• Tartalom

31/2016. (VII. 20.) BM rendelet

31/2016. (VII. 20.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról1

2016.07.28.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § és az 1. melléklet 1. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

az 1. melléklet 2. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 31/2016. (VII. 20.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1. pontjának 1.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.10. a fejlesztéspolitikai adatbázisok és nyilvántartások alapjául szolgáló informatikai rendszerek – FAIR; FAIR KR; FAIR NPR; FAIR EUPR; EMIR; IMIR 2014–2020; OTR – hardver infrastruktúrájának és kapcsolódó alapszoftvereinek üzemeltetése;”
2. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.50. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.50. a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform (NESZIP) üzemeltetése.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére