• Tartalom

372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.13.

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos előírások betartásának
a) az országos és a helyi közutakon, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a közútnak nem minősülő közterületeken és a c) pont szerinti telephelyeket a közúttal, közforgalom elől el nem zárt magánúttal összekötő területeken,
b) a határátkelőhelyeken, valamint
c) a veszélyes áru szállításában résztvevők – beleértve a címzettet is – telephelyén
történő ellenőrzésére terjed ki.”

2. § (1) Az R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az ellenőrző hatóság a közúti ellenőrzéseket az országos és a helyi közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a közútnak nem minősülő közterületeken és a telephelyeket a közúttal, közforgalom elől el nem zárt magánúttal összekötő területeken, valamint a veszélyes áru szállításában résztvevők – beleértve a címzettet is – telephelyén rendszeresen, szúrópróbaszerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse.
(2) A telephelyen végzett ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos tevékenység végzése biztonságosan történik-e, és megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak. A telephelyen végzett ellenőrzés a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzésére is kiterjed.”

(2) Az R1. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A veszélyes áruk közúti szállításának és a szállításhoz kapcsolódó tevékenységnek a hatósági ellenőrzése kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.”

3. § Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. számú melléklet szerinti I. kockázati kategóriába tartozó szabálytalanság esetén, valamint a II. kockázati kategóriába tartozó, helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetén a szabálytalanság megszüntetéséig az ellenőrző hatóság a járművet a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztathatja.”

4. §2

5. § Az R1. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre kell alkalmazni.”

6. § Hatályát veszti az R1. 3. § (5) bekezdése.

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,”

[meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

(2) Az R2. 6. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,”

[meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

8. § Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:
a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;
b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;
c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.
(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.
(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek
a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;
b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.
(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és
b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.
(5) A (4) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15. oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén.”

9. § Az R2. 13. § (1) bekezdés b1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ellenőrző hatóság)

[meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.]

10. § Az R2. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”

11. § Az R2. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ez a rendelet
a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,
b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és
c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

12. § Az R2. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4/A. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó ellenőrzés lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi és területi szerve önállóan jogosult. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is végezhet önálló ellenőrzési tevékenységet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ellenőrzés helye szerint illetékes területi szervének előzetes értesítése mellett.
(2) A veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.
(3) Ha az ellenőrzést a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve hajtotta végre, első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által kijelölt, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv más területi szerve irányítása alá tartozó helyi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére.
(4) Ha az ellenőrzést a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve hajtotta végre, és az ellenőrzés során azonnali intézkedés meghozatalára van szükség, első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést végrehajtó területi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jár el.”
4/B. § A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 3. § (1a) bekezdése alapján a belföldi belvízi veszélyes áru szállítási műveletnek az ADN-ben előírt feltételektől eltérő feltételekkel való végrehajtására vonatkozó, a hajózási hatóságnál kérelmezett egyedi engedélyhez szükséges katasztrófavédelmi véleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a hajó tervezett indulási vagy a határátlépés helye szerint illetékes területi szerve adja ki.”

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„9. veszélyes áru:
a) a vasúti szállítás tekintetében: a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke (a továbbiakban: RID) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak vagy a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) – a Veszélyes Áruk Fuvarozásáról szóló Szabályzat (SZMGSZ 2. melléklet) – hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak,
b) a vízi szállítás tekintetében: a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADN) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak;”

(2) Az R3. 2. §-a a következő 15. ponttal egészül ki.

(E rendelet alkalmazásában)

„15. VPSZ: a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet.”

16. § Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az ellenőrzés lefolytatására – az 5. §-ban foglalt eltéréssel – a katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve önállóan jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet a katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzés helye szerint illetékes területi szervének előzetes értesítése mellett.
(2) A veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.
(3) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte, első fokon a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve által kijelölt, a katasztrófavédelmi hatóság más területi szerve irányítása alá tartozó helyi szerv, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerv jogosult a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére.
(4) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte és az ellenőrzés során azonnali intézkedés meghozatalára van szükség, első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó területi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve jár el.
(5) A veszélyes áru szállítását a katasztrófavédelmi hatóság azon területi szervéhez kell bejelenteni, amely a bejelentéskor belföldi rakodás esetében a berakás, külföldi rakodás esetében a határátlépés helye szerint illetékes.
(6) A veszélyes áru szállításának bejelentésével kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon az (5) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hatóság által kijelölt és az irányítása alá tartozó helyi szerv, másodfokon az (5) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hatóság jár el.”

17. § (1) Az R3. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását köteles a katasztrófavédelmi hatósághoz bejelenteni magyar, angol, német vagy francia nyelven, az 1. melléklet A. része szerinti adattartalommal,
a) a 3. § (5) bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének az árutovábbítás megkezdése előtt – a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon – írásban, szkennelt másolatban e-mailen, telefaxon,
b) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába történő közvetlen, számítógépes rendszerből indított automatikus adatfeltöltéssel vagy
c) a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentési mód kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a b) és c) pontban meghatározott módon történő bejelentés a szolgáltató részéről jelentkező technikai ok miatt nem tehető meg. A bejelentésnek a katasztrófavédelmi hatósághoz a továbbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell beérkeznie, vagy az (1) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszerben rögzítésre kerülnie. Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb a vonatnak az üzemváltó állomás elhagyását megelőző egy órával korábban kell megtenni. Magyarország területén – a nem határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével – a továbbító vasúti társaságot váltó és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében a bejelentést a tényleges váltás időpontjáig kell megtenni. Rendszeres szállítás esetében a veszélyes áru vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig.”

(2) Az R3. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik
a) azon veszélyes áru továbbítására, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek,
b) a nukleáris anyagok vasúton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint
c) az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállítóeszközök továbbítására.”

(3) Az R3. 6. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti bejelentés, illetve a (4) bekezdés szerinti jelzés esetén az 1. melléklet A. részében előírt adatok közül nem szükséges a 3., és a 14–16. pontban foglalt adatokat megadni.
(7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentés, illetve a (4) bekezdés szerinti jelzés adatait a VPSZ megfelelő informatikai kapcsolat útján közvetlenül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv informatikai alkalmazásába haladéktalanul feltölti.
(8) Az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott bejelentési mód alkalmazásához szükséges informatikai fejlesztések megvalósulásáról és az adatközlés feltételeiről a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve a honlapján kihelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a vasúti szállításban érintett gazdálkodó szervezeteket.”

18. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozás a veszélyes áru vízi szállítását köteles a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján keresztül – a katasztrófavédelmi hatóság által az 1. melléklet B. részében foglalt adattartalommal közzétett formanyomtatványon – vagy a 3. § (5) bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének az árutovábbítás megkezdése előtt írásban, magyar, német vagy angol nyelven, elektronikus aláírással ellátott e-mail vagy telefax formájában bejelenteni. Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb az országhatár átlépésekor meg kell tenni.”

(2) Az R3. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik
a) azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek,
b) a nukleáris anyagok vízi úton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint
c) az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállítóeszközök szállítására.
(4) Nem kell az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, ha a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló jogszabályban meghatározott adatok között a RIS-rendszerben a veszélyes árura vonatkozó adatok is rögzítésre kerültek, valamint a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a már bejelentett árutovábbítás adatmódosítását vagy meghiúsulását rögzítették.”

(3) Az R3. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdésben megjelölt adatokhoz a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló jogszabályban meghatározott RIS-működtető – a RIS-üzemeltető közreműködésével – hozzáférést biztosít a katasztrófavédelmi hatóság részére.”

19. § Az R3. 12. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áru szállításával vagy továbbításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén)

b) elrendeli a veszélyes áru környezetbe jutásának megakadályozását, illetve veszély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét, valamint
c) bírságot szab ki.”

20. § Az R3. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § A 3. melléklet A. táblázata szerinti I. kockázati kategóriába sorolt, valamint a II. kockázati kategóriába sorolt és helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében annak megszüntetéséig, a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes árut a biztonság veszélyeztetése nélkül visszatarthatja.”

21. § Az R3. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén, ha az ellenőrzés alá vont veszélyes árut szállító vasúti jármű a berakható össztömegre, a méretre, a veszélyes áru vasúti továbbítására vonatkozó előírásoknak nem felelt meg vagy a lakosság védelme érdekében egyébként indokolt – a vasúti közlekedési hatóság és a veszélyes áru szállítójának értesítése mellett – a katasztrófavédelmi hatóság megtilthatja az érintett vasúti jármű közlekedtetését és kötelezheti a vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaságot az ehhez szükséges intézkedések megtételére. Ezen intézkedéssel kapcsolatba hozható többletköltségek és károk a 3. melléklet szerint megállapított kötelezettet terhelik. A 3. melléklet A. táblázata szerinti I. kockázati kategóriába tartozó, valamint a II. kockázati kategóriába tartozó és helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében a visszatartott vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább.”

22. § Az R3. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Ha a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzése során a 3. melléklet B. táblázata szerinti I. vagy II. kockázati kategóriába tartozó és a helyszínen megszüntethető szabálytalanságot állapít meg, a szabálytalanság megszüntetéséig a menetben lévő úszólétesítményt veszteglésre kötelezi. A veszteglés – vonatkozó előírásoknak megfelelő – legközelebbi helyét és módját az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság helyszínen jelen lévő képviselőjének javaslata, valamint a hajóvezető észrevétele alapján a katasztrófavédelmi hatóság ellenőre határozza meg.”

23. § (1) Az R3. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha egy eljárásban egy ügyfél több, különböző előírás megsértése miatt is bírság megfizetésére kötelezhető, a katasztrófavédelmi hatóság a részére a megsértett előírásonként megállapított bírságtételek egyesített összegét szabja ki.”

(2) Az R3. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés szerint besorolt mulasztások tekintetében a bírság összegét a 3. melléklet A. és B. táblázata tartalmazza. A 3. melléklet C. és D. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriákba nem tartoznak. A tényleges bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell megállapítani a kerekítési szabályok figyelembevételével. Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg, a kiszabott bírság összege egy ügyfél tekintetében legfeljebb 2 200 000 forint lehet.”

24. § Az R3. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § (1) A 3. melléklet A. táblázatában meghatározott bírságösszegnek
a) a 10%-át kell megállapítani a RID 1.1.3. szakaszában, valamint a RID belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,
b) a 30%-át kell megállapítani a RID 1.1.3.6. bekezdésében foglalt mennyiséggel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetek kivételével, a 3. melléklet A. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vasúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és
b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.
(3) A (2) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható a RID 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén.
(4) A 3. melléklet B. táblázatában meghatározott bírságösszegnek
a) a 10%-át kell megállapítani az ADN 1.1.3 szakaszában meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,
b) a 30%-át kell megállapítani az ADN 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.
(5) A (4) bekezdésben említett esetek kivételével, a 3. melléklet B. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vízi közlekedés biztonságát és a vízi környezet biztonságát nem veszélyezteti és
b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.
(6) Az (5) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható, ha az ADN 3.2 fejezet „A” táblázat 12. oszlopa, vagy az ADN 3.2 fejezet „C” táblázat 19. oszlopa szerint a hajót jelölő kék fények, kék kúpok száma 2 vagy 3, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén.”

25. § Az R3. a következő 26. §-sal egészül ki:

26. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”

26. § (1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az R3. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hatóság az 1. melléklet II. 32. pontjában felsorolt jogsértések esetén a Vtv. 81. § (14) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontok alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklet A. és C. táblázat megfelelő pontjában meghatározott bírságösszegeket alkalmazza.”

(2) Az R4. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

29. § Ez a rendelet a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK irányelv 1., 4–6. és 10. cikkének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
1. táblázat

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása

1.

Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru szállítása.

500 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

2.

Veszélyes áru szivárgása, szóródása.

500 000

feladó, csomagoló,
berakó, töltő, üzembentartó, szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet, amennyiben az észlelést követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket

3.

Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás, vagy olyan jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, amely közvetlen veszélyt jelent.

500 000

feladó, töltő, berakó,
szállító (fuvarozó),
jármű üzembentartója

4.

Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

500 000

konténer üzembentartója, töltő, feladó,
szállító (fuvarozó)

5.

Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, vagy 30 napnál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel történő szállítás.

500 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

6.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

500 000

feladó,
csomagoló

7.

A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

500 000

feladó, csomagoló

8.

Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása.

500 000

feladó, csomagoló

9.

A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül

300 000

feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

b) konténerben

400 000

berakó, töltő

c) járműben.

500 000

berakó,
szállító (fuvarozó), töltő

100 000

járműszemélyzet amennyiben az ellenőrzés időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz a járművön rendelkezésre állt

10.

A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül300 000

feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

b) konténerben

400 000

berakó

c) járműben.

400 000

berakó

11.

Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál

500 000

töltő

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.

300 000

csomagoló

12.

Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása.

500 000

feladó,
szállító (fuvarozó),
berakó

13.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna.

500 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

14.

A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca.

500 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet, amennyiben
az ellenőrzés időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön rendelkezésre állt

15.

A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

500 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

16.

A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben járt le.

400 000

szállító (fuvarozó)

17.

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

400 000

berakó, töltő, kirakó,
szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet

18.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

200 000

berakó, töltő, kirakó

100 000

járműszemélyzet

19.

Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szállítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá sorolása.

500 000

feladó

20.

Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások.

500 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés – ha lehetséges és célszerű – akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

21.

A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi van.

300 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

22.

A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem jelent.

150 000

szállító (fuvarozó),
jármű üzembentartója

23.

A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik. Nem tekinthető üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat.

250 000

szállító (fuvarozó)

24.

A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.

felszerelés-
fajtánként
100 000

szállító (fuvarozó)

25.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

300 000

feladó, csomagoló

26.

Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.

300 000

feladó, csomagoló, berakó,
szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a szükséges intézkedéseket

27.

Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

300 000

konténer üzembentartója, berakó,
szállító (fuvarozó)

28.

A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog).

300 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

29.

Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

150 000

feladó, berakó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

30.

Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja.

300 000

feladó, csomagoló,
berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

31.

Írásbeli utasítás hiánya.

300 000

szállító (fuvarozó)

32.

Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

200 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

33.

A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.

250 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

34.

A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák mérete, alakja, színe, vagy a betűk, számok, jelképek mérete, formája nem felel meg az előírásoknak.

100 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

35.

Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR előírásainak.

100 000

szállító (fuvarozó)

36.

Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

100 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

37.

A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik.

30 000

járművezető

A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem régebben járt le.

100 000

szállító (fuvarozó)

38.

A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem régebben járt le.

100 000

szállító (fuvarozó)

39.

A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető.

100 000

szállító (fuvarozó)

40.

A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsértése.

50 000

járműszemélyzet

41.

A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.

100 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság
2. táblázat

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény
elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

2.

Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

3.

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

4.

A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója.

300 000

vállalkozás vezetője

5.

A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

100 000

vállalkozás vezetője

6.

A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége, vagy a tanácsadó bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben járt le.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

7.

Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére nem küldték meg.

50 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

8.

Az éves jelentés hiánya.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

9.

Közbiztonsági terv hiánya.

200 000

vállalkozás vezetője. biztonsági tanácsadó

10.

A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásban nem, vagy csak részben részesült.

150 000

munkáltató

11.

A munkavállaló ADR 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADR előírásainak változásait.

100 000

munkáltató, biztonsági tanácsadó

12.

Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járműszemélyzet részesült a képzésben (beleértve azon járművezetőket is, akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. szakasz szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és erről a munkáltató igazolást állított ki a részére.

30 000

járműszemélyzet

13.

A járművön nem áll rendelkezésre a járműszemélyzetre vonatkozó fényképes személyazonosító okmány.

30 000

járműszemélyzet

14.

A járműszemélyzeten kívüli személy szállítása.

100 000

szállító (fuvarozó)

50 000

járműszemélyzet

15.

A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADR 1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt kötelezettség megszegése.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése
3. táblázat

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban.

50 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

2.

Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban.

30 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

3.

Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadóképességű tartányban való szállítása.

50 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

4.

Nem megfelelő vontató használata.

40 000

szállító (fuvarozó)

5.

Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata.

50 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

6.

a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet

50 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

b) a tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le.

10 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

7.

Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan.

40 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

8.

A szállító egység jelölése szabálytalan.

30 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

9.

A tartány jelölése szabálytalan.

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

10.

A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb.

30 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

11.

a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak.

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak.

10 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

12.

Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen.

30 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

13.

Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése.

40 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

14.

Rakodási előírások megszegése.

40 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

15.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

50 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető

16.

A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása.

40 000

szállító (fuvarozó), járművezető

2. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Veszélyes áru szállítás bejelentésének tartalmi követelményei
A. Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén
1. A veszélyes áru szállítását végző neve, azonosító kódja, címe.
2. A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail).
3. A bejelentő személy neve.
4. A bejelentés verziója [első: E-1, módosító: M-(2-...)].
5. Menetvonal száma és tulajdonosa.
6. Vonatazonosító-szám a szállítás során.
7. Veszélyes árut szállító jármű pályaszáma és vonatban elfoglalt helye (vonatterhelési kimutatás szerinti sorszám).
8. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, RID szerinti helyes szállítási megnevezése, bárcaszáma, csomagolási csoportja, mennyisége, szállítási módja (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos, tartálykocsi, ömlesztett konténer, küldeménydarabos konténer, Huckepack, küldeménydarabos Huckepack, Ro-La, küldeménydarabos Ro-La).
9. A veszélyes áru feladójának neve, küldeményazonosítója (a feladási ország és állomás azonosító kódszáma, a feladáskor közreműködő fuvarozó, illetve fuvarozásteljesítési segéd kódszáma, amennyiben rendelkezik vele /SzMGSz szerint: Fuvarozó/, a feladási szám), és a küldemény átvételének dátuma [év, hó, nap] (SzMGSz szerint: a fuvarozási szerződés megkötésének időpontja).
10. Veszélyes árut szállító jármű kisorolási helye és azok azonosító kódszáma, amennyiben a kisorolás Magyarországon történik.
11. A szállítási útvonal részletes leírása (érintett állomások neve és azok azonosító kódszáma vagy a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén az érintett vonalszám).
12. A vonat indulásának helye és annak azonosító kódszáma, valamint tervezett időpontja (év, hó, nap, óra, perc).
13. A vonat tervezett megállási helye és azok azonosító kódja, tervezett érkezési és indulási idővel (év, hó, nap, óra, perc).
14. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.
15. A bejelentés dátuma.
16. Bejelentő aláírása és cégbélyegző lenyomata.
B. Veszélyes áru vízi szállítása esetén
1. Bejelentő személy neve, a bejelentés ideje.
2. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, ADN szerinti helyes szállítási megnevezése, csomagolási csoportja, bárcaszáma, mennyisége, szállítási módja.
3. A veszélyes áru fuvarozójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).
4. A veszélyes áru feladójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).
5. A veszélyes áru berakását, töltését végző neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).
6. A veszélyes áru címzettjének neve, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).
7. A veszélyes áru berakásának helye, tervezett várakozási helyek (kikötési, veszteglési helyek felsorolása), a kirakás helye.
8. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.
9. A bejelentés dátuma.
10. Bejelentő aláírása és cégbélyegző-lenyomata.”

3. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet A. táblázat a következő 20.1. alponttal egészül ki:
(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei
A. Veszélyes áruk vasúti szállítása esetén)
„20.1. A bejelentés adattartalmának ellenőrzése”
2. Az R3. 2. melléklet B. táblázat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei
B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén)
„6. Hajóokmányok:”
3. Az R3. 2. melléklet B. táblázat a következő 20.1. és 20.2. alpontokkal egészül ki:
(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei
B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén
20. A RIS rendszerbe való bejelentkezési kötelezettség teljesítése.)
„20.1. Bejelentési kötelezettség teljesítése.
20.2. A bejelentés adattartalmának ellenőrzése.”
4. Az R3. 2. melléklet B. táblázat 20. pontjában a „bejelentkezési” szövegrész helyébe az „adatrögzítési” szöveg lép.

4. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Bírságolással érintett cselekmények
A.    Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások a veszélyes áruk vasúti fuvarozásában (szállításában)

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság megfizetésére
kötelezhető

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

1.

A RID szerint a fuvarozásból kizárt veszélyes áru továbbítása.

500 000

feladó, berakó, fuvarozó (szállító)

2.

Veszélyes áru szivárgása, szóródása.

500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, fuvarozó (szállító), üzembentartó

3.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna.

500 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, fuvarozó (szállító)

4.

A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása.
a) egyesítő csomagoláson belül300 000feladó, csomagoló

b) konténerben

400 000

berakó, töltő

c) vasúti kocsiban.

500 000

berakó, töltő

5.

Veszélyes áru nem megfelelő besorolása.

500 000

feladó

6.

A tartányokat, tankkonténereket, mobil tartányokat, tartálykocsikat, battériás kocsikat, MEG-konténereket nem zárták le megfelelően vagy a központi/lefejtő szelep nincs elzárt állapotban.

500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, fuvarozó (szállító)

7.

A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül


300 000


feladó, csomagoló

b) konténerben

400 000

berakó

c) vasúti kocsiban.

500 000

berakó

8.

A tartányok, csomagolóeszközök, illetve tartályok megengedett töltési fokának be nem tartása
a) tartányoknál500 000töltő

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.

300 000

csomagoló

9.

A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya (például UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport), ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

500 000

feladó,
fuvarozó (szállító)

10.

Fuvarokmány hiánya.

500 000

feladó,
fuvarozó (szállító)

11.

A tartálykocsiban fuvarozott 2-es osztályba tartozó gázoknál az áru helyes szállítási megnevezése és a vasúti kocsi vagy a tankkonténer oldalán elhelyezett jelöléseken található adatok nem egyeznek meg.

500 000

feladó,
fuvarozó (szállító)

12.

A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

500 000

feladó, csomagoló

13.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

500 000

feladó, csomagoló

14.

A RID előírásoknak nem megfelelő, vagy a RID előírásainak nem megfelelő műszaki állapotú járművel történő fuvarozás.

500 000

feladó, töltő,
fuvarozó (szállító), üzembentartó

15.

Egyéb, az 1–14. sorokban nem szereplő, az I. kockázati kategóriába tartozó mulasztás. (például tartálykocsi időszakos/közbenső vizsgálatának elmulasztása, a veszélyes árura vonatkozó különleges csomagolási előírás be nem tartása, tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése).

500 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

16.

Felismerhető hiányosság az áru szabadba jutása nélkül (például repedés, horpadás, erőszakos cselekmények miatt keletkezett károk, látható biztosítás nem hatékony).

300 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, fuvarozó (szállító), üzembentartó

17.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

300 000

feladó, csomagoló

18.

a) Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.

300 000

feladó, csomagoló, berakó, fuvarozó (szállító)

b) Sérült, tisztítatlan, üres csomagolóeszközök szabálytalan szállítása.

150 000

feladó, berakó, fuvarozó (szállító)

19.

Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely nem felel meg a RID 7.1 fejezetben foglalt előírásoknak.

300 000

berakó,
fuvarozó (szállító)

20.

Veszélyt jelölő narancssárga tábla hiányzik vagy helytelen, vagy nem az előírásnak megfelelően van elhelyezve.

300 000

feladó, töltő, berakó,
fuvarozó (szállító)

21.

A cseppfolyósított, a mélyhűtött- cseppfolyósított vagy oldott gázt szállító tartálykocsin hiányzik a narancssárga csík.

300 000

feladó, töltő, berakó, fuvarozó (szállító), üzembentartó

22.

Írásbeli utasítás (RID) hiánya.

300 000

fuvarozó (szállító)

23.

Védőkupakok, vakkarimák/rögzítő csavarok hiányoznak.

300 000

feladó, töltő, kirakó, fuvarozó (szállító)

24.

Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja.

300 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, fuvarozó (szállító)

25.

A RID 6.8.2.5 bekezdés szerinti jelölés hiánya.

300 000

tartálykonténer, MEG-konténer,
tartálykocsi
üzembentartója

26.

Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 9. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

250 000

feladó

27.

Egyéb, a 16–26. sorokban nem szereplő, a II. kockázati kategóriába tartozó mulasztás (például zársapka/vakkarima tömítetlensége).

300 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

28.

A RID 5.3.3. szakasza szerinti jelölés (magas hőmérsékletű anyagok) hiánya, illetve sérülése.

100 000

feladó, töltő, fuvarozó (szállító)

29.

A RID 5.3.6. szakasza szerinti jelölés (környezetre veszélyes anyagok) hiányzik vagy sérült.

100 000

feladó, töltő, fuvarozó (szállító)

30.

A RID 5.4.1. szakasza szerinti nyilatkozatok, bejegyzések hiánya.

100 000

feladó, fuvarozó (szállító)

31.

Forgatható tábla nincs rögzítve, illetve helytelenül van felhajtva.

100 000

feladó, berakó, töltő, fuvarozó (szállító)

32.

Az írásbeli utasítás tartalma nem felel meg a RID előírásainak.

100 000

fuvarozó (szállító)

33.

Nincs meg a RID szerinti írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.

felszerelésfajtánként
100 000

fuvarozó (szállító)

34.

A narancssárga táblák, a nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak, vagy olyan mértékben sérültek, ami azok felismerhetőségét vagy jelentését nem befolyásolja.

100 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, fuvarozó (szállító)

35.

Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, ami nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

100 000

feladó,
fuvarozó (szállító)

36.

Egyéb, a 28–35. sorokban nem szereplő, a III. kockázati kategóriába tartozó mulasztás (például a szakosító oktatás tartalma nem megfelelő az adott munkakörhöz; a fuvarokmány nyelvezete nem megfelelő; a RID mező nincs jelölve a fuvarokmányon).

100 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

B.    Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások a veszélyes áruk belvízi szállításában

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság megfizetésére kötelezhető

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

1.

Megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem rendelkező úszólétesítménnyel történő szállítás.

500 000

üzembentartó,
szállító (fuvarozó), feladó, töltő

2.

A jóváhagyási bizonyítvány érvényessége
30 napnál régebben lejárt.

500 000

üzembentartó, töltő

3.

A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó információ (UN-szám, helyes szállítási megnevezés) az ADN-nek nem felel meg.

500 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

4.

A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya (például UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport), ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

500 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

5.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

200 000

berakó, töltő, csomagoló, kirakó

100 000

hajószemélyzet

6.

Nincs fuvarokmány.

500 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

7.

A cseppfolyósított gázok tartályhajós szállítására való alkalmasságot tanúsító bizonyítvány nem áll rendelkezésre.

500 000

üzembentartó,
szállító (fuvarozó)

8.

Érvényes veszélyes áru szállítási szakértői bizonyítvánnyal rendelkező személy nincs a hajón.

500 000

üzembentartó,
szállító (fuvarozó)

9.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelölés utalna (küldeménydarabokon, csomagolóeszközökön UN-szám, bárca stb.).

500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)

10.

Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányokban történő veszélyes áru szállítás anélkül, hogy erre bármilyen jelölés utalna (nagybárca, narancssárga tábla).

500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)

11.

A küldeménydarabban lévő anyag szivárog, melynek során fennáll az élővíz azonnali szennyezésének veszélye.

500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)

12.

Az 5.1. osztály anyagainak ömlesztett szállítása más áruval a hajón.

500 000

berakó,
szállító (fuvarozó)

13.

Az ADN-ben előírt, a küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül300 000


feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

b) konténerben

400 000

berakó

c) hajó rakományterében.

500 000

berakó,
szállító (fuvarozó)

14.

Vegyi anyagot, gázt szállító tartályhajón nincs érvényesített veszélyes áru szállítási szakértői bizonyítvánnyal rendelkező személy.

500 000

hajó vezetője

15.

Az ADN szerint a belvízi szállításból kizárt veszélyes áru szállítása.

500 000

feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)

16.

Veszélyes áru szivárgása vagy szóródása, mely nem tartozik a 11. pont alá, de melynek során fennáll az élővíz azonnali szennyezésének veszélye.

500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)

17.

Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál500 000töltő

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.

300 000

csomagoló

18.

Vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

500 000

feladó, csomagoló

19.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

500 000

feladó, csomagoló

20.

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

500 000

berakó, töltő, szállító

100 000

hajó személyzete

21.

Az ADN előírásainak nem megfelelő vagy az ADN előírásainak nem megfelelő műszaki állapotú hajóval történő szállítás.

500 000

üzembentartó,
szállító (fuvarozó)

22.

Egyéb, az 1–21. sorokban nem szereplő, az I. kockázati kategóriába tartozó mulasztás (például veszélyes árut szállító tolt bárka nem megfelelő orrkialakítása; a 7-es osztályba tartozó veszélyes árura vonatkozó különleges csomagolási előírás be nem tartása).

500 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

23.

Az írásbeli utasítás hiánya.

300 000

szállító (fuvarozó),
hajó vezetője

24.

Az írásbeli utasítás elhelyezése nem felel meg az ADN 8.1.2.4 pontban foglaltaknak.

250 000

szállító (fuvarozó),
hajó vezetője

25.

A rakodási terv nem áll rendelkezésre.

300 000

hajó vezetője

26.

A rakodási tervbe az adott rakodás nincs bevezetve.

250 000

hajó vezetője

27.

A rakodási tervben a szállított árura a bejegyzés hibás.

250 000

hajó vezetője

28.

Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő követelmények nem teljesültek.

250 000

feladó,
szállító (fuvarozó), csomagoló, töltő

29.

Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő követelmények dokumentálása nem megfelelő, hiányos.

250 000

feladó,
szállító (fuvarozó), csomagoló, töltő

30.

Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő követelmények teljesüléséről az irat nem áll rendelkezésre.

250 000

feladó,
szállító (fuvarozó), csomagoló, töltő

31.

Küldeménydarabok, csomagolóeszközök helytelen bárcázása, jelölése.

300 000

feladó, csomagoló, berakó,
szállító (fuvarozó)

32.

Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányokban történő veszélyes áru szállítása során helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás.

300 000

feladó, csomagoló, töltő, berakó,
szállító (fuvarozó)

33.

Együvé rakás esetében az előírt távolságok be nem tartása.

250 000

berakó,
szállító (fuvarozó)

34.

A veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas edények nem állnak rendelkezésre.

250 000

szállító (fuvarozó)

35.

A hajón nem tartanak készenlétben érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket vagy a hajón nem áll rendelkezésre megfelelő számú és teljesítményű üzemképes tűzoltó készülék.

300 000

szállító (fuvarozó), üzembentartó

36.

A hajón készenlétben tartott tűzoltó készülékekben lévő oltóanyag nem megfelelő az adott szállított áruhoz.

300 000

szállító (fuvarozó), üzembentartó

37.

A hajón nem került kiépítésre tűzoltó berendezés.

300 000

üzembentartó

38.

A hajón lévő kiépített tűzoltó berendezés nem elégíti ki az ADN előírásaiban foglalt követelményeket.

300 000

üzembentartó

39.

A hajón nem került kiépítésre vízpermetrendszer vagy a kiépített vízpermetrendszer nem működőképes.

300 000

üzembentartó

40.

A hajón nincs meg az ADN-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.

felszerelés-fajtánként
100 000

szállító (fuvarozó), üzembentartó

41.

Nem áll rendelkezésre az ADN 3.2 fejezet „A” vagy „C” táblázatban előírt valamelyik különleges felszerelés.

felszerelésenként
100 000

szállító (fuvarozó), üzembentartó

42.

A hajó nincs megjelölve kék kúppal vagy kék lámpával.

300 000

szállító (fuvarozó)

43.

A hajón nem megfelelő számú kék kúp vagy kék lámpa került elhelyezésre.

300 000

szállító (fuvarozó)

44.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

300 000

feladó, csomagoló

45.

a) Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.

300 000

feladó, berakó, csomagoló,
szállító (fuvarozó)

b) Sérült, üres, tisztítatlan csomagolóeszközök szabálytalan szállítása.

150 000

feladó, berakó, csomagoló,
szállító (fuvarozó)

46.

Küldeménydarabokat vagy ömlesztett árut olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

300 000

konténer üzembentartója, berakó,
szállító (fuvarozó)

47.

A hajón a mérési eredményeket rögzítő napló nem áll rendelkezésre.

300 000

szállító (fuvarozó),
hajó vezetője

48.

A hajón rendelkezésre álló mérési napló vezetésének elmulasztása.

200 000

hajó vezetője

49.

A hajón az ADN 3.2. fejezet „A” vagy „C” táblázatban előírt valamely különleges felszerelés felülvizsgálata vagy élettartama lejárt.

felszerelésfajtánként
100 000

szállító (fuvarozó), üzembentartó

50.

Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 4. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

250 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

51.

Egyéb, a 23–50. sorokban nem szereplő, a II. kockázati kategóriába tartozó mulasztás (például készülék, berendezés használati utasításában foglaltak be nem tartása; ömlesztett szállításnál a rakodónyílás lefedésének elmulasztása).

300 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

52.

A hajózási hatóság által hitelesített hajónapló nem áll rendelkezésre.

100 000

szállító (fuvarozó),
hajó vezetője

53.

A hajónapló vezetése nem naprakész.

100 000

hajó vezetője

54.

Az ADN hatályos kiadása nem áll rendelkezésre.

100 000

szállító (fuvarozó)

55.

A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bizonyítvány a hajón nem áll rendelkezésre.

100 000

üzembentartó

56.

A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bizonyítvány nem bemutatható.

100 000

hajó vezetője

57.

Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, ami nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

100 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

58.

A fuvarokmányban hiányzik a szállítási láncra vonatkozó különleges vagy kiegészítő előírás, vagy helytelen valamely olyan bejegyzés, mely nem tartozik más, bejegyzéssel kapcsolatos szabálytalanság alá.

100 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

59.

Az okmányok nyelvezete nem megfelelő.

100 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

60.

A cseppfolyósított gázok tartályhajós szállítására való alkalmasságot tanúsító bizonyítványban az információk hiányosak, nem megfelelőek.

100 000

szállító (fuvarozó),
hajó vezetője, üzembentartó

61.

A küldeménydarabokon, csomagolóeszközökön, konténeren, MEG-konténeren, tankkonténeren, mobil tartányon a rajtuk lévő nagybárcák, bárcák vagy a betűk, számok, jelképek mérete, színe, formája nem felel meg az előírásoknak vagy sérült, amely azok felismerhetőségét vagy jelentését befolyásolja.

100 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)

62.

Az anyagspecifikus felitató-, mentesítő anyag nem áll rendelkezésre.

100 000

szállító (fuvarozó)

63.

A be- vagy kirakodási művelethez nem áll rendelkezésre acélsodrony-kötél vagy a be- vagy kirakodási művelet során a hajót elsodródás ellen acélsodrony-kötél nem védi.

100 000

berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)

64.

A fuvarokmányban a mentességre vonatkozó utalás helytelen.

100 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

65.

Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADN előírásainak.

100 000

szállító (fuvarozó),
hajó vezetője

66.

Veszélyes áru szivárgása vagy szóródása a hajó rakterében, melynek során nem áll fenn az élővíz azonnali szennyezésének veszélye.

100 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

67.

Egyéb, az 52–66. sorokban nem szereplő, a III. kockázati kategóriába tartozó mulasztás
(például kábelek/villamos vezetékek raktér
feletti átvezetése; nem jóváhagyott helyen
történő, hatósági engedély nélküli átrakodás,
rakományterek tisztításának elmulasztása).

100 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

C.    Az I. II. vagy III. kockázati kategóriájába nem tartozó egyéb szabálytalanságok a veszélyes áru vasúti fuvarozásában (szállításában)

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság megfizetésére kötelezhető

1.

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
fuvarozó (szállító)

2.

Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
fuvarozó (szállító)

3.

Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
fuvarozó (szállító)

4.

Közbiztonsági terv hiánya.

200 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

5.

Belső veszélyelhárítási terv hiánya.

300 000

vasúti pályahálózat
működtetését végző vasúti
társaság

6.

A hatósági kötelezés szerinti biztonságosabb útvonal választásának be nem tartása.

300 000

fuvarozó (szállító)

7.

A vállalkozásnak nincs tanácsadója vagy a tanácsadó bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben járt le.

300 000

vállalkozás vezetője

8.

A veszélyes áru szállítás bejelentésének elmulasztása vagy tartalmi követelményeinek, időkorlátjának, a bejelentés módosításának, a meghiúsult szállítás bejelentésének be nem tartása.

100 000

fuvarozó (szállító)

9.

A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

100 000

vállalkozás vezetője

10.

A vállalkozás tanácsadójának az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

11.

Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére nem küldték meg.

50 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

12.

Az éves jelentés hiánya.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

13.

A munkavállaló a RID 1.3. fejezete szerinti oktatásban nem, vagy csak részben részesült.

150 000

munkáltató

14.

A munkavállaló RID 1.3 fejezet szerinti oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre, vagy a munkavállaló oktatása nem követi a RID előírásainak változásait.

100 000

munkáltató, biztonsági tanácsadó

15.

Rendkívüli eseményről történő értesítés elmulasztása [a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 81/C. § (1) bekezdése].

400 000

fuvarozó (szállító), vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság,
be-/ki-/átrakó, tároló, töltő

16.

Nem áll rendelkezésre a vonatszemélyzet fényképes személyazonosító okmánya.

30 000

vonatszemélyzet

17.

A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, a RID 1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt kötelezettség megszegése.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

D.    Az I. II. és III. kockázati kategóriájába nem tartozó egyéb szabálytalanságok a veszélyes áruk belvízi szállításában

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság megfizetésére kötelezhető

1.

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

2.

Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

3.

Veszélyes áru (hulladék) szállításához szükséges engedély hiánya.

200 000

feladó,
szállító (fuvarozó)

4.

A vállalkozásnak nincs tanácsadója, vagy a tanácsadó bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben járt le.

400 000

vállalkozás vezetője

5.

A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

6.

A vállalkozás tanácsadójának az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem érvényes a bizonyítványa.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

7.

A szakértői képzésre vonatkozó bizonyítvány, vagy a vegyi anyag-, gázszállítási szakértői bizonyítvány nem áll rendelkezésre a hajón.

100 000

hajó felelős vezetője

8.

A munkavállaló az ADN 1.3. fejezete szerinti oktatásban nem, vagy csak részben részesült.

150 000

munkáltató

9.

Nem készült baleseti jelentés, vagy a hatóság részére nem küldték meg.

50 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

10.

Az éves jelentés hiánya.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

11.

Közbiztonsági terv hiánya.

200 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

12.

A RIS rendszerbe az előírt adatok rögzítésének elmulasztása vagy nem valós adatok rögzítése.

100 000

hajó felelős vezetője

13.

A veszélyes áru szállítás bejelentésének elmulasztása vagy tartalmi követelményeinek, időkorlátjának be nem tartása, a bejelentés módosításának, a meghiúsult szállítás bejelentésének elmulasztása.

100 000

szállító (fuvarozó)

14.

A munkavállaló ADN 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre, vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADN előírásainak változásait.

100 000

munkáltató, biztonsági tanácsadó

15.

A hajón nem áll rendelkezésre vészhelyzeti riadó terv vagy lékesedési terv.

100 000

szállító (fuvarozó)

16.

Nem áll rendelkezésre a hajószemélyzet fényképes személyazonosító okmánya.

30 000

járműszemélyzet

17.

A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADN 1.8.3.3. bekezdésében vagy más jogszabályban előírt kötelezettségek megszegése.

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

5. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklet 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

32.

A RID vagy az SZMGSZ 2. melléklete előírásainak megszegése:

a) a RID szerint a fuvarozásból kizárt veszélyes áru továbbítása (R. 3. melléklet A. táblázat
1. pontja);

b) veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna
(R. 3. melléklet A. táblázat 3. pontja);

c) a szállított árura vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e más,
I. kockázati kategóriájú szabálytalanság (R. 3. melléklet A. táblázat 9. pontja);

d) veszélyes áru szivárgása vagy szóródása (R. 3. melléklet A. táblázat 2. pontja);

e) jóváhagyás nélküli csomagolóeszköz használata (R. 3. melléklet A. táblázat 13. pontja);

f) megengedett töltési fok be nem tartása (R. 3. melléklet A. táblázat 8. pontja);

g) az együvé rakásra vonatkozó szabályok be nem tartása (R. 3. melléklet A. táblázat
7 pontja);

h) szerkezetileg nem megfelelő állapotú konténerben való szállítás (R. 3. melléklet
A. táblázat 14. és 19. pontja);

i) konténerek, tartányok, vasúti kocsik hiányos vagy helytelen jelölése (R. 3. melléklet
A. táblázat 24. és 25. pontja);

j) a tartány nincs megfelelően lezárva, de nem szivárog (R. 3. melléklet A. táblázat 6. pontja);

k) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos előírások be nem tartása
(R. 3. melléklet C. táblázat 7., 9–12. pontja).

2. §
(5) bekezdése szerint

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 14. napjával.

2

A 4. § a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére