• Tartalom
Oldalmenü

407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.12.11.

A Kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerint megtett bejelentésekről a vámhatóság minden hónap 10. napjáig összegző tájékoztatást nyújt a Tv. 4. § (2) bekezdése szerinti részvénytársaság részére.”

2. § Az R. 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr.1.) megállapított 1. mellékletben foglaltakat a Mód.Kr.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Nem minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek különösen:
a) az olyan bevásárlóközpontbeli üzlethelyiség, amelyik csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető belső közlekedőfolyosójáról („sétálóutcájáról”) érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen közlekedőfolyosója a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve például az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva;
b) ha az üzlethelyiség bejárata kapualjból, körbekerített kertből közelíthető meg, és a kapu (kertkapu) nem állandóan nyitott.”
2. Az R. 1. melléklet 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. A 2.1. pontban foglaltakat csak a 2013. november 30. után benyújtott új engedély iránti, illetve a 10. § (5) bekezdése szerinti engedély módosítására irányuló kérelmekre kell alkalmazni.”
3. Az R. 1. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Nem kell alkalmazni a 2.1. pontban foglaltakat
a) az elkülönített helyre;
b) kérelemre, ha mindazon dohányboltok üzemeltetői, akik a létesíteni kívánt dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belüli bejárattal rendelkező dohányboltot üzemeltetnek, a dohánybolt létesítéséhez teljes bizonyító erejű magánokiratban visszavonhatatlanul hozzájárultak;
c) kérelemre, ha a dohánybolt a működési helyét ideiglenes jelleggel elháríthatatlan külső ok vagy a dohánybolt működési körülményeivel szorosan összefüggő ok (különösen felújítás, átépítés) miatt kényszerül megváltoztatni (e pont alkalmazásában a továbbiakban: ideiglenes kiköltözés), azzal, hogy ebben az esetben a dohánybolt az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot elmúltával az eredeti működési helyén köteles tovább működni legalább 6 hónapig, melyet írásban, teljes bizonyító erejű okiratban a kérelem benyújtásakor vállalni kell. Az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot fennállásáról a kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az ok megjelölésével. Az ideiglenes kiköltözés időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, melyet a vámhatóság indokolt esetben legfeljebb 6 hónappal, különösen indokolt esetben legfeljebb 12 hónappal, mindösszesen egy alkalommal meghosszabbíthat. Az ideiglenes kiköltözés tartama alatt az eredeti működési helyen tevékenység nem folytatható.”
4. Az R. 1. melléklete a következő 2.8. ponttal egészül ki:
„2.8. Ha a vámhatóság a 2.1. pontban foglaltak megsértését észleli, azon kérelmezővel (jogosulttal) szemben jár el a jogszabály megtartása érdekében, aki az adott dohányboltra vonatkozó engedély (módosítás) iránti kérelmét későbbi időpontban nyújtotta be a vámhatósághoz.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 12. napjával.