány, amelyet az Egészségügyi Igazgatóság állít ki)
2.    Tilladelse til selvstaendigt virke som laege (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
(Engedély önálló orvosi tevékenység végzésére (a gyakorlati képzés elvégzését bizonyító okirat), az Egészségügyi Igazgatóság állítja ki)

Németország

1.    Zeugnis über die Ärztliche Prüfung
(Orvosi vizsgabizonyítvány)
2.    Zeugnis über die Arztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
(Orvosi államvizsga bizonyítvány és bizonyítvány az orvosi asszisztensi előkészítő gyakorlati időszak letöltéséről)

Zuständige Behörden
(Illetékes hatóságok)

 

Észtország

Arstikraad
Degree in Medicine (MD)
Diplom arstiteaduse őppekava läbimise kohta
(Oklevél az orvostudományi képzési követelmények teljesítéséről)

Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)

 

Görögország

Πτυχíο Ιατρικηζ
(Egyetemi orvosi oklevél)

1.    Ιατρικη Σχολη Πανεπιστημiου
(Egyetem orvostudományi kara)
2.    Σχολη Επιστημων Υγεiαζ, Τμημα Ιατρικηζ Πανεπιστημiου
(Egyetem egészségtudományi karának orvostudományi intézete)

 

Spanyolország

Título de licenciado en Medicina y Cirugía(Egyetemi orvosdoktori oklevél)
Titulo de Graduado/a en Medicina

1. Ministerio de Educación y Cultura (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
2. El rector de una
Universidad
(Egyetemi rektor)

 

Franciaország

Diplôme de fin de deuxiéme cycle des études médicales(Az orvostudomány terén folytatott második képzési ciklus befejezését igazoló oklevél)

Universités (Egyetemek)

 

Horvátország

Diploma „doktor medicine/
doktorica medicine” („Orvostudományok doktora/doktornője” oklevél)

Medicinski fakultati sceučilista u Republici Hrvatskoj (A Horvát Köztársaság egyetemeinek orvosi karai)

 

Írország

Primary qualification
(Alapképesítés)

Competent examining body
(Illetékes vizsgáztató testület)

Certificate of experience
(Bizonyítvány gyakorlatról)

Izland

Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. Med.)

Háskóli Íslands

Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytinu

Olaszország

Diploma di laurea in medicina e chirurgia
(Egyetemi orvosi és sebészi oklevél)

Universita
(Egyetem)

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia
(Orvosi és sebészi praxisra feljogosító oklevél)

Ciprus

Πιστοποιητικó Εγγραψηζ Ιατρου
(Bizonyítvány az orvosi nyilvántartásba vételről)

Ιατρικó Συμβουλιο
(Orvosi Tanács)

 

Lettország

Ārsta diploms
(Orvosi oklevél)

Universitātes tipa augstskola
(Egyetemi típusú főiskola)

 

Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

Litvánia

1.    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją
(Orvosi képesítés megszerzését tanúsító felsőoktatási oklevél)
2.    Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

Universitetas
(Egyetem)

1.    Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
(Általános orvosi szakbizonyítvány megszerzését tanúsító internatúra-bizonyítvány)
2.    Internaturos pazymejimas (medicinos gydytojo profesine kvalifikacija)

Luxemburg

Diplőme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
(Állami orvos-, sebész- és szülészdoktori oklevél)

Jury d’examen d’Etat
(Állami vizsgabizottság)

Certificat de stage
(Gyakorlati képzési bizonyítvány)

Magyarország

Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med.)

Egyetem

 

Málta

Lawrja ta’ Tabib tal-Medicina u l-Kirurgija
(Általános orvosi és sebészi képesítés)

Universita` ta’ Malta
(Máltai Egyetem)

Certifikat ta’ registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku
(Az Orvosi Tanács által kiállított bizonyítvány a nyilvántartásba vételről)

Hollandia

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen
(Bizonyítvány jó eredménnyel letett orvosi vizsgáról)

Faculteit Geneeskunde
(Orvostudományi Kar)

 

Norvégia

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med.
(Candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med. fokozat megszerzést tanúsító oklevél)

Medisinsk universitetsfakultet
(Egyetem orvostudományi kara)

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetens offentlig myndighet
(Az illetékes hatóság által kiállított, gyakorlat elvégzését tanúsító oklevél)

Ausztria

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
[Általános orvosi (ill. a Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.)
tudományos fokozat odaítéléséről szóló oklevél]

Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universitat
(Egyetemi Orvostudományi Kar)

 

Lengyelország

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza”
(Egyetemi orvostudományi kar elvégzését igazoló oklevél „orvos” címmel)

szkoly wyzsze

Swiadectwo zlozenia Lekarskiego Egzaminu Panstwowego (1) (3)/Swiad ectwo zlozenia Lekarskiego Egzaminu Koncowego (2) (3)

Portugália

Carta de Curso de licenciatura em medicina(Orvosi tanulmányok befejezését tanúsító oklevél)

Universidades (Egyetemek)

Certificado emitido pela Ordem dos Médicos(Az Orvosi Kamara által kibocsátott bizonyítvány)

Románia

Diplomă de licenţă de doctor medic
(Orvosi egyetemi oklevél)
(Orvos
)

Universităţi
(Tudományegyetem)

 

Szlovénia

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine”
(Az orvostudomány doktora/doktornője szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)

Univerza
(Egyetem)

 

Szlovákia

DIPLOM
vseobecné lekárstvo
doktor vseobecného lekárstva (MUDr.)

Univerzita

 

Finnország

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiatexamen
(Egyetemi fokozatú orvosi képesítés)

Yliopisto

 

Svédország

Läkarexamen
(Orvosi oklevél)

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation som lakare, utfärdas av Socialstyrelsen

Svájc

1.    Diplôme fédéral demédecin
(Szövetségi orvosi oklevél)
2.    Eidgenössisches Arztdiplom
(Szövetségi okleveles orvos)
3.    Diploma federale dimedico
(Szövetségi orvosi oklevél)

Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisches Departement des Innern
(Szövetségi Belügyminisztérium)
Dipartimento federale
dell’interno
(Szövetségi Belügyminisztérium)

 

Egyesült Királyság

Primary qualification
(Alapképesítés)

Competent examining body
(Illetékes vizsgáztató testület)

Certificate of experience
(Bizonyítvány gyakorlatról)

(1)    2012-ig
(2)    2013-tól
(3)    2017. október 1-jéig az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (»stażĤpodyplomowy«).”
2. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú mellékletB) A szakorvosi oklevelek általános megnevezései, kibocsátó szervei Magyarországon valamint az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ország

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Belgium

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist
(Szakorvosi különleges foglalkozási cím)/
Titre professionnel particulier de médecin spécialiste (Szakorvosi szakmai cím birtokosa)

Minister bevoegd voor Volksgezondheid
(Népegészségügyért felelős miniszter) /
Ministre de la Santé publique
(Népegészségügyi Miniszter)

Bulgária

Свидетелство за призната специалност(Bizonyítvány az elismert szakképesítésről)

Университет(Egyetem)

Cseh Köztársaság

Diplom o specializaci
(Szakosodásról szóló oklevél)

Ministerstvo zdravotnictví
(Egészségügyi Minisztérium)

Dánia

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege
(Bizonyítvány a szakorvosi cím megszerzéséről)

Sundhedsstyrelsen
(Egészségügyi Igazgatóság)

Németország

Fachärztliche Anerkennung (Elismert szakorvosi bizonyítvány)

Landesärztekammer
(Tartományi orvosi kamara)

Észtország

Residentuuri lopetamist toendav tunnistus
Residentuuri lőputunnistus eriarstiabi erialal
(Rezidentúra záróbizonyítvány szakorvosi szakon)

Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)

Görögország

Τιτλοζ Ιατρικηζ Ειδικóτηταζ
(Szakorvosi bizonyítvány)

1. Περιφέρεια
2. Νομαρχιακη Αυτοδιοíκηση
(Megyei önkormányzat)
3. Νομαρχíα
(Megyefőnökség (prefektúra))

Spanyolország

Título de Especialista
(Szakorvosi képesítés)

Ministerio de Educación y Cultura
(Oktatási és Kulturális

Franciaország

1.    Certificat d’études spéciales de médicine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine
(Orvostudományok doktora állami oklevéllel kísért szakorvosi tanulmányokat igazoló bizonyítvány)
2.    Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d’Etat de docteur en médecine
(Orvostudományok doktora állami oklevéllel kísért szakorvosi képesítési bizonyítvány)
3.    Diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées
complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine
(Orvostudományok doktora állami oklevéllel kísért szakorvosi vagy kiegészítő szakosított tanulmányokat igazoló oklevél)

1.    Universités
(Egyetemek)
2.    Conseil de l’Ordre des médecins
(Orvosi Kamara Tanácsa)
3.    Universités
(Egyetemek)

Horvátország

Diploma o specijalističom usavrsavanju
(Szakorvosi képzést igazoló oklevél)

Ministrastvo nadležno za zdravstvo
(Egészségügyért felelős minisztérium)

Írország

Certificate of Specialist doctor
(Szakorvosi bizonyítvány)

Competent authority
(Illetékes hatóság)

Izland

Sérfræðileyfi
(Szakosodás/szakorvosi engedély)

Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneyti
(Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium)

Olaszország

Diploma di medico specialista
(Szakorvosi oklevél)

Universita
(Egyetem)

Ciprus

Πιστοποιητικó Αναγνωρισηζ Ειδικóτηταζ
(Szakképesítő bizonyítvány)

Ιατρικó Συμβουλιο
(Orvosi Tanács)

Lettország

„Sertifikāts” – kompetentu iestāzu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē
(„Bizonyítvány” – kompetens intézmények által kibocsátott irat, amely igazolja, hogy a személy letette a szakvizsgát a szakmában)

1.    Latvijas Ārstu biedrība
(Lett Orvosok Egyesülete)
2.    Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
(Lett Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége)

Liechtenstein

Minden, a B) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Litvánia

Rezidentūros pažymejimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
(Szakorvosi bizonyítvány megszerzését tanúsító rezidentúra-bizonyítvány)
Rezidenturos pazymejimas (gydytojo specialisto profesine kvalifikacija)

Universitetas
(Egyetem)

Luxemburg

Certificat de médecin spécialiste
(Szakorvosi bizonyítvány)

Ministre de la Santé publique
(Népegészségügyi Minisztérium)

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

Málta

Certificat ta’ Specjalista Mediku
(Szakorvosi bizonyítvány)

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Specjalisti
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság)

Hollandia

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister(Igazolás szakorvosi nyilvántartásba történő felvételről)

1.    Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
[Holland Királyi Orvostudományi Fejlesztési Társaság Szakorvosi Nyilvántartási Bizottsága (MSRC)]
2.    Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
(Holland Királyi Orvostudományi Fejlesztési Társaság Társadalom-orvostani Nyilvántartási Bizottsága)

Diploma geneeskunding specialist

Registratiecommissie Geneeskunding Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1)

Norvégia

Spesialistgodkjenning
(Szakorvosi oklevél)

Den norske laegeforening ihht. delegert myndighet
(A norvég orvosi kamara által jóváhagyott hatóság)

Ausztria

Facharztdiplom
(Szakorvosi oklevél)

Österreichische Ärztekammer
(Osztrák Orvosi Kamara)

Lengyelország

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty
(Szakorvosi címet adó oklevél)

Centrum Egzaminów Medycznych (Orvostudományi Vizsgáztató Központ)

Portugália

Titulo de especialista(Szakorvosi cím)

Ordem dos Médicos
(Orvosi Kamara)

Románia

Certificat de medic specialist
(Szakorvosi oklevél)

Ministerul Sănătăţii

Szlovénia

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
(A szakorvosi vizsga letételéről szóló igazolás)

1.    Ministrstvo za zdravje
(Egészségügyi Minisztérium)
2.    Zdravniska zbornica Slovenije
(Szlovén Orvosi Kamara)

Szlovákia

Diplom o špecializácii
(Szakosításról szóló oklevél)

1.    Slovenská zdravotnícka
univerzita (Szlovák Egészségügyi Egyetem)
2.    Univerzita Komenského v
Bratislave (Pozsonyi Komenský Egyetem)
3.    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem)

Finnország

Erikoislääkärin tutkinto/specialläkarexamen
(Szakorvosi képesítés)

Yliopisto

Svédország

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen
(A Társadalombiztosítási Igazgatóság által kiadott szakorvosi oklevél)

Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)

Svájc

Diplôme de médecin spécialiste
(Szakorvos)
Diplom als Facharzt
(Szakorvos)
Diploma di medico specilista
(Szakorvos)

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses (Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisches Departement
des Innern und Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte
Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

Egyesült Királyság

Certificate of completion of training
(Bizonyítvány képzés teljesítéséről)

Postgraduate Medical Education and Training Board
(Posztgraduális Orvosi Oktatási és Képzési Tanács)
General Medical Council (2010. április 1-től)

(1)    2013. januártól.”
3. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú mellékletC) Az egyes szakorvosi szakképesítések megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

 

A

B

 

 

Ország

Megnevezés

 

1.

Allergológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

2.

Belgium

 

3.

Bulgária

Клинична алергология

 

4.

Cseh Köztársaság

Alergologie a klinická imunologie

 

5.

Dánia

 

6.

Németország

 

7.

Észtország

 

8.

Görögország

Aλλεργιολογία

 

9.

Spanyolország

Alergología

 

10.

Franciaország

 

11.

Horvátország

Alergologija i klinička imunologija

 

12.

Írország

 

13.

Izland

Ofnæmislaekningar

 

14.

Olaszország

Allergologia ed immunologia clinica

 

15.

Ciprus

Aλλεργιολογία

 

16.

Lettország

Alergoloģija

 

17.

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

 

18.

Litvánia

Alergologija ir klinikiné imunologija

 

19.

Luxemburg

 

20.

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

21.

Málta

 

22.

Hollandia

Allergologie (hatályon kívül helyezve: 1996. augusztus 12.)

 

23.

Norvégia

 

24.

Ausztria

 

25.

Lengyelország

Alergologia

 

26.

Portugália

Imuno-alergologia

 

27.

Románia

Alergologie şi imunologie clinică

 

28.

Szlovénia

 

29.

Szlovákia

Klinická imunológia a alergológia

 

30.

Finnország

 

31.

Svédország

Allergisjukdomar

 

32.

Svájc

Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunológia clinica

 

33.

Egyesült Királyság

 

35.

Aneszteziológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

36.

Belgium

Anesthésie-réanimation/Anesthesie- reanimatie

 

37.

Bulgária

Анестезиология и интензивно лечение

 

38.

Cseh Köztársaság

Anesteziologie a intenzivní medicína

 

39.

Dánia

Anæstesiologi

 

40.

Németország

Anästhesiologie

 

41.

Észtország

Anestesioloogia

 

42.

Görögország

Aναισθησιολογία

 

43.

Spanyolország

Anestesiología y Reanimación

 

44.

Franciaország

Anesthésie-Réanimation

 

45.

Horvátország

Anesteziologija, reanimatologija i intenziva medicina

 

46.

Írország

Anaesthesia

 

47.

Izland

Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði

 

48.

Olaszország

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva

 

49.

Ciprus

Aναισθησιολογία

 

50.

Lettország

Anestezioloģija un reanimatoloģija

 

51.

Liechtenstein

Anästhesiologie

 

52.

Litvánia

Anesteziologija reanimatologija

 

53.

Luxemburg

Anesthésie-réanimation

 

54.

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

 

55.

Málta

Anesteżija u Kura Intensiva

 

56.

Hollandia

Anesthesiologie

 

57.

Norvégia

Anestesiologi

 

58.

Ausztria

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

59.

Lengyelország

Anestezjologia i intensywna terapia

 

60.

Portugália

Anestesiologia

 

61.

Románia

Anestezie şi terapie intensivă

 

62.

Szlovénia

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

 

63.

Szlovákia

Anestéziológia a intenzívna medicína

 

64.

Finnország

Anestesiologia ja tehohoito/
Anestesiologi och intensivvård

 

65.

Svédország

Anestesi och intensivvård

 

66.

Svájc

Anesthésiologie
Anästhesiologie
Anestesiologia

 

67.

Egyesült Királyság

Anaesthetics

 

68.

Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

69.

Belgium

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo- faciale/ Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

70.

Bulgária

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

 

71.

Cseh Köztársaság

 

72.

Dánia

 

73.

Németország

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (2006-tól)

 

74.

Észtország

 

75.

Görögország

ΣτοματικήĤ καιĤ ΓναθοπροσωπικήĤ Χειρουργική (2014. július 10-től)

 

76.

Spanyolország

 

77.

Franciaország

 

78.

Horvátország

 

79.

Írország

Oral and maxillo-facial surgery

 

80.

Izland

 

81.

Olaszország

 

82.

Ciprus

Σταματο-Γναθο-
ροσωποχειρουργικη

 

83.

Lettország

 

84.

Liechtenstein

Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

85.

Litvánia

 

86.

Luxemburg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

 

87.

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

 

88.

Málta

Kirurgija tal-ghadam tal-wicc

 

89.

Hollandia

 

90.

Norvégia

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

 

91.

Ausztria

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

92.

Lengyelország

 

93.

Portugália

 

94.

Románia

 

95.

Szlovénia

 

96.

Szlovákia

 

97.

Finnország

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

 

98.

Svédország

 

99.

Svájc

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillo-facciale

 

100.

Egyesült Királyság

Oral and maxillo-facial surgery

 

101.

Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

102.

Belgium

 

103.

Bulgária

Лицево-челюстна хирургия

 

104.

Cseh Köztársaság

Maxilofaciální chirurgie

 

105.

Dánia

 

106.

Németország

 

107.

Észtország

 

108.

Görögország

 

109.

Spanyolország

Cirugía oral y maxilofacial

 

110.

Franciaország

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

111.

Horvátország

Maksilofacijalna kirurgija

 

112.

Írország

 

113.

Izland

 

114.

Olaszország

Chirurgia maxillo-facciale

 

115.

Ciprus

 

116.

Lettország

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

 

117.

Liechtenstein

 

118.

Litvánia

Veido ir žandikaulių chirurgija

 

119.

Luxemburg

Chirurgie maxillo-faciale

 

120.

Magyarország

Szájsebészet (hatályon kívül helyezve: 2007. szeptember 30.)

 

121.

Málta

 

122.

Hollandia

 

123.

Norvégia

 

124.

Ausztria

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (2013. február 28-ig)

 

125.

Lengyelország

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

126.

Portugália

Cirurgia maxilo-facial

 

127.

Románia

 

128.

Szlovénia

Maksilofacialna kirurgija

 

129.

Szlovákia

Maxilofaciálna chirurgia

 

130.

Finnország

 

131.

Svédország

 

132.

Svájc

 

133.

Egyesült Királyság

 

134.

Általános haematológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

135.

Belgium

 

136.

Bulgária

Клинична хематология

 

137.

Cseh Köztársaság

Hematologie a transfúzní lékařství

 

138.

Dánia

Intern mecicin: hæmatologi

 

139.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie/
Innere Medizin und Hamatologie und Onkologie (2009. októbertől)

 

140.

Észtország

Hematoloogia

 

141.

Görögország

Aιματολογία

 

142.

Spanyolország

Hematología y hemoterapia

 

143.

Franciaország

 

144.

Horvátország

Hematologija

 

145.

Írország

Haematology (clinical and laboratory)

 

146.

Izland

Blóðmeinafræði

 

147.

Olaszország

Ematologia

 

148.

Ciprus

Aιματολογία

 

149.

Lettország

Hematoloģija

 

150.

Liechtenstein

Hämatologie

 

151.

Litvánia

Hematologija

 

152.

Luxemburg

Hématologie

 

153.

Magyarország

Hematológia

 

154.

Málta

Ematologija

 

155.

Hollandia

 

156.

Norvégia

Blodsykdommer

 

157.

Ausztria

 

158.

Lengyelország

Hematologia

 

159.

Portugália

Imuno-hemoterapia

 

160.

Románia

Hematologie

 

161.

Szlovénia

Innere Medizin und Hamatologie und internistische Onkologie

 

162.

Szlovákia

Hematológia a transfúziológia

 

163.

Finnország

Kliininen hematologia / Klinisk hematologi

 

164.

Svédország

Hematologi

 

165.

Svájc

Hématologie Hämatologie Ematologia

 

166.

Egyesült Királyság

Haematology

 

167.

Baleseti és sürgősségi orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

168.

Belgium

 

169.

Bulgária

Спешна медицина

 

170.

Cseh Köztársaság

– Traumatologie
– Urgentní medicína

 

171.

Dánia

 

172.

Németország

 

173.

Észtország

 

174.

Görögország

 

175.

Spanyolország

 

176.

Franciaország

 

177.

Horvátország

Hitna medicina

 

178.

Írország

Emergency medicine

 

179.

Izland

 

180.

Olaszország

Medicina d’emergenza-urgenza (2006. február 17-től)

 

181.

Ciprus

 

182.

Lettország

 

183.

Liechtenstein

 

184.

Litvánia

 

185.

Luxemburg

 

186.

Magyarország

Oxyológia és sürgősségi orvostan

 

187.

Málta

Medicina tal-Accidenti u 1-Emergenza

 

188.

Hollandia

 

189.

Norvégia

 

190.

Ausztria

 

191.

Lengyelország

Medycyna ratunkowa

 

192.

Portugália

 

193.

Románia

Medicină de urgenţă

 

194.

Szlovénia

 

195.

Szlovákia

Úrazová chirurgia/
Urgentná medicina

 

196.

Finnország

Akuuttilaaketiede/
Akutmedicin

 

197.

Svédország

 

198.

Svájc

 

199.

Egyesült Királyság

Emergency medicine

 

200.

Belgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

201.

Belgium

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

 

202.

Bulgária

Вътрешни болести

 

203.

Cseh Köztársaság

Vnitřní lékařství

 

204.

Dánia

 

205.

Németország

Innere Medizin

 

206.

Észtország

Sisehaigused

 

207.

Görögország

Пαθολογία

 

208.

Spanyolország

Medicina interna

 

209.

Franciaország

Médecine interne

 

210.

Horvátország

Opća interna medicina

 

211.

Írország

General (Internal) medicine

 

212.

Izland

Lyflækningar

 

213.

Olaszország

Medicina interna

 

214.

Ciprus

Пαθολογία

 

215.

Lettország

Internā medicīna

 

216.

Liechtenstein

Innere Medizin

 

217.

Litvánia

Vidaus ligos

 

218.

Luxemburg

Médecine interne

 

219.

Magyarország

Belgyógyászat

 

220.

Málta

Medicina Interna

 

221.

Hollandia

Interne geneeskunde

 

222.

Norvégia

Indremedisin

 

223.

Ausztria

Innere Medizin

 

224.

Lengyelország

Choroby wewnetrzne

 

225.

Portugália

Medicina interna

 

226.

Románia

Medicină internă

 

227.

Szlovénia

Interna medicina

 

228.

Szlovákia

Vnútorné lekárstvo

 

229.

Finnország

Sisätaudit/Inre medicin

 

230.

Svédország

Internmedicin

 

231.

Svájc

Médecine interne
Innere Medizin
Medicina interna

 

232.

Egyesült Királyság

General (internal) medicine

 

233.

Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

234.

Belgium

Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie

 

235.

Bulgária

Кожни и венерически болести

 

236.

Cseh Köztársaság

Dermatovenerologie

 

237.

Dánia

Dermato-venerologi

 

238.

Németország

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

239.

Észtország

Dermatoveneroloogia

 

240.

Görögország

Δερματολογία – Aψροδισιολογία

 

241.

Spanyolország

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

242.

Franciaország

Dermatologie et vénéréologie

 

243.

Horvátország

Dermatologija i venerologija

 

244.

Irország

 

245.

Izland

Húð- og kynsjúkdómalaekningar

 

246.

Olaszország

Dermatologia e venerologia

 

247.

Ciprus

Δερματολογία – Aψροδισιολογία

 

248.

Lettország

Dermatoloģija un veneroloģija

 

249.

Liechtenstein

Dermatologie und Venereologie

 

250.

Litvánia

Dermatovenerologija

 

251.

Luxemburg

Dermato-vénéréologie

 

252.

Magyarország

Bőrgyógyászat

 

253.

Málta

Dermato-venerejologija

 

254.

Hollandia

Dermatologie en venerologie

 

255.

Norvégia

Hudsykdommer og veneriske sykdommer

 

256.

Ausztria

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

257.

Lengyelország

Dermatológia i wenerologia

 

258.

Portugália

Dermatovenereologia

 

259.

Románia

Dermatovenerologie

 

260.

Szlovénia

Dermatovenerologija

 

261.

Szlovákia

Dermatovenerológia

 

262.

Finnország

Ihotaudit ja allergologia/
Hudsjukdomar och allergologi

 

263.

Svédország

Hud- och könssjukdomar

 

264.

Svájc

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia

 

265.

Egyesült Királyság

 

266.

Csecsemő- és gyermekgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

267.

Belgium

Pédiatrie/Pediatrie

 

268.

Bulgária

Педиатрия

 

269.

Cseh Köztársaság

Detské lékařství

 

270.

Dánia

Pædiatri

 

271.

Németország

Kinderб кха Ткжехапеасщсх

 

272.

Észtország

Pediaatria

 

273.

Görögország

Пαιδιατρικη

 

274.

Spanyolország

Pediatria y sus áreas especificas

 

275.

Franciaország

Pédiatrie

 

276.

Horvátország

Pedijatrija

 

277.

Írország

Paediatrics

 

278.

Izland

Barnalækningar

 

279.

Olaszország

Pédiatria

 

280.

Ciprus

Пαιδιατρικη

 

281.

Lettország

Pediatrija

 

282.

Liechtenstein

Kinderheilkunde

 

283.

Litvánia

Vaikų ligos

 

284.

Luxemburg

Pédiatrie

 

285.

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

286.

Málta

Pedjatrija

 

287.

Hollandia

Kindergeneeskunde

 

288.

Norvégia

Barnesykdommer

 

289.

Ausztria

Kinder- und Jugendheilkunde

 

290.

Lengyelország

Pediatria

 

291.

Portugália

Pediatria

 

292.

Románia

Pediatrie

 

293.

Szlovénia

Pediatrija

 

294.

Szlovákia

Pediatria

 

295.

Finnország

Lastentaudit / Barnsjukdomar

 

296.

Svédország

Barn- och ungdomsmedicin

 

297.

Svájc

Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin
Pediatria

 

298.

Egyesült Királyság

Paediatrics

 

299.

Diagnosztikai radiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

300.

Belgium

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose

 

301.

Bulgária

Образна диагностика

 

302.

Cseh Köztársaság

Radiologie a zobrazovací metody

 

303.

Dánia

Radiologi

 

304.

Németország

(Diagnostische) Radiologie

 

305.

Észtország

Radioloogia

 

306.

Görögország

Aκτινοδιαγνωστικη

 

307.

Spanyolország

Radiodiagnóstico

 

308.

Franciaország

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

309.

Horvátország

Klinička radiologija

 

310.

Írország

Radiology

 

311.

Izland

Geislagreining

 

312.

Olaszország

Radiodiagnostica

 

313.

Ciprus

Aκτινολογία

 

314.

Lettország

Diagnostiskā radioloģija

 

315.

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

 

316.

Litvánia

Radiologija

 

317.

Luxemburg

Radiodiagnostic

 

318.

Magyarország

Radiológia

 

319.

Málta

Radjologija

 

320.

Hollandia

Radiologie

 

321.

Norvégia

Radiologi

 

322.

Ausztria

Radiologie

 

323.

Lengyelország

Radiologia i diagnostyka obrazowa

 

324.

Portugália

Radiodiagnóstico

 

325.

Románia

Radiologie-imagistică medicală

 

326.

Szlovénia

Radiologija

 

327.

Szlovákia

Rádiológia

 

328.

Finnország

Radiologia/Radiologi

 

329.

Svédország

Medicinsk radiologi

 

330.

Svájc

Radiologie
Radiologie
Radiologia

 

331.

Egyesült Királyság

Chlinical radiology

 

332.

Endokrinológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

333.

Belgium

 

334.

Bulgária

Ендокринология и болести на обмяната

 

335.

Cseh Köztársaság

Diabetologie a endokrinologie

 

336.

Dánia

Intern medicin: endokrinologi

 

337.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie/
Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (2009. októbertől)

 

338.

Észtország

Endokrinoloogia

 

339.

Görögország

Ενδοκρινολογία

 

340.

Spanyolország

Endocrinología y nutrición

 

341.

Franciaország

Endocrinologie – diabète – maladies métaboliques

 

342.

Horvátország

Endokrinologija i dijabetologija

 

343.

Írország

Endocrinology and diabetes mellitus

 

344.

Izland

Efnaskipta- og innkirtlalækningar

 

345.

Olaszország

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

346.

Ciprus

Ενδοκρινολογία

 

347.

Lettország

Endokrinoloģija

 

348.

Liechtenstein

Endokrinologie-Diabetologie

 

349.

Litvánia

Endokrinologija

 

350.

Luxemburg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

351.

Magyarország

Endokrinológia

 

352.

Málta

Endokrinologija u Dijabete

 

353.

Hollandia

 

354.

Norvégia

Endokrinologi

 

355.

Ausztria

Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie

 

356.

Lengyelország

Endokrynologia

 

357.

Portugália

Endocrinologia/Nutrição

 

358.

Románia

Endocrinologie

 

359.

Szlovénia

 

360.

Szlovákia

Endokrinológia

 

361.

Finnország

Endokrinologia/Endokrinologi

 

362.

Svédország

Endokrina sjukdomar

 

363.

Svájc

Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia

 

364.

Egyesült Királyság

Endocrinology and diabetes mellitus

 

365.

Érsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

366.

Belgium

Chirurgie des vaisseaux/
Bloedvatenheelkunde (hatályon kívül helyezve: 1983. január 1-től)

 

367.

Bulgária

Съдова хирургия

 

368.

Cseh Köztársaság

Cévní chirurgie

 

369.

Dánia

Karkirurgi

 

370.

Németország

Gefäßchirurgie

 

371.

Észtország

Kardiovaskulaarkirurgia

 

372.

Görögország

Aγγειοχειρουργικη

 

373.

Spanyolország

Angiología y cirugía vascular

 

374.

Franciaország

Chirurgie vasculaira

 

375.

Horvátország

Vascularna kirurgija

 

376.

Írország

 

377.

Izland

Æðaskurðleakningar

 

378.

Olaszország

Chirurgia vascolare

 

379.

Ciprus

Χειρουργικη Aγγεiων

 

380.

Lettország

Asinsvadu ķirurģija

 

381.

Liechtenstein

 

382.

Litvánia

Kraujagyslių chirurgija

 

383.

Luxemburg

Chirurgie vasculaire

 

384.

Magyarország

Érsebészet

 

385.

Málta

Kirurgija Vaskolari

 

386.

Hollandia

 

387.

Norvégia

Karkirurgi

 

388.

Ausztria

Allgemeinchirurgie und Gefaßchirurgie

 

389.

Lengyelország

Chirurgia naczyniowa

 

390.

Portugália

Angologia/Cirurgia vascular

 

391.

Románia

Chirurgie vasculară

 

392.

Szlovénia

Kardiovaskularna kirurgija

 

393.

Szlovákia

Cievna chirurgia

 

394.

Finnország

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

 

395.

Svédország

 

396.

Svájc

 

397.

Egyesült Királyság

Vascular surgery

 

398.

Farmakológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

399.

Belgium

 

400.

Bulgária

Клинична фармакология и терапия Фармакология

 

401.

Cseh Köztársaság

Klinická farmakologie

 

402.

Dánia

Klinisk farmakologi

 

403.

Németország

Pharmakologie und Toxikologie

 

404.

Észtország

 

405.

Görögország

 

406.

Spanyolország

Farmacología clínica

 

407.

Franciaország

 

408.

Horvátország

Klinička farmakologija s toksikologijom

 

409.

Írország

Clinical pharmacology and therapeutics

 

410.

Izland

Lyfjafræði

 

411.

Olaszország

Farmacologia

 

412.

Ciprus

 

413.

Lettország

 

414.

Liechtenstein

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

 

415.

Litvánia

 

416.

Luxemburg

 

417.

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

418.

Málta

Farmakologija Klinika u t-Terapewtika

 

419.

Hollandia

 

420.

Norvégia

Klinisk farmakologi

 

421.

Ausztria

Pharmakologie und Toxikologie

 

422.

Lengyelország

Farmakologia kliniczna

 

423.

Portugália

 

424.

Románia

Farmacologie clinică

 

425.

Szlovénia

 

426.

Szlovákia

Klinická farmakológia

 

427.

Finnország

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/
Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

428.

Svédország

Klinisk farmakologi

 

429.

Svájc

Pharmacologie et toxicologie cliniques Klinische
Pharmakologie und Toxikologie
Farmacologia e tossicologia cliniche

 

430.

Egyesült Királyság

Clinical pharmacology and therapeutics

 

431.

Fizioterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

432.

Belgium

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

 

433.

Bulgária

Физикална и рехабилитационна медицина

 

434.

Cseh Köztársaság

Rehabilitační a fyzikální medicína

 

435.

Dánia

 

436.

Németország

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

437.

Észtország

Taastusravi ja füsiaatria

 

438.

Görögország

Фσικη Ιατρικη και Aποκατασταση

 

439.

Spanyolország

Medicina física y rehabilitación

 

440.

Franciaország

Médecine physique et de réadaptation

 

441.

Horvátország

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

442.

Írország

 

443.

Izland

Orku- og endurhaefingarlækningar

 

444.

Olaszország

Medicina fisica e riabilitazione

 

445.

Ciprus

Фσικη Ιατρικη και Aποκατασταση

 

446.

Lettország

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Ceska republika

 

447.

Liechtenstein

Physikalische Medizin und Rehabilitation

 

448.

Litvánia

Fiziné medicina ir reabilitacija

 

449.

Luxemburg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

450.

Magyarország

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

 

451.

Málta

 

452.

Hollandia

Revalidatiegeneeskunde

 

453.

Norvégia

Fysikalsk medisin og rehabilitering

 

454.

Ausztria

Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation

 

455.

Lengyelország

Rehabilitacja medyczna

 

456.

Portugália

Medicina física e de reabilitação

 

457.

Románia

Reabilitare Medicala

 

458.

Szlovénia

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

459.

Szlovákia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

460.

Finnország

Fysiatria/Fysiatri

 

461.

Svédország

Rehabiliteringsmedicin

 

462.

Svájc

Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitazione

 

463.

Egyesült Királyság

 

464.

Foglalkozás-orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

465.

Belgium

Médecine du travail/
Arbeidsgeneeskunde

 

466.

Bulgária

Трудова медицина

 

467.

Cseh Köztársaság

Pracovní lékařství

 

468.

Dánia

Arbejdsmedicin

 

469.

Németország

Arbeitsmedizin

 

470.

Észtország

 

471.

Görögország

Ιατρικη τηζ Εργασiαζ

 

472.

Spanyolország

Medicina del trabajo

 

473.

Franciaország

Médecine du travail

 

474.

Horvátország

Medicina rada i športa

 

475.

Írország

Occupational medicine

 

476.

Izland

Atvinnulaekningar

 

477.

Olaszország

Medicina del lavoro

 

478.

Ciprus

Ιατρικη τηζ Εργασiαζ

 

479.

Lettország

Arodslimības

 

480.

Liechtenstein

Arbeitsmedizin

 

481.

Litvánia

Darbo medicina

 

482.

Luxemburg

Médecine du travail

 

483.

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

 

484.

Málta

Medicina Okkupazzjonali

 

485.

Hollandia

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

486.

Norvégia

Arbeidsmedisin

 

487.

Ausztria

Arbeitsmedizin/
Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (2015. júniustól)

 

488.

Lengyelország

Medycyna pracy

 

489.

Portugália

Medicina do trabalho

 

490.

Románia

Medicina muncii

 

491.

Szlovénia

Medicina dela, prometa in športa

 

492.

Szlovákia

Pracovné lekárstvo

 

493.

Finnország

Työteryeyshuolto / Företagshälsovård

 

494.

Svédország

Yrkes- och miljömedicin

 

495.

Svájc

Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro

 

496.

Egyesült Királyság

Occupational medicine

 

497.

Fül-orr-gégegyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

498.

Belgium

Oto-rhino-laryngologie/
Otorhinolaryngologie

 

499.

Bulgária

Ушно-носно-гърлени болести

 

500.

Cseh Köztársaság

Otorinolaryngologie

 

501.

Dánia

Oto-rhino-laryngologi

 

502.

Németország

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 

503.

Észtország

Otorinolarüngoloogia

 

504.

Görögország

Ωτορινολαρυγγολογία

 

505.

Spanyolország

Otorrinolaringología

 

506.

Franciaország

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

 

507.

Horvátország

Otorinolaringologija

 

508.

Írország

Otolaryngology

 

509.

Izland

Háls-, nef- og eyrnalækningar

 

510.

Olaszország

Otorinolaringoiatria

 

511.

Ciprus

Ωτορινολαρυγγολογία

 

512.

Lettország

Otolaringologija

 

513.

Liechtenstein

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

 

514.

Litvánia

Otorinolaringologija

 

515.

Luxemburg

Oto-rhino-laryngologie

 

516.

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

 

517.

Málta

Otorinolaringologija

 

518.

Hollandia

Keel-, neus- en oorheelkunde

 

519.

Norvégia

Øre-nese-halssykdommer

 

520.

Ausztria

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten/
Hals-, Nasen-und Ohrenheilkunde (2015. júniustól)

 

521.

Lengyelország

Otorynolaryngologia

 

522.

Portugália

Otorrinolaringológia

 

523.

Románia

Otorinolaringologie

 

524.

Szlovénia

Otorinolaringologija

 

525.

Szlovákia

Otorinolaryngológia

 

526.

Finnország

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

 

527.

Svédország

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

528.

Svájc

Oto-rhino-laryngologie
Oto-Rhino-Laryngologie
Otorinolaringoiatria

 

529.

Egyesült Királyság

Otolaryngology

 

530.

Gasztroenterológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

531.

Belgium

Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

 

532.

Bulgária

Гастроентерология (2010. szeptember 14-ig)

 

533.

Cseh Köztársaság

Gastroenterologie

 

534.

Dánia

Intern medicin: gastroenterology og hepatologi

 

535.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie/
Innere Medizin und Gastroenterologie (2009. októbertől)

 

536.

Észtország

Gastroenteroloogia

 

537.

Görögország

Γαστρεντερολογία

 

538.

Spanyolország

Aparato digestivo

 

539.

Franciaország

Gastro-entérologie et hépatologie

 

540.

Horvátország

Gastorenterologija

 

541.

Írország

Gastro-enterology

 

542.

Izland

Meltingarlækningar

 

543.

Olaszország

Gastroenterologia

 

544.

Ciprus

Γαστρεντερολογία

 

545.

Lettország

Gastroenteroloģija

 

546.

Liechtenstein

Gastroenterologie

 

547.

Litvánia

Gastroenterologija

 

548.

Luxemburg

Gastro-entérologie

 

549.

Magyarország

Gasztroenterológia

 

550.

Málta

Gastroenterologija

 

551.

Hollandia

Maag-darm-leverziekten

 

552.

Norvégia

Fordøyelsessykdommer

 

553.

Ausztria

Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie

 

554.

Lengyelország

Gastrenterologia

 

555.

Portugália

Gastrenterologia

 

556.

Románia

Gastroenterologie

 

557.

Szlovénia

Gastroenterologija

 

558.

Szlovákia

Gastroenterológia

 

559.

Finnország

Gastroenterologia/Gastroenterologi

 

560.

Svédország

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

561.

Svájc

Gastroentérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia

 

562.

Egyesült Királyság

Gastro-enterology

 

563.

Geriátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

564.

Belgium

Gériatrie/Geriatrie

 

565.

Bulgária

Гериатрична медицина

 

566.

Cseh Köztársaság

Geriatrie

 

567.

Dánia

Intern medicin: geriatric

 

568.

Németország

 

569.

Észtország

 

570.

Görögország

 

571.

Spanyolország

Geriatría

 

572.

Franciaország

 

573.

Horvátország

 

574.

Írország

Geriatric medicine

 

575.

Izland

Öldrunarlækningar

 

576.

Olaszország

Geriatria

 

577.

Ciprus

Γηριατρικη

 

578.

Lettország

 

579.

Liechtenstein

Geriatrie

 

580.

Litvánia

Geriatrija

 

581.

Luxemburg

Gériatrie

 

582.

Magyarország

Geriátria

 

583.

Málta

Gerjatrija

 

584.

Hollandia

Klinische geriatrie

 

585.

Norvégia

Geriatri

 

586.

Ausztria

 

587.

Lengyelország

Geriatria

 

588.

Portugália

 

589.

Románia

Geriatrie şi gerontologie

 

590.

Szlovénia

 

591.

Szlovákia

Geriatria

 

592.

Finnország

Geriatria / geriatri

 

593.

Svédország

Geriatrik

 

594.

Svájc

 

595.

Egyesült Királyság

Geriatric medicine

 

596.

Gyermekpszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

597.

Belgium

Psychiatrie, particulierement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

 

598.

Bulgária

Детска психиатрия

 

599.

Cseh Köztársaság

Dětská a dorostová psychiatrie

 

600.

Dánia

Børne- og ungdomspsykiatri

 

601.

Németország

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

 

602.

Észtország

 

603.

Görögország

Παιδοψυχιατρικη

 

604.

Spanyolország

 

605.

Franciaország

Pédopsychiatrie (hatályon kívül helyezve: 1991. január 1.)

 

606.

Horvátország

Dječja i adolescentna psihijatrija

 

607.

Írország

Child and adolescent psychiatry

 

608.

Izland

Barna- og unglingageðlækningar

 

609.

Olaszország

Neuropsichiatria infantile

 

610.

Ciprus

Παιδοψυχιατρικη

 

611.

Lettország

Bērnu psihiatrija

 

612.

Liechtenstein

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

 

613.

Litvánia

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

614.

Luxemburg

Psychiatrie infantile

 

615.

Magyarország

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

 

616.

Málta

 

617.

Hollandia

 

618.

Norvégia

Barne- og ungdomspsykiatri

 

619.

Ausztria

Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (2015. júniustól)

 

620.

Lengyelország

Psychiatria dzieci i młodziezy

 

621.

Portugália

Psiquiatria da infância e da adolescência

 

622.

Románia

Psihiatrie pediatrică

 

623.

Szlovénia

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

624.

Szlovákia

Detská psychiatria

 

625.

Finnország

Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri

 

626.

Svédország

Barn- och ungdomspsykiatri

 

627.

Svájc

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

 

628.

Egyesült Királyság

Child and adolescent psychiatry

 

629.

Gyermeksebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

630.

Belgium

 

631.

Bulgária

Детска хирургия

 

632.

Cseh Köztársaság

Dětská chirurgie

 

633.

Dánia

 

634.

Németország

Kinderchirurgie

 

635.

Észtország

Lastekirurgia

 

636.

Görögország

Χειρουργικη Παίδων

 

637.

Spanyolország

Cirugía pediátrica

 

638.

Franciaország

Chirurgie infantile

 

639.

Horvátország

Dječja kirurgija

 

640.

Írország

Paediatric surgery

 

641.

Izland

Barnaskurðlkæningar

 

642.

Olaszország

Chirurgia pediatrica

 

643.

Ciprus

Χειρουργικη Παiων

 

644.

Lettország

Bērnu ķirurģija

 

645.

Liechtenstein

Kinderchirurgie

 

646.

Litvánia

Vaikų chirurgija

 

647.

Luxemburg

Chirurgie pédiatrique

 

648.

Magyarország

Gyermeksebészet

 

649.

Málta

Kirurgija Pedjatrika

 

650.

Hollandia

 

651.

Norvégia

Barnekirurgi

 

652.

Ausztria

Kinder- und Jugendchirurgie

 

653.

Lengyelország

Chirurgia dziecieca

 

654.

Portugália

Cirurgia pediátrica

 

655.

Románia

Chirurgie pediatrică

 

656.

Szlovénia

 

657.

Szlovákia

Detská chirurgia

 

658.

Finnország

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

 

659.

Svédország

Barn- och ungdomskirurgi

 

660.

Svájc

Chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica

 

661.

Egyesült Királyság

Paediatric surgery

 

662.

Idegsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

663.

Belgium

Neurochirurgie

 

664.

Bulgária

Неврохирургия

 

665.

Cseh Köztársaság

Neurochirurgie

 

666.

Dánia

Neurokirurgi

 

667.

Németország

Neurochirurgie

 

668.

Észtország

Neurokirurgia

 

669.

Görögország

Νευροχειρουργικη

 

670.

Spanyolország

Neurocirugía

 

671.

Franciaország

Neurochirurgie

 

672.

Horvátország

Neurokirurgija

 

673.

Írország

Neurosurgery

 

674.

Izland

Taugaskurðlækningar

 

675.

Olaszország

Neurochirurgia

 

676.

Ciprus

Νευροχειρουργικη

 

677.

Lettország

Neiroķirurģija

 

678.

Liechtenstein

Neurochirurgie

 

679.

Litvánia

Neurochirurgija

 

680.

Luxemburg

Neurochirurgie

 

681.

Magyarország

Idegsebészet

 

682.

Málta

Newrokirurgija

 

683.

Hollandia

Neurochirurgie

 

684.

Norvégia

Nevrokirurgi

 

685.

Ausztria

Neurochirurgie

 

686.

Lengyelország

Neurochirurgia

 

687.

Portugália

Neurocirurgia

 

688.

Románia

Neurochirurgie

 

689.

Szlovénia

Nevrokirurgija

 

690.

Szlovákia

Neurochirurgia

 

691.

Finnország

Neurokirurgia/Neurokirurgi

 

692.

Svédország

Neurokirurgi

 

693.

Svájc

Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia

 

694.

Egyesült Királyság

Neurosurgery

 

695.

Immunológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

696.

Belgium

 

697.

Bulgária

Клинична имунология

 

698.

Cseh Köztársaság

Alergologie a klinická imunologie

 

699.

Dánia

Klinisk immunologi

 

700.

Németország

 

701.

Észtország

 

702.

Görögország

 

703.

Spanyolország

Immunologia

 

704.

Franciaország

 

705.

Horvátország

Alergologija i klinička imunologija

 

706.

Írország

Immunology (clinical and laboratory)

 

707.

Izland

Ónæmisfræði

 

708.

Olaszország

 

709.

Ciprus

Aνοσολογία

 

710.

Lettország

Imunoloģija

 

711.

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

 

712.

Litvánia

 

713.

Luxemburg

Immunologie

 

714.

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

715.

Málta

Immunologija

 

716.

Hollandia

 

717.

Norvégia

Immunologi og transfusjonsmedisin

 

718.

Ausztria

Immunologie/
Klinische Immunologie (2015. júniustól)

 

719.

Lengyelország

Immunologia kliniczna

 

720.

Portugália

 

721.

Románia

 

722.

Szlovénia

 

723.

Szlovákia

Klinická imunológia a alergológia

 

724.

Finnország

 

725.

Svédország

Klinisk immunologi

 

726.

Svájc

 

727.

Egyesült Királyság

Immunology

 

728.

Infektológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

729.

Belgium

 

730.

Bulgária

Инфекциозни болести

 

731.

Cseh Köztársaság

Infekční lékařství

 

732.

Dánia

Intern medicin: Infektionsmedicin

 

733.

Németország

 

734.

Észtország

Infektsioonhaigused

 

735.

Görögország

 

736.

Spanyolország

 

737.

Franciaország

 

738.

Horvátország

Infektologija

 

739.

Írország

Infectious diseases

 

740.

Izland

Smitsjúkdómar

 

741.

Olaszország

Malattie infettive

 

742.

Ciprus

Λοιμώδη Nοσήματα

 

743.

Lettország

Infektoloģija

 

744.

Liechtenstein

Infektiologie

 

745.

Litvánia

Infektologija

 

746.

Luxemburg

Maladies contagieuses

 

747.

Magyarország

Infektológia

 

748.

Málta

Mard Infettiv

 

749.

Hollandia

 

750.

Norvégia

Infeksjonssykdommer

 

751.

Ausztria

Innere Medizin und Infektiologie

 

752.

Lengyelország

Choroby zakaźne

 

753.

Portugália

Doenças infecciosas

 

754.

Románia

Boli infecţioase

 

755.

Szlovénia

Infektologija

 

756.

Szlovákia

Infektológia

 

757.

Finnország

Infektiosairaudet/ Infektionssjukdomar

 

758.

Svédország

Infektionssjukdomar

 

759.

Svájc

Infektiologie
Infectiologie
Malattie infettive

 

760.

Egyesült Királyság

Infectious diseases

 

761.

Kardiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

762.

Belgium

Cardiologie

 

763.

Bulgária

Кардиология

 

764.

Cseh Köztársaság

Kardiologie

 

765.

Dánia

Intern medicin: Kardiologi

 

766.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie/
Innere Medizin und Kardiologie (2009. októbertől)

 

767.

Észtország

Kardioloogia

 

768.

Görögország

Καρδιολογία

 

769.

Spanyolország

Cardiología

 

770.

Franciaország

Cardiologie et maladies vasculaires

 

771.

Horvátország

Kardiologija

 

772.

Írország

Cardiology

 

773.

Izland

Hjartalaekningar

 

774.

Olaszország

Malattie dell’apparato cardiovascolare

 

775.

Ciprus

Καρδιολογία

 

776.

Lettország

Kardioloģija

 

777.

Liechtenstein

Kardiologie

 

778.

Litvánia

Kardiologija

 

779.

Luxemburg

Cardiologie et angiologie

 

780.

Magyarország

Kardiológia

 

781.

Málta

Kardjologija

 

782.

Hollandia

Cardiologie

 

783.

Norvégia

Hjertesykdommer

 

784.

Ausztria

Innere Medizin und Kardiologie

 

785.

Lengyelország

Kardiologia

 

786.

Portugália

Cardiologia

 

787.

Románia

Cardiologie

 

788.

Szlovénia

Kardiologija in vaskularna medicina

 

789.

Szlovákia

Kardiológia

 

790.

Finnország

Kardiologia/Kardiologi

 

791.

Svédország

Kardiologi

 

792.

Svájc

Cardiologie
Kardiologie
Cardiologia

 

793.

Egyesült Királyság

Cardiology

 

794.

Klinikai biológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

795.

Belgium

Biologie clinique/Klinische biologie

 

796.

Bulgária

Клинична лаборатория

 

797.

Cseh Köztársaság

 

798.

Dánia

 

799.

Németország

Laboratoriumsmedizin (2012-től)

 

800.

Észtország

Laborimeditsiin

 

801.

Görögország

 

802.

Spanyolország

Análisis clínicos

 

803.

Franciaország

Biologie médicale

 

804.

Horvátország

 

805.

Írország

 

806.

Izland

 

807.

Olaszország

Patologia clinica

 

808.

Ciprus

 

809.

Lettország

 

810.

Liechtenstein

 

811.

Litvánia

Laboratorinė medicina

 

812.

Luxemburg

Biologie clinique

 

813.

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

814.

Málta

 

815.

Hollandia

 

816.

Norvégia

 

817.

Ausztria

Medizinische Biologie

 

818.

Lengyelország

Diagnostyka laboratoryjna

 

819.

Portugália

Patologia clínica

 

820.

Románia

Medicină de laborator

 

821.

Szlovénia

 

822.

Szlovákia

Laboratórna medicína

 

823.

Finnország

 

824.

Svédország

 

825.

Svájc

 

826.

Egyesült Királyság

 

827.

Mellkassebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

828.

Belgium

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (hatályon kívül helyezés időpontja 1983. január 1.)

 

829.

Bulgária

Гръдна хирургия Кардиохирургия

 

830.

Cseh Köztársaság

Hrudní chirurgie

 

831.

Dánia

Thoraxkirurgi

 

832.

Németország

Thoraxchirurgie

 

833.

Észtország

Torakaalkirurgia

 

834.

Görögország

Χειρουργική Θώρακος

 

835.

Spanyolország

Cirugía torácica/
Cirugía cardiovascular

 

836.

Franciaország

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

837.

Horvátország

 

838.

Írország

Cardiothoracic surgery

 

839.

Izland

Brjóstholsskurðlækningar

 

840.

Olaszország

Chirurgia toracica/
Cardiochirurgia

 

841.

Ciprus

Χειρουργική Θώρακος

 

842.

Lettország

Torakālā ķirurģija

 

843.

Liechtenstein

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

 

844.

Litvánia

Krūtinės chirurgija

 

845.

Luxemburg

Chirurgie thoracique

 

846.

Magyarország

Mellkassebészet

 

847.

Málta

Kirurgija Kardjo-Toracika

 

848.

Hollandia

Cardio-thoracale chirurgie

 

849.

Norvégia

Thoraxkirurgi

 

850.

Ausztria

Thoraxchirurgie

 

851.

Lengyelország

Chirurgia klatki piersiowej

 

852.

Portugália

Cirurgia cardiotorácica

 

853.

Románia

Chirurgie toracică

 

854.

Szlovénia

Torakalna kirurgija

 

855.

Szlovákia

Hrudníková chirurgia

 

856.

Finnország

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt och thoraxkirurgi

 

857.

Svédország

Thoraxkirurgi

 

858.

Svájc

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

 

859.

Egyesült Királyság

Cardo-thoracic surgery

 

860.

Mikrobiológia és bakteriológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

861.

Belgium

 

862.

Bulgária

Микробиология

 

863.

Cseh Köztársaság

Lékařská mikrobiologie

 

864.

Dánia

Klinisk mikrobiologi

 

865.

Németország

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie/
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (2006. májustól)

 

866.

Észtország

 

867.

Görögország

Ιατρική Βιοπαθολογία /Μικροβιολογία

 

868.

Spanyolország

Microbiología y parasitología

 

869.

Franciaország

 

870.

Horvátország

Klinička mikrobiologija

 

871.

Írország

Microbiology

 

872.

Izland

Sýklafræði

 

873.

Olaszország

Microbiologia e virologia

 

874.

Ciprus

Μικροβιολογία

 

875.

Lettország

Mikrobiologija

 

876.

Liechtenstein

 

877.

Litvánia

 

878.

Luxemburg

Microbiologie

 

879.

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

880.

Málta

Mikrobijologija

 

881.

Hollandia

Medische microbiologie

 

882.

Norvégia

Medisinsk mikrobiologi

 

883.

Ausztria

Hygiene und Mikrobiologie/
Klinische Mikrobiologie und Hygiene (2015. júniustól)/
Klinische Mikrobiologie und Virologie (2015. júniustól)

 

884.

Lengyelország

Mikrobiologia lekarska

 

885.

Portugália

 

886.

Románia

 

887.

Szlovénia

Klinična mikrobiologija

 

888.

Szlovákia

Klinická mikrobiológia

 

889.

Finnország

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

 

890.

Svédország

Klinisk bakteriologi

 

891.

Svájc

 

892.

Egyesült Királyság

Medical microbiology and virology

 

893.

Nefrológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

894.

Belgium

 

895.

Bulgária

Нефрология

 

896.

Cseh Köztársaság

Nefrologie

 

897.

Dánia

Intern medicin: nefrologi

 

898.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie/
Innere Medizin und Nephrologie (2009. októbertől)

 

899.

Észtország

Nefroloogia

 

900.

Görögország

Νεψρολογία

 

901.

Spanyolország

Nefrología

 

902.

Franciaország

Néphrologie

 

903.

Horvátország

Nefrologija

 

904.

Írország

Nephrology

 

905.

Izland

Nýrnalækningar

 

906.

Olaszország

Nefrologia

 

907.

Ciprus

Νεψρολογία

 

908.

Lettország

Nefroloģija

 

909.

Liechtenstein

Nephrologie

 

910.

Litvánia

Nefrologija

 

911.

Luxemburg

Néphrologie

 

912.

Magyarország

Nefrológia

 

913.

Málta

Nefrologija

 

914.

Hollandia

 

915.

Norvégia

Nyresykdommer

 

916.

Ausztria

Innere Medizin und Nephrologie

 

917.

Lengyelország

Nefrologia

 

918.

Portugália

Nefrologia

 

919.

Románia

Nefrologie

 

920.

Szlovénia

Nefrologija

 

921.

Szlovákia

Nefrológia

 

922.

Finnország

Nefrologia/nefrologi

 

923.

Svédország

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

924.

Svájc

Néphrologie
Nephrologie
Nefrologia

 

925.

Egyesült Királyság

Renal medicine

 

926.

Neurológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

927.

Belgium

Neurologie

 

928.

Bulgária

Нервни болести

 

929.

Cseh Köztársaság

Neurologie

 

930.

Dánia

Neurologi

 

931.

Németország

Neurologie

 

932.

Észtország

Neuroloogia

 

933.

Görögország

Νευρολογία

 

934.

Spanyolország

Neurología

 

935.

Franciaország

Neurologie

 

936.

Horvátország

Neurologija

 

937.

Írország

Neurology

 

938.

Izland

Taugalækningar

 

939.

Olaszország

Neurologia

 

940.

Ciprus

Νευρολογία

 

941.

Lettország

Neiroloģija

 

942.

Liechtenstein

Neurologie

 

943.

Litvánia

Neurologija

 

944.

Luxemburg

Neurologie

 

945.

Magyarország

Neurológia

 

946.

Málta

Newrologija

 

947.

Hollandia

Neurologie

 

948.

Norvégia

Nevrologi

 

949.

Ausztria

Neurologie

 

950.

Lengyelország

Neurologia

 

951.

Portugália

Neurologia

 

952.

Románia

Neurologie

 

953.

Szlovénia

Nevrologija

 

954.

Szlovákia

Neurológia

 

955.

Finnország

Neurologia/Neurologi

 

956.

Svédország

Neurologi

 

957.

Svájc

Neurologie
Neurologie
Neurologia

 

958.

Egyesült Királyság

Neurology

 

959.

Nukleáris medicina
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

960.

Belgium

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

 

961.

Bulgária

Нуклеарна медицина

 

962.

Cseh Köztársaság

Nukleární medicína

 

963.

Dánia

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

964.

Németország

Nuklearmedizin

 

965.

Észtország

 

966.

Görögország

Πυρηνική Ιατρική

 

967.

Spanyolország

Medicina nuclear

 

968.

Franciaország

Médecine nucléaire

 

969.

Horvátország

Nuklearna medicina

 

970.

Írország

 

971.

Izland

Ísótópagreining

 

972.

Olaszország

Medicina nucleare

 

973.

Ciprus

Πυρηνική Ιατρική

 

974.

Lettország

 

975.

Liechtenstein

Nuklearmedizin

 

976.

Litvánia

 

977.

Luxemburg

Médecine nucléaire

 

978.

Magyarország

Nukleáris medicina

 

979.

Málta

Medicina Nukleari

 

980.

Hollandia

Nucleaire geneeskunde

 

981.

Norvégia

Nukleærmedisin

 

982.

Ausztria

Nuklearmedizin

 

983.

Lengyelország

Medycyna nuklearna

 

984.

Portugália

Medicina nuclear

 

985.

Románia

Medicină nucleară

 

986.

Szlovénia

Nuklearna medicina

 

987.

Szlovákia

Nukleárna medicína

 

988.

Finnország

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/
Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

989.

Svédország

Nukleärmedicin

 

990.

Svájc

Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare

 

991.

Egyesült Királyság

Nuclear medicine

 

992.

Ortopédia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

993.

Belgium

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

994.

Bulgária

Ортопедия и травматология

 

995.

Cseh Köztársaság

Ortopedie

 

996.

Dánia

Ortopædisk kirurgi

 

997.

Németország

Orthopädie (und Unfallchirurgie)/
Orthopädie und Unfallchirurgie (2006. májustól)

 

998.

Észtország

Ortopeedia

 

999.

Görögország

Ορθοπεδική

 

1000.

Spanyolország

Cirugía ortopédica y traumatología

 

1001.

Franciaország

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

1002.

Horvátország

Ortopedija i traumatologija

 

1003.

Írország

Trauma and Orthopaedic surgery

 

1004.

Izland

Bæklunarskurðlaekningar

 

1005.

Olaszország

Ortopedia e traumatologia

 

1006.

Ciprus

Ορθοπεδική

 

1007.

Lettország

Traumatoloģija un ortopēdija

 

1008.

Liechtenstein

Orthopädische Chirurgie

 

1009.

Litvánia

Ortopedija traumatologija

 

1010.

Luxemburg

Orthopédie

 

1011.

Magyarország

Ortopédia és traumatológia

 

1012.

Málta

Kirurgija Ortopedika

 

1013.

Hollandia

Orthopedie

 

1014.

Norvégia

Ortopedisk kirurgi

 

1015.

Ausztria

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie/
Orthopädie und Traumatologie (2015. májustól)

 

1016.

Lengyelország

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

1017.

Portugália

Ortopedia

 

1018.

Románia

Ortopedie şi traumatologie

 

1019.

Szlovénia

Ortopedska kirurgija; Travmatologija

 

1020.

Szlovákia

Ortopédia

 

1021.

Finnország

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

 

1022.

Svédország

Ortopedi

 

1023.

Svájc

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

 

1024.

Egyesült Királyság

Trauma and orthopaedic surgery

 

1025.

Orvosi genetika
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1026.

Belgium

 

1027.

Bulgária

Медицинска генетика

 

1028.

Cseh Köztársaság

Lékařská genetika

 

1029.

Dánia

Klinisk genetik

 

1030.

Németország

Humangenetik

 

1031.

Észtország

Meditsiinigeneetika

 

1032.

Görögország

 

1033.

Spanyolország

 

1034.

Franciaország

Génétique médicale

 

1035.

Horvátország

 

1036.

Írország

Clinical genetics

 

1037.

Izland

 

1038.

Olaszország

Genetica medica

 

1039.

Ciprus

 

1040.

Lettország

Medicīnas ģenētika

 

1041.

Liechtenstein

 

1042.

Litvánia

Genetika

 

1043.

Luxemburg

Médecine génétique

 

1044.

Magyarország

Klinikai genetika

 

1045.

Málta

 

1046.

Hollandia

Klinische genetica

 

1047.

Norvégia

 

1048.

Ausztria

Medizinische Genetik

 

1049.

Lengyelország

Genetyka kliniczna

 

1050.

Portugália

Genética médica

 

1051.

Románia

Genetica medicala

 

1052.

Szlovénia

Klinična genetika

 

1053.

Szlovákia

Lekárska genetica

 

1054.

Finnország

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

 

1055.

Svédország

 

1056.

Svájc

 

1057.

Egyesült Királyság

Clinical genetics

 

1058.

Orvosi onkológia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

1059.

Belgium

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

1060.

Bulgária

Медицинска онкология

 

1061.

Cseh Köztársaság

Klinická onkologie

 

1062.

Dánia

 

1063.

Németország

 

1064.

Észtország

 

1065.

Görögország

Παθολογική Ογκολογία

 

1066.

Spanyolország

 

1067.

Franciaország

Oncologie

 

1068.

Horvátország

 

1069.

Írország

Medical oncology

 

1070.

Izland

 

1071.

Olaszország

Oncologia medica

 

1072.

Ciprus

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

1073.

Lettország

Onkoloģija ķīmijterapija

 

1074.

Liechtenstein

 

1075.

Litvánia

Chemoterapinė onkologija

 

1076.

Luxemburg

Oncologie médicale

 

1077.

Magyarország

Klinikai onkológia

 

1078.

Málta

 

1079.

Hollandia

 

1080.

Norvégia

 

1081.

Ausztria

 

1082.

Lengyelország

Onkologia kliniczna

 

1083.

Portugália

Oncologia médica

 

1084.

Románia

Oncologie medicala

 

1085.

Szlovénia

Internistična onkologija

 

1086.

Szlovákia

Klinická onkológia

 

1087.

Finnország

 

1088.

Svédország

 

1089.

Svájc

 

1090.

Egyesült Királyság

Medical oncology

 

1091.

Patológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1092.

Belgium

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

 

1093.

Bulgária

Обща и клинична патология

 

1094.

Cseh Köztársaság

Patologie

 

1095.

Dánia

Patologisk anatomi og cytology

 

1096.

Németország

Pathologie

 

1097.

Észtország

Patoloogia

 

1098.

Görögország

Παθολογική Aνατομική

 

1099.

Spanyolország

Anatomía patológica

 

1100.

Franciaország

Anatomie et cytologie pathologiques

 

1101.

Horvátország

Patologija

 

1102.

Írország

Histopathology

 

1103.

Izland

Vefjameinafræði

 

1104.

Olaszország

Anatomia patologica

 

1105.

Ciprus

Παθολογοανατομία – Ιστολογία

 

1106.

Lettország

Patoloģija

 

1107.

Liechtenstein

Pathologie

 

1108.

Litvánia

Patologija

 

1109.

Luxemburg

Anatomie pathologique

 

1110.

Magyarország

Patológia

 

1111.

Málta

Istopatologija

 

1112.

Hollandia

Pathologie

 

1113.

Norvégia

Patologi

 

1114.

Ausztria

Pathologie/
Klinische Patholoie und Molekularpathologie (2015. júniustól)/
Klinische Patholoie und Neuropathologie

 

1115.

Lengyelország

Patomorfologia

 

1116.

Portugália

Anatomia patologica

 

1117.

Románia

Anatomie patologică

 

1118.

Szlovénia

Patologija

 

1119.

Szlovákia

Patologická anatómia

 

1120.

Finnország

Patologia/Patologi

 

1121.

Svédország

Klinisk patologi

 

1122.

Svájc

Pathologie
Pathologie
Patologia

 

1123.

Egyesült Királyság

Histopathology

 

1124.

Plasztikai sebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

1125.

Belgium

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

1126.

Bulgária

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

 

1127.

Cseh Köztársaság

Plastická chirurgie

 

1128.

Dánia

Plastikkirurgi

 

1129.

Németország

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie/
Plastische und Ästhetische Chirurgie (2006-tól)

 

1130.

Észtország

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

1131.

Görögország

Πλαστική Χειρονργική

 

1132.

Spanyolország

Cirugía plástica, estética y reparadora

 

1133.

Franciaország

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

1134.

Horvátország

Plastična, rekonstrukcijska estetska kirurgija

 

1135.

Írország

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

1136.

Izland

Lýtalækningar

 

1137.

Olaszország

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

 

1138.

Ciprus

Πλαστική Χειρονργική

 

1139.

Lettország

Plastiskā ķirurģija

 

1140.

Liechtenstein

Plastische- und Wiederherstellungschirurgie

 

1141.

Litvánia

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

 

1142.

Luxemburg

Chirurgie plastique

 

1143.

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

 

1144.

Málta

Kirurgija Plastika

 

1145.

Hollandia

Plastische chirurgie

 

1146.

Norvégia

Plastikkirurgi

 

1147.

Ausztria

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive
Chirurgie/
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische
Chirurgie (2015. júniustól)

 

1148.

Lengyelország

Chirurgia plastyczna

 

1149.

Portugália

Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva

 

1150.

Románia

Chirurgie plastică, estetica si microchirurgie reconstructivă

 

1151.

Szlovénia

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

1152.

Szlovákia

Plastická chirurgia

 

1153.

Finnország

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

1154.

Svédország

Plastikkirurgi

 

1155.

Svájc

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

 

1156.

Egyesült Királyság

Plastic surgery

 

1157.

Pszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1158.

Belgium

Psychiatrie, particulierement de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

 

1159.

Bulgária

Психиатрия

 

1160.

Cseh Köztársaság

Psychiatrie

 

1161.

Dánia

Psykiatri

 

1162.

Németország

Psychiatrie und Psychotherapie

 

1163.

Észtország

Psühhiaatria

 

1164.

Görögország

Ψυχιατρική

 

1165.

Spanyolország

Psiquiatría

 

1166.

Franciaország

Psychiatrie

 

1167.

Horvátország

Psihijatrija

 

1168.

Írország

Psychiatry

 

1169.

Izland

Geðlækningar

 

1170.

Olaszország

Psichiatria

 

1171.

Ciprus

Ψυχιατρική

 

1172.

Lettország

Psihiatrija

 

1173.

Liechtenstein

Psychiatrie und Psychotherapie

 

1174.

Litvánia

Psichiatrija

 

1175.

Luxemburg

Psychiatrie

 

1176.

Magyarország

Pszichiátria

 

1177.

Málta

Psikjatrija

 

1178.

Hollandia

Psychiatrie

 

1179.

Norvégia

Psykiatri

 

1180.

Ausztria

Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

 

1181.

Lengyelország

Psychiatria

 

1182.

Portugália

Psiquiatria

 

1183.

Románia

Psihiatrie

 

1184.

Szlovénia

Psihiatrija

 

1185.

Szlovákia

Psychiatria

 

1186.

Finnország

Psykiatria/Psykiatri

 

1187.

Svédország

Psykiatri

 

1188.

Svájc

Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia

 

1189.

Egyesült Királyság

General psychiatry

 

1190.

Radiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1191.

Belgium

 

1192.

Bulgária

Радиобиология

 

1193.

Cseh Köztársaság

 

1194.

Dánia

 

1195.

Németország

Radiologie

 

1196.

Észtország

 

1197.

Görögország

Aκτινογία – Ραδιολογία

 

1198.

Spanyolország

Electroradiología (hatályon kívül helyezve: 1984. február 1.)

 

1199.

Franciaország

Electro-radiologie (hatályon kívül helyezve 1971. december 3.)

 

1200.

Horvátország

Klinička radiologija

 

1201.

Írország

 

1202.

Izland

Geislalækningar

 

1203.

Olaszország

Radiologia (hatályon kívül helyezve: 1993. október 31.)

 

1204.

Ciprus

 

1205.

Lettország

 

1206.

Liechtenstein

 

1207.

Litvánia

 

1208.

Luxemburg

Électroradiologie (Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5-e után megkezdett képzések esetében.)

 

1209.

Magyarország

Radiológia

 

1210.

Málta

 

1211.

Hollandia

Radiologie (hatályon kívül helyezve: 1984. július 8.)

 

1212.

Norvégia

 

1213.

Ausztria

Radiologie (hatályon kívül helyezve: 2004. március 31.)

 

1214.

Lengyelország

 

1215.

Portugália

Radiologia

 

1216.

Románia

 

1217.

Szlovénia

Radiologija

 

1218.

Szlovákia

 

1219.

Finnország

 

1220.

Svédország

 

1221.

Svájc

 

1222.

Egyesült Királyság

 

1223.

Reumatológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1224.

Belgium

Rhumathologie/reumatologie

 

1225.

Bulgária

Ревматология

 

1226.

Cseh Köztársaság

Revmatologie

 

1227.

Dánia

Intern medicin: reumatologi

 

1228.

Németország

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie/
Innere Medizin und Rheumatologie (2009. októbertől)

 

1229.

Észtország

Reumatoloogia

 

1230.

Görögország

Ρευματολογία

 

1231.

Spanyolország

Reumatología

 

1232.

Franciaország

Rhumathologie

 

1233.

Horvátország

Reumatologija

 

1234.

Írország

Rheumatology

 

1235.

Izland

Gigtarlækningar

 

1236.

Olaszország

Reumatologia

 

1237.

Ciprus

Ρευματολογία

 

1238.

Lettország

Reimatoloģija

 

1239.

Liechtenstein

Rheumatologie

 

1240.

Litvánia

Reumatologija

 

1241.

Luxemburg

Rhumathologie

 

1242.

Magyarország

Reumatológia

 

1243.

Málta

Rewmatologija

 

1244.

Hollandia

Reumatologie

 

1245.

Norvégia

Revmatologi

 

1246.

Ausztria

Inner Medizin und Rheumatologie

 

1247.

Lengyelország

Reumatologia

 

1248.

Portugália

Reumatologia

 

1249.

Románia

Reumatologie

 

1250.

Szlovénia

Revmatologija

 

1251.

Szlovákia

Reumatológia

 

1252.

Finnország

Reumatologia/Reumatologi

 

1253.

Svédország

Reumatologi

 

1254.

Svájc

Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia

 

1255.

Egyesült Királyság

Rheumatology

 

1256.

Sebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

1257.

Belgium

Chirurgie/Heelkunde

 

1258.

Bulgária

Хирургия

 

1259.

Cseh Köztársaság

Chirurgie

 

1260.

Dánia

Kirurgi

 

1261.

Németország

(Allgemeine) Chirurgie

 

1262.

Észtország

Üldkirurgia

 

1263.

Görögország

Χειρονργική

 

1264.

Spanyolország

Cirugía general y del aparato digestivo

 

1265.

Franciaország

Chirurgie générale

 

1266.

Horvátország

Opća kirurgija

 

1267.

Írország

General surgery

 

1268.

Izland

Skurðlækningar

 

1269.

Olaszország

Chirurgia generale

 

1270.

Ciprus

Γενική Χειρουργική

 

1271.

Lettország

Ķirurģija

 

1272.

Liechtenstein

Chirurgie

 

1273.

Litvánia

Chirurgija

 

1274.

Luxemburg

Chirurgie générale

 

1275.

Magyarország

Sebészet

 

1276.

Málta

Kirurgija Generali

 

1277.

Hollandia

Heelkunde

 

1278.

Norvégia

Generell kirurgi

 

1279.

Ausztria

Chirurgie/
Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (2015. júniustól)

 

1280.

Lengyelország

Chirurgia ogólna

 

1281.

Portugália

Cirurgia geral

 

1282.

Románia

Chirurgie generală

 

1283.

Szlovénia

Splošna kirurgija

 

1284.

Szlovákia

Chirurgia

 

1285.

Finnország

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

 

1286.

Svédország

Kirurgi

 

1287.

Svájc

Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia

 

1288.

Egyesült Királyság

General surgery

 

1289.

Sugárterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1290.

Belgium

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

 

1291.

Bulgária

Лъчелечение

 

1292.

Cseh Köztársaság

Radiační onkologie

 

1293.

Dánia

Klinisk Onkologi

 

1294.

Németország

Strahlentherapie

 

1295.

Észtország

Onkoloogia

 

1296.

Görögország

Aκτινοθεραπευτική – Ογκολογία

 

1297.

Spanyolország

Oncología radioterápica

 

1298.

Franciaország

Oncologie option oncologie radiothérapique

 

1299.

Horvátország

Onkologija i radioterapija

 

1300.

Írország

Radiation oncology

 

1301.

Izland

 

1302.

Olaszország

Radioterapia

 

1303.

Ciprus

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

1304.

Lettország

Terapeitiskā radioloģija

 

1305.

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radio Onkologie

 

1306.

Litvánia

Onkologija radioterapija

 

1307.

Luxemburg

Radiothérapie

 

1308.

Magyarország

Sugárterápia

 

1309.

Málta

Onkologija u Radjoterapija

 

1310.

Hollandia

Radiotherapie

 

1311.

Norvégia

 

1312.

Ausztria

Strahlentherapie – Radioonkologie

 

1313.

Lengyelország

Radioterapia onkologiczna

 

1314.

Portugália

Radioterapia

 

1315.

Románia

Radioterapie

 

1316.

Szlovénia

Radioterapija in onkologija

 

1317.

Szlovákia

Radiačná onkológia

 

1318.

Finnország

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

 

1319.

Svédország

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

1320.

Svájc

Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia

 

1321.

Egyesült Királyság

Clinical oncology

 

1322.

Szemészet
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

 

1323.

Belgium

Ophtalmologie/Oftalmologie

 

1324.

Bulgária

Очни болести

 

1325.

Cseh Köztársaság

Oftalmologie

 

1326.

Dánia

Oftalmologi

 

1327.

Németország

Augenheilkunde

 

1328.

Észtország

Oftalmoloogia

 

1329.

Görögország

Οψθαλμολογία

 

1330.

Spanyolország

Oftalmología

 

1331.

Franciaország

Ophtalmologie

 

1332.

Horvátország

Oftalmonologija i ortopetrija

 

1333.

Írország

Ophthalmic surgery/
Ophthalmology (1991/1992-től)

 

1334.

Izland

Augnlækningar

 

1335.

Olaszország

Oftalmologia

 

1336.

Ciprus

Οψθαλμολογία

 

1337.

Lettország

Oftalmoloģija

 

1338.

Liechtenstein

Augenheilkunde

 

1339.

Litvánia

Oftalmologija

 

1340.

Luxemburg

Ophtalmologie

 

1341.

Magyarország

Szemészet

 

1342.

Málta

Oftalmologija

 

1343.

Hollandia

Oogheelkunde

 

1344.

Norvégia

Øyesykdommer

 

1345.

Ausztria

Augenheilkunde und Optometrie

 

1346.

Lengyelország

Okulistyka

 

1347.

Portugália

Oftalmologia

 

1348.

Románia

Oftalmologie

 

1349.

Szlovénia

Oftalmologija

 

1350.

Szlovákia

Oftalmológia

 

1351.

Finnország

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

 

1352.

Svédország

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

1353.

Svájc

Ophtalmologie
Ophthalmologie
Oftalmologia

 

1354.

Egyesült Királyság

Ophthalmology

 

1355.

Szülészet-nőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1356.

Belgium

Gynécologie-obstétrique/Gynaecologie- verloskunde

 

1357.

Bulgária

Акушерство и гинекология

 

1358.

Cseh Köztársaság

Gynekologie a porodnictví

 

1359.

Dánia

Gynaekologi og obstetrik

 

1360.

Németország

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

1361.

Észtország

Sünnitusabi ja günekoloogja

 

1362.

Görögország

Μαιευτική-Γυναικολογία

 

1363.

Spanyolország

Obstetricia y ginecología

 

1364.

Franciaország

Gynécolo – obstétrique

 

1365.

Horvátország

Ginekologija i opstetricija

 

1366.

Írország

Obstetrics and gynaecology

 

1367.

Izland

Fæðingar- og kvenlækningar

 

1368.

Olaszország

Ginecologia e ostetricia

 

1369.

Ciprus

Μαιευτική-Γυναικολογία

 

1370.

Lettország

Ginekoloģija un dzemdniecība

 

1371.

Liechtenstein

Gynäkologie und Geburtshilfe

 

1372.

Litvánia

Akušerija ginekologija

 

1373.

Luxemburg

Gynécologie – obstétrique

 

1374.

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

 

1375.

Málta

Ostetricja u Ginekologija

 

1376.

Hollandia

Obstetrie en Gynaecologie

 

1377.

Norvégia

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 

1378.

Ausztria

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

1379.

Lengyelország

Położnictwo i ginekologia

 

1380.

Portugália

Ginecologia e obstetricia

 

1381.

Románia

Obstetrică-ginecologie

 

1382.

Szlovénia

Ginekologija in porodništvo

 

1383.

Szlovákia

Gynekológia a pőrodníctvo

 

1384.

Finnország

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

 

1385.

Svédország

Obstetrik och gynekologi

 

1386.

Svájc

Gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe
Ginecologia e ostetricia

 

1387.

Egyesült Királyság

Obstetrics and gynaecology

 

1388.

Társadalomorvostan és szociális orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1389.

Belgium

 

1390.

Bulgária

Социална медицина и здравен мениджмънт Комунална хигиена

 

1391.

Cseh Köztársaság

Hygiena a epidemiologie

 

1392.

Dánia

Samfundsmedicin

 

1393.

Németország

Öffentliches Gesundheitswesen

 

1394.

Észtország

 

1395.

Görögország

Κοινωνική Ιατρική

 

1396.

Spanyolország

Medicina preventiva y salud pública

 

1397.

Franciaország

Santé publique et médecine sociale

 

1398.

Horvátország

Javnozdravstvena medicina

 

1399.

Írország

Public health medicine

 

1400.

Izland

Félagslækningar

 

1401.

Olaszország

Igiene e medicina preventiva

 

1402.

Ciprus

Υγειονολογία
Κοινωνική Ιατρική

 

1403.

Lettország

 

1404.

Liechtenstein

Prävention und Gesundheitswesen

 

1405.

Litvánia

 

1406.

Luxemburg

Santé publique

 

1407.

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

 

1408.

Málta

Sahha Pubblika

 

1409.

Hollandia

Maatschappij en gezondheid

 

1410.

Norvégia

Samfunnsmedisin

 

1411.

Ausztria

Sozialmedizin/
Public Health (2015. júniustól)

 

1412.

Lengyelország

Zdrowie publiczne, epidemiologia

 

1413.

Portugália

Saúde pública

 

1414.

Románia

Sănătate publică şi management

 

1415.

Szlovénia

Javno zdravje

 

1416.

Szlovákia

Verejné zdravotníctvo

 

1417.

Finnország

Terveydenhuolto/Hälsovård

 

1418.

Svédország

Socialmedicin

 

1419.

Svájc

Prévention et santé publique
Prevention und Gesundheitswesen
Prevenzione e salute pubblica

 

1420.

Egyesült Királyság

Public health medicine

 

1421.

Trópusi betegségek
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1422.

Belgium

 

1423.

Bulgária

 

1424.

Cseh Köztársaság

 

1425.

Dánia

 

1426.

Németország

 

1427.

Észtország

 

1428.

Görögország

 

1429.

Spanyolország

 

1430.

Franciaország

 

1431.

Horvátország

 

1432.

Írország

Tropical medicine

 

1433.

Izland

 

1434.

Olaszország

Medicina tropicale

 

1435.

Ciprus

 

1436.

Lettország

 

1437.

Liechtenstein

Tropenmedizin

 

1438.

Litvánia

 

1439.

Luxemburg

 

1440.

Magyarország

Trópusi betegségek

 

1441.

Málta

 

1442.

Hollandia

 

1443.

Norvégia

 

1444.

Ausztria

Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin/
Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (2015. júniustól)

 

1445.

Lengyelország

Medycyna transportu

 

1446.

Portugália

Medicina tropical

 

1447.

Románia

 

1448.

Szlovénia

 

1449.

Szlovákia

Tropická medicína

 

1450.

Finnország

 

1451.

Svédország

 

1452.

Svájc

Médecine tropicale et médecine des voyages
Tropen- und Reisemedizin
Medicina tropicale e medicina di viaggio

 

1453.

Egyesült Királyság

Tropical medicine

 

1454.

Tüdőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

 

1455.

Belgium

Pneumologie

 

1456.

Bulgária

Пневмология и фтизиатрия

 

1457.

Cseh Köztársaság

Pneumologie a ftizeologie

 

1458.

Dánia

Intern medicin: lungesygdomme

 

1459.

Németország

Pneumologie/
Inner Medizin und Pneumologie (2011. júliustól)

 

1460.

Észtország

Pulmonoloogia

 

1461.

Görögország

Φυματιολογία- Πνευμονολογία

 

1462.

Spanyolország

Neumologia

 

1463.

Franciaország

Pneumologie

 

1464.

Horvátország

Pulmonologija

 

1465.

Írország

Respiratory medicine

 

1466.

Izland

Lungnalækningar

 

1467.

Olaszország

Malattie dell’apparato respiratorio

 

1468.

Ciprus

Πνευμονολογία – Φυματιολογία

 

1469.

Lettország

Ftiziopneimonoloģija

 

1470.

Liechtenstein

Pneumologie

 

1471.

Litvánia

Pulmonologija

 

1472.

Luxemburg

Pneumologie

 

1473.

Magyarország

Tüdőgyógyászat

 

1474.

Málta

Medicina Respiratorja

 

1475.

Hollandia

Longziekten en tuberculose

 

1476.

Norvégia

Lungesykdommer

 

1477.

Ausztria

Lungenkrankheiten/
Inner Medizin und Pneumologie (2015. júniustól)

 

1478.

Lengyelország

Choroby płuc

 

1479.

Portugália

Pneumologia

 

1480.

Románia

Pneumologie

 

1481.

Szlovénia

Pnevmologija

 

1482.

Szlovákia

Pneumológia a ftizeológia

 

1483.

Finnország

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

 

1484.

Svédország

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

1485.

Svájc

Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia

 

1486.

Egyesült Királyság

Respiratory medicine

 

1487.

Urológia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

 

1488.

Belgium

Urologie

 

1489.

Bulgária

Урология

 

1490.

Cseh Köztársaság

Urologie

 

1491.

Dánia

Urologi

 

1492.

Németország

Urologie

 

1493.

Észtország

Uroloogia

 

1494.

Görögország

Ουρολογία

 

1495.

Spanyolország

Urología

 

1496.

Franciaország

Chirurgie urologique

 

1497.

Horvátország

Urologija

 

1498.

Írország

Urology

 

1499.

Izland

Þvagfæraskurðlækningar

 

1500.

Olaszország

Urologia

 

1501.

Ciprus

Ουρολογία

 

1502.

Lettország

Uroloģija

 

1503.

Liechtenstein

Urologie

 

1504.

Litvánia

Urologija

 

1505.

Luxemburg

Urologie

 

1506.

Magyarország

Urológia

 

1507.

Málta

Urologija

 

1508.

Hollandia

Urologie

 

1509.

Norvégia

Urologi

 

1510.

Ausztria

Urologie

 

1511.

Lengyelország

Urologia

 

1512.

Portugália

Urologia

 

1513.

Románia

Urologie

 

1514.

Szlovénia

Urologija

 

1515.

Szlovákia

Urológia

 

1516.

Finnország

Urologia/Urologi

 

1517.

Svédország

Urologi

 

1518.

Svájc

Urologie
Urologie
Urologia

 

1519.

Egyesült Királyság

Urology

4. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú mellékletD) A háziorvosi oklevelek megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„    

Ország

Oklevél megnevezése

Belgium

Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généraliste

Bulgária

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Cseh Köztársaság

Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství

Dánia

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege i almen medicin

Németország

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Esztország

Residentuuri lopetamist toendav tunnistus
Diplom peremeditsiini erialal

Görögország

Τίτλος ιατρικής ειδικóτητας γενικής ιατρικής

Spanyolország

Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria

Franciaország

Diplômes d’études spécialisées de médicine générale accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médicine

Horvátország

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Írország

Certificate of specific qualifications in general medical practice

Izland

Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi)

Olaszország

Attestato di formazione specifica in medicina generale/
Diploma di formazione specifica in medicina generale

Ciprus

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Lettország

Ģimenes ārsta sertifikāts

Liechtenstein

Litvánia

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas/
Rezidenturos pazyméjimas (seimos gydytojo profesiné kvalifikacija)

Luxemburg

Diplome de formation spécifique en medicine générale

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Málta

Tabib tal-familja

Hollandia

Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartse/
Diploma geneeskunding specialist

Norvégia

Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege

Ausztria

Diplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Lengyelország

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Portugália

Título de especialista em medicina geral e familiar

Románia

Certificat de medic specialist medicină de familie

Szlovénia

Potrdilo o opravljeni specialisticnem izpitu iz družinske medicine

Szlovákia

Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo”

Finnország

Todistus yleislääkeiteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning

Svédország

Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin

Svájc

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diplôme de médecin praticien
Diploma di medico generico

Egyesült Királyság

Certificate of completion of training

5. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú mellékletE) A háziorvosi szakképesítés megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ország

Megnevezés

Belgium

Huisarts /Médecin généraliste

Bulgária

Лекар-специалист по Обща медицина

Cseh Köztársaság

Všeobecný praktický lékař

Dánia

Alment praktiserende læge/Speciallæge I almen medicin

Németország

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

Észtország

Perearst

Görögország

Ιατρoς με ειδικóτητα γενικής ιατρικής

Spanyolország

Especialista en medicina familiar y comunitaria

Franciaország

Médecin qualifié en médecine générale

Horvátország

Specijalist obiteljske medicine

Írország

General medical practitioner

Izland

Olaszország

Medico di medicina generale

Ciprus

Ιατρoς Γενικής Iατρικής

Lettország

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

Liechtenstein

Litvánia

Šeimos medicinos gydytojas/ Seimos gydytojas

Luxemburg

Médecin généraliste

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa

Málta

Medicina tal-familja

Hollandia

Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)/
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (2013. januártól)

Norvégia

Ausztria

Arzt für Allgemeinmedizin

Lengyelország

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

Portugália

Especialista em medicina geral e familiar

Románia

Medic specialist medicină de familie

Szlovénia

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

Szlovákia

Všeobecný lekár

Finnország

Yleislääkeieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/ Legitimerand läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning

Svédország

Specialist i allmänmedicin

Svájc

Médecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico

Egyesült Királyság

General practitioner

2. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 4/2008. EüM. rendelet 2. számú mellékletA) Az általános ápolói oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ország

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Képesítést kísérő igazolás

Belgium

Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

 

 

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

- Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin

 

Bulgária

Диплома за висше
образование на
образователно-
квалификационна степен
“Бакалавър” с
професионална
квалификация “Медиц
инска сестра
(Felsőfokú diploma a „baccalaureatus” nővéri szakképzettség minősítésről)

Университет
(Egyetem)

 

Cseh Köztársaság

1.    Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)
[Az ápoló képzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél az általános ápolás/nővér szakon (bakalář - baccalaureus, Bc.)]

2.    Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovany specialista, DiS.)
[Az ápoló képzés tanulmányi program befejezését igazoló okleveles általános ápolás/nővér szakon (diplomovany specialista – okleveles szakember, DiS.)]

1.    Vysoká škola zřizéná nebo uznaná státem
(Az állam által alapított vagy elismert egyetem)

2.    Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
(Az állam által alapított vagy elismert főiskola)

1. Vysvě dčení o státní závĕrĕčné zkoušce
(Államvizsgáról szóló bizonyítvány)

2. Vysvědčení o absolutoriu

(Bizonyítvány a felsőfokú tanulmányok elvégzéséről)

Dánia

Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Professionshøjskole

 

Németország

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege
[Betegápolói államvizsga-
bizonyítvány (Állami ápolói vizsga)]

Staatlicher Prüfungsausschuss
(Állami vizsgabizottság)

 

Észtország

1. Diplom őe erialal
(Oklevél ápolónő szakon)

1.    Tallinna Meditsiinikool
(Tallinni Egészségügyi Iskola)

2.    Tartu Meditsiinikool
(Tartui Egészségügyi Iskola)

3.    Kohtla-Järve Meditsiinikool
(Kohtla-Järvei Egészségügyi Iskola)

 

2. Õe põhikoolituse diplom

2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 

3. Õe põhiõpe diplom

3. Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 

Görögország

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών
(Athéni Egyetem ápolói oklevele)

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Athéni Egyetem)

 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
(Technikusképző Intézetek (T.E.I) ápolói oklevele)

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω
[Közoktatás- és Vallásügyi Minisztérium Technikusképző Intézetei (TEI)]

3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής
(Ápoló tiszti oklevél)

3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας
(Nemzetvédelmi Minisztérium)

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
(Az Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium volt főiskoláinak ápolónővéri oklevele)

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
(Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium)

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
( Az Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium volt főiskoláinak ápolónővéri és védőnői oklevele)

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
(Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium)

6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής
(Ápolástani tagozat oklevele)

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
[Közoktatás- és Vallásügyi Minisztérium Technikusképző Főiskolái (KATEE)]

7. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
(Peloponnészoszi Egyetem Ápolástani tagozatának oklevele)

7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
(Peloponnészoszi Egyetem)

Spanyolország

Titulo de Diplomado universitario en Enfermería
(Oklevél Ápolói Egyetemi Képesítésről)

- Ministerio de Educación y Cultura

- El rector de una Universidad
(Oktatási és Kulturális Minisztérium / Egyetemi rektor)

 

Titulo de Graduaqdo/a en Enfermería

El rector de una Universidad

 

Franciaország

1.    Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)
(Állami ápolói/ápolónői oklevél)

2.    Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999
(Az 1999. december 29-i 99-1147. sz. rendelet értelmében kibocsátott állami ápolói/ápolónői oklevél)

Le ministère de la santé
(Egészségügyi Minisztérium)

 

Horvátország

1. Svjedodžba „medicinska sestra opće njege”/medicinski tehničar opće njege«

2. Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/
prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”

1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege”/ medicinski tehničar opće njege«

2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Veleučilišta u Republici Hrvatskoj
(– A Horvát Köztársaság egyetemeinek orvosi karai
– a Horvát Köztársaság egyetemei
– a Horvát Köztársaság főiskolái)

 

Írország

1. Certificate of Registered General Nurse

2. B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI

3. B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI

1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1 October 2012];

Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2 October 2012]

2. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of September 2002]

3. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]

 

Izland

1. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)

2. B.Sc. í hjúkrunarfræði (B. Sc. ápolástudományból)

3. Hjúkrunarpróf (Ápolói vizsga)

1. Háskóli Islands
(Izlandi Egyetem)

2. Háskólinn á Akureyri
(Az Izlandi Egyetem kihelyezett tagozata Akureyriben)

3. Hjúkrunarskóli Íslands
(Izlandi Ápolóképző)

 

Olaszország

1. Diploma di infermiere professionale

1. Scuole riconosciute dallo Stato

 

2. Diploma di laurea in infermieristica

2. Università

Ciprus

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Νοσηλευτής(τρια)
Γενικής Νοσηλευτικής
[Ápoló(nő) Általános Ápolástan (végzettséggel)]

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας – BSc in Nursing

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia

Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick

Lettország

1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu
(Oklevél ápolói képesítés megszerzéséről)

1. Māsu skolas
(Ápolói iskola)

 

2. Māsas diploms
(Ápolói oklevél)

2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu
(Egyetemi típusú főiskola Állami vizsgabizottság döntése alapján)

Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

Litvánia

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją
(Általános szakápolói képesítés megszerzését tanúsító felsőoktatási oklevél)

1. Universitetas
(Egyetem) 

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją
[Általános szakápolói képesítés megszerzését tanúsító főiskolai oklevél (nem egyetemi tanulmányok)]

2. Kolegija (Főiskola)

3. Bakalauro diplomas(slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

3. Universitetas
(Egyetem)

4. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

4. Kolegija (Főiskola)

Luxemburg

1. Diplôme d’Etat d’infirmier
(Állami ápolói oklevél)

2. Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué
(Fokozattal bíró kórházi ápolói állami oklevél)

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des Sports
(Nemzeti Oktatási, Szakképzési és Sportminisztérium)

 

Magyarország

1. Ápoló bizonyítvány

1. Szakképző iskola

 

2. Ápoló oklevél

2. Felsőoktatási intézmény

3. Okleveles ápoló oklevél

3. Felsőoktatási intézmény

Málta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija (Ápolói képesítés vagy oklevél)

Universita`ta’ Malta
(Máltai Egyetem)

 

Hollandia

1. Diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A
(Ápoló A, ápolónő A, ápoló A oklevél)

Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)
[Ápolói oklevél HBOV (ápolók felsőfokú szakképzése)]

1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
(Hatóságilag kinevezett vizsgabizottság)

 

2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)
[Ápolói oklevél MBOV (ápolók középfokú szakképzése)]

2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
(Hatóságilag kinevezett vizsgabizottság)

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)
[Ápolói oklevél HBOV (ápolók felsőfokú szakképzése)]

3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
(Hatóságilag kinevezett vizsgabizottság)

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4
(Ápolói szakképesítési oklevél - 4. képesítési szint)

4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
(Hatóságilag kijelölt képzőintézmény)

5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5
(Ápolói felsőfokú szakképesítési oklevél - 5. képesítési szint)

5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
(Hatóságilag kijelölt képzőintézmény)

Norvégia

Vitnemål for bestått Sykepleierutdanning
(Ápolói/ápolónői képzés elvégzését bizonyító képesítő oklevél)

Høgskole (Főiskola)

 

Ausztria

1. Diplom über die Ausbildung in der all-gemeinen Gesundheits- und Krankenpflege
(Általános egészséggondozás és betegápolás képzés elvégzését tanúsító oklevél)

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege (Általános Egészséggondozó és Ápolóképző Iskola)

 

2. Diplom als ‘Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger’
(Okleveles betegápolónő/Okleveles betegápoló)

2. Allgemeine Krankenpflegeschule
(Általános ápolóképző iskola)

3. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-
Bachelorstudiengangs „Gesundheits- und Krankenpflege”
(Egészséggondozás és betegápolás főiskolai bachelor képzés elvégzését tanúsító oklevél)

3. Fachhochschulrat/
Fachhochschule
(Főiskolák Tanácsa/Főiskolák)

Lengyelország

1.    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa”
(Ápolói szakon végzettek egyetemi/főiskolai oklevele „okleveles ápoló” címmel)

2.    Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem „licencjat pielęgniarstwa”

(Ápolói karon/szakon végzett felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló diploma, mely „ápolónő licenc” cím használatára jogosít)

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

(A felsőfokú végzettséget nyújtó oktatási intézmény képzési tevékenységét elismerő illetékes hatóság)

 

Portugália

1. Diploma do curso de enfermagem geral
(Általános ápolástani oklevél)

1. Escolas de Enfermagem
(Ápolási iskolák)

 

2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem
(Ápolástani érettségi oklevél/bizonyítvány)

2. Escolas Superiores de Enfermagem
(Ápolási Főiskolák)

3. Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem
(Ápolástani licenciátusi bizonyítvány)

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde
(Ápolástani főiskolák; Egészségügyi főiskolák)

Románia

1.    Diplomă de absolvire de
asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată
(Főiskolai oklevél: általános ápolás és betegellátás)

1. Universităţi
(Tudományegyetem) 

2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată
(Egyetemi oklevél:
általános ápolás és betegellátás)

2. Universităţi
(Tudományegyetem)

3. Certificat de competente profesionale (de asistent medical generalist)

3. Ministerul Educaţiei Nationale

Szlovénia

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik”
(Az „okleveles ápolónő/okleveles egészségügyi dolgozó” szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)

1. Univerza
(Egyetem)

2. Visoka strokovna šola

 

Szlovákia

1. DIPLOM

ošetrovateľstvo

»magister« (»Mgr.«)

1. Vysoká škola/Univerzita

 

2. DIPLOM

ošetrovateľstvo

»bakalár« (»Bc.«)

2. Vysoká škola/Univerzita

3. DIPLOM

diplomovaná všeobecná sestra

3. Stredná zdravotnícka škola

Finnország

1. Sairaanhoitajan tutkinto / Sjukskötarexamen
(Betegápolói képesítés)

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset / Hälsovårdsläroanstalter
(Egészséggondozó intézetek)

 

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / Yrkeshögskoleexamen inom hälsovard och det sociala omradet, sjukskötare (YH)
(Szociális- és egészségügyi szakirányú főiskolai képesítéssel rendelkező betegápoló)

2. Ammattikorkeakoulut / Yrkeshögskolor (Szakirányú főiskolák)

Svédország

Sjuksköterskeexamen
(Ápolói/ápolónői oklevél)

Universitet eller högskola
(Egyetem vagy főiskola)

 

Svájc

1. Diplomierte Pflegefachfrau, Diplomierter Pflegefachmann
(Diplomás általános ápolónő, diplomás általános ápoló)
Infirmiere diplômée et infirmier diplômé
(Diplomás általános ápolónő, diplomás általános ápoló)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

 

Infermiera diplomata e infermiere diplomato (Diplomás általános ápolónő, diplomás általános ápoló)

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

2. Bachelor of Science in nursing
(Ápoló – BSc fokozat)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Egyesült Királyság

A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse – Adult in its register

Education institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies”

 

2. A 4/2008. EüM. rendelet 2. számú mellékletB) Az ápolói szakképesítés megnevezései Magyarországon és az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ország

Megnevezés

Belgium

Hospitalier(ère)/verpleegassistent(e), Infirmier(ere) hospitalier(ère)/ Ziekenhuisverpleger (-verpleegster)

Bulgária

Медицинска сестра

Cseh Köztársaság

Všeobecná sestra/všeobecný ošeřovatel

Dánia

Sygeplejerske

Németország

Gesundheits- und Krankenpflegerin/
Gesundheits- und Krankenpfleger

Észtország

Őde

Görögország

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή
νοσηλεύτρια

Spanyolország

Enfermero/a diplomado/a, Graduado/a Enfermería

Franciaország

Infirmier(ère)

Horvátország

1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/ prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

Írország

Registered General Nurse (RGN)

Izland

Hjúkrunarfræðingur

Olaszország

1. Infermiere professionale; 2. Infermiere

Ciprus

Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής;
Νοσηλευτής(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής

Lettország

Māsa

Liechtenstein

Krankenschwester - Krankenpfleger

Litvánia

Bendrosios praktikos slaugytojas

Luxemburg

Infirmier

Magyarország

Ápoló

Málta

Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

Hollandia

Verpleegkundige

Norvégia

Sykepleier

Ausztria

Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester;
Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger

Lengyelország

Pielęgniarka

Portugália

Enfermeiro

Románia

Asistent medical generalist

Szlovénia

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

Szlovákia

Sestra

Finnország

Sairaanhoitaja-sjukskötare

Svédország

Sjuksköterska

Svájc

Pflegefachfrau, Pflegefachmann
InfirmiŮre, infirmier
Infermiera, infermiere

Egyesült Királyság

Registered Nurse-Adult

3. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 4/2008. EüM. rendelet 3. számú melléklet „A) A fogorvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ország

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Képesítést kísérő igazolás

Belgium

-Diploma van tandarts (Fogorvosi oklevél)

-Diplôme de licencié en science dentaire
[Fogorvostudományi doktori (licenciátusi) oklevél]

1. De universiteiten/Les universités
(Egyetemek)

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség illetékes vizsgabizottsága) / Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
(A Francia Közösség illetékes oktatási bizottsága)

 

Bulgária

Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна степен „Магистър” по „Дентална медицина” с професионална квалификация „Магистър-
лекар по дентална медицина” (Felsőfokú diploma a fogorvosi
„magiszter” szintű szakképzésről és a „magiszter-fogorvos” szakképzésről)

Университет

(Egyetem)

 

Cseh Köztársaság

Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního
lékařství, MDDr.)
[A fogorvos képzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél (doktor zubního lékařství – fogorvos, MDDr.)]

Lékařská fakulta univerzity v České republice
(A Cseh Köztársaság egyetemeinek orvostudományi kara)

Dánia

Bevis for kandidatuddannelsen i odontologi (cand.odont.)

Universitet

1.    Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

2. Tilladelse til selvstændig virke som tandlæge

Németország

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung
(Fogorvosi vizsgabizonyítvány)

Zuständige Behörden
(Illetékes hatóságok)

 

Észtország

Hambaarstikraad

Degree in Dentistry (DD)

Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)

 

Görögország

Πτυχίο Οδοντιατρικής
(Fogorvosi oklevel)

Παυεπιστήμιο
(Egyetem)

 

Spanyolország

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una universidad

 

Título de Graduado/a en Odontología

El rector de una Universidad

Franciaország

Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie Dentaire
(Szájsebészeti orvosi állami oklevél)

Universités
(Egyetemek)

 

Horvátország

Diploma „doktor dentalne medicine/
doktorica dentalne medicine” („Fogászszakorvos/ fogászszakorvosnő” diploma)

Fakulteti sveučilista u Republici Hrvatskoj

(A Horvát Köztársaság egyetemeinek karai)

 

Írország

Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)/
[Fogorvostudomány bakkalaureusa (B. Dent. Sc.)

Universities

(Egyetemek)

 

Bachelor of Dental Surgery (BDS)

(Fogorvoslás bakkalaureusa (BDS))

Royal College of Surgeons in Ireland
(Írországi Sebészek Királyi Főiskolája)

Licentiate in Dental Surgery (LDS)

(Vizsgázott/képesített fogász (LDS))

Izland

Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Izlandi Egyetem Fogorvosi Karának oklevele)

Tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Az Izlandi Egyetem Fogorvosi Kara)

 

Olaszország

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(Oklevél fogorvosi és fogpótlási végzettségről)

Università
(Egyetem)

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatria

Ciprus

Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου
(Bizonyítvány a fogorvosi nyilvántartásba vételről)

Οδοντιατρικο Συμβούλιο
(Fogorvosi Tanács)

 

Lettország

Zobārsta diploms
(Fogorvosi oklevél)

Universitātes tipa augstskola
(Egyetemi típusú főiskola)

Sertifikāts – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

Litvánia

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

Universitetas
(Egyetem)

1.Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

2. Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija)

2.Internatūros pažymėjimas gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)

Luxemburg

Diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire
(Fogorvosdoktori állami oklevél)

Jury d’examen d’Etat
(Állami vizsgabizottság)

 

Magyarország

Okleveles fogorvos doktor oklevél
(dr. medicinae dentariae, dr. med.dent.)

Egyetem

 

Málta

Lawrja fil- Kirurgija Dentali
(Fogászati sebészi képesítés)

Universita`ta Malta
(Máltai Egyetem)

 

Hollandia

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen
(Egyetemi bizonyítvány jó eredménnyel letett fogorvosi vizsgáról)

Faculteit Tandheelkunde
(Fogorvostudományi Kar)

 

Norvégia

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, röv.: cand.odont.
(Candidata/candidatus odontologiae, röv.: cand. odont. fokozat megszerzését tanúsító oklevél)

Odontologisk universitetsfakultet (Orvostudományi
Egyetem Fogorvosi Kara)

 

Ausztria

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades „Doktor der Zahnheilkunde”
(Határozat a „foggyógyászat doktora” tudományos fokozat odaítéléséről)

-    Medizinische Universität
(Orvostudományi Egyetem)

-    Medizinische Fakultät der Universität
(Egyetemi Orvostudományi Kar)

 

Lengyelország

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym lekarskim z tytułem »lekarz dentysta«)

Szkoły wyższe

Świadectwo złożenia Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego

/Świadectwo złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Portugália

1. Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

2. Mestrado integrado em medicina dentária

- Faculdades

- Institutos Superiores

 

Románia

Diplomă de licenţă de medic dentist
(Fogorvosi egyetemi oklevél)

Universităţi
(Tudományegyetem)

 

Szlovénia

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine”
(„A fogorvostudomány doktora / a fogorvostudomány doktornője” szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)

Univerza
(Egyetem)

Potrdilo o opravljenem

strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

Szlovákia

DIPLOM

zubné lekárstvo

doktor zubného lekárstva (»MDDr.«)

Univerzita

 

Finnország

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen
(Egyetemi fokozatú fogorvosi képesítés)

1.    Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
(Helsinki egyetem)

2.    Oulun yliopisto
(Oului egyetem)

3.    Itä-Suomen yliopisto
(Kelet-Finnországi egyetem)

4.    Turun yliopisto
(Turkui egyetem)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om godkännande av prakisk tjänstgöring

Svédország

Tandläkarexamen
(Fogorvosi oklevél)

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Svájc

Diplôme fédéral de médecin-dentiste
(Fogorvosi szövetségi oklevél);

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

(Szövetségi fogorvosi oklevél);

Diploma federale di medico-dentista

(Szövetségi fogorvosi oklevél tulajdonosa)

Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium); Eidgenössisches Departement des Innern

(Szövetségi Belügyminisztérium);

Dipartimento federale dell’interno

(Szövetségi Belügyminisztérium)

 

Egyesült Királyság

Bachelor of Dental Surgery

(Fogorvoslás bakkalaureusa (BDS vagy B. Ch.D))
(BDS vagy B.Ch.D.)

Universities

(Egyetemek)

 

Licentiate in Dental Surgery (Vizsgázott/képesített fogász)

Royal Colleges

(Királyi Főiskolák)

2. A 4/2008. EüM. rendelet 3. számú melléklet „B) Az egyes szakfogorvosi oklevelek megnevezései, valamint kibocsátó szervei Magyarországon és az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ország

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Fogszabályozástan

Belgium

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/
Bijzondere beroepstitel van tandarts
specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/
Minister bevoegd voor Volksgezondheid

Bulgária

Свидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”
(Bizonyítvány fogszabályzási szakképesítésről)

Факултет по дентална медицина към Медицински университет
(Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara)

Cseh Köztársaság

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)
(Fogszabályozási szakképzettséget
igazoló oklevél)

1.    Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví
(Egészségügyi Továbbképzési Intézet)
2.    Ministerstvo zdravotnictví
(Egészségügyi Minisztérium)

Dánia

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi
(Tanúsítvány arról, hogy az illető használhatja a fogszabályozás szakorvosa megnevezést)

Sundhedsstyrelsen
(Egészségügyi Igazgatóság)

Németország

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie
(Fogszakorvosi elismerés „fogszabályozó szakorvos”)

Landeszahnärztekammer
(Tartományi Fogorvosi Kamara)

Észtország

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal
Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)

Görögország

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδκότητας της
Ορθοδοντικής
(Fogorvosi szakbizonyítvány fogszabályozástanból)

- Περιφέρεια


- Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση


- Νoμαρχία

Spanyolország

Franciaország

Titre de spécialiste en orthodontie
(Fogszabályozási specialista cím)

Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes
(Fogorvosok és Szájsebészek Kamarájának Tanácsa)

Horvátország

Írország

Certificate of specialist dentist in orthodontics
(Fogszabályozó fogszakorvosi bizonyítvány)

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
(Az illetékes miniszter által erre a célra elismert illetékes hatóság)

Izland

Olaszország

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

Ciprus

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ετδικού Οδοντιάτρου στηυ Ορθοδοντική
(Fogszabályozás szakorvosának szakképesítő bizonyítványa)

Οδοντρικό Συμβούλιο
(Fogorvosi Tanacs)

Lettország

„Sertifikāts” - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā
(„Bizonyítvány” - kompetens intézmény által kibocsátott irat, amely igazolja, hogy a személy letette a fogszabályzói szakvizsgát)

Latvijas Ārstu biedrība
(Lett Orvosok Egyesülete)

Liechtenstein

Litvánia

1.    Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
2.    Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinė kvalifikacija)

Universitetas
(Egyetem)

Luxemburg

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

Málta

Certifikat ta’ specjalista dentali fl-Ortodonzja
(Fogszabályozói Bizonyítvány)

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Specjalsti
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság)

Hollandia

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister
(Igazolás a szakorvosi nyilvántartásba fogszabályozó szakorvosként történő felvételről)

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Norvégia

Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i Kjeveortopedi
(Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését bizonyító oklevél)

Odontologisk Universitetsfakultet
(Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara)

Ausztria

Lengyelország

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji
(A fogszabályozás területén szerzett szakorvosi címmel járó oklevél)

Centrum Egzaminów Medycznych
(Orvostudományi Vizsgáztató Központ)

Portugália

Título de Especialista em Ortodontia
(Szakképzettség fogszabályozás szakterületén)

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
(Fogorvosi Kamara)

Románia

Certificatul de specialist în Ortodonţie
şi Ortopedie dento-facială
(Orthodontus és állcsont-ortopédiai szakképesítést igazoló oklevél)

Ministerul Sănătăţii
(Egészségügyi Minisztérium)

Szlovénia

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije
(Igazolás az állkapocs- és fogortopédiai szakorvosi vizsga letételéről)

1.    Ministrstvo za zdravje
(Egészségügyi Minisztérium)
2.    Zdravniska zbornica Slovenije
(Szlovén Orvosi Kamara)

Szlovákia

Diplom o špecializácii v špecializačnom
odbore čeľustná ortopédia
(Fogszabályozási szakképzettséget igazoló oklevél)

Slovenská zdravotnícka univerzita
(Szlovák Egészségügyi Egyetem)

Finnország

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering
(Szakfogorvosi képesítés, fogszabályozás-gondozás)

Yliopisto

Svédország

Bevis om specialistkompetens i ortodonti
(Fogszabályozó szakfogorvosi oklevél)

Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)

Svájc

Diplom für Kieferorthopädie


Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Egyesült Királyság

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics
(Bizonyítvány fogszabályozó szakorvosi képzés elvégzéséről)

Competent authority recognised for this purpose
(Erre a célra elismert illetékes hatóság)

Szájsebészet

Belgium

Bulgária

Свидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”
(Bizonyítvány szájsebészeti szakképesítésről)

Факултет по дентална медицина към Медицински университет
(Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara)

Cseh Köztársaság

Diplom o specializaci (v
oboru orální a maxilofaciální
chirurgie)
(Száj- és maxilofaciális sebészeti szakképzettséget igazoló oklevél)

1.    Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví
(Egészségügyi Továbbképzési Intézet)
2.    Ministerstvo zdravotnictví
(Egészségügyi Minisztérium)

Dánia

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi

Sundhedsstyrelsen
(Egészségügyi Igazgatóság)

Németország

Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie
(Szájszebész szakorvosi elismerés)

Landeszahnärztekammer
(Tartományi Orvosi Kamara)

Észtország

Görögország

Τίτλος Οδονυιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (2002. december 31-ig)(Fogorvosi szakbizonyítvány állkapocssebészetből)

- Περιφέρεια
-    - Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
-    - Νoμαρχία

Spanyolország

Franciaország

Horvátország

Írország

Certificate of specialist dentist in oral surgery
(Szájsebészi fogszakorvosi bizonyítvány)

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
(Az illetékes miniszter által erre a célra elismert illetékes hatóság)

Izland

Olaszország

Diploma di specialista in Chirurgia Orale

Università

Ciprus

Πιστοποιητικό Αναγώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στηυ Στοματική Χειρουργική
(Szájsebészet szakorvosának szak képesítő bizonyítványa)

Οδοντιατρικό Συμβούλιο
(Fogorvosi Tanacs)

Lettország

Liechtenstein

Litvánia

1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija)

Universitetas
(Egyetem)

Luxemburg

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

Málta

Certifikat ta’ specjalista dentali fil-Kirurgija tal-halq
(Fogászati Szájsebészi Bizonyítvány)

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Specjalisti
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság)

Hollandia

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister
(Igazolás a szakorvosi nyilvántartásba állkapocs-sebészként történő felvételről)

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Norvégia

Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi

Odontologisk universitetsfakultet

Ausztria

-

 

Lengyelország

Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
(Szájsebészeti területen szerzett szakorvosi címmel járó oklevél)

Centrum Egzaminów Medycznych
(Orvostudományi Vizsgáztató Központ)

Portugália

Título de Especialista em Cirurgia Oral
(Szakképzettség szájsebészet szakterületén)

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
(Fogorvosi Kamara)

Románia

Certificatul de specialist în Chirurgie
dento-alveolară
(Dentoalveoláris szájsebészeti szakképesítést igazoló oklevél)

Ministerul Sănătăţii
(Egészségügyi Minisztérium)

Szlovénia

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije
(Igazolás a szájsebész szakorvosi vizsga letételéről)

1.    Ministrstvo za zdravje
(Egészségügyi Minisztérium)
2.    Zdravniška zbornica Slovenije
(Szlovén Orvosi Kamara)

Szlovákia

Diplom o špecializácii v špecializačnom
odbore maxilofaciálna chirurgia
(Maxilofaciális sebészeti specializált szakterületről szóló diploma)

1.    Slovenská zdravotnícka univerzita
(Szlovák Egészségügyi Egyetem)
2.    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem)

Finnország

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi
(Szakfogorvosi képesítés, Áll- és szájsebészet)

Yliopisto

Svédország

Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi
(Szájsebész szakfogorvosi oklevél)

Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)

Svájc

Diplom für Oralchirurgie
Diplôme fédéral de chirurgie oraleDiploma di chirurgia orale

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Egyesült Királyság

Certificate of completion of specialist training in oral surgery
(Bizonyítvány szájsebészi szakképzés elvégzéséről)

Competent authority recognised for this purpose
(Az erre a célra elismert illetékes hatóság)

3. A 4/2008. EüM. rendelet 3. számú melléklet „C) A fogorvosi szakképzettség megnevezése Magyarországon és az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ország

Megnevezés

Belgium

Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire

Bulgária

Лекар по дентална медицина

Cseh Köztársaság

Zubní lékař

Dánia

Tandlæge

Németország

Zahnarzt

Észtország

Hambaarst

Görögország

Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

Spanyolország

Licenciado en Odontología/Graduado/a en Odontología

Franciaország

Chirurgien-dentiste

Horvátország

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

Írország

Dentist, dental practitioner or dental surgeon

Izland

Tannlæknir

Olaszország

Odontoiatra

Ciprus

Οδοντίατρος

Lettország

Zobārsts

Liechtenstein

Zahnarzt

Litvánia

Gydytojas odontologas

Luxemburg

Médecin-dentiste

Magyarország

Fogorvos

Málta

Kirurgu Dentali

Hollandia

Tandarts

Norvégia

Tannlege

Ausztria

Zahnarzt

Lengyelország

Lekarz dentysta

Portugália

Médico dentista

Románia

medic dentist

Szlovénia

Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine

Szlovákia

Zubný lekár

Finnország

Hammaslääkäri/Tandläkare

Svédország

Tandläkare

Svájc

Zahnarzt,
Médecin-dentiste,
Medico-dentista

Egyesült Királyság

Dentist, dental practitioner or dental surgeon

4. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 4/2008. EüM. rendelet 4. számú melléklet „A) A szülésznői oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban” pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére