• Tartalom

401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.12.06.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 3a. és 3b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„3a. kifizető ügynökség: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti szervezet,
3b. komplex nemzeti térségfejlesztési program: a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó, az operatív programok stratégiai céljaihoz illeszkedő, azok megvalósulását szolgáló, több ágazatot érintő hosszú távú fejlesztések integrált programja,”

2. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha
a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni,
b) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
c) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot,
a fel nem használt támogatási előleg nem minősül jogosulatlan felhasználásnak, visszafizetése során nem lehet kamatot felszámítani.”

3. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása az (1) bekezdésben meghatározottakon túl lehetséges a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódó programjai esetében is azzal, hogy az uniós támogatást a Területi Együttműködés előirányzatból előlegezik meg.”

4. § (1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat célja
a) a Nemzeti Fejlesztési Tervhez,
b) az Új Széchenyi Tervhez,
c) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz,
d) az EGT támogatásból megvalósuló projektekhez,
e) a Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektekhez,
f) a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektekhez, valamint
g) az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához
kapcsolódó, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által ellátott tevékenységekből eredő, európai uniós támogatásból el nem számolható költségek finanszírozása lebonyolítási vagy támogatási szerződés útján.”
„(6) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.”

5. § (1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az előirányzat célja a 2014–2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. és 3.12.1. pontja szerinti tevékenység ellátása érdekében a konzorciumi együttműködésben résztvevő
a) megyei önkormányzat,
b) megyei önkormányzat által alapított költségvetési szerv, vagy
c) olyan gazdasági társaság, amely a tevékenység teljesítésében részt vesz, és amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
(a továbbiakban együtt: megelőlegezést igénylő) részére megelőlegezési szerződés keretében megelőlegezés biztosítása.”
„(3) Az előirányzatból nyújtott visszatérítendő támogatás szerződés szerinti visszatérítése esetén nem kell kamatot fizetni.”

6. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

„8/A. A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítésének előirányzat-felhasználási szabályai
20/A. § (1) A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a 2014–2020 programozási időszakban projekt-előkészítési támogatás biztosítása
a) a „Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti program,
b) a „MURA” nemzeti program és
c) az „Ős-Dráva” nemzeti program
kereteiben megvalósuló európai uniós támogatásra számot tartó projektek részére az adott európai uniós támogatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre, a konstrukcióban meghatározott maximális nagyságrendben.
(2) Az előirányzat lebonyolító szervezeteként az SZPI vehető igénybe.
(3) A lebonyolító szervezetre delegált feladatokat a fejezetet irányító szerv és a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.
(4) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a kincstárban.
(5) Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat-felhasználási keretszámlára rendelkezési jogot biztosít a lebonyolító szervezet részére.
20/B. § (1) A projekt-előkészítési támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
(2) A projekt-előkészítési támogatás egyedi döntéssel, kérelemre nyújtható.
(3) A projekt-előkészítési támogatásra előleg igényelhető, összegét a támogatási szerződés határozza meg.
(4) Projekt-előkészítési támogatásban
a) a költségvetési szerv,
b) a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,
c) a helyi önkormányzat,
d) az önkormányzati társulás,
e) az egyesület,
f) a köztestület,
g) az egyházi jogi személy,
h) az alapítvány,
i) a közalapítvány,
j) a nonprofit gazdasági társaság,
k) a kis- és középvállalkozás, valamint
l) az európai területi társulás
részesülhet az európai uniós támogatásra számot tartó projektje megvalósításához.
20/C. § (1) A projekt-előkészítési támogatást igénylő szervezet a támogatást – lebonyolító szerv igénybevétele esetén – a lebonyolító szervezethez benyújtott kérelemmel igényelheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a támogatást igénylő szervezet
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) fizetési számlájának számát,
b) az előkészítendő projektnek az adott nemzeti programról rendelkező kormányhatározatban foglalt azonosítóját,
c) a támogatással érintett tevékenység időtartamát és a támogatás felhasználásának határidejét,
d) a támogatás igényelt összegét,
e) a szakmai programot (projekttervet),
f) a pénzügyi tervet,
g) az igényelt előleget,
h) a támogatás igénylése indokainak részletes, számszerűsített bemutatását, valamint
i) nyilatkozatot a támogatási kérelem európai uniós támogatás igénybevételét biztosító felhívásra történő benyújtás vállalásáról.
(3) A projekt-előkészítési támogatás összege nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós projektterv elszámolható összköltségének 5%-át.
(4) A projekt-előkészítési támogatási intenzitás mértéke nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós támogatás támogatási intenzitásának mértékét.
(5) A projekt-előkészítési támogatás a támogatási kérelem benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult olyan tevékenységre is nyújtható, amely 2014. január 1-jét megelőzően merült fel.
(6) A támogatott tevékenységek, költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.2.1. pontjában foglalt elszámolható előkészítési költségek közül az adott, igényelni tervezett konstrukcióban elszámolható költségek lehetnek.
(7) Az előkészítő munkarészek finanszírozása során az elszámolható költségek körére és mértékére vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt elszámolhatósági szabályok alkalmazandók.
(8) A támogatás feltételei:
a) kellően átgondolt, kidolgozott projektötletek,
b) a támogatási intenzitásnak megfelelő önerő rendelkezésre állása a támogatást igénylő szervezetnél,
c) a projektötletnek megfelelő európai uniós felhívás.
20/D. § (1) A támogatási igényről a 48/A. § a) pontja szerinti személy dönt.
(2) A támogatási szerződést írásba kell foglalni.
(3) A projekt-előkészítési támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként, vagy részletekben történik.
(4) A projekt-előkészítési támogatás vonatkozásában nem kell biztosítékot nyújtani.
(5) Ha a projekt-előkészítési támogatás összege vagy annak egy része a kedvezményezett fejlesztési projektjének európai uniós támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, ezen összegeket a támogatott a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. § (1) bekezdése szerinti első elszámolásban köteles benyújtani az irányító hatósághoz, a projekt-előkészítési támogatásból fedezett költségekre jutó uniós támogatási összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. § (2) bekezdése szerint a központi költségvetésben kerül elszámolásra.”

7. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az előirányzat
a) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) és
szerint használható fel.
(3) A Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása előirányzat célja a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottaknál felmerült személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak finanszírozása.”

8. § (1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a megyei önkormányzat
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) fizetési számla számát,
b) a megelőlegezéssel érintett tevékenységet,
c) a megelőlegezéssel érintett tevékenység időtartamát és a megelőlegezés felhasználásának határidejét,
d) a megelőlegezés igényelt összegét,
e) a szakmai programot,
f) a pénzügyi tervet, valamint
g) a megelőlegezés igénylése indokainak részletes, számszerűsített bemutatását.”
„(3a) A megelőlegezés a megelőlegezés iránti kérelem benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.”

(3) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27/A. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A települési önkormányzat által megvalósított közfeladat fejlesztési projekt európai uniós támogatási szerződése megkötését megelőzően is sor kerülhet az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és a megelőlegezési szerződés megkötésére a megelőlegezést igénylővel.
(7) A megelőlegezés kedvezményezettje köteles az európai uniós támogatási szerződés másolatát – annak megkötését követő harminc napon belül – a megelőlegezést nyújtó támogató részére benyújtani.
(8) A megelőlegezés kedvezményezettje köteles a megelőlegezést a megelőlegezés nyújtása évének december 31. napjáig visszafizetni a megelőlegezést nyújtó támogató részére.”

9. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 48/A. §-sal egészül ki:

48/A. § A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 3. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

10. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 49/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

49/F. § (1) A Vidékfejlesztési Program (XIX. fejezet 2. cím 12. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a kifizető ügynökség gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
(2) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (XIX. fejezet 2. cím 12. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
(3) A Vidékfejlesztési és halászati programok TS előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 12. alcím 3. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

2. 2. § (1) bekezdés 13. pontjában a „nagyprojektek” szövegrész helyébe a „nagyprojektek, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a komplex nemzeti térségfejlesztési programok” szöveg,

3. 2. § (1) bekezdés 14. pontjában a „20. pontja, a 2007–2013.” szövegrész helyébe a „20. pontja, a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 30. pontja, a 2007–2013.” szöveg,

4. 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „Európai Bizottság” szövegrész helyébe az „az európai uniós forrást nyújtó szerv” szöveg,

5. 6. § (1) bekezdés g) pontjában a „4. § d) és e) pontja szerinti döntés” szövegrész helyébe a „3. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti határozat” szöveg,

6. 21/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA)” szövegrész helyébe az „ÚMVP (II. NVT) előirányzatból” szöveg, a „HOP) Technikai” szövegrész helyébe a „HOP) előirányzat Technikai” szöveg,

7. 21/B. §-ában az „EMVA” szövegrész helyébe az „Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA)” szöveg,

8. 22. § (1) bekezdés c) pontjában a „költség haszon” szövegrész helyébe a „költség-haszon” szöveg,

9. 22. § (2) bekezdésében a „költség haszon” szövegrész helyébe a „költség-haszon” szöveg,

10. 27/A. § (1) bekezdésében a „megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „megelőlegezést igénylő” szöveg,

11. 27/A. § (2) bekezdés a) pontjának nyitó szövegrészében a „megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „megelőlegezést igénylő” szöveg,

12. 27/A. § (3) bekezdésében a „megyei önkormányzatonként” szövegrész helyébe a „megyénként” szöveg,

13. 27/A. § (9) bekezdésében a „kedvezményezett megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „megelőlegezés kedvezményezettje” szöveg,

14. 35. § (2) bekezdés d) pontjában az „a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI)” szövegrész helyébe az „az SZPI” szöveg,

15. 49/A. § c) pontjában a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe a „Program IH vezetője” szöveg,

16. 50. § (3) bekezdés b) pontjában a „beszámoló készítéshez” szövegrész helyébe a „költségvetési beszámoló készítéshez, mérlegjelentés készítéséhez” szöveg,

17. 1. mellékletében foglalt táblázat B:34 mezőjében a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,

18. 1. mellékletében foglalt táblázat B:35 mezőjében a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,

19. 1. mellékletében foglalt táblázat B:36 mezőjében a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,

20. 1. mellékletében foglalt táblázat B:37 mezőjében a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe a „kifizető ügynökség” szöveg,

21. 1. mellékletében foglalt táblázat B:38 mezőjében a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,

22. 1. mellékletében foglalt táblázat B:39 mezőjében a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe a „kifizető ügynökség” szöveg,

23. 1. mellékletében foglalt táblázat B:40 mezőjében a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,

24. 1. mellékletében foglalt táblázat B:41 mezőjében a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője” szövegrész helyébe az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 22. § (2) bekezdésében az „Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i” szövegrész,

b) 27. § (5) bekezdésében a „3. melléklete” szövegrész,

c) 49/C. § c) pontjában a „vagy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,” szövegrész,

e) 50. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a (2) bekezdés szerinti feladatokon kívül” szövegrész.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére