• Tartalom

330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet

330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggő módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a) és b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A katasztrófavédelmi szerv a 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés szerinti értesítést követően haladéktalanul megkeresi az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: Koordináló szerv), amely a megkeresést követő 8 napon belül javaslatot tesz a kijelölendő közérdekű szolgáltató személyére, az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezésére, a tevékenység végzésének gyakoriságára és minimális műszaki tartalmára, valamint a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelő létesítmény megnevezésére.”

2. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra a Koordináló szerv 1. § (5) bekezdése szerinti javaslatában szereplő szolgáltatót jelöli ki. A kijelölő döntés nem lehet ellentétes a Tv. 1. § (3), (6) és (9) bekezdésében foglaltakkal.”

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:)

b) a Koordináló szerv javaslatának megfelelően az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tevékenység végzésének gyakoriságát és minimális műszaki tartalmát, valamint a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelő létesítmény megnevezését,”

(3) Az R1. 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell)

d) a Koordináló szervvel,”

(4) Az R1. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntésről értesíteni kell
a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: MEKH),
b) az illetékes környezetvédelmi hatóságot,
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős minisztert.”

3. § Az R1. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3/A. § Az ideiglenes ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három évet, kivéve, ha a települési önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33–34. §-a szerinti szerződéskötési kötelezettségét továbbra sem teljesíti, és a hulladék elszállítása a településen nem biztosított.”

4. § Az R1. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) Az ingatlanhasználó a 4. § (1) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettségét a Koordináló szerv részére teljesíti. Az ideiglenes ellátás díjáról a Koordináló szerv utólag, negyedévente állít ki számlát tizenöt napos fizetési határidővel. A számlázott időszak csak akkor lehet negyedévnél rövidebb, ha azt az ideiglenes ellátás megszűnése indokolja.
(2) A Koordináló szerv a szolgáltatás 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti műszaki tartalmának megfelelően, a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: szolgáltatási díjrendelet) foglaltak alapján kiszámolja a szolgáltatás díjat, melyet az 1. § (5) bekezdése szerinti javaslat megküldésével egyidejűleg megküld a MEKH részére.
(3) A (2) bekezdés szerinti szolgáltatási díjban – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az ideiglenes ellátás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: kijelölési rendelet) és a szolgáltatási díjrendeletben foglaltaknak megfelelően.
(4) A szolgáltatási díj mértékét csökkenteni kell a 3. § (3) bekezdése és a 15. § (5) bekezdés a) pontja alapján kifizetésre kerülő kártalanítási összeggel.
(5) Az (1) bekezdés szerinti, ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által fizetendő díjának számlázásához, valamint a (2)–(4) bekezdés szerinti szolgáltatási díj megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjére a Tv. 3. § (1a) bekezdése és a kijelölési rendeletnek a közszolgáltató adatszolgáltatására vonatkozói szabályai az irányadók.”

5. § (1) Az R1. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által fizetett díja a Tv. 1. § (3) bekezdésének való megfelelését, valamint e díjból a Koordináló szerv részéről nem fedezhető többletköltségei indokoltságát és azok elszámolását a (7)–(10) bekezdés szerint a MEKH ellenőrzi.”

(2) Az R1. 14. § (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Koordináló szerv a fejezeti kezelésű előirányzat kezelőjétől (a továbbiakban: előirányzat kezelője) a szolgáltatási díj és az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó részére kiszámlázott díja közötti negatív különbözet, valamint a Koordináló szerv – az ellátás rendszerének működtetésével összefüggő – igazolt többletköltségei megtérítését kérheti.”

6. § Az R1. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

18/A. § (1) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggő módosításáról szóló 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) megállapított 13/A. §-át – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2017. január 1-jét követően végzett ideiglenes ellátással összefüggő számlázás, díjbeszedés és szolgáltatási díj kifizetés során kell alkalmazni.
(2) A 2016. évre vonatkozó többletköltség igényekre e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Azon ideiglenes ellátásoknál, ahol a kijelölés 3/A. § szerinti hároméves időtartama legkésőbb 2017. január 31-én lejár, a díjmegállapítást, a számlázást, a többletköltségek igénylését és elszámolását a kijelölt közérdekű szolgáltató végzi, és tevékenységére e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A kijelölt közérdekű szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben foglalt többletköltség igényét 2017. április 30-ig igényelheti a MEKH útján. E határidő elmulasztása jogvesztő.”

7. § Az R1.

a) 1. § (4) bekezdésében az „Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)” szövegrész helyébe az „A Pest Megyei Kormányhivatal”,

b) 2. §-ában a „katasztrófavédelmi szerv részére” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi szerv – és ideiglenes ellátás esetén – a Koordináló szerv részére”,

c) 4. § (1) bekezdésében az „az ideiglenes ellátás díjánál” szövegrész helyébe az „az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által fizetendő díjánál”,

d) 14. § (4), (9) és (14) bekezdésében, 14/B. § (1) bekezdésében a „kijelölt közérdekű szolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv”,

e) 14. § (8) bekezdésében, (12) bekezdés b) pontjában a „kijelölt közérdekű szolgáltatóval” szövegrész helyébe a „Koordináló szervvel”,

f) 14. § (8) bekezdésében, (12) bekezdés b) pontjában, 14/B. § (2) és (3) bekezdésében a „közérdekű szolgáltató” szöveg helyébe a „Koordináló szerv”,

g) 15. § (1) bekezdésében az „A hulladéklerakási járulék előirányzat kezelője (a továbbiakban: előirányzat kezelője)” szövegrész helyébe az „Az előirányzat kezelője”,

h) 15. § (4) bekezdésében a „hulladéklerakási járulék előirányzatot” szövegrész helyébe a „fejezeti kezelésű előirányzatot”

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R1.

2. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

g) az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi CXXXIV. törvény) alapján ideiglenes ellátást végző közérdekű szolgáltatóra”

(terjed ki.)

10. § Az R2. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A 2013. évi CXXXIV. törvény szerinti ideiglenes ellátásnál a közszolgáltatási díjjal egyenértékű ingatlanhasználó által fizetendő ideiglenes ellátási díj és a szolgáltatási díj megállapításának feltételei az alábbiak szerint alkalmazandóak:
a) az ideiglenes ellátás keretében az ideiglenes ellátási díjat a Koordináló szerv a 21/A. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján számlázza ki, és a 10. § szerint szedi be,
b) a 2013. évi CXXXIV. törvény 3. § (5a) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettséget az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére teljesíti,
c) a Koordináló szerv a kijelölt közérdekű szolgáltatónak utólag, negyedévente szolgáltatási díjat fizet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
(2) Ideiglenes ellátás esetén a 4. § (1) és (2) bekezdés, a 11. § (2)–(6) bekezdés, valamint a 12. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közszolgáltató alatt közérdekű szolgáltatót, a közszolgáltatási díj alatt pedig ideiglenes ellátási díjat kell érteni.”

11. § Az R2. a következő 21/A. §-sal egészül ki:

21/A. § (1) Az 1. § g) pontja szerinti szolgáltatót a 20. §-ban foglaltaknak megfelelő adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
(2) Az 1. § g) pontja szerinti szolgáltató az ellátásért felelős által kiadott teljesítésigazolással igazolja, hogy a közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel.
(3) Az (2) bekezdésben említett teljesítésigazolásnak a Koordináló szerv részére a rendszeres adatszolgáltatás keretében történő megküldése a szolgáltatási díj fizetésének feltétele.”

12. § Az R2. a következő 27. §-sal egészül ki:

27. § (1) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggő módosításáról szóló 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 1. § g) pontját, 14. §-át és 21/A. §-át – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2017. január 1-jét követően végzett ideiglenes ellátással összefüggő számlázás, díjbeszedés, szolgáltatási díj kifizetés, adatszolgáltatás és teljesítésigazolás során kell alkalmazni.
(2) Azon ideiglenes ellátásoknál, ahol a kijelölés végső időtartama legkésőbb 2017. január 31-én lejár, a díjmegállapítást, a számlázást, a többletköltségek igénylését és elszámolását a kijelölt közérdekű szolgáltató végzi, és tevékenységére a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

13. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére