• Tartalom

29/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

29/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról1

2016.10.04.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 12/2011. NEFMI rendelet) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus, valamint a menedzsment, egészséggazdaságtan és egészségügyi informatikai (nem orvosi) és minőségügyi tagozatok a (2) bekezdés szerinti javaslattételi jogukat a miniszter által kijelölt szervezeten keresztül gyakorolják.”

2. § A 12/2011. NEFMI rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 29/2016. (X. 3.) EMMI rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdését az annak hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére