• Tartalom

40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás képesítési minimumelőírásait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól – ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket – a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb öt évre, házi segítségnyújtás esetén két évre felmentést adhat, ha
a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú oktatásban vesz részt,
b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését, vagy
c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a munkavállaló az előírt végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg.”

2. § Az R. 25. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Egy ellátott esetében azon napok számának, amelyen számára személyi gondozást is nyújtottak, éves átlagban el kell érnie az összes gondozási nap legalább 50%-át.”

3. § Az R. 27. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szociális gondozók létszáma az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra. A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó.”

4. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Az R. 25. § (3a) bekezdésében a „részesülő” szövegrész helyébe a „részesülő – éves átlagban számított –” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet I. rész 2. pont a) alpontjában a „keretében végzett személyi gondozás során ellátottak száma szerint (5 ellátottra vetítve)” szövegrész helyébe az „5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban összesített óraszám alapján” szöveg lép.
2. Az R. 2. számú melléklet „Kiegészítő szabályok” rész 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott.”

2. melléklet a 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

    A)    I. Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz személyi gondozás esetén1
Az ellátott neve:     
A megállapodásban rögzített havi személyi gondozás időtartama2:     

Dátum

Az elvégzett résztevékenység megnevezése

Az elvégzett résztevékenységre fordított idő
(óra/perctől óra/percig)

Az ellátott aláírása

Az elvégzett résztevékenység időtartama
(perc)3

A szociális gondozó/segítő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

Havi összes időtartam órában

 

 

 

 

............................................................................
a szolgálat vezetőjének aláírása
_________________________________________
1 Ezt a tevékenységnaplót kell tölteni, ha a megállapodást személyi gondozásra kötötték.
2 Akkor kell kitölteni, ha a megállapodásban fel van tüntetve.
3 Az időtartam számításakor be kell számítani az utazásra fordított időt is.
II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
–    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
–    mosás
–    vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
–    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
–    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
–    mosogatás
–    ruhajavítás
–    közkútról, fúrtkútról vízhordás
–    tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
–    télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
–    kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
–    információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
–    családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
–    az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
–    ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
–    mosdatás
–    fürdetés
–    öltöztetés
–    ágyazás, ágyneműcsere
–    inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
–    haj, arcszőrzet ápolás
–    száj, fog és protézis ápolása
–    körömápolás, bőrápolás
–    folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
–    mozgatás ágyban
–    decubitus megelőzés
–    felületi sebkezelés
–    sztómazsák cseréje
–    gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
–    vérnyomás és vércukor mérése
–    hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
–    kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
–    kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
–    a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)
    B)    I. Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz szociális segítés esetén1
Az ellátott neve:     

Dátum

Az elvégzett résztevékenység megnevezése

Az elvégzett résztevékenységre fordított idő
(óra/perctől óra/percig)

Az ellátott aláírása

A szociális gondozó/segítő aláírása

 

 

 

 

 

 

Havi összes időtartam órában

 

 

 

__________________________
1 Ezt a tevékenységnaplót kell tölteni, ha a megállapodást szociális segítésre kötötték.
.........................................................................
a szolgálat vezetőjének aláírása
II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
–    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
–    mosás
–    vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
–    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
–    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
–    mosogatás
–    ruhajavítás
–    ágyazás, ágyneműcsere
–    közkútról, fúrtkútról vízhordás
–    tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
–    télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
–    kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére