• Tartalom

419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.07.01.

A Kormány

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 2–5. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím, valamint a 7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, valamint a 8. melléklet tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím, valamint a 9–11. melléklet tekintetében a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szeszes ital vásáron, piacon a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.”

4. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker. rendelet) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedő nevének és székhelyének a mozgóboltként üzemeltetett járművön, jól látható módon történő feltüntetésével végezhető.”

(2) A Ker. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Az alkalmi rendezvényen történő árusítás a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett történhet, továbbá a kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az értékesítés helyszínén.”

(3) A Ker. rendelet 21. § (3) bekezdésében az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg lép.

módosul.

5. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 288/2009. Korm. rendelet) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló
343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdésében a „jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben” szövegrész helyébe a „jövedéki adóról szóló törvényben” szöveg,

2. 5. § (6) bekezdésében a „megállapítani, a Jöt. 51. § (2) bekezdésének alkalmazásával” szövegrész helyébe a „megállapítani a Jöt.-ben meghatározott módon” szöveg

lép.

7. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/2012. Korm. rendelet) 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. bejegyzett kereskedő: a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti bejegyzett kereskedő,”

(2) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12. importálás: a Jöt. szerinti importálás;
13. importáló: a Jöt. szerinti importáló;”

(3) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„22. szabadforgalomba bocsátás: a Jöt. szerinti szabadforgalomba bocsátás,”

(4) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„27. adóraktár engedélyese: a Jöt. szerinti adóraktár engedélyese;”

(5) A 39/2013. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktár engedélyesének, az importálónak és a bejegyzett kereskedőnek a dohánytermék gyártásának megkezdése, illetve a dohánytermék szabad forgalomba bocsátása előtt valamennyi dohánytermékről az 1. mellékletben szereplő adatokat tartalmazó regisztrációs lapot kell kiállítania.”

(6) A 39/2013. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A regisztrációs lap egy példányát az adóraktárban, az importáló, a bejegyzett kereskedő székhelyén, illetve a raktározás helyén a hatósági ellenőrzés számára is hozzáférhető módon meg kell őrizni mindaddig, amíg a dohánytermék gyártása, importálása folyik, illetve a dohánytermék forgalomban van.”

(7) A 39/2013. Korm. rendelet 6/B. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1)–(9) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni:]

c) a zárjegyre.”

a) 3. § (3) bekezdésében és a 17. § (2) bekezdésében az „A gyártó, az importáló” szövegrész helyébe az „Az importáló” szöveg,

b) 6/A. § (4) bekezdésében az „az adójegyeket” szövegrész helyébe az „a zárjegyeket” szöveg,

c) 6/A. § (5) bekezdésében az „adójegy” szövegrész helyébe a „zárjegy” szöveg,

d) 13. § (3) bekezdésében, a 21/A. § (13) bekezdés b) pontjában és a 21/A. § (13) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „az adójegy” szövegrész helyébe az „a zárjegy” szöveg,

e) 21/A. § (13) bekezdés a) és b) pontjában az „az adójegyek” szövegrész helyébe az „a zárjegyek” szöveg,

f) 21/A. § (13) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „az adójegyet” szövegrész helyébe az „a zárjegyet” szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti a 39/2013. Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az „ , a gyártónak” szövegrész,

b) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy gyártott” szövegrész,

c) 8. § (4) bekezdésében a „gyártó,” szövegrész,

d) 17. § (2) bekezdésében az „a gyártó,” szövegrész,

e) 18. § (4) bekezdésében az „a gyártó,” szövegrész.

9. A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 557/2013. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti, a szárított és fermentált dohány belföldre történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához szükséges regisztrációt a regisztrációra kötelezettnek a vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, legkésőbb a szárított dohánnyal és a fermentált dohánnyal kapcsolatos tevékenység megkezdését megelőző 15. napig kell kérelmezni. A regisztrációs adatlap adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A vámhatóság a nyilvántartásba vételről a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki.
(3) A Jöt. szerinti, a dohányimportáló és dohánykereskedő által teljesítendő bejelentést a vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus bejelentő adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül kell megtenni. A bejelentő adatlap adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A regisztráció és a bejelentés elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.”

(2) Az 557/2013. Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § (1) A regisztrációra kötelezett termelő a megtermelt dohányt az 1. melléklet szerinti regisztrációs adatlapon megadott helyen tárolhatja fajtánként elkülönítetten, a mennyiségi számbavételt lehetővé tevő módon.
(2) A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpontot követően a megsemmisítésig az átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.
(3) A termelő a (2) bekezdés szerinti megsemmisítés helyszínét, időpontját, a megsemmisíteni tervezett dohány mennyiségét legkésőbb a megsemmisítést 3 munkanappal megelőzően bejelenti a vámhatóságnak.
(4) A tárolt dohány mennyiségéről a vámhatóság kérésére a termelő adatot szolgáltat.”

módosul.

10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1)3

(2) A 485/2015. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Repülőtéri Igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt feladatok vonatkozásában nem végezheti
a) a jövedéki adóztatással és az adóellenőrzéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat;
b) – a helyszíni szemle kivételével – a Jöt. szerinti engedélyezéssel és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat;
c) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat;
d) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényben (a továbbiakban: Rega. tv.) meghatározott adóztatási feladatokat;
e) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ktdt.) foglalt hatósági feladatokat;
f) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére meghatározott feladatokat;
g) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos feladatokat;
h) az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását; valamint
i) az AEO feltételek vizsgálatát, az engedélyezett gazdálkodói engedély (a továbbiakban: AEO engedély) kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését.”

(3) A 485/2015. Korm. rendelet 44. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jövedéki ügyben az eljárást
a) az engedélyes, – az e) pontban foglalt kivétellel – a nyilvántartásba vett személy és a hivatalos zár felhasználó telephelye,
b) a Jöt. 43. §-a, 44. § (2) bekezdése, 45–46. §-a, 48. §-a, 50. §-a és 52. §-a szerinti tevékenységet végző személy, a jövedéki kiskereskedő, a postai szolgáltató, futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató, a jövedéki termék megsemmisítését végző személy és más jogellenes tevékenységet folytató személy tevékenységének helye,
c) a kenőolaj Jöt. 49. §-a szerinti szállítását végző személy Magyarországra történő belépésének helye,
d) a magánfőzésben alkalmazott desztillálóberendezésre vonatkozó szakvélemény elkészítése, valamint az elkobzott jövedéki termék és desztillálóberendezés megsemmisítése ügyében az eljáró önkormányzati adóhatóság helye,
e) a regisztrált szárított, illetve fermentált dohányt termelő, előállító, tároló azzal kereskedő földterületének, telephelyének helye
szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 10. alcímben foglalt általános illetékességi szabályok alkalmazandók:
a) az adóztatási,
b) az engedélyezési, nyilvántartásba vételi,
c) a jövedéki biztosíték nyújtásával kapcsolatos,
d) a hivatalos zár előállításával kapcsolatos adatszolgáltatási,
e) a Jöt. 44. § (1) bekezdése, 47. §-a, 62. §-a és 69. §-a szerinti tevékenység bejelentésével kapcsolatos
ügyekben.”

(4) A 485/2015. Korm. rendelet 61. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

o) a zárjegyekkel kapcsolatos elsőfokú feladatok ellátása, kivéve a zárjegy felhasználásának helyszíni ellenőrzése és elszámolása, valamint az azt követő hatósági eljárás;”

(5) A 485/2015. Korm. rendelet 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A KAVIG jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a Jöt. szerinti adó diplomáciai és a konzuli képviselet és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja, valamint a nemzetközi szervezet és a nemzetközi szervezet tagja által történő visszaigénylésével kapcsolatos feladatokat.”

(6) A 485/2015. Korm. rendelet 66. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

d) a 44. § (1) bekezdés szerinti eljárásokat, a helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzést, a Jöt. 44. § (1) bekezdése és a Jöt. 69. §-a szerinti tevékenység bejelentésével kapcsolatos ügyeket, továbbá a Jöt. szerinti engedélyezéssel és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos helyszíni szemle megtartását, és”

(7) A 485/2015. Korm. rendelet 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

75. § A Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi személy jövedéki ügyében – a 44. § (1) bekezdés c) pontja és a helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzés kivételével – a KAVIG jár el.”

(8) A 485/2015. Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bevetési Igazgatóság)

a) ellátja a pénzügyi jogszabálysértések megelőzése és felderítése érdekében a vámhatóság feladatát meghatározó jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzéseket;”

(9) A 485/2015. Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bevetési Igazgatóság)

g) lefolytatja a Jöt. szerinti gyorsított eljárást az általa felderített jogsértések esetén;”

(10) A 485/2015. Korm. rendelet 91. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szakértői Intézet)

b) a jövedéki termékre és az abból előállított termékre kötelező érvényű KN-kód besorolás határozatot ad ki;”

(11) A 485/2015. Korm. rendelet 5. § p) pontjában az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.” szövegrész helyébe a „szóló 2016. évi LXVIII.” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)4 Az 1. alcím, a 3–9. alcím, a 10. § (2)–(11) bekezdése és a 12. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

12. § Hatályát veszti

a) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet,

b) az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet.

1. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 21. sor „Megnevezés” oszlopában az „a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló jogszabály” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény”, az „adóügyi ellenőrzés” szövegrész helyébe az „ellenőrzés” szöveg lép.

2. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 1. melléklet A) alcím I. pont 7. alpont 7.2. pontjában és B) alcím I. pont 5. alpont 5.3 pontjában az „a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki” szöveg lép.

3. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 2. melléklet A) alcím 8. pont 8.2 alpontjában és B) alcím 6. pont 6.3 alpontjában az „a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti” szövegrészek helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki” szöveg lép.

4. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 3. melléklet 2. és 8. pontjában az „a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz” szövegrészek helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG” szöveg lép.

5. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 6. melléklet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag;”

6. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1. A 288/2009. Korm. rendelet 1. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” című táblázata
a) 2134. nyilvántartási számú sorában a „regisztrációs adó, energia adó” szövegrész helyébe a „regisztrációs adó” szöveg,
b) 2236. nyilvántartási számú sorában az „a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó” szövegrész helyébe az „a realizált regisztrációs és jövedéki adó”, a „felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó” szövegrész helyébe a „felhasználásakor megfizetett jövedéki adó” szöveg
lép.

7. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1. A 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklet „157. A Jövedéki feladatok ellátása megnevezésű, 10157-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” alcímében az „az adójegyekre” szövegrész helyébe az „a párlat adójegyre” szöveg lép.
a) „156. A Jogi-, adójogi feladatok ellátása megnevezésű, 10156-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” alcímének „Energiaadóra vonatkozó szabályok” szövegrésze,
b) „157. A Jövedéki feladatok ellátása megnevezésű, 10157-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” alcímének „– a közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termékek mozgását, az azzal kapcsolatban lekötött jövedéki biztosíték alakulását”, „egyes területeken bevezetett”, és „ , a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése” szövegrésze,
c) „755. Az Egyéb adózási feladatok ellátása megnevezésű, 10770-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” alcímének „energiaadó” szövegrésze,
d) „780. Az Ellenőrzés, adótervezés megnevezésű, 10795-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:” alcímének „ ; hatósági felügyelet” szövegrésze.

8. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A 39/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az adóraktár engedélyese, importáló vagy bejegyzett kereskedő neve, címe.”

9. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 1. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Típusa a Jöt. szerint:”

10. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 2. I. pontjában az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 110/A. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „szóló törvény” szöveg lép.

11. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 3. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A Jöt. szerinti tevékenység típusa:”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § (2) bekezdése a 71/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére