• Tartalom
Oldalmenü

343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.11.27.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára

információt szolgáltasson]

bb) a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és településrendezési eszközök szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával.”

(2) Az R1. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, megyei, kistérségi, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára:)

c) a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési koncepciók, az integrált településfejlesztési stratégiák, valamint a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök készítéséhez.”

(3) Az R1. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A TeIR információkat biztosít a települési és területi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.”

2. § (1) Az R1. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja)

b) a támogatási rendszerek területi adatait,”

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja)

d) a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megőrzendő szöveges és térképi dokumentumok adatait.”

3. § Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felhasználók azonosítása az állam által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatások közül az ügyfélkapu használatával történik.”

4. § (1) Az R1. 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles]

a) gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton vagy digitális adathordozón a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,”

(2) Az R1. 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
(6) A TeIR adatbázisát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a területrendezésért felelős miniszter naptári évenként felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, az egyeztetést követően a miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a 2. számú melléklet módosítására.”

(3) Az R1. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 2. számú melléklet 12., 13. és 14. sora szerinti adatokat az R. 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő formátumban kell átadni
a) a 2. számú melléklet 12. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 1. pontja szerinti attribútum adatokkal,
b) a 2. számú melléklet 13. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti attribútum adatokkal és
c) a 2. számú melléklet 14. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 4. pontja szerinti attribútum adatokkal.”

5. § Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A TeIR mindenki számára biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.
(2) A TeIR mindenki számára térítésmentesen elérhető része a TÉRPORT alrendszer.
(3) A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetőeken túli alkalmazásaihoz térítésmentesen – jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében – a következő szervezetek munkatársai férhetnek hozzá:
a) költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek,
b) Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint határon túli magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények,
c) nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,
d) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik. A hozzáférés igénylő oldaláról felmerülő technikai feltételeit az igénylő biztosítja.
(5) Azon szervezetek munkatársai és természetes személyek, amelyek megbízás alapján a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, a megbízás időtartamára eseti hozzáférést kapnak.
(6) A TeIR információihoz a középfokú oktatásban részt vevő intézmények tanulói, továbbá a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási képzésben részt vevő intézmények hallgatói oktatási célból térítésmentesen férhetnek hozzá azzal, hogy az oktatási célú hozzáférés az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul meg.
(7) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést az érintett szerv vezetője igényelheti a TeIR üzemeltetőjénél. Az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést a megbízó szerv vezetője igényli a munkát végző közreműködő szerv munkatársa részére.
(8) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a hozzáférési jogosultság megszűnését az érintett szerv vezetője legkésőbb a megszűnést követő 3 munkanapon belül köteles jelezni a TeIR üzemeltetőjének.
(9) A (8) bekezdésben szereplő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlan felhasználó költségtérítést köteles fizetni.
(10) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a TeIR üzemeltetőjének joga van a jogosultságot rendszeresen felülvizsgálni, valamint megszüntetni.
(11) A (6) bekezdésben meghatározott oktatási célú hozzáférés egy évig érvényes, amely megújítható a tanulói és a hallgatói jogviszony fennállásáig évente.”

6. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A TeIR regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a 8. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott szervezeti körbe nem tartozó szervezetek munkatársai és természetes személyek költségtérítés ellenében vehetik igénybe, amely költségtérítés nem haladhatja meg az adatok összegyűjtésének, előállításának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét.”

7. § Az R1. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A TeIR üzemeltetője a miniszter által jóváhagyott 3 éves időtávra gördülő tervezéssel kidolgozott fejlesztési terv alapján ellátja a TeIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is.”

8. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdésében a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg,

b) 2. § i) pontjában az „adatszolgáltatónál” szövegrész helyébe az „adatkezelő szervezetnél” szöveg,

c) 3. § (6) bekezdésében a „projektszintű” szövegrész helyébe a „településszintű összegzett” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az „alábbi részletezettséggel” szövegrész helyébe az „alábbi meta információk részletezettségével” szöveg,

e) 5. § (2) és (4) bekezdésében a „szervezetek” szövegrész helyébe a „szervezetek munkatársai” szöveg,

f) 11. § (3)–(5) bekezdésében a „közszolgáltatási” szövegrész helyébe a „támogatási” szöveg

lép.

9. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § Hatályát veszti az R1. 12. § (2) bekezdése.

2. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:]

c) a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem, valamint a törvényszéki határozat;”

12. § (1) Az R2. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Dokumentációs Központ működéséért a területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felelős. A Kormány a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki. A Dokumentációs Központ üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokhoz a miniszter hozzájárulást biztosít, amelynek forrását a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezet költségvetéséből kell biztosítani a céllal összefüggésben megtervezett előirányzat terhére.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti előirányzaton rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással nem terhelt források alakulásának figyelembevételével az üzemeltetési költségekhez történő hozzájárulás mértékéről az Üzemeltetővel évente támogatási szerződésben állapodik meg.”

(2) Az R2. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter hagyja jóvá. Az Üzemeltetési Szabályzatot az Üzemeltető honlapján közzé kell tenni.”

13. § (1) Az R2. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az 1. § a) pont ad) alpontja, valamint az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti dokumentáció (6) és (7) bekezdés szerinti elektronikus példányát a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követően 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.
(3) Az 1. § c) pontja szerinti határozatot és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megküldi a Dokumentációs Központnak. Ha a térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni kereset ügyében a törvényszék határozatot hoz, azt az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente megküldi az illetékességébe tartozó területrendezési hatósági eljárásokat tartalmazó – a 2. melléklet szerint kitöltött – összesítő táblázatot a Dokumentációs Központnak.”

(2) Az R2. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állományának (7) bekezdésben leírt GML formátumú dokumentációját az alábbiak szerint kell elkészíteni:
a) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen, egy rétegben kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó – azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó – területeket településenként egyesíteni szükséges. A térségi területfelhasználási kategóriákat tartalmazó fedvények attribútum-táblázatában a 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalom megjelenítése szükséges.
b) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésének megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell vektoros állományban dokumentálni. A műszaki infrastruktúra-hálózatokat tartalmazó fedvények attribútum-táblázatában a 1. melléklet 2. pontja szerinti tartalom megjelenítése szükséges.
c) A területrendezési tervek szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra egyedi építményeket tartalmazó kategóriánként kialakított fedvények attribútum-táblázatában elemenként a 1. melléklet 3. pontja szerinti tartalom megjelenítése szükséges. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározó, az országos vízkár-elhárítási célú tározó, a 10 millió m3-t meghaladó térfogatú, vízkár-elhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége, és a 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége esetében az összetartozó területeket településenként egyesíteni szükséges.
d) A területrendezési tervek térségi övezeteit településenként összegezve kell övezetenként kialakított rétegben a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó – egy tervlapon ábrázolt – térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni. A térségi övezeteket tartalmazó fedvények attribútum-táblázatában a 1. melléklet 4. pontja szerinti tartalom feltüntetése szükséges.”

14. § Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A Dokumentációs Központ az átadott dokumentációkat az 1. §-ban felsoroltaknak megfelelően elkülönítetten gyűjti, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti metaadatokat feldolgozza és adatbázisban tárolja, valamint az 1. § c) pontja szerinti dokumentációkat a 2. mellékletnek megfelelően tartja nyilván.”

15. § Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § A Dokumentációs Központ a 3. § (11) bekezdésében leírt állományok esetében a térinformatikai feldolgozhatóság érdekében ellenőrzi azok helyzeti- és topológiai-helyességét, valamint az 1. melléklet szerinti attribútum adatok meglétét. Ha a Dokumentációs Központ hiányosságot és az előírásoktól eltérő kidolgozottságot talál, erről tájékoztatja a beküldő szervezetet.”

16. § (1) Az R2. a 3. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az R2. a 4. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

17. § Az R2.

a) 1. § a) pont aa) alpontjában az „Országos Területfejlesztési Koncepció” szövegrész helyébe az „Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció” szöveg,

b) 1. § e) pontjában, valamint 3. § (5) bekezdésében az „Országos Területfejlesztési Tanács” szövegrész helyébe az „Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum” szöveg,

c) 3. § (7) bekezdésében az „(1)–(4) bekezdés” szövegrész helyébe az „1. § a) pont ac) és ad) alpontja” szöveg, valamint a „dokumentációk rajzi munkarészei esetében” szövegrész helyébe a „dokumentációk elfogadott rajzi munkarészei esetében” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R2.

b) 9. §-a.

3. Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

1. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

1.    Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 83–85. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1.

Számszerű és térképi adatok témakörei

Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendelet alapján

Téradattémák adatgazdái)

83.

6.1. Elfogadott országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Területgazdálkodási, -korlátozási, -szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek

területrendezésért felelős miniszter

84.

6.2. Térségi szerkezeti tervek

 

85.

6.3. Térségi övezetek

 

2.    Az R1. 1. számú melléklet C:39 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Téradattémák adatgazdái)

(2.4.7. Felnőttképzés)

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

3.    Az R1. 1. számú melléklet C:79 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Téradattémák adatgazdái)

(5.1. Intézményrendszer, közigazgatás)

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, területfejlesztésért felelős miniszter

4.    Az R1. 1. számú melléklet C:81 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Téradattémák adatgazdái)

(5.3. Dokumentumok, tervanyagok)

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, területfejlesztésért felelős miniszter

2. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

1.    Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú melléklet témaköre

Adatátadás gyakorisága

Vonatkoztatási egység

Átadási határnap)

14.

DK

Térségi övezetek térképi lehatárolása az elfogadott terület-
rendezési tervekben

6.3.

frissítést követően

ország, kiemelt térség, megye

frissítést követő 90. nap

2.    Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú melléklet témaköre

Adatátadás gyakorisága

Vonatkoztatási egység

Átadási határnap)

16.

MEKH

Kőolaj-, földgáz-, szén-, villamos energia-termelés, megújuló energiahor-
dozókból történő villamos energia-termelés

3.3.

frissítést követően

ország

frissítést követő 90. nap

3.    Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú melléklet témaköre

Adatátadás gyakorisága

Vonatkoztatási egység

Átadási határnap)

88.

ME

Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), Fejlesztés-
politikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR), INTERREG Monitoring és Információs Rendszer (IMIR)

5.2.

havonta

projekt

frissítést követő 15. nap

4.    Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 92–95. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú melléklet témaköre

Adatátadás gyakorisága

Vonatkoztatási egység

Átadási határnap)

92.

OH

Felsőoktatási felvételi adatok

2.4.4.

évente vagy frissítést követően

középfokú oktatási intézmény

frissítést követő 90. nap

93.

BM OKF

Önkormányzati feladatkörbe tartozó ár- és belvízvédelmi védekezés adatai

4.12.

évente vagy frissítést követően

előfordulási hely

frissítést követő 90. nap

94.

BM OKF

Katasztrófa-
védelem kirendeltségei

4.12.

évente vagy frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

95.

BM OKF

Veszélyes ipari üzemek települések szerint

4.12.

frissítést követően

település

frissítést követő 90. nap

5.    Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 124. sorral egészül ki:

(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú melléklet témaköre

Adatátadás gyakorisága

Vonatkoztatási egység

Átadási határnap)

124.

KEKKH

Az állam által nyújtott azonosítási szolgálta-
tásokra vonatkozó területi statisztikai adatok

5.1.

évente vagy frissítést követően

regisztráció helyszíne (település)

frissítést követő 90. nap

6.    Az R1. 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

 

A

B

1.

Adatkezelő szervezet neve

Rövidítés

2.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV

3.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

NFSZ

4.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

ÁNTSZ

5.

Dokumentációs Központ

DK

6.

Belügyminisztérium

BM

7.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

FGSZ

8.

Földmérési és Távérzékelési Intézet

FÖMI

9.

Földművelésügyi Minisztérium

FM

10.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

GYSEV

11.

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

HM Térképészeti Kft.

12.

Igazságügyi Minisztérium

IM

13.

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

KKK

14.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFM

15.

Központi Statisztikai Hivatal

KSH

16.

Magyar Államkincstár

Kincstár

17.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

MÁV

18.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

MBFH

19.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH

20.

Magyar Nemzeti Bank

MNB

21.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

SZTNH

22.

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete

MTA-TAKI

23.

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

MAVIR

24.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

NÉBIH

25.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

MOL

26.

Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM

27.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

NMHH

28.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

NKH

29.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EMMI

30.

Oktatási Hivatal

OH

31.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

OEP

32.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

BM OKF

33.

Országos Közegészségügyi Központ

OKK

34.

Országos Mentőszolgálat

OMSZ

35.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Meteorológia

36.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

ONYF

37.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

OVF

38.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

KEKKH

39.

Miniszterelnökség

ME

7.    Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 52. sora.

3. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadásra került vektoros térképi állományaiban kötelezően használandó attribútum-adatstruktúra
1.    Térségi területfelhasználás esetén:

Területfelhasználási kategória

Település

Területfelhasználási kategória adott településre eső területe [ha]

Település közigazgatási területe [ha]

Területrendezési terv elfogadásának dátuma

szöveg (Text)

szöveg (Text)

szám, egy tizedes pontossággal (Double/Float)

szám, egy tizedes pontossággal (Double/Float)

dátum: év/hó/nap
(Date yyyy-mm-dd)

2.    Műszaki infrastruktúra-hálózat esetén:

Műszaki infrastruktúra- elem kategóriája

Műszaki infrastruktúra elem elnevezése

Település

Műszaki infrastruktúra- elem adott településre eső hossza [km]

Területrendezési terv elfogadásának dátuma

szöveg (Text)

szöveg (Text)

szöveg (Text)

szám, egy tizedes pontossággal (Double/Float)

dátum: év/hó/nap
(Date yyyy-mm-dd)

3.    Műszaki infrastruktúra egyedi építménye esetén:

Műszaki infrastruktúra- elem kategóriája

Műszaki infrastruktúra-elem elnevezése

Területrendezési terv elfogadásának dátuma

szöveg (Text)

szöveg (Text)

dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)

4.    Térségi övezetek esetén:

Térségi övezet elnevezése

Település

Térségi övezet adott településre eső területe [ha]

Település közigazgatási területe [ha]

Területrendezési terv elfogadásának dátuma

szöveg (Text)

szöveg (Text)

szám, egy tizedes pontossággal (Double/Float)

szám, egy tizedes pontossággal (Double/Float)

dátum: év/hó/nap
(Date yyyy-mm-dd)

4. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

A területrendezési hatósági eljárások éves összesítő táblázatának kötelező adattartalma

 

Sorszám

KÉRELEMRE VONATKOZÓ ADATOK

Kérelem beérkezésének időpontja

Kérelmező megnevezése

ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Engedélyezés típusa

Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett területrendezési terv

Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett településrendezési eszköz

Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett települések

HATÁROZATRA VONATKOZÓ ADATOK

Engedélyt kiadó hatóság

Ügyintéző

Érintett hatóságok*

Engedély iktatószáma

Engedély kiadásának dátuma

Engedély érvényességi dátuma

* Több állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékesség esetén.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. november 28. napjával.