• Tartalom

304/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

304/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.10.15.

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R. 7. melléklet

a) 1.98. pontja,

b) 1.99. pontja.

3. § Ez a rendelet 2016. október 15. napján lép hatályba.

1. melléklet a 304/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme”
2. Az R. 3. melléklete a következő 733–738. ponttal egészül ki:
„733. Jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
734. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
735. Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
736. Kisfeszültségű hálózati elem esetén üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés tudomásulvételére irányuló kérelem
737. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló-berendezés megszüntetés (bontás) tudomásulvétele iránti kérelem
738. Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelmek”
3. Hatályát veszti az R. 3. melléklet
a) 12. és 13. pontja,
b) 37. pontja,
c) 142. pontja,
d) 383. pontja,
e) 423–426. pontja.

2. melléklet a 304/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. melléklet 448. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„448. Földhasználat adataiban történt változás bejelentése”
2. Az R. 4. melléklete a következő 621–667. ponttal egészül ki:
„621. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
622. Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem
623. Használat jogának bejegyzése iránti kérelem
624. Használat jogának törlése iránti kérelem
625. Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem
626. Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem
627. Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem
628. Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet bejegyzése iránti kérelem
629. Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem
630. Ingatlan jogi jellege tényének feljegyzése iránti kérelem
631. Ingatlan jogi jellege tényének törlése iránti kérelem
632. Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem
633. Önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelem
634. Önálló zálogjog törlése iránti kérelem
635. Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének törlése iránti kérelem
636. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzése iránti kérelem
637. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének törlése iránti kérelem
638. Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének feljegyzése iránti kérelem
639. Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének törlése iránti kérelem
640. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem
641. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem
642. Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterület minősítése iránti kérelem
643. Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem
644. Vadászterület határainak megállapítása iránti kérelem
645. Vadászterület legkisebb kiterjedésétől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
646. Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem
647. Mesterséges apróvadtenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem
648. Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem
649. Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem
650. Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem
651. Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem
652. A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem
653. Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti kérelem
654. Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem
655. Tudományos kutatás céljából vadászati módok, vadászati idények alóli felmentés iránti kérelem
656. Vaddisznó és róka fényszóróval történő vadászatának engedélyezése iránti kérelem
657. Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére irányuló kérelem
658. Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem
659. Tudományos kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából és egyéb humán-, illetve állat-egészségügyi célból vadbefogásra kábító és bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
660. Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem
661. Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának engedélyezése iránti kérelem
662. Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
663. Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése iránti kérelem
664. Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához
665. Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem
666. Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárásban
667. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti kérelem”
3. Hatályát veszti az R. 4. melléklet 561. és 562. pontja.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére