• Tartalom

43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet és a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosításáról1

2016.11.02.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában és 74. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 17–22. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

1. § (1) A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

c) ICAO helységazonosító kód: a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2015/340 bizottsági rendelet) 4. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom,”

(2) Az R.1. 2. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

l) szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer: a 2015/340 bizottsági rendelet 4. cikk 20. pontjában meghatározott fogalom,”

(3) Az R.1. 2. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

p) magyar anyanyelvű személy: az a személy, aki magyar nyelvű középfokú vagy felsőfokú képesítést igazoló dokumentummal rendelkezik.”

2. § Az R.1. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyes a repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényességén belül nem láthat el repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet, ha a szolgálati tevékenység ellátására a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségi szempontból alkalmatlan (a továbbiakban: alkalmatlanság), mindaddig, amíg ez az állapot fennáll.”

3. § Az R. 1. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az új jogosítást, jogosítás-kiterjesztést vagy munkahelyi kiterjesztést – amelyet e rendelet vagy a 2015/340 bizottsági rendelet alapján a légiközlekedési hatóság korábban nem adott ki – az az engedélyes kérelmező kaphat, aki rendelkezik:
a) új jogosítás esetén valamely más jogosítással és – ha a jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztéssel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel,
b) új jogosítás-kiterjesztés esetén a jogosításhoz szükséges jogosítással és legalább egy érvényes munkahelyi kiterjesztéssel,
c) új munkahelyi kiterjesztés esetén a kiterjesztéshez szükséges jogosítással és – ha a jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztéssel és legalább egy érvényes munkahelyi kiterjesztéssel.”

4. § Az R.1. 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az engedélyesnek, aki bármely egybefüggő, négyéves időszak alatt a repüléstájékoztató szakszolgálati engedélyébe bejegyzett jogosítással és – ha a jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztésével összefüggő repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet nem látott el,
a) a kezdő képzés tananyagából a képzési szervezet által végzett szaktudás-értékelésből következően meghatározott képzési követelményeket kell teljesítenie, továbbá
b) munkahelyi képzést kell elvégeznie és munkahelyi vizsgát kell tennie.”

5. § Az R.1. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztés érvényességi idejének lejártát követően a légiközlekedési hatóság a kiterjesztést megújítja, ha a kérelmező teljesítette a továbbképzési programban meghatározott követelményeket.”

6. § Az R.1. A légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

32/A. § A légiforgalmi tiszt képzésére vonatkozó követelményeket az 1. melléklet tartalmazza.”

7. § Az R.1. 35. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az engedélyesnek, aki bármely egybefüggő, négyéves időszak alatt a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélyébe bejegyzett jogosítással és – ha a jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztésével összefüggő légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenységet nem látott el
a) a kezdő képzés tananyagából a képzési szervezet által végzett szaktudás-értékelésből következően meghatározott képzési követelményeket kell teljesítenie, továbbá
b) munkahelyi képzést kell elvégeznie és munkahelyi vizsgát kell tennie.”

8. § Az R.1. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a légiforgalmi irányító a szakszolgálati tevékenységet olyan légtérben végzi, ahol a rádióösszeköttetést az angol nyelv mellett magyar nyelven is lehet tartani, a gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély megszerzéséhez és a légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátásához a nem magyar anyanyelvű személynek magyar nyelvből legalább 4-es szintű nyelvismereti vizsgát kell tenni.”

9. § Az R.1. 46. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A magyar nyelvi kiterjesztés korlátlan érvényességi időre történő bejegyzéséhez a szolgáltató vagy a képzési szerv a Magyarországon, államilag elismert, magyar nyelvű képzés keretében szerzett, felsőfokú végzettséget igazoló oklevél, diploma vagy érettségi bizonyítvány, ennek hiányában 6-os szintű magyar nyelvismereti vizsga alapján igazolja a magyar nyelvismeretet, továbbá a szolgáltató vagy a képzési szerv igazolja a magyar rádiótávbeszélő kifejezések ismeretét.”

10. § Az R.1. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 53. §-sal egészül ki:

53. § (1) A léginavigációs szolgáltatók és a légiforgalmi irányítói képzési szervezetek 2016. november 20-ig kezdeményezik a légiközlekedési hatóságnál a 2015/340 bizottsági rendelet 8. cikk (1)–(7) bekezdésében meghatározott következő feladatokat:
a) szakszolgálati engedélyek cseréje,
b) légiforgalmi irányítói képzési szervezeti tanúsítványok cseréje,
c) repülőorvos szakértők és repülőorvos központok tanúsítványainak cseréje,
d) a vizsgáztatók, értékelők és szaktudásértékelők kiterjesztésének átalakítása,
e) szimulátorra vagy repülésszimulációs oktatóeszközre vonatkozó nemzeti szintű oktatói jogosultságok átalakítása,
f) átalakított munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer jóváhagyása,
g) átalakított képzési tervek jóváhagyása.
(2) A légiközlekedési hatóság 2016. december 31-ig elvégzi az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a léginavigációs szolgáltatók és a légiforgalmi irányítói képzési szervezetek kezdeményezései alapján.”

11. § Az R.1. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

56. § Ez a rendelet a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

12. § (1) Az R.1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R.1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R.1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. § Az R.1.

1. 1. §-ában a „szervezet szakszemélyzetére (a továbbiakban: szakszemélyzet)” szövegrész helyébe a „szervezet repüléstájékoztató, légiforgalmi tiszt szakszemélyzetére (a továbbiakban: szakszemélyzet), a gyakornok légiforgalmi irányítókra és a légiforgalmi irányítókra” szöveg,

2. 2. § h) pontjában az „érintett szakszemélyzet” szövegrész helyébe a „részt vevők” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdésében a „805/2011/EU” szövegrész helyébe a „2015/340” szöveg,

4. 22. § (3) bekezdésében a „kiterjesztés” szövegrész helyébe a „jogosítás-kiterjesztés” szöveg,

5. 24. § (2) bekezdésében az „oktatói és felügyeleti” szövegrész helyébe az „oktatói, felügyeleti és szaktudás-értékelő” szöveg,

6. 24. § (2) bekezdésében a „jogosítás-kiterjesztésnek” szövegrész helyébe a „valamint – ha a jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztésnek” szöveg,

7. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei alcím címében és Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei alcím címében a „megszerzésének” szövegrész helyébe a „kiadásának” szöveg,

8. 27. § (3) bekezdés b) pontjában a „kezdő” szövegrész helyébe a „jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés” szöveg,

9. 27. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdésben meghatározott esetre” szövegrész helyébe a „repüléstájékoztató képzésére” szöveg,

10. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényessége és hosszabbításának feltételei alcím címében az „és hosszabbításának” szövegrész helyébe a „meghosszabbításának és megújításának” szöveg,

11. 28. § (3) bekezdés a) pontjában a „minimális időtartamban gyakorolta” szövegrész helyébe az „időtartamnál hosszabb időtartamra nem szakította meg” szöveg,

12. 28. § (5) bekezdésében a „kérelmező a munkahelyi képzés” szövegrész helyébe a „kérelmező a kihagyás mértékének megfelelő, a szolgáltató által meghatározott és a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott munkahelyi képzés” szöveg,

13. 28. § (5) bekezdésében és 35. § (5) bekezdésében az „a szaktudását megfelelőnek értékelték, amelyet a szolgáltató igazol” szövegrész helyébe a „sikeres munkahelyi vizsgát tett” szöveg,

14. 31. § (3) bekezdésében a „manuális feldolgozást igénylő” szövegrész helyébe az „az adott tevékenységhez kapcsolódó” szöveg,

15. 32. § (4) bekezdésében a „magyar statikus légiforgalmi adatoknak” szövegrész helyébe a „légtér statikus légiforgalmi adatainak” szöveg,

16. 33. § (1) bekezdés a) pontjában a „90 napnál hosszabb” szövegrész helyébe az „a továbbképzési programban meghatározott” szöveg,

17. 33. § (3) bekezdés b) pontjában a „szolgálati tevékenység” szövegrész helyébe a „szakszolgálat” szöveg,

18. 35. § (1) bekezdésében a „jogosítás-kiterjesztés” szövegrész helyébe az „és – ha a jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztés” szöveg,

19. 35. § (2) bekezdésében a „jogosítás” szövegrész helyébe a „jogosítás vagy a jogosítás-kiterjesztés” szöveg,

20. 35. § (3) bekezdésében a „jogosítást” szövegrész helyébe a „jogosítást vagy a jogosítás-kiterjesztést” szöveg,

21. 35. § (3) bekezdés a) pontjában a „szolgálati tevékenységet a 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális időtartamban gyakorolta” szövegrész helyébe a „szolgálati tevékenység ellátásában a továbbképzési programban meghatározott időtartamnál hosszabb időtartamú megszakítása nem volt” szöveg,

22. 35. § (5) bekezdésében az „a munkahelyi képzés” szövegrész helyébe az „a kihagyás mértékének megfelelő, a szolgáltató által meghatározott és a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott munkahelyi képzés” szöveg,

23. 36. § (1) bekezdésében a „megadja” szövegrész helyébe a „kiadja” szöveg,

24. IV. Fejezet címében a „KÉPZÉSE ÉS” szövegrész helyébe a „KÉPZÉSE, VALAMINT A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓK, A GYAKORNOK LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK ÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK” szöveg,

25. 46. § (4) bekezdésében a „4. melléklet” szövegrész helyébe a „2015/340 bizottsági rendelet I. melléklet 1. függeléke” szöveg,

26. 46. § (5) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

27. 46. § (7) bekezdés a) pontjában a „bejegyzést” szövegrész helyébe a „bejegyzést a nyelvvizsga bizonyítvánnyal együtt” szöveg,

28. 1. melléklet 2.2. és 3.7.4. pontjában a „jogosító” szövegrész helyébe a „jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés” szöveg,

29. 1. melléklet 2.3. pontjában a „Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély, repüléstájékoztató” szövegrész helyébe a „Repüléstájékoztató” szöveg,

30. 1. melléklet 2.4. pontjában „A légiforgalmi” szövegrész helyébe „Az érvényes légiforgalmi” szöveg,

31. 1. melléklet 2.5. pontjában „A légiforgalmi irányító szakszolgálati engedéllyel és a megszerzendő repüléstájékoztató munkahelyi kiterjesztéssel azonos munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező személynek a repüléstájékoztató munkahelyi képzés” szövegrész helyébe „Az érvényes repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel rendelkező személynek a légiforgalmi tiszt alapképzés” szöveg,

32. 1. melléklet 3.4.2. pontjában a „sikeres befejezését” szövegrész helyébe a „befejezését, valamint sikeres értékelést” szöveg,

33. 1. melléklet 3.5.1. pont a) alpontjában az „írásbeli vagy a szóbeli értékelésen” szövegrész helyébe az „alap- és jogosító képzés írásbeli vagy a szóbeli értékelésén” szöveg,

34. 1. melléklet 3.6.2. pont d) alpont de) pontjában „az értékelés” szövegrész helyébe „a felmérések és az értékelés” szöveg,

35. 1. melléklet 3.6.4.2. pontjában a „Jogosító” szövegrész helyébe a „Jogosító és jogosítás-kiterjesztés” szöveg,

36. 1. melléklet 3.6.5. pontjában a „képzés” szövegrész helyébe a „képzés alapképzésének és” szöveg,

37. 1. melléklet 3.6.5. pontjában a „képzési” szövegrész helyébe a „jogosítás-kiterjesztés” szöveg,

38. 1. melléklet 4.5.4. pontjában a „további” szövegrész helyébe a „további vagy új” szöveg,

39. 1. melléklet 4.6.4. pontjában a „hallgató” szövegrész helyébe a „gyakornok” szöveg,

40. 1. melléklet 5.4. pont b) alpontjában a „kiterjesztésekkel” szövegrész helyébe a „kiterjesztéssel” szöveg,

41. 1. melléklet 6.3.1. pontjában a „33. § (1) bekezdésének a) pontjában” szövegrész helyébe a „továbbképzési programban” szöveg,

42. 1. melléklet 7.3. pontjában a „légiforgalmi tisztek kivételével” szövegrész helyébe a „repüléstájékoztatók esetében” szöveg,

43. 1. melléklet 7.7.1. pontjában a „konzultáció” szövegrész helyébe a „konzultáció, e-learning” szöveg,

44. 1. melléklet 3.7.4.2. pontjában a „jogosító” szövegrészek helyébe a „jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés” szöveg,

45. 4. melléklet 1.1. pontjában a „táblázatban” szövegrész helyébe a „2015/340 bizottsági rendelet I. melléklet 1. függeléke szerinti táblázatban” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R.1.

1. 2. § a) pontjában a „valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom,” szövegrész,

2. 2. § b) pontjában a „valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2001/EU bizottsági rendelet 3. cikk 6. pontjában meghatározott fogalom,” szövegrész,

3. 2. § g) pontjában a „valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom,” szövegrész,

4. 2. § i) pontjában a „valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom,” szövegrész,

5. 2. § j) pontjában a „valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom,” szövegrész,

7. 2. § o) pontjában a „gyakornok légiforgalmi irányító, légiforgalmi irányító,” szövegrész,

8. 1. Címe,

9. 27. § (5) bekezdésében a „képzési” szövegrész,

10. 28. § (1) bekezdésében a „, munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztés” szövegrész,

12. 36. § (2) és (3) bekezdésében, 1. melléklet 3.7.4. és 6.1.2.1. pontjában a „légiforgalmi irányító és a” szövegrész,

13. 38. § (1) bekezdésében a „légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formai, valamint a” szövegrész,

14. 41. § (1) bekezdésben a „– a gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kivételével –” szövegrész és a „további” szövegrész,

15. 41. § (2) bekezdésben az „a légiforgalmi irányítók esetében a munkahelyi képzés sikeres teljesítése, a repüléstájékoztató és a légiforgalmi tiszt esetében” szövegrész,

17. 43. § (3) bekezdésében a „légiforgalmi irányító és a” szövegrészek,

18. 44. § (1) bekezdésében a „repüléstájékoztató és légiforgalmi tiszt” szövegrész,

19. 44. § (2) bekezdésében az „és a 805/2011/EU bizottsági rendeletben meghatározott képzési tanúsítást” szövegrész,

20. 44. § (3) és (4) bekezdésében az „és képzési tanúsítás” szövegrész,

21. 45. § (3) az „és képzési tanúsítás” szövegrészek,

22. 45. § (4) bekezdésében az „és képzési tanúsítás” szövegrész,

23. 46. § (7) bekezdésében az „(a továbbiakban: EGT állam)” szövegrész,

24. 47. § (1) bekezdésében és az 1. melléklet 7.2. és 7.5. pontjában a „légiforgalmi irányítók és” szövegrész,

26. 55. §-a,

27. 57. §-a,

30. 1. melléklet 4.4. pont c) alpont ca) pontjában az „– a légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység során alkalmazott döntéshozatali eljárást, beleértve a „fontossági sorrend” meghatározását,” szövegrész,

31. 1. melléklet 4.4. pont c) alpont cb) pontjában a „légiforgalmi irányító és” szövegrész,

32. 1. melléklet 4.5.4. pontjában a „légiforgalmi irányító,” szövegrész,

33. 1. melléklet 5.4. pontjában az „és a légiforgalmi irányítókra vonatkozó, a 805/2011 EU bizottsági rendelet II. melléklet C. részében meghatározott munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer (Unit Competence Scheme)” szövegrész,

34. 1. melléklet 5.4. pont f) és g) pontjában az „és a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer” szövegrész,

35. 1. melléklet 5.6. pontjában az „és a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben” szövegrész,

37. 1. melléklet 7.5. pontjában a „légiforgalmi irányítótól vagy a” szövegrész,

38. 4. melléklet I. pontjában foglalt táblázata.

2. A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása

15. § A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A repüléstájékoztatónak meg kell felelnie a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2015/340 bizottsági rendelet) IV. melléklete szerinti 3. osztály követelményeinek.”

16. § Az R.2. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A légiforgalmi irányítóra vonatkozó követelményeket a 2015/340 bizottsági rendelet IV. melléklete tartalmazza.”

17. § Az R.2. 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) Az orvosi minősítés elleni fellebbezés esetén az I. fokú orvosi minősítés felülvizsgálatára a II. fokú légiközlekedési hatóság felülvizsgáló bizottságot hív össze, amelynek szakmai összetételét és létszámát az eset klinikai jellegének megfelelően határozza meg. A bizottság létszáma legalább három fő.
(2) Az orvosi minősítést végző légiközlekedési hatóság – alkalmatlanság megállapítása esetén – az újabb I. fokú egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontját a kérelmező várható állapotjavulásának előrelátható időpontjára figyelemmel jelöli meg.
(3) Ha az orvosi minősítést végző légiközlekedési hatóság a (2) bekezdés alapján nem határozta meg az I. fokú egészségügyi alkalmassági vizsgálat ismételt elvégzésének legkorábbi időpontját, az érdekelt személy soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kérhet, feltéve, ha orvosi leletekkel igazolja egészségi állapotának olyan mértékű javulását, amelynek alapján feltehető, hogy egészségügyi szempontból alkalmas a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátására.”

18. § Az R.2. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet
a) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet,
b) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. március 30-i 290/2012/EU bizottsági rendelet 10c. cikke, ARA rész AeMC alfejezete és MED alfejezete, és
c) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

19. § Az R.2. 2. § 3. pontjában a „repülőorvos szakorvos” szövegrész helyébe a „repülőorvos-szakértő vagy repülőorvos-szakorvos” szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R.2.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2016. november 2-án 18 órakor lép hatályba.

22. § Ez a rendelet a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelethez

1. Az R.1. 1. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakszolgálati engedélyhez szükséges képzési követelmények)
„2.1. Szakszolgálati engedély megszerzéséhez kezdő és munkahelyi képzés elvégzése szükséges.
2.1.1. Első szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló kezdő képzés a következő részekből áll:
a) alapképzés és
b) jogosító képzés és – ha alkalmazható – jogosítás kiterjesztésre irányuló képzés.
2.1.2. Első szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló munkahelyi képzés a következő részekből áll:
a) átmeneti képzés,
b) munkahelyi gyakorlati képzés.
2.1.2.1. Első szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló munkahelyi képzés repüléstájékoztató szakszolgálati engedély megszerzésére irányuló képzés esetén kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.”
2. Az R.1. 1. melléklet 2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakszolgálati engedélyhez szükséges képzési követelmények)
„2.6. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe további és új jogosítás, jogosítás-kiterjesztés és munkahelyi kiterjesztés megszerzésével kapcsolatos követelmények
2.6.1. Körzeti jogosítással és radartanácsadás jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy repülőtéri jogosítás és munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:
a) jogosító képzés és
b) munkahelyi képzés, amely a következőkből áll:
ba) átmeneti képzés,
bb) munkahelyi gyakorlati képzés.
2.6.1.1. Körzeti jogosítással és radartanácsadás jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.
2.6.2. Körzeti jogosítással és radartanácsadás jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy repülőtéri jogosítás és új munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:
a) jogosító képzés és
b) munkahelyi képzés, amely a következőkből áll:
ba) átmeneti képzés,
bb) munkahelyi gyakorlati képzés.
2.6.2.1. Körzeti jogosítással és radartanácsadás jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy új munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.
2.6.3. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy körzeti jogosítás és radartanácsadás jogosítás-kiterjesztés és munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:
a) jogosító és jogosítás-kiterjesztés képzés, és
b) munkahelyi képzés, amely a következőkből áll:
ba) átmeneti képzés,
bb) munkahelyi gyakorlati képzés.
2.6.3.1. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.
2.6.4. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy munkahelyi kiterjesztésének megfelelő radartanácsadás jogosítás-kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:
a) jogosítás-kiterjesztés képzés, és
b) munkahelyi képzés, amely a következő részekből áll:
ba) átmeneti képzés,
bb) munkahelyi gyakorlati képzés.
2.6.4.1. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy munkahelyi kiterjesztésének megfelelő radartanácsadás jogosítás-kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.
2.6.5. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy további munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló munkahelyi képzése a következő részekből áll:
a) átmeneti képzés,
b) munkahelyi gyakorlati képzés.
2.6.5.1. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy további munkahelyi kiterjesztés megszerzésére irányuló munkahelyi képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.
2.6.6. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy további munkahelyi kiterjesztés és radartanácsadás jogosítás-kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése a következő részekből áll:
a) jogosítás-kiterjesztés képzés,
b) munkahelyi képzés, amely a következőkből áll:
ba) átmeneti képzés,
bb) munkahelyi gyakorlati képzés.
2.6.6.1. Repülőtéri jogosítással rendelkező személy további munkahelyi kiterjesztés és radartanácsadás jogosítás-kiterjesztés megszerzésére irányuló képzése kiegészíthető előzetes munkahelyi gyakorlati képzéssel, amelynek megtartása nem kötelező.”
3. Az R.1. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.7. alponttal egészül ki:
(A szakszolgálati engedélyhez szükséges képzési követelmények)
„2.7. A repüléstájékoztató szakszolgálati engedély esetén új jogosítás-kiterjesztésre, munkahelyi kiterjesztésre vonatkozó eltérő követelmények
2.7.1. A munkahelyi képzés gyakorlati részét a légiközlekedési hatóság által az adott képzésre engedélyezett szimulátoron kell végrehajtani.
2.7.2. Az új jogosítás-kiterjesztés vagy munkahelyi kiterjesztés megszerzésére vonatkozó munkahelyi képzést és munkahelyi vizsgáztatást végző munkahelyi gyakorlati oktatónak, repüléstájékoztatóknak közösen kell részt venniük az elméleti és a munkahelyi gyakorlati képzésen. Az elméleti képzést a vonatkozó eljárás és módszertan kidolgozásában magas szintű ismeretekkel rendelkező, az új jogosítás-kiterjesztés vagy munkahelyi kiterjesztés bevezetésének repülésbiztonsági elemzésében részt vevő elméleti oktató végezheti.”
4. Az R.1. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki:
(A szakszolgálati engedélyhez szükséges képzési követelmények)
„2.8. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélybe további jogosítás és jogosítás-kiterjesztés megszerzésével kapcsolatos követelmények
2.8.1. További jogosítás megszerzésére irányuló képzés a következő részekből áll:
a) jogosító képzés, valamint
b) munkahelyi képzés, amely a következő részekből áll:
ba) átmeneti képzés és
bb) munkahelyi gyakorlati képzés.
2.8.2. További jogosítás kiterjesztés megszerzésére irányuló képzés a következő részekből áll:
a) jogosítás-kiterjesztés képzés, valamint
b) munkahelyi képzés, amely a következő részekből áll:
ba) átmeneti képzés és
bb) munkahelyi gyakorlati képzés.”
5. Az R.1. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.9. alponttal egészül ki:
(A szakszolgálati engedélyhez szükséges képzési követelmények)
„2.9. A 2.6–2.8. pontban meghatározott képzésekre egyedi képzési tervet kell meghatározni, amelyet a légiközlekedési hatóság jóváhagy. A képzések óraszáma arányosan csökkenthető a hallgató vagy gyakornok előzetes szaktudásfelmérés eredménye alapján, ha a hallgató vagy gyakornok szaktudása az egyedi képzési tervben meghatározottakat részben vagy egészben lefedi. Az előzetes szaktudásfelmérést a képzési szervezet hajtja végre.”
6. Az R.1. 1. melléklet 3.6.2. pontja a következő e) ponttal egészül ki:
(A kezdő képzés tanterve tartalmazza:)
e) a panaszkezelési eljárást.”
7. Az R.1. 1. melléklet 3.6.4.1. pontja a következő j) ponttal egészül ki:
(Alapképzés)
j) magyar rádiótávbeszélő kifejezések.”
8. Az R.1. 1. melléklet 3.6.4.2. pontja a következő c) ponttal egészül ki:
(Jogosító képzés)
c) Radartanácsadás jogosítás-kiterjesztés:
ca) radartanácsadás, szimulátoros képzést is beleértve.”
9. Az R.1. 1. melléklet 4.5.2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély első megszerzése esetén a munkahelyi gyakorlati képzés időtartama)
c) Érvényes légiforgalmi irányító szakszolgálati engedéllyel rendelkező repüléstájékoztató gyakornok esetében legalább 50 óra, amelynek maximum 50%-a hajtható végre az előzetes munkahelyi képzés keretében, melyet a munkahelyi képzési tervben kell rögzíteni.”
10. Az R.1. 1. melléklet 4.5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkahelyi képzés időtartama)
„4.5.3. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély és minden további jogosítás és – ha a jogosításhoz ilyen kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztés megszerzése esetén a munkahelyi gyakorlati képzés időtartama 200 óra. A képzés óraszáma a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott képzési tervben arányosan csökkenthető, ha a korábbi képzés tematikája a képzési tervben meghatározottakat részben vagy egészben lefedik.”
11. Az R.1. 1. melléklet 5.4. pontja a következő h) ponttal egészül ki:
[A továbbképzési program és a légiforgalmi irányítókra vonatkozó, a 805/2011 EU bizottsági rendelet II. melléklet C. részében meghatározott munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer (Unit Competence Scheme) tartalmazza:]
h) a panaszkezelési eljárást.”
12. Az R.1. 1. melléklet 6. pontja a következő 6.4. alponttal egészül ki:
(Továbbképzéssel kapcsolatos követelmények)
„6.4. Szakszolgálati kiterjesztés felfrissítő képzés
6.4.1. A felfrissítő képzés célja biztosítani a munkahelyi gyakorlati oktatói készségek fenntartását.”

2. melléklet a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelethez

A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ TISZT ÉS LÉGIFORGALMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
1. Repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély
1.1. Az engedélyeket olyan papírra kell kiállítani, amely megfelelő szinten biztosítja az engedély hamisítás elleni védelmét és a hamisítások gyors felismerését.
1.2. Az előlapon fel kell tüntetni a légiközlekedési hatóság megnevezését.
1.3. Minden oldal alján fel kell tüntetni a kiállítás dátumát.
1.4. A 2. oldalon fel kell tüntetni az engedélyes teljes nevét.
1.5. A dátumok formátuma: év-hó-nap.
1.6. A szakszolgálati engedély számát arab számmal kell jelölni.
1.7. A 3. és az 5. oldal kitöltése során a munkahely négyjegyű ICAO azonosítóját, a 4. oldalon található rövidítéseket és az 5. pontban meghatározott dátumformátumot kell alkalmazni.
1.8. A szakszolgálati engedély színe: fehér.
1.9. A repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély képe:

Előlap

2. oldal

légiközlekedési hatóság neve
name of aviation authority

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Engedélyes neve /
Last (middle) and first name of holder:

Magyarország
Hungary

Születési dátuma és helye /
Date and place of birth:

Állampolgársága /
Nationality:

REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ TISZT
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
FLIGHT INFORMATION OFFICER LICENCE

Engedélyes aláírása /
Signature of holder:

Az engedélyt kibocsátó személy aláírása és a kibocsátás dátuma /
Signature of issuing officer and date:

Hatóság pecsétje /
Seal or stamp of issuing authority:

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 1/5

dátum
/date

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 2/5

dátum
/date

3. oldal

4. oldal

Érvényesség / Scope:

Rövidítések / Abbreviations:

Az engedélyes jogosult az alábbi jogosítás(ok) és jogosítás-kiterjesztés(ek) szerinti repüléstájékoztató szolgálati tevékenység ellátására, valamint jogosult az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatban foglaltak alapján minden hatáskörébe tartozó korlátozott rádiótávbeszélő berendezés kezelésére. /
The holder is entitled to exercise the functions of the following rating(s) and rating endorsement(s) at the flight information service as well as entitled to operate any restricted radiotelephony equipment according to his/her competence, in accordance with ITU Radio Regulations.

AFIS - Repülőtéri repüléstájékoztatás / Aerodrome Flight Information Service
FIS - Körzeti repüléstájékoztatás / Flight Information Service
RADA - Radartanácsadás / Radar Advisory
OJTI - Munkahelyi gyakorlati oktató / On-the-Job Training Instructor

Jogosítás(ok) és
jogosítás-kiterjesztés(ek) / Rating(s) and rating endorsement(s):

Első kibocsátás dátuma /
Date of first issue:

Nyelvi kiterjesztések nyelve:
Languages of language endorsement

Nyelvi kiterjesztés első kibocsátás dátuma / Date of first issue of language endorsement

Szakszolgálati
kiterjesztése /
Licence Endorsement:

Első kibocsátás dátuma /
Date of first issue:

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 3/5

dátum
/date

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 4/5

dátum
/date

5. oldal

Érvényes jogosítás(ok) / jogosítás-kiterjesztés(ek) / munkahelyi kiterjesztés(ek) / szakszolgálati kiterjesztés(ek) /

Current rating(s) /rating endorsement(s) / unit endorsement(s) /licence endorsement(s)

Jogosítás(ok) /
jogosítás-kiterjesztés(ek)
rating(s) /rating endorsement(s)

Munkahelyi
kiterjesztés(ek) /
unit endorsement(s)
ICAO indicator

Érvényesség /
Validity

Szakszolgálati kiterjesztés(ek) /
licence endorsement(s)

Érvényesség /
Validity

Nyelvi kiterjesztés /
Language endorsement

Nyelv/
Language

Nyelvismereti vizsga szintje /
Level of language proficiency exam

Érvényesség /
Validity

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 5/5

dátum/
date

2. A légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély
2.1. Az engedélyeket olyan papírra kell kiállítani, amely megfelelő szinten biztosítja az engedély hamisítás elleni védelmét és a hamisítások gyors felismerését.
2.2. Az előlapon fel kell tüntetni a légiközlekedési hatóság megnevezését.
2.3. Minden oldal alján fel kell tüntetni a kiállítás dátumát.
2.4. A 2. oldalon fel kell tüntetni az engedélyes teljes nevét.
2.5. A dátumok formátuma: év-hó-nap.
2.6. A 3. oldalt rövidített formában kell kitölteni.
2.7. A szakszolgálati engedély színe: fehér.
2.8. A légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély képe:

Előlap

2. oldal

légiközlekedési hatóság neve
name of aviation authority

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Engedélyes neve /
Last (middle) and first name of holder:

Magyarország
Hungary

Születési dátuma és helye /
Date and place of birth:

Állampolgársága /
Nationality:

LÉGIFORGALMI TISZT
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
AIR TRAFFIC OFFICER LICENCE

Engedélyes aláírása /
Signature of holder:

Az engedélyt kibocsátó személy aláírása és a kibocsátás dátuma /
Signature of issuing officer and date:

Hatóság pecsétje /
Seal or stamp of issuing authority:

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 1/4

dátum
/date

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 2/4

dátum
/date

3. oldal

4. oldal

Érvényesség / Scope:

Rövidítések / Abbreviations:

Az engedélyes jogosult az alábbi jogosítás(ok) és jogosítás-kiterjesztés(ek) szerinti légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenység ellátására. /
The holder is entitled to exercise the functions of the following rating(s) and rating endorsement(s) as an air traffic officer.

AIS - Légiforgalmi tájékoztatás / Aeronautical Information Service
ARO - Repülésbejelentő / Air Traffic Services Reporting Office
NOTAM - NOTAM / NOTAM
PUB/SDO - PUB/SDO / PUB/SDO
ASM - Légtérgazdálkodás / Airspace Management
FMP - Áramlásszervezés / Flow Management
FD - Repülési adatfeldolgozó / Flight Data Assistant

Jogosítás(ok) és
jogosítás-kiterjesztés(ek) / Rating(s) and rating endorsement(s):

Első kibocsátás dátuma /
Date of first issue:

A jogosítás érvényességének dátuma /
This rating is valid until:

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 3/4

dátum

Szakszolgálati engedély száma /
Licence number:

Oldal /
Page: 4/4

dátum

 

3. melléklet a 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelethez

SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRŐ LAP
1. Szakszolgálati engedély kérő lap:

Légiközlekedési hatóság megnevezése
(A szervezet hivatalos emblémájával ellátva)

Kitöltési útmutató:
Kérjük, nyomtatott NAGYBETŰKKEL töltse ki!

A vonatkozó rovatokat szöveggel vagy jellel [X] töltse ki.

[ ]

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY SZÁMA (HA VAN)

1. A kért szakszolgálati engedély

[ ]

 

[ ]

 

[ ] Első repüléstájékoztató tiszt

Kitöltendő 2a., 2.b., 3a.,3b., 4., 5a., 5c., 6. / melléklet 9.-1,2, 3, 4.

[ ] Első légiforgalmi tiszt

Kitöltendő 2a., 2.b., 3a.,3b., 5a., 6. / melléklet 9.-1.,2.,4.

 

Szakszolgálati kiterjesztés

[ ]

További jogosítás, jogosítás-kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés, nyelvi kiterjesztés
Kitöltendő a kérelem típusától függően 2, 3a., 3b ., 5a., 5b., 5c., 6., / melléklet 9.-1., 2., 4.

[ ] Munkahelyi kiterjesztés, jogosítás vagy jogosítás-kiterjesztés meghosszabbítása

Kitöltendő 2a., 2.b., 5a-5c., 6., 7a. vagy 7b.

[ ] Szakszolgálati kiterjesztés meghosszabbítása vagy megújítása

Kitöltendő 2a., 2b., 5a., 5b., 5c., 6., 7a.

[ ] Nyelvi kiterjesztés meghosszabbítása vagy megújítása

Kitöltendő 2a., 2.b., 4., 5a., 5c., 6. / melléklet 9.-4.

[ ]

Munkahelyi kiterjesztés, jogosítás vagy jogosítás-kiterjesztés megújítása
Kitöltendő 2a., 2.b., 3a., 3b., 4., 5a., 5c., 6.

2a. Személyi adatok

Vezetéknév [ ]

Keresztnév [ ]

Születési dátum (év/hó/nap)
[ / / ]

Születési hely
[ ]

Állampolgárság
[ ]

Anyanyelv
[ ]

Lakcím

Helység [ ]

Irányítószám [ ]

Utca [ ]

Házszám [ ]

Telefonszám [ ]

E-mail [ ]

2b. A szolgáltató megnevezése

[ ]

3a. Kezdő képzés

Az 5a. pontban jelölje meg azt a jogosítást / jogosítás-kiterjesztést, amelyben a kezdő képzést sikeresen elvégezte, és amelynek kiadását kérelmezi.

A képzési szervezet neve [ ]

A képzés dátuma (év/hó/nap) [ / / -tól / / -ig]

3b. Munkahelyi képzés

Az 5c. pontban jelölje meg azt a munkahelyet, amelyben a munkahelyi képzést sikeresen elvégezte, és amelynek kiadását kérelmezi.

A munkahelyi képzés dátuma (év/hó/nap) [ / / -tól / / -ig]

A munkahelyi vizsga időpontja [ ]

 

 

4. Nyelvismereti vizsga

Nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet [ ]

Nyelvismereti vizsga időpontja (év/hó/nap) [ / / ]

Nyelvismereti vizsga nyelve / elért szintje [ / ]

Oldal 1/2

5a. Jogosítás és jogosítás-kiterjesztés

 

 

 

[ ]

 

 

 

Körzeti repüléstájékoztató (FIS)
[ ]

Radartanácsadás (RADA) [ ]

Repülőtéri repüléstájékoztató
(AFIS) [ ]

NOTAM (NOTAM) [ ]

Légiforgalmi tájékoztatás (AIS) [ ]

Repülésbejelentő (ARO) [ ]

PUB/SDO (PUB/SDO) [ ]

Repülési adatfeldolgozó (FD) [ ]

Áramlásszervezés (FMP) [ ]

Légtérgazdálkodás (ASM) [ ]

5b. Szakszolgálati kiterjesztés

Munkahelyi gyakorlati oktató (OJTI) [ ]

5c. Munkahelyi kiterjesztés

Munkahelyi képzés munkahelye (ha van ICAO kód vagy szektor)
[ ]

6. A kérelmező nyilatkozata

Kijelentem, hogy a fenti kérelmet figyelmesen áttekintettem és abban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Aláírás

Dátum

 

7a. A szolgáltató igazolása repüléstájékoztató szakszolgálati engedély munkahelyi kiterjesztésének vagy szakszolgálati kiterjesztésének meghosszabbítása esetén

A kérelmező a léginavigációs szolgálatot és a légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 28. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feltételeket, valamint a jóváhagyott továbbképzési programban a kérelmezőre meghatározott egyéb feltételeket teljesítette.

Név

Aláírás

Dátum

7b. A szolgáltató igazolása légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély jogosítás vagy jogosítás kiterjesztésének meghosszabbítása esetén

A kérelmező a léginavigációs szolgálatot és a légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 35. § (3) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesítette.

Név

Aláírás

Dátum

8. Költségek (a hatóság tölti ki)

Megjegyzések:

Beérkezés időpontja:

Feldolgozó aláírása:

9. A kérelemhez csatolandó melléketek

1. A kezdő képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás másolata – képzési szervezet állítja ki

2. Munkahelyi képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás másolata – képzési szervezet állítja ki

3. Nyelvismereti vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány másolata – nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet állítja ki –, illetve a nyelvismeretet – a léginavigációs szolgálatot és a légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint – egyéb módon igazoló dokumentum

4. Munkahelyi vizsga jegyzőkönyv másolata – képzési szervezet állítja ki

Oldal 2/2

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. november 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére