• Tartalom

415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről1

2017.01.03.

A Kormány az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – anyakönyvi szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

2. § (1) A Kormány

a) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hazai anyakönyvezés végzésére,

b) a névváltoztatási eljárás lefolytatására,

c) az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 12/A. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt feladat- és hatáskörök ellátására,

d) az At. 14. § (2) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörök ellátására, valamint

e) a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1a) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörök ellátására

Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 5. §-a alapján magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére a honosítási és visszahonosítási eljárást lefolytató állampolgársági ügyekben eljáró szerv által megküldött iratok alapján kerül sor, a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv a magyarországi eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

3. § Az At. 44. § (4) bekezdése szerinti anyakönyvi szervként az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter jár el.

4. § Az anyakönyvezést

a) polgármester és jegyző anyakönyvi szakvizsgával vagy a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben az anyakönyvi feladatkörre meghatározott képesítéssel,

b) az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője, a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel,

c) az anyakönyvi szerv állami tisztviselője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel

láthatja el.

5. § Az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője, állami tisztviselője, ha a kinevezéskor nem rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított egy éven belül le kell tennie.

6. § Ez a rendelet 2017. január 2-án lép hatályba.

7. §2

1

A rendeletet a 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2017. július 1. napjával.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére