• Tartalom

37/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás

37/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról1

2017.01.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról szóló 67/2007. (OT 35.) ORFK utasítás, a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás, a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás, a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás, valamint az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról szóló
67/2007. (OT 35.) ORFK utasítás módosítása
1. A Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról szóló 67/2007. (OT 35.) ORFK utasítás 12. pontjában az „az IRM BSZKI Daktiloszkópiai Szakértői Osztálya” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ ujj- és tenyérnyomat-nyilvántartást végző szervezeti eleme” szöveg lép.
2. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás módosítása
2. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás] 2. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában)
j) vegyészszakértő: az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) laboratóriumaiban kábítószer szubsztancia vizsgálatot végző forenzikus vegyészszakértő;”
3. A 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás 2. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(Az utasítás alkalmazásában)
k) botanikus szakértő:
ka) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, az NSZKK laboratóriumaiban szakértői tevékenységet végző forenzikus botanikus szakértő (a továbbiakban: igazságügyi botanikus szakértő);
kb) botanikus, illetve a növénytermesztésben jártas, kellő szakértelemmel és megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkező személy vagy intézmény (a továbbiakban: eseti szakértő).”
4. A 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás 51–52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. Ha a botanikus szakértő a szemle során megállapítja, hogy a lefoglalt növényegyedek kannabisz növények, úgy a lefoglalt növényegyedekből a helyszínen vett reprezentatív mintát – a tiszta hatóanyag-tartalom meghatározása céljából – csak akkor kell vegyészszakértőhöz szállítani, ha egész növényegyed vizsgálatát igénylő további szakkérdés merül fel.
52. Kannabisz vagy más kábítószernövény vagy -ültetvény megtalálása esetén a Be. 119. § (4) bekezdése alapján helyszíni szemlét kell tartani, melynek eredményeképpen a növényegyedeket a csomagolás előtt a talajtól gyökérzettel együtt kell elválasztani annak érdekében, hogy a szakértői vizsgálat során megállapítható legyen, hogy a növény magról került-e szaporításra vagy klónozással állították-e elő.”
5. A 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás 54. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(Az igazságügyi botanikus szakértőt vagy az eseti szakértőt kirendelő határozatnak az alábbi kérdéseket kell tartalmaznia:)
c) mennyi a feltalált ültetvény össztőszáma.”
6. A 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás 55–56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. A kirendelő határozatban a botanikus szakértőt fel kell hívni arra is, hogy – az 58. pontban foglalt esetet kivéve – biztosítson minden azonos fejlődési fokú csoportba tartozó növényegyedből a szemle helyszínén reprezentatív mintát. Ha a botanikus szakértői vizsgálat mellett vegyészszakértő kompetenciakörébe tartozó szakkérdés is felmerül, úgy a botanikus szakértő által biztosított reprezentatív mintát vegyészszakértőhöz kell szállítani azzal, hogy a kirendeléséről szóló határozatban a vegyészszakértőt – a lefoglalt összes növényegyed mennyiségét fejlődési fokonként megjelölve – fel kell hívni a reprezentatív minta és az egész ültetvény tiszta hatóanyag-tartalmának megállapítására. A kirendelő határozathoz mellékelni kell a botanikus szakértő szakvéleményének másolatát is.
56. A lefoglalt növényegyedeket – ha az egész növényegyed vizsgálatát igénylő további szakkérdés nem merül fel, akkor a reprezentatív mintát is – a szemlét követően az ideiglenes tárolóhelyen kell elhelyezni. A lefoglalt növényeket kizárólag papír vagy textil anyagú zsákokba lehet csomagolni. A szállítást a lefoglalást foganatosító szerv hajtja végre.”
7. A 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás 58. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. Ha a lefoglalt növényegyedek száma kevesebb, mint hat, vagy a növényegyedek száma nem haladja meg a húsz egyedet, és a talajtól mért magasságuk nem haladja meg az 50 centimétert, úgy nem kell intézkedni mintavételre. Ebben az esetben az összes növényt az ideiglenes tárolóhelyre, valamint ha az egész növényegyedek vizsgálatát igénylő további szakkérdés merül fel, úgy a felmerülő szakkérdés jellegétől függően botanikus szakértő vagy vegyészszakértő rendelkezésére kell bocsátani azzal, hogy az előzetes elkobzás indítványozására nem kell előterjesztést tenni.”
a) 1. pontjában az „az ORFK rendészeti főigazgatójára” szövegrész helyébe az „a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesre”;
b) 2. pont h) alpontjában az „igazságügyi vegyészszakértő, igazságügyi botanikus szakértő vagy eseti szakértő” szövegrész helyébe a „vegyészszakértő, botanikus szakértő”, a „reprezentáló mintát” szövegrész helyébe a „reprezentáló mintát (a továbbiakban: reprezentatív minta)”;
c) 49. pontjában az „utasítás III. fejezetének” szövegrész helyébe az „utasítás III., V. és VI. fejezetének”;
d) 50. pontjában az „igazságügyi szakértő” szövegrész helyébe az „igazságügyi botanikus szakértő”, a „botanikus vagy a növénytermesztésben jártas, kellő szakértelemmel rendelkező személyt vagy intézményt (a továbbiakban: eseti szakértő)” szövegrész helyébe az „eseti szakértőt”;
e) 53. pontjában az „az igazságügyi botanikus szakértő vagy eseti szakértő” szövegrész helyébe a „botanikus szakértő”;
f) 54. pont bevezető mondatában az „Az igazságügyi botanikus szakértőt vagy az eseti szakértőt” szövegrész helyébe az „A botanikus szakértőt”;
g) 57. pontjában a „botanikus szakértői vagy eseti szakértői vélemény” szövegrész helyébe a „botanikus szakértői vélemény”;
h) 60. pontjában az „Az igazságügyi vegyészszakértő” szövegrész helyébe az „A vegyészszakértő”;
i) 62. pont d) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet vagy valamely regionális kábítószer vizsgáló laboratórium” szövegrész helyébe az „az NSZKK”;
j) 67. pontjában az „az ORFK bűnügyi főigazgatójának és rendészeti főigazgatójának” szövegrész helyébe az „a rendészeti és bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes”;
k) 2. számú mellékletében a „Módszertani segédlet a kábítószer előállítására alkalmas növények hatósági lefoglalása esetén szükséges reprezentatív mintavételhez” címet követő szövegben az „analitikai laboratóriumba” szövegrész helyébe a „szakértőhöz”;
l) 2. számú melléklet 1. pont da) alpontjában a „teljes levélzetet tartalmazó tövek képezzék gyökérzet nélkül” szövegrész helyébe a „teljes tövek képezzék gyökérzettel”
szöveg lép.
3. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
9. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 72. pontjában az „a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés” szövegrész helyébe a „bűncselekmény, szabálysértés elkövetése” szöveg lép.
4. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása
10. Hatályát veszti a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás
a) 8. pontja;
b) 22. pontja;
c) Mellékletének II. Fejezet 2.3. pontjában a „ , valamint a bűnügyi szakértői tevékenység személyi, anyagi és technikai bázisát” szövegrész;
d) Mellékletének III. Fejezete;
e) Mellékletének V. Fejezet 1.1. pont a)–b) alpontja;
f) Mellékletének V. Fejezet 1.2. pont a) alpontjában a „ , valamint a bűnügyi szakértői tevékenységet végző szerv”
szövegrész.
5. Az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás módosítása
11. Az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás] 3. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Az utasítás alkalmazásában:)
d) arcképelemző tevékenységet végző szerv: a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. §-ában kijelölt szerv.”
12. A 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Az arcképmást tartalmazó fényképhez tartozó leírás nem tartalmazhat a kérelmet benyújtó, igénybevételre jogosult rendőri szervre vagy az ügyre vonatkozó, illetőleg a fényképen látható személyre konkrétan utaló, vele kapcsolatba hozható olyan információt, amelynek révén a személy azonosíthatóvá válik, a leírás legfeljebb a felvételen található személy azonosítását elősegítő kiegészítő információkra, adatokra korlátozódhat, amennyiben azok ismertek és rendelkezésre állnak, így különösen:
a) az arcképmást tartalmazó fénykép készítési idejének a pontos vagy az ismert időhatárok közötti megjelölését;
b) az arcképmást tartalmazó fényképen szereplő személy nemének és ismert vagy vélt korának megjelölését;
c) az arcképmást tartalmazó fénykép minőségére tekintet nélkül a személy arcmorfológiai és egyéb – az arcán elhelyezkedő – különös ismertetőjegyeinek megjelölését;
d) a személy grafikus ábrázolását tartalmazó kép beküldése esetén a készítés alapjául szolgáló részletes – így különösen bőrszínre, szemszínre, fejformára vonatkozó – leírást.”
a) 3. pont b) alpontjában az „a központi szerv arcképelemző tevékenységét” szövegrész helyébe az „arcképelemző tevékenységet”;
b) 4. pontjában az „az 1. mellékletben szereplő, a központi szervvel” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben szereplő, az arcképprofil-nyilvántartás vezetéséért és az arcképelemző rendszer működtetéséért felelős központi szervvel (a továbbiakban: központi szerv)”;
c) 10. pontjában, 14. pont első mondatában, valamint 15. pontjában az „a központi” helyébe az „az arcképelemző tevékenységet végző”;
d) 1. és 3. mellékletében a „Kapják: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Kapják: az arcképprofil-nyilvántartás vezetéséért és az arcképelemző rendszer működtetéséért felelős központi szerv”
szöveg lép.
14. Hatályát veszti a 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás
a) 1. pont d) alpontja;
b) 1. mellékletében az „a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával mint” szövegrész.
6. Záró rendelkezések
15. Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
16. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 16. pont alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére