• Tartalom

375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2016.11.30.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,
a 3. § (5) bekezdés a) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. § (5) bekezdés b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítása keretében

a) a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont létrehozására irányuló, a Zalaegerszeg 3623 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 5. szám alatti ingatlanon, a Zalaegerszeg 3625 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 7. szám alatti ingatlanon, továbbá a Zalaegerszeg 3624 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Batthyányi utca 2. szám alatti ingatlanon, valamint ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon,

b) a Göcseji Múzeum meglévő épületének felújítására irányuló, a Zalaegerszeg 3622 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. szám alatti ingatlanon,

c) a zalaegerszegi Kvártélyház műemléképületének felújítására irányuló, a Zalaegerszeg 3168 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5. szám alatti ingatlanon,

d) a Mária Magdolna Plébániatemplom és Plébánia épületének felújítására irányuló, a Zalaegerszeg 3042 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Mindszenty József tér 1. szám alatti ingatlanon, továbbá a Zalaegerszeg 2949 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1. szám alatti ingatlanon,

e) a Botfai Erdődy-Hűvös-kastély műemléképületének felújításával és korszerűsítésével, zarándokszállás kialakításra irányuló, Zalaegerszeg 14018 helyrajzi számú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Várberki u. 13. szám alatti ingatlanon,

f) meglévő parkoló átalakításával parkolóház építésére irányuló, Zalaegerszeg 3629/2 helyrajzi számú ingatlanon

megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

2. § A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(5) Az 1. § szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

10. hírközlési hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

13. közegészségügyi hatósági eljárások,

14. azok az 1–13. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

15. az 1–14. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére