• Tartalom

28/2016. (X. 17.) ORFK utasítás

28/2016. (X. 17.) ORFK utasítás

a mindenszentek ünnepével, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a mindenszentek ünnepével és a halottak napjával összefüggésben megnövekvő forgalom kezelése, a balesetveszély csökkentése, a temetők, a közterületek, a nyilvános helyek és a nyilvánossá tett magánterületek rendjének erősítése, továbbá az év végi ünnepi bevásárlást végzők, illetve az év végi ünnepi turizmus résztvevői biztonságérzetének javítása, valamint a jogsértő magatartások visszaszorítása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség).

2. Az autópályákon, autóutakon, főútvonalakon, a temetőkhöz vezető utakon és a temetők környékén a mindenszentek ünnepével és a halottak napjával kapcsolatosan jelentkező közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, határrendészeti és bűnügyi járőrözési feladatok végrehajtása érdekében az utasításban foglaltakat kell alkalmazni minden év október 30-án 0 órától november 4-én 24 óráig terjedő időben.

3. A közterületeken és nyilvános helyeken, a nyilvánossá tett magánterületeken, a határátkelőhelyeken megnövekedett ünnepi turizmus miatt jelentkező feladatok egységes végrehajtása érdekében az utasításban foglaltakat kell alkalmazni minden év november 25-én 0 órától a következő év január 13-án 24 óráig terjedő időben.

2. Értelmező rendelkezések

4. Az utasítás alkalmazásában:
a) helyi szervek: a rendőrkapitányságok, valamint a határrendészeti kirendeltségek;
b) társhatóságok: az 1. mellékletben felsorolt hatóságok, szervek, szervezetek, közfeladatot ellátó személyek, valamint az egyes rendészeti feladatot ellátó személyek;
c)1 területi szervek: a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: MRFK-k).

II. FEJEZET
A FOKOZOTT RENDŐRI JELENLÉT BIZTOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. A vezetők feladatai

5. A területi szervek vezetői kötelesek a társhatóságok területi szerveivel a kapcsolatot felvenni és a feladatok eredményesebb teljesítése érdekében – a jogszabályok és együttműködési megállapodások keretein belül – ezeket a rendőrségi feladatokba bevonni.

6. A helyi szervek vezetői a helyi sajátosságok figyelembevételével kötelesek a bűnügyi, a közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti és a határrendészeti állomány tevékenységét összehangolni a bűncselekmények és a szabálysértések visszaszorítása, illetőleg az érintett időszakokkal összefüggő jogsértések megelőzése és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további javítása érdekében. A helyi szervek vezetői kötelesek az utasításban meghatározott feladatok végrehajtására intézkedési tervet készíteni, melynek tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

7. Az MRFK-k rendészeti és bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesei a 2. pontban meghatározott időszak feladatainak végrehajtását megelőzően – a helyi sajátosságok figyelembevételével – kötelesek intézkedni a helyi szervek vezetőin keresztül a temetők üzemeltetőivel történő kapcsolat felvételére a megnövekvő forgalom kezelése, a balesetveszély csökkentése, a megemlékezések nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és jogsértések megelőzése, felderítése, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében.

8. A területi szervek vezetői kötelesek az utasításban meghatározott feladatok végrehajtására intézkedési tervet készíteni, melynek mellékletét képezik a helyi szervek intézkedési tervei. Az intézkedési tervek egy-egy példányát – a 2. pontban meghatározott időszak vonatkozásában minden év október 29-én 12 óráig, a 3. pontban meghatározott időszak tekintetében minden év november 24-én 12 óráig – a tevékenységirányítási központokban, illetve az ügyeleteken (a továbbiakban együtt: ügyeleti szolgálat) is el kell helyezni.

9. A helyi rendőri szervek vezetői kötelesek intézkedni a polgárőrökkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel történő közös szolgálatellátás megszervezésére.

4. Az eligazító parancsnok feladata

10. Az eligazító parancsnoknak kiemelt figyelmet kell fordítania:
a) az eligazítás keretében a végrehajtói állománnyal az utasításban foglaltak ismertetésére;
b) a végrehajtói állomány eligazítására arra vonatkozóan, hogy a rendőri intézkedéseket a segítőkészség motiválja, azokat a tolerancia, az empátia és a kulturáltság jellemezze, valamint hogy a rendőri jelenlétnek és intézkedéseknek a bűn- és baleset-megelőzést kell szolgálnia.

III. FEJEZET
A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG FELADATAI
11.2 A KR rendészeti igazgatója köteles intézkedni a veszélyeztetett nemzetközi személyszállító vonatok kísérésére, továbbá az ország területén – a budapesti rendőrfőkapitány és az érintett vármegyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek erőigénylése, valamint a budapesti rendőrfőkapitány rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesével és az érintett vármegyei rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesével lefolytatott koordináció alapján – a kijelölt bankok és nagyobb pénzintézetek, gyógyszertárak környékének visszatérő ellenőrzésére.

IV. FEJEZET
A TERÜLETI ÉS A HELYI SZERVEK FELADATAI

5. Rendészeti feladatok

12. A 2. pontban foglaltakra figyelemmel a területi és helyi szervek intézkedni kötelesek:
a) a közutak kezelőinek bevonásával az érintett terület közlekedési rendjének áttekintésére, szükség esetén ideiglenes parkolók kijelölésére, ideiglenes forgalomkorlátozás elrendelésére, a balesetmentes közlekedés folyamatos biztosítására;
b) az érintett temető(k) kezelőjével való kapcsolatfelvételre, tájékozódni a tervezett szertartásokról, a temető nyitásának és zárásának időpontjáról, a személyzet feladatairól és egyéb, a megemlékezéssel összefüggő körülményekről, a temetőkben szervezett biztonsági szolgálatokról;
c) a közlekedésrendészeti intézkedések során a forgalom folyamatosságának fenntartására, a baleseti veszélyhelyzetek megelőzésére, a temetők környékén a parkolás lehetőség szerinti elősegítésére.

13. A 3. pontban foglaltakra figyelemmel a területi és helyi szervek kötelesek:
a) a bűnügyi szolgálati ág bevonásával gondoskodni az üzletközpontokban, vásári helyszíneken – nyitvatartási idejükben – mozgóőri szolgálat biztosításáról, – kivéve ahol a megjelenők létszáma vagy az előzetes kockázatelemzés alapján nem indokolt a folyamatos rendőri jelenlét – a visszatérő, rendszeres ellenőrzés végrehajtásáról;
b) gondoskodni az állományukhoz tartozó, szolgálati jármű használatára jogosult személyek téli időszaki közúti közlekedés követelményeire történő felkészítéséről;
c) kiemelt figyelmet fordítani – a síkosságmentesítés érdekében – az időjárás várható alakulására, az ügyeleti szolgálatok és a közútkezelők közötti kapcsolat kialakítására;
d) folyamatosan ellenőrizni – a balesetek megelőzése érdekében – a közúti, a vízi, a vasúti közlekedésre vonatkozó szabályok megtartását, különös figyelemmel a bevásárló központok, illetve a vásárok környéki útszakaszokra, csomópontokra;
e) folyamatosan figyelemmel kísérni a külföldön dolgozó magyar, illetve a hazánkban dolgozó vagy átutazó külföldi vendégmunkások utasforgalmának növekedését, valamint – az ünnepek idejére jellemző forgalmi torlódások miatt – az egy- és kétszámjegyű főútvonalak, autóutak, autópályák forgalmát és foganatosítani a szükséges intézkedéseket, illetve az esetlegesen bekövetkező közlekedési balesetek esetén a lehető legrövidebb időn belül biztosítani a forgalom zavartalan áramlását;
f) intézkedni minden év december 31. és január 1. napján visszatérő közúti ellenőrzések végrehajtására az ittas járművezetők kiszűrése érdekében;
g) intézkedni az év végi ünnep- és munkaszüneti napokon a vasúti forgalom és a pályaudvarok rendszeres ellenőrzésére;
h) a szükséges intézkedéseket foganatosítani a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket – így különösen a pirotechnikai termékeket – forgalmazókkal és birtoklókkal szemben.

6. Határrendészeti feladatok

14. A 2–3. pontban foglaltakra figyelemmel a területi és helyi szervek kötelesek:
a) intézkedni a határátkelőhelyekre vezető utakon kialakuló torlódások kezelésére, valamint az utasok – szükség esetén – más átkelőhelyekre való átirányítására;
b) felmérni az elmúlt évek tapasztalatai alapján a határforgalom szempontjából kiemelkedő napokat (napszakokat) és intézkedni ezekben az időszakokban a megfelelő létszámú útlevélkezelő szolgálatba vezénylésére és a határátkelőhelyek maximális áteresztőképességének biztosítására;
c) megszervezni az erők szükség szerinti átcsoportosítását az utasforgalom irányának és összetételének megfelelően, továbbá szükség esetén intézkedni a határátkelőhelyek rendjének (pl. kilépő forgalom belépő oldalon való kezelése) ideiglenes módosítására;
d) intézkedni a határátkelőhelyek rendjének szigorú betartatására, különös tekintettel a visszairányítások végrehajtására;
e) intézkedni, hogy a parancsnoki állomány kiemelt figyelmet fordítson az útlevélkezelők – megnövekedett utasforgalomból eredő – terhelésének kezelésére.
15.3 A 14. pontban meghatározott feladatokon túl a Bács-Kiskun, a Békés, a Csongrád-Csanád, a Hajdú-Bihar, valamint a Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője köteles intézkedni, hogy a határforgalom szempontjából kiemelkedő napokon (napszakokban) tiszti vagy főtiszti állomány is teljesítsen szolgálatot Csanádpalota és Röszke autópálya határátkelőhelyen, valamint Ártánd, Csengersima, Nagylak, Tompa és Záhony közúti határátkelőhelyen.

7. Bűnügyi feladatok

16. A 2. pontban foglaltakra figyelemmel a területi és helyi szervek a rendészeti állománnyal összehangolt bűnügyi portyaszolgálat során kötelesek:
a) megtenni minden szükséges intézkedést a vagyon elleni bűncselekmények (különösen a rablások, a zseblopások, a viráglopások, a sírrongálások, a gépjárműlopások, a járműből, járműről történő lopások) és szabálysértések elkövetésének megelőzésére és megakadályozására;
b) kiemelt figyelmet fordítani a körözött gépjárművek felderítésével kapcsolatos rendőri feladatokra és hasznosítani a bűnügyi felderítő munka során a hatóság tudomására jutott információkat;
c) az autópályákon, autóutakon a „trükkös lopások” megelőzésére és a megemlékezések helyszíneire utazók biztonsága érdekében az előző évek gyakorlati tapasztalatai során beszerzett adatokat, információkat felhasználni.

17. A 3. pontban foglaltakra figyelemmel a területi és helyi szervek a rendészeti állománnyal összehangolt bűnügyi portyaszolgálat során kötelesek:
a) megtenni minden szükséges intézkedést a vagyon elleni bűncselekmények (különösen a rablások, a zseblopások, az alkalmi lopások) és szabálysértések elkövetésének megelőzésére és megakadályozására a közterületeken, nyilvános helyeken, illetve a nyilvánossá tett magánterületeken, így különösen a bevásárlóközpontokban, az áruházakban, az aluljárókban, a piacokon, a pénzintézetekben, a postahivatalokban, az üzemanyagtöltő állomásokon, a vasútállomásokon és a pályaudvarokon, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utascsarnokaiban, valamint a jelentős tömegközlekedési csomópontoknál;
b) felhívni a pénzintézetek, a postahivatalok, a jelentős bevásárlóhelyek és áruházak, az üzemanyagtöltő állomások, a pénz- és értékszállítást végző szervezetek vezetőinek figyelmét a vagyonvédelmi intézkedések szigorítására, továbbá kiemelt figyelmet fordítani a postai kézbesítők biztonságára;
c) megtenni minden lehetséges intézkedést a fenyőfalopások, a tiltott fakitermelés megelőzése érdekében a mezei őrszolgálatok, illetve természetvédelmi őrszolgálatok bevonásával; ennek keretében ellenőrizni a közúton lebonyolított, jelentős mennyiségű fenyőfa szállításával járó jogügyletek kapcsán az áru származását, valamint a közterület-felügyeletekkel együttműködve az árusok tevékenységét a közterületeken.

8. Kommunikációs feladatok

18. A területi szervek vezetői kötelesek a sajtószóvivőn és a sajtóreferense(ke)n keresztül intézkedni a médiával való folyamatos kapcsolattartásra, illetve a tömegkommunikációs eszközök (rádió, TV, írott sajtó, honlapok) igénybevételével a lakosságot tájékoztatni:
a) az év végi ünnepekkel kapcsolatosan elrendelt feladatok kapcsán bevezetett intézkedésekről;
b) a zseblopások, a gépkocsifeltörések, a rablások megelőzési lehetőségeiről az őrizetlenül hagyott lakások és javak védelme érdekében;
c) a pirotechnikai termékek használatának veszélyeiről;
d)4 a balesetek megelőzése és a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében – a vármegyei (fővárosi) balesetmegelőzési bizottságokkal együttműködve – az aktuális veszélyforrásokról, az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelő közlekedésről.

V. FEJEZET
JELENTÉSEK ÉS ELLENŐRZÉSEK RENDJE

19. Az MRFK-k rendészeti, valamint bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesei, a KR rendészeti igazgatója, továbbá az RRI igazgatójának rendészeti helyettese – a 2. pontban meghatározott időszak feladatainak végrehajtásáról, a bevezetett intézkedések tapasztalatairól és a bekövetkezett eseményekről (az érintett rendészeti és bűnügyi vezetők közösen) – minden év november 15-ig kötelesek megküldeni az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjének (a továbbiakban: ORFK RFI KVFO vezetője) a 3. mellékletben meghatározott statisztikai adatokat is tartalmazó összefoglaló, értékelő-elemző jelentést.

20. Az MRFK-k rendészeti, valamint bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesei, a KR rendészeti igazgatója, továbbá az RRI igazgatójának rendészeti helyettese a 3. pontban meghatározott időszak feladataival kapcsolatban (az érintett bűnügyi és rendészeti vezetők közösen) minden év január 19-ig kötelesek megküldeni az ORFK RFI KVFO vezetőjének az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtását – a 4. mellékletben meghatározott statisztikai adatokat is tartalmazó – összefoglaló, értékelő-elemző jelentést.

21. A 19–20. pontban meghatározott összefoglaló jelentés elkészítése során a 8. pontban meghatározott intézkedési tervben foglalt ellenőrzések értékelésénél ki kell térni:
a) a társhatóságokkal végrehajtott közös ellenőrzések (eseteinek és helyszíneinek) számára, valamint arra, hogy azok milyen feladatra és helyszínekre irányultak;
b) arra, hogy amennyiben a közös szolgálatellátás során történt rendőri intézkedés, annak mi volt az oka (ennek részletes leírására, különös figyelemmel a személyi szabadságot korlátozó intézkedésekre).

22. Az ORFK RFI KVFO vezetője a 19–20. pontban meghatározott jelentéseket összefoglaló jelentést, a jelentések beérkezését követően – a 19. pont vonatkozásában minden év november 21-ig, míg a 20. pont vonatkozásában minden év január 24-ig – köteles felterjeszteni a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.

23. Az ORFK Ellenőrzési Szolgálatnak, valamint a területi szervek ellenőrzési szolgálatának vezetői kötelesek intézkedni az utasításban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

25.5

1. melléklet a 28/2016. (X. 17.) ORFK utasításhoz

Társhatóságok és együttműködők:

1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

4. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

5. Nemzeti Közlekedési Hatóság

6. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály

8.6 fővárosi és vármegyei kormányhivatal

9.7 vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság

10. Magyar Közút Nonprofit Zrt.

11. AKA Alföld Koncessziós Autópálya Kezelő Zrt.

12. M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.

13. M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.

14. MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.

15.8 Országos Polgárőr Szövetség, vármegyei polgárőr szövetség, polgárőr egyesületek

16. közterület-felügyeletek

17. egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatói

2. melléklet a 28/2016. (X. 17.) ORFK utasításhoz

Az intézkedési terv tartalmazza:

1. Az ellenőrzés célját.

2. Az ellenőrzés időpontjait.

3. Az utasításban meghatározott ellenőrzendő objektumokat.

4. A feladat végrehajtásáért felelős rendőri szervet.

5. A feladat végrehajtásáért felelős parancsnoki állományt.

6. A feladat végrehajtásában részt vevő rendőri erők létszámát, az eszközök számát.

7. A végrehajtásban részt vevő állomány öltözetét, felszerelését, fegyverzetét.

8. Jogsértő cselekmény észlelése esetén a bevezetendő magatartási szabályokat.

9. A résztvevő társhatóságok pontos megnevezését.

10. A jelentések rendjét.

3. melléklet a 28/2016. (X. 17.) ORFK utasításhoz

STATISZTIKAI KIMUTATÁS A MINDENSZENTEK ÜNNEPÉVEL ÉS A HALOTTAK NAPJÁVAL KAPCSOLATBAN

rendőri szerv megnevezése

résztvevő rendőri erő (fő)

résztvevő jármű

óraszám

személyi szabadságot korlátozó intézkedés

szabálysértési feljelentés (fő)

tájékoztatóval kiszabott közigazgatási bírságok (fő)

közigazgatási eljárás kezdeményezése (fő)

büntető feljelentés (fő)

helyszíni bírság

előállítás

elfogás

egyéb szabálysértési feljelentések száma

elzárással büntethető

összesen

E Ft

tulajdon elleni

egyéb elzárással büntethető

Összesen:

4. melléklet a 28/2016. (X. 17.) ORFK utasításhoz

STATISZTIKAI KIMUTATÁS AZ ÉVVÉGI ÜNNEPEKKEL KAPCSOLATBAN

rendőri szerv megnevezése

résztvevő rendőri erő (fő)

résztvevő jármű

óraszám

személyi szabadságot korlátozó intézkedés

szabálysértési feljelentés (fő)

tájékoztatóval kiszabott közigazgatási bírságok (fő)

közigazgatási eljárás kezdeményezése (fő)

büntető feljelentés (fő)

helyszíni bírság

a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök száma

jogellenesen birtokolt pirotechnikai eszközök száma

jogellenesen birtokolt lőfegyverek száma

jogszerűen birtokolt lőfegyverek száma

hatástalanított lőfegyverek száma

lőfegyverutánzatok száma

egyéb más fegyvernek látszó tárgyként megfogalmazható eszközök száma
(pl. gáz- és riasztófegyverek, flóber lőfegyverek)

előállítás

elfogás

egyéb szabálysértési feljelentések száma

elzárással sújtható

szabálysértési feljelentések összesen

E Ft

tulajdon elleni

egyéb elzárással sújtható

Összesen:

1

A 4. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 128. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 11. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 128. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 18. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 128. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 25. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet 8. pontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 128. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet 9. pontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 128. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet 15. pontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 128. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére